Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ova internetska stranica još ne odražava sadržaj Vodiča kroz program Erasmus+ za 2022. Međutim, cijeli vodič za 2022. možete preuzeti u PDF formatu na odabranom jeziku klikom na „Download” na desnoj strani.

4. Korak: Ispuniti i poslati prijavni obrazac

Kad traže bespovratna sredstva EU-a u okviru programa Erasmus+, prijavitelji za svaku aktivnost moraju koristiti posebne obrasce koji su dostupni na internetskim stranicama Europske komisije ili nacionalnih agencija (podaci za kontakt na: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact_hr).

U slučaju projekata koji se podnose u konzorciju, koordinator podnosi jednu prijavu za cijeli projekt u ime svih članova konzorcija. Prijava se mora dostaviti odgovarajućoj nacionalnoj ili Izvršnoj agenciji (vidi odjeljke „Gdje se prijavitiˮ za svaku aktivnost, u dijelu B ovog Vodiča).

Prijave koje se šalju poštom, dostavnom službom, faksom ili e-poštom neće biti prihvaćene.

U slučaju aktivnosti kojima upravlja nacionalna agencija, elektronički obrazac mora se ispuniti na jednom od službenih jezika zemalja sudionica programa. U slučaju aktivnosti kojima upravlja Izvršna agencija, prijavitelji moraju ispuniti obrazac na jednom od službenih jezika EU-a.

Prijave se podnose samo jednoj nacionalnoj agenciji ili Izvršnoj agenciji. Ako je ista prijava predana više puta u istom krugu odabira istoj nacionalnoj agenciji ili Izvršnoj agenciji, ona uvijek uzima u obzir posljednju valjanu verziju predanu prije isteka roka. Ako ista organizacija prijaviteljica ili konzorcij više puta predaju iste ili vrlo slične prijave različitim agencijama, sve će prijave automatski biti odbijene (vidjeti odjeljak o nekumulativnoj dodjeli).

Više informacija o ispunjavanju i podnošenju prijavnog obrasca dostupno je na sljedećim stranicama:

  • za aktivnosti kojima upravljaju nacionalne agencije za program Erasmus+: pogledajte smjernice za ispunjavanje i podnošenje elektroničkog obrasca. U tim su smjernicama navedene i upute o tome što učiniti u slučaju tehničkih problema; dostupne su na stranicama nacionalnih agencija (za aktivnosti kojima one upravljaju) i Europske komisije
  • za aktivnosti kojima upravlja Izvršna agencija: Prijave se moraju dostaviti elektronički, putem sustava za podnošenje prijava portala Funding & tender opportunities. Više informacija o postupku podnošenja (uključujući tehničke aspekte) potražite u internetskom priručniku dostupnom na: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf

Poštovanje roka

Zahtjev mora biti predan prije roka utvrđenog za svaku aktivnost. Rokovi za podnošenje projekata navedeni su za svaku aktivnost u dijelu B „Kriteriji prihvatljivostiˮ ovog Vodiča.

Napomena:

Za aktivnosti kojima upravljaju nacionalne agencije za program Erasmus+, bez obzira na datum roka, elektronički obrasci moraju se dostaviti do 12:00:00 (podne po srednjoeuropskom vremenu).

Za aktivnosti kojima upravlja Izvršna agencija (EACEA) i koje su obuhvaćene ovim Vodičem, u skladu sa zahtjevima Komisijina portala Funding & tender opportunities, rok za podnošenje prijedloga EACEA-i je 17:00:00 (po srednjoeuropskom vremenu).

Prijavitelji s poslovnim nastanom u zemljama koje su u drugoj vremenskoj zoni trebaju paziti na vremenske razlike kako bi izbjegli odbacivanje zahtjeva.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}