Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ova internetska stranica još ne odražava sadržaj Vodiča kroz program Erasmus+ za 2022. Međutim, cijeli vodič za 2022. možete preuzeti u PDF formatu na odabranom jeziku klikom na „Download” na desnoj strani.

Projekt mobilnosti za studente i osoblje u visokom obrazovanju

U okviru ove aktivnosti podupire se fizička i kombinirana mobilnost studenata u svim studijskim područjima i ciklusima (kratki stručni studij te preddiplomska, diplomska i doktorska razina). Studenti mogu studirati u inozemstvu na partnerskom visokom učilištu ili stažirati u poduzeću, znanstvenom institutu, laboratoriju, organizaciji ili bilo kojem drugom relevantnom mjestu rada u inozemstvu. Mogu i kombinirati razdoblje studiranja u inozemstvu sa stručnom praksom (stažiranjem), čime se dodatno poboljšavaju ishodi učenja i razvoj transverzalnih vještina. Iako se preporučuje dugoročna fizička mobilnost, za ovu se aktivnost uzima u obzir potreba za fleksibilnijim trajanjem fizičke mobilnosti kako bi se osigurala dostupnost programa studentima iz svih sredina, okolnosti i studijskih područja.

U okviru ove aktivnosti potiče se nastavno i administrativno osoblje u visokom obrazovanju da sudjeluje u aktivnostima stručnog usavršavanja u inozemstvu, a osoblje iz poslovnog svijeta da sudjeluje u osposobljavanju studenata i osoblja visokih učilišta. Te se aktivnosti mogu sastojati od razdoblja poučavanja, ali i osposobljavanja (kao što su praćenje rada, hospitiranje ili tečajevi osposobljavanja).

Osim toga, u okviru ove aktivnosti podupiru se kombinirani intenzivni programi, što skupinama visokih učilišta omogućuje da zajednički osmisle kurikulume i aktivnosti kombinirane mobilnosti za studente i za akademsko i administrativno osoblje.

CILJEVI AKTIVNOSTI

Cilj je ove aktivnosti pridonijeti uspostavi europskog prostora obrazovanja, učvrstiti vezu između obrazovanja i istraživanja te potaknuti razvoj vještina kritičkog mišljenja studenata iz svih područja i na svim razinama (uključujući preddiplomsku, diplomsku i doktorsku razinu). Jedan od ciljeva je i poticati zapošljivost, socijalnu uključivost, građanski angažman, inovativnost i okolišnu održivost u Europi i šire tako da se svim studentima omogući da studiraju ili se osposobljavaju u inozemstvu u okviru svojeg studija kako bi se:

 • upoznali s različitim stajalištima, znanjem, nastavnim i istraživačkim metodama i praksom rada u svojem studijskom području
 • razvile njihove transverzalne vještine, kao što su komunikacija, jezik, rješavanje problema, međukulturne i istraživačke vještine
 • razvile njihove vještine usmjerene na budućnost, kao što su digitalne vještine, koje će im omogućiti da se nose sa sadašnjim i budućim izazovima
 • olakšao osobni razvoj, kao što je sposobnost prilagodbe na nove situacije i samopouzdanje.

Cilj je i omogućiti svim članovima osoblja, uključujući osoblje iz poduzeća, da poučavaju ili pružaju osposobljavanje u inozemstvu u okviru svojeg stručnog usavršavanja kako bi:

 • dijelili svoje stručno znanje
 • iskusili nova okruženja za poučavanje
 • stekli nove i inovativne vještine u području pedagogije i izrade kurikuluma i digitalne vještine
 • povezali se s kolegama stručnjacima u inozemstvu kako bi osmislili zajedničke aktivnosti radi ostvarenja ciljeva programa
 • razmjenjivali dobru praksu i poboljšali suradnju među visokim učilištima
 • bolje pripremili studente za tržište rada uključivanjem osoblja iz poduzeća u kolegije.

Uz to, cilj je i poticati razvoj transnacionalnih i transdisciplinarnih kurikuluma, ali i inovativnih načina učenja i poučavanja, uključujući suradnju putem interneta, učenje na temelju istraživanja i pristupe koji su usmjereni na rješavanje konkretnih društvenih pitanja.

KAKO PRISTUPITI MOGUĆNOSTIMA ZA MOBILNOST PROGRAMA ERASMUS?

Sve organizacije prijaviteljice, uključujući konzorcije za mobilnost, moraju imati sjedište u zemlji sudionici programa, a visoka učilišta koja sudjeluju moraju dobiti Erasmus povelju u visokom obrazovanju (ECHE)[1] prije nego što se prijave za projekt mobilnosti svojoj nacionalnoj agenciji zaduženoj za program Erasmus+. Potpisivanjem Erasmus povelje u visokom obrazovanju visoka učilišta obvezuju se pružati svu potrebnu potporu sudionicima u programu mobilnosti, uključujući jezičnu pripremu. Kako bi im se pružila podrška, uvodi se mrežna jezična potpora za sve aktivnosti mobilnosti među zemljama sudionicama programa, a kad je moguće i partnerskim zemljama. Europska komisija osigurava tu potporu prihvatljivim sudionicima kako bi se poboljšalo njihovo znanje stranog jezika prije i/ili tijekom mobilnosti.

Načela povelje ojačana su u skladu s prioritetima novog programa. Među ostalim, povelja podrazumijeva preuzimanje obveze da će se ishodi razdoblja učenja u inozemstvu na razini visokog obrazovanja u jednoj zemlji sudionici programa automatski i u potpunosti priznati u drugim zemljama, kako je dogovoreno u ugovoru o učenju i potvrđeno prijepisom ocjena ili prema ishodima učenja za module koji su završeni u inozemstvu, kako je opisano u katalogu kolegija, u skladu s Europskim sustavom prijenosa i prikupljanja bodova (ECTS). Povelja uključuje i obvezu uvođenja održive prakse pri provedbi projekata mobilnosti i primjene digitalnog upravljanja mobilnošću u skladu sa standardima inicijative za uvođenje europske studentske iskaznice.

Visoko učilište koje sudjeluje mora odabrati potencijalne sudionike i dodjeljivati bespovratna sredstva na pravedan, transparentan, dosljedan i dokumentiran način, u skladu s odredbama svojeg ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s nacionalnom agencijom. Trebalo bi osigurati takve pravedne i transparentne postupke u svim fazama mobilnosti i u postupku odgovaranja na upite/pritužbe sudionika.

Erasmus povelju u visokom obrazovanju dopunjavaju njezine smjernice[2], dokument koji visokim učilištima pomaže u provedbi načela ECHE-a i koji u tu svrhu treba detaljno proučiti. Visoka učilišta moraju se pridržavati ECHE-a i njegovih popratnih smjernica pri provedbi svih aktivnosti za koje je ta akreditacija potrebna.

Iako visoka učilišta iz partnerskih zemalja ne ispunjavaju uvjete za potpisivanje ECHE-a, moraju poštovati njegova načela. Stoga se pojedinosti kao što su jezična potpora, priznavanje ishoda učenja i sva potrebna potpora koja se nudi sudionicima u programu mobilnosti moraju izričito navesti u međuinstitucijskom sporazumu.

USPOSTAVA PROJEKTA

Organizacija prijaviteljica podnosi zahtjev za bespovratna sredstva za projekt mobilnosti te potpisuje i upravlja ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava i izvješćivanjem. To uključuje mogućnost podnošenja zahtjeva za financiranje radi organizacije kombiniranih intenzivnih programa, traženja partnera za njihovo izvođenje i izvješćivanje o ishodima.

Organizacije sudionice u projektu mobilnosti imaju sljedeće uloge i zadaće:

 • organizacija pošiljateljica: odgovorna za odabir studenata/osoblja i njihovo slanje u inozemstvo. To uključuje i isplatu bespovratnih sredstava (sudionicima u zemljama sudionicama programa), pripremu, praćenje i automatsko priznavanje povezano s razdobljem mobilnosti
 • organizacija primateljica: odgovorna za primanje studenata/osoblja iz inozemstva i za ponudu programa studija / stručne prakse ili programa osposobljavanja ili ima koristi od aktivnosti poučavanja
 • posrednička organizacija: to je organizacija koja je aktivna na tržištu rada ili u području obrazovanja, osposobljavanja i rada s mladima u zemlji sudionici programa. Ona može biti članica konzorcija za mobilnost, ali nije organizacija pošiljateljica. Može razmjenjivati i pojednostavnjivati administrativne postupke visokih učilišta pošiljatelja, usklađivati profile studenata s potrebama poduzeća kad je riječ o stručnoj praksi (stažiranju) i zajednički pripremati sudionike.

Organizacije pošiljateljice i primateljice moraju prije početka razdoblja mobilnosti sa studentima sklopiti „ugovor o učenju”, a s osobljem „ugovor o mobilnosti” za aktivnosti koje su pred njima. U tim se ugovorima definiraju ciljni ishodi učenja za razdoblje učenja u inozemstvu i navode odredbe za formalno priznavanje svake strane. Prava i obveze utvrđuju se u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava. Kad se aktivnost odvija na dva visoka učilišta (mobilnost studenata u svrhu studija, uključujući kombiniranu mobilnost, i mobilnost osoblja u svrhu poučavanja), prije početka razmjena ustanova pošiljateljica i ustanova primateljica moraju sklopiti „međuinstitucijski sporazum”.

Mobilnost iz zemalja sudionica programa Erasmus+ u partnerske zemlje

Mobilnost iz zemalja sudionica programa u partnerske zemlje ima dvostruki cilj. Prvo, studentima i osoblju pruža više mogućnosti za stjecanje međunarodnog iskustva, vještina okrenutih budućnosti i drugih relevantnih vještina širom svijeta. Drugo, omogućuje visokim učilištima iz zemalja sudionica programa da uspostave dugoročnu održivu međunarodnu suradnju s partnerskim ustanovama iz partnerskih zemalja.

Do 20 % sredstava dodijeljenih svakom projektu mobilnosti u visokom obrazovanju može se iskoristiti za financiranje odlazne mobilnosti studenata i osoblja s visokih učilišta zemalja sudionica programa u bilo koju partnersku zemlju u svijetu (regije 1 – 14). Svrha je tih mogućnosti potaknuti organizaciju u zemlji sudionici programa da razvije odlazne aktivnosti mobilnosti s više partnerskih zemalja i obuhvatiti što širi geografski opseg.

Uključivost i raznolikost u mobilnosti u visokom obrazovanju

Kako bi pristup mobilnosti studenata i osoblja bio što jednostavniji, u skladu s načelima Erasmus povelje u visokom obrazovanju visoka učilišta moraju osigurati jednak i pravedan pristup i mogućnosti trenutačnim i potencijalnim sudionicima iz svih sredina. To podrazumijeva uključivanje osoba s manje mogućnosti, kao što su osobe s fizičkim, mentalnim i zdravstvenim poteškoćama, studenti s djecom, studenti koji rade ili profesionalni sportaši i studenti iz svih studijskih područja koja nisu dovoljno zastupljena u aktivnostima mobilnosti. Da bi se poštovalo to načelo, ključno je definirati interne postupke odabira u kojima se u obzir uzima pravednost i uključivost te sveobuhvatno procijeniti zasluge i motivaciju prijavitelja. Nadalje, visoka učilišta potiču se da mogućnosti za mobilnost, odnosno razdoblja predviđena za mobilnost uvedu u kurikulume kako bi se olakšalo sudjelovanje studenata iz svih studijskih područja. Kombinirana mobilnost u tom bi pogledu mogla otvoriti dodatne mogućnosti, koje bi za neke pojedince ili skupine studenata mogle biti prikladnije. U tom bi kontekstu uvođenje službenika za uključivost u visokim učilištima pomoglo da se obuhvate pitanja uključivosti i raznolikosti. Službenici za uključivost mogli bi, primjerice, pridonijeti informiranosti o tim pitanjima, određivati strategije za komunikaciju i informiranje, osigurati odgovarajuću potporu tijekom mobilnosti u suradnji s relevantnim kolegama te olakšati suradnju među relevantnim osobljem u ustanovi svojim stručnim znanjem u području uključivosti i raznolikosti.

Okolišna održivost i zelena praksa u mobilnosti u visokom obrazovanju

U skladu s načelima Erasmus povelje u visokom obrazovanju visoka učilišta moraju promicati praksu pogodnu za okoliš u svim aktivnostima povezanima s programom. To podrazumijeva poticanje korištenja održivih prijevoznih sredstava za mobilnost, aktivno vođenje računa o zaštiti okoliša pri organizaciji događanja, konferencija i susreta povezanih s mobilnosti u okviru programa Erasmus+ i zamjenu administrativnih postupaka u papirnatom obliku digitalnim postupcima (u skladu sa standardima inicijative za uvođenje europske studentske iskaznice). Visoka učilišta bi osim toga svim sudionicima trebala skrenuti pozornost na načine da tijekom boravka u inozemstvu smanje ugljični i ekološki otisak svojih aktivnosti mobilnosti i pratiti napredak u ostvarivanju održivije mobilnosti studenata i osoblja.

Digitalizacija i digitalno obrazovanje i vještine u okviru mobilnosti u visokom obrazovanju

U skladu s načelima Erasmus povelje u visokom obrazovanju visoka učilišta trebaju uvesti digitalno upravljanje mobilnosti studenata prema tehničkim standardima inicijative za uvođenje europske studentske iskaznice. To znači da se visoka učilišta koja sudjeluju u programu moraju povezati s mrežom Erasmus bez papira radi razmjene podataka o mobilnosti i upravljanja digitalnim ugovorima o učenju i međuinstitucijskim sporazumima čim te značajke postanu funkcionalne za različite aktivnosti mobilnosti među zemljama sudionicama programa te iz zemalja sudionica programa u partnerske zemlje. Visoka učilišta mogu za uvođenje digitalnog upravljanja mobilnošću iskoristiti svoja sredstva za organizacijsku potporu. Trebala bi promicati kombiniranu mobilnost, tj. kombinaciju fizičke mobilnosti i virtualne komponente kako bi se omogućili fleksibilniji oblici mobilnosti i dodatno poboljšali ishodi učenja i učinak fizičke mobilnosti. Visoka učilišta moraju osigurati kvalitetu aktivnosti kombinirane mobilnosti i formalno priznavanje sudjelovanja u kombiniranoj mobilnosti, uključujući virtualnu komponentu. Studentima i osoblju trebala bi skrenuti pozornost na to da program nudi mogućnosti za stjecanje i daljnji razvoj relevantnih digitalnih vještina u svim studijskim područjima, među ostalim u okviru inicijative „Digitalna prilika” za studente i osobe koje su nedavno diplomirale, čija je svrha daljnji razvoj ili stjecanje digitalnih vještina[3]. Nastavno i administrativno osoblje također može imati koristi od programa osposobljavanja u području digitalnih vještina radi stjecanja relevantnih digitalnih vještina za korištenje digitalnih tehnologija u nastavnim programima i za digitalnu administraciju.

Opis aktivnosti i posebnih kriterija

Mobilnost studenata

Mobilnost studenata može se odvijati iz bilo koje zemlje sudionice programa u bilo koju drugu zemlju sudionicu programa ili partnersku zemlju, u bilo kojem studijskom području i ciklusu (kratki stručni studij, preddiplomski, diplomski ili doktorski studij). Kako bi se osigurale visokokvalitetne aktivnosti mobilnosti s najvećim mogućim učinkom na studente, moraju odgovarati potrebama studenta u pogledu ishoda učenja ovisno o kvalifikaciji i njegovim osobnim razvojnim potrebama.

Studenti mogu biti uključeni u aktivnosti opisane u nastavku.

 • Razdoblje studiranja u inozemstvu na partnerskom visokom učilištu. Razdoblje studiranja u inozemstvu mora biti dio studentova studijskog programa kojim se stječe kvalifikacija u bilo kojem ciklusu studija. Razdoblje studiranja u inozemstvu može obuhvaćati i razdoblje stručne prakse (stažiranja). Takvom kombinacijom stvaraju se sinergije između akademskog i stručnog iskustva u inozemstvu.
 • Stručna praksa (stažiranje, pripravništvo) u inozemstvu u poduzeću, znanstvenom institutu, laboratoriju, organizaciji ili bilo kojem drugom relevantnom mjestu rada. Stručna praksa (stažiranje) u inozemstvu podupire se za vrijeme studiranja u bilo kojem ciklusu studija i za osobe koje su nedavno diplomirale. To uključuje i asistenturu u nastavi za studente na nastavnoj praksi te znanstvenu asistenturu za studente i doktorande u bilo kojoj relevantnoj istraživačkoj ustanovi. Da bi se dodatno ojačale sinergije s programom Obzor Europa, te mobilnosti mogu se odvijati i u kontekstu istraživačkih projekata financiranih iz tog programa, uz puno poštovanje načela prema kojemu nije dopušteno dvostruko financiranje aktivnosti sredstvima EU-a. Ako je moguće, stručna praksa trebala bi biti sastavni dio studentova studijskog programa.
 • Mobilnost u okviru doktorskog studija

Kako bi se bolje ispunile raznolike potrebe doktoranada za učenjem i osposobljavanjem i osigurale jednake mogućnosti, doktorandi i osobe koje su nedavno doktorirale („poslijedoktorandi”)[4] mogu se odlučiti na kratkoročna ili dugoročna razdoblja fizičke mobilnosti u svrhu studija ili stručne prakse u inozemstvu. Potiče se dodavanje virtualne komponente fizičkoj mobilnosti.

 • Kombinirana mobilnost

Svako razdoblje studiranja ili stručne prakse u inozemstvu bilo kojeg trajanja, uključujući mobilnost u okviru doktorskog studija, može biti u obliku kombinirane mobilnosti. Kombinirana mobilnost spoj je fizičke mobilnosti i virtualne komponente, koja olakšava suradničko učenje i timski rad putem interneta. Na primjer, virtualna komponenta može putem interneta okupiti studente iz različitih zemalja i studijskih područja radi pohađanja programa putem interneta ili zajedničkog i istodobnog rada na zadacima koji se priznaju kao dio njihova studija.

Svaki student može se uključiti u kombiniranu mobilnost i sudjelovanjem u kombiniranom intenzivnom programu.

Uz to, studenti (u kratkom stručnom studiju ili preddiplomskom ili diplomskom studiju) koji ne mogu sudjelovati u dugoročnoj fizičkoj mobilnosti u svrhu studija ili stručne prakse, primjerice zbog svojeg studijskog područja ili zašto što imaju manje mogućnosti za sudjelovanje, moći će obaviti kratkoročnu fizičku mobilnost tako da je kombiniraju s obveznom virtualnom komponentom.

Mobilnost osoblja

Mobilnost osoblja može se odvijati iz bilo koje zemlje sudionice programa u bilo koju drugu zemlju sudionicu programa ili partnersku zemlju. Kako bi se osigurale visokokvalitetne aktivnosti mobilnosti sa što većim učinkom, aktivnost mobilnosti mora biti povezana sa profesionalnim razvojem članova osoblja i odgovarati njihovim potrebama za učenjem i osobnim razvojem.

Osoblje može biti uključeno u bilo koju od aktivnosti opisanih u nastavku.

 • Razdoblje poučavanja u inozemstvu na partnerskom visokom učilištu. Razdoblje poučavanja u inozemstvu omogućuje nastavnom osoblju visokog učilišta ili osoblju poduzeća da poučava na partnerskom visokom učilištu u inozemstvu. Mobilnost osoblja u svrhu poučavanja može se odvijati u bilo kojem studijskom području.
 • Razdoblje osposobljavanja u inozemstvu u partnerskom visokom učilištu, poduzeću ili bilo kojem drugom relevantnom mjestu rada. Razdoblje osposobljavanja u inozemstvu omogućuje osoblju visokog učilišta da sudjeluje u aktivnosti osposobljavanja u inozemstvu koja je relevantna za njihov svakodnevni rad na visokom učilištu. Može biti u obliku aktivnosti osposobljavanja ili praćenja rada.

U razdoblju mobilnosti osoblja u inozemstvu mogu se kombinirati aktivnosti poučavanja i osposobljavanja. Svako razdoblje poučavanja ili osposobljavanja u inozemstvu može se provoditi kao kombinirana mobilnost.

Opći kriteriji prihvatljivosti

Projekt mobilnosti u visokom obrazovanju mora ispuniti sljedeće formalne kriterije da bi bio prihvatljiv za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru programa Erasmus+. Opći kriteriji prihvatljivosti odnose se na opće zahtjeve na razini projekta, a posebni kriteriji navedeni u sljedećim odjeljcima na zahtjeve za provedbu posebnih aktivnosti.

Prihvatljive aktivnosti

Visoka učilišta mogu provoditi jednu ili više sljedećih aktivnosti:

 • mobilnost studenata u svrhu studija
 • mobilnost studenata u svrhu stručne prakse
 • mobilnost osoblja u svrhu poučavanja
 • mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja
 • kombinirane intenzivne programe.

Te se aktivnosti mobilnosti mogu odvijati među zemljama sudionicama programa ili iz zemlje sudionice programa u bilo koju partnersku zemlju svijeta (regije 1 – 14).

Tko se može prijaviti?

Bespovratna sredstva mogu zatražiti organizacije sa sljedećom akreditacijom:

 • u slučaju prijave pojedinačnog visokog učilišta: visoka učilišta s poslovnim nastanom u zemlji sudionici programa kojima je dodijeljena Erasmus povelja u visokom obrazovanju (ECHE)
 • u slučaju prijave kao konzorcij za mobilnost: organizacije koordinatorice s poslovnim nastanom u zemlji sudionici programa koje koordiniraju konzorcij kojemu je dodijeljena Erasmus akreditacija za konzorcije za mobilnost u visokom obrazovanju. Organizacije koje nemaju valjanu akreditaciju za konzorcij mogu je zatražiti u ime konzorcija za mobilnost pod istim pozivom kao i za prijavu projekta mobilnosti ili pod prethodnim pozivom. Sva uključena visoka učilišta iz zemalja sudionica programa moraju imati Erasmus povelju u visokom obrazovanju (ECHE). Te organizacije bit će prihvatljive za projekt mobilnosti samo ako dobiju akreditaciju za konzorcij.

Studenti i osoblje u visokom obrazovanju ne mogu izravno zatražiti bespovratna sredstva; kriterije za odabir za sudjelovanje u aktivnostima mobilnosti i u kombiniranim intenzivnim programima određuje visoko učilište na kojem studiraju ili rade.

Prihvatljive zemlje

Za sudjelovanje u aktivnostima:

 • sve zemlje sudionice programa
 • sve partnerske zemlje

Broj organizacija sudionica

U prijavnom obrascu navodi se jedna organizacija (prijavitelj). To može biti pojedinačno visoko učilište ili koordinator konzorcija za mobilnost s poslovnim nastanom u zemlji sudionici programa.

U provedbu projekta mobilnosti moraju biti uključene najmanje dvije organizacije (najmanje jedna organizacija pošiljateljica i najmanje jedna organizacija primateljica) iz različitih zemalja sudionica programa.

U slučaju kombiniranih intenzivnih programa uz prijavitelja u organizaciju programa moraju biti uključena najmanje dva visoka učilišta iz druge dvije zemlje sudionice programa.

Trajanje projekta

26 mjeseci

Gdje se treba prijaviti?

 • Nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj organizacija prijaviteljica ima poslovni nastan.

Kad se treba prijaviti?

Prijavitelji moraju predati zahtjev za bespovratna sredstva do 11. svibnja u 12:00:00 (podne po srednjoeuropskom vremenu) za projekte koji počinju 1. rujna iste godine.

Kako se prijaviti?

Pojedinosti o tome kako se prijaviti potražite u dijelu C ovog Vodiča.

Ostali kriteriji

Visoko učilište može se prijaviti za bespovratna sredstva svojoj nacionalnoj agenciji na dva načina:

 • izravno kao pojedinačno visoko učilište
 • preko nacionalnog konzorcija za mobilnost čiji je koordinator/član.

Visoko učilište može se prijaviti samo jednom po krugu odabira za projekt mobilnosti kao pojedinačno visoko učilište i/ili kao koordinator određenog konzorcija. Međutim, visoko učilište može biti član ili koordinator nekoliko nacionalnih konzorcija za mobilnost koji se istodobno prijavljuju.

Ta dva načina (pojedinačna prijava i prijava konzorcija) mogu se koristiti istodobno. Međutim, visoko učilište odgovorno je za sprečavanje dvostrukog financiranja sudionika ako se oba načina koriste u istoj akademskoj godini.

Projekt mobilnosti trebao bi provoditi inicijativu za uvođenje europske studentske iskaznice kako bi se olakšalo internetsko upravljanje ciklusom mobilnosti te druge ekološki prihvatljivije i uključivije pristupe u skladu s Erasmus poveljom u visokom obrazovanju (ECHE) i njezinim smjernicama.

Organizacije prijaviteljice ocjenjuju se na temelju relevantnih kriterija za isključenje i odabir. Više informacija potražite u dijelu C ovog Vodiča.

Posebni kriteriji prihvatljivosti za mobilnost studenata

Prihvatljive organizacije sudionice

 • Mobilnost studenata u svrhu studija:

Sve organizacije sudionice iz zemalja sudionica programa (i pošiljateljice i primateljice) moraju biti visoka učilišta koja imaju Erasmus povelju u visokom obrazovanju. Sve organizacije primateljice iz partnerskih zemalja moraju biti visoka učilišta koja su priznala nadležna tijela i koja su prije početka razdoblja mobilnosti potpisala međuinstitucijske sporazume sa svojim partnerima iz zemalja sudionica programa.

 • Mobilnost studenata u svrhu stručne prakse:

Organizacija pošiljateljica mora biti visoko učilište u zemlji sudionici programa kojemu je dodijeljena Erasmus povelja u visokom obrazovanju.

U slučaju mobilnosti studenata u svrhu stručne prakse organizacija primateljica može biti[5]:

 • bilo koja javna ili privatna organizacija iz zemlje sudionice programa ili partnerske zemlje koja je aktivna na tržištu rada ili u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih, istraživanja i inovacija. Takva organizacija može npr. biti:
 • javno ili privatno, malo, srednje ili veliko poduzeće (uključujući socijalna poduzeća)
 • javno tijelo na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini
 • veleposlanstvo ili konzularni ured zemlje pošiljateljice koja sudjeluje u programu
 • socijalni partner ili drugi predstavnik poslovnog sektora, uključujući gospodarske komore, obrtnička/stručna udruženja i sindikate
 • znanstveni institut
 • zaklada
 • škola/institut / obrazovni centar (na bilo kojoj razini, od predškolske do srednjoškolske, uključujući strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih)
 • neprofitna organizacija, udruga, nevladina organizacija
 • tijelo koje pruža usluge profesionalnog usmjeravanja, savjetovanja i informiranja
 • visoko učilište iz zemlje sudionice programa koje ima Erasmus povelju u visokom obrazovanju ili visoko učilište iz partnerske zemlje koje su priznala nadležna tijela i koje je prije početka razdoblja mobilnosti potpisalo međuinstitucijske sporazume s partnerima iz zemalja sudionica programa.

Trajanje aktivnosti

Mobilnost studenata u svrhu studija: od 2 mjeseca (ili jedan trimestar akademske godine) do 12 mjeseci. Može uključivati dodatno razdoblje stručne prakse, ako je planirano, te se može organizirati na različite načine ovisno o kontekstu: jedna aktivnost nakon druge ili obje aktivnosti istodobno. Takva kombinacija treba biti u skladu s pravilima financiranja i minimalnim trajanjem mobilnosti u svrhu studija.

Mobilnost studenata u svrhu stručne prakse: od 2 mjeseca do 12 mjeseci.

Svi studenti, a posebno oni koji ne mogu sudjelovati u dugoročnoj fizičkoj mobilnosti u svrhu studija ili stručne prakse, mogu kombinirati kraću fizičku mobilnost s virtualnom komponentom. Osim toga, svaki student može sudjelovati u kombiniranim intenzivnim programima. U tom slučaju fizička mobilnost mora trajati od 5 do 30 dana i kombinirati se s obveznom virtualnom komponentom, koja omogućuje suradničko učenje i timski rad putem interneta. Kombinirana mobilnost u svrhu studija mora donositi najmanje 3 ECTS boda.

Mobilnost doktoranada u svrhu studija i/ili stručne prakse: od 5 do 30 dana ili od 2 mjeseca do 12 mjeseci (mobilnost u svrhu studija može uključivati dodatno razdoblje stručne prakse, ako je planirano).

Ukupno prihvatljivo trajanje po ciklusu studija:

Isti student može sudjelovati u razdobljima mobilnosti u ukupnom trajanju do 12 mjeseci[6] fizičke mobilnosti, što je maksimum po svakom ciklusu studija[7], bez obzira na broj i vrstu aktivnosti mobilnosti:

 • za vrijeme prvog ciklusa studija (preddiplomski ili istovjetan studij), uključujući kratki stručni studij (5. i 6. razina EQF-a)
 • za vrijeme drugog ciklusa studija (diplomski ili istovjetan studij – 7. razina EQF-a) i
 • za vrijeme trećeg ciklusa kao doktorand (doktorska razina ili 8. razina EQF-a).

Trajanje stručne prakse osoba koje su nedavno stekle kvalifikaciju ulazi u maksimalno razdoblje od 12 mjeseci ciklusa tijekom kojeg su se prijavile za stručnu praksu.

Mjesto provedbe aktivnosti

Studenti moraju obavljati aktivnost fizičke mobilnosti u zemlji sudionici programa ili partnerskoj zemlji u kojoj se ne nalazi organizacija pošiljateljica ni u kojoj je student smješten tijekom studija[8].

Prihvatljivi sudionici

Studenti registrirani na visokom učilištu i upisani na studij na kraju kojeg će steći priznatu diplomu ili neku drugu priznatu kvalifikaciju na tercijarnoj razini (do razine doktorata). U slučaju mobilnosti u okviru doktorskog studija sudionik mora biti na 8. razini EQF-a.

Osobe koje su nedavno stekle kvalifikaciju u visokom obrazovanju mogu sudjelovati u mobilnosti u svrhu stručne prakse. Organizacija korisnica može odlučiti da neće sudjelovati u stručnoj praksi tih osoba. Njih mora odabrati visoko učilište na posljednjoj godini studija i oni moraju završiti stručnu praksu u inozemstvu u roku od godinu dana od stjecanja kvalifikacije[9].

Ostali kriteriji

Mobilnost studenata može se odvijati u bilo kojem studijskom području. Mobilnost studenata može biti razdoblje studiranja u kombinaciji s kratkom stručnom praksom (kraćom od 2 mjeseca) te se istodobno smatrati ukupnim razdobljem studiranja. Student, organizacija pošiljateljica i organizacija primateljica moraju potpisati ugovor o učenju.

Razdoblje studiranja u inozemstvu mora biti dio studentova studijskog programa na kraju kojeg stječe diplomu. Ako je moguće, stručna praksa trebala bi biti sastavni dio studentova studijskog programa.

Pohađanje kolegija na visokom učilištu ne može se smatrati stručnom praksom (stažiranjem).

U slučaju kombinirane mobilnosti studenata, aktivnosti mogu uključivati sudjelovanje u programima koji se nude u obliku kombiniranog učenja na bilo kojem partnerskom visokom učilištu, osposobljavanje i radne zadatke putem interneta ili sudjelovanje u kombiniranim intenzivnim programima.

Posebni kriteriji prihvatljivosti za mobilnost osoblja

Prihvatljive organizacije sudionice

 • Mobilnost osoblja u svrhu poučavanja:

Organizacija pošiljateljica mora biti:

 • visoko učilište iz zemlje sudionice programa kojemu je dodijeljena Erasmus povelja u visokom obrazovanju ili
 • u slučaju osoblja koje je pozvano da poučava na visokom učilištu: bilo koja javna ili privatna organizacija (kojoj nije dodijeljena Erasmus povelja u visokom obrazovanju) u zemlji sudionici programa aktivna na tržištu rada ili u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih, istraživanja i inovacija. Takva organizacija može npr. biti:
 • javno ili privatno, malo, srednje ili veliko poduzeće (uključujući socijalna poduzeća)
 • javno tijelo na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini
 • socijalni partner ili drugi predstavnik poslovnog sektora, uključujući gospodarske komore, obrtnička/stručna udruženja i sindikate
 • znanstveni institut
 • zaklada
 • škola/institut / obrazovni centar (na bilo kojoj razini, od predškolske do srednjoškolske, uključujući strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih)
 • neprofitna organizacija, udruga, nevladina organizacija
 • tijelo koje pruža usluge profesionalnog usmjeravanja, stručnog savjetovanja i informiranja.

Organizacija primateljica mora biti visoko učilište iz zemlje sudionice programa koje ima Erasmus povelju u visokom obrazovanju ili visoko učilište iz partnerske zemlje koje su priznala nadležna tijela i koje je prije početka mobilnosti potpisalo međuinstitucijski sporazum s partnerom iz zemlje sudionice programa. U slučaju gostujućeg osoblja iz poduzeća organizacija primateljica mora biti visoko učilište u zemlji sudionici programa.

 • Mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja:

Organizacija pošiljateljica mora biti visoko učilište u zemlji sudionici programa kojemu je dodijeljena Erasmus povelja u visokom obrazovanju.

Organizacija primateljica mora biti:

 • visoko učilište iz zemlje sudionice programa koje ima Erasmus povelju u visokom obrazovanju ili visoko učilište iz partnerske zemlje koje su priznala nadležna tijela i koje je prije početka razdoblja mobilnosti potpisalo međuinstitucijske sporazume s partnerima iz zemlje sudionice programa ili
 • bilo koja javna ili privatna organizacija iz zemlje sudionice programa ili partnerske zemlje koja je aktivna na tržištu rada ili u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih, istraživanja i inovacija.

Trajanje aktivnosti

Mobilnost osoblja u svrhu poučavanja i osposobljavanja:

Od 2 dana do 2 mjeseca, ne uključujući vrijeme putovanja. U slučaju mobilnosti iz zemlje sudionice programa u partnerske zemlje aktivnost mora trajati od 5 dana do 2 mjeseca. U oba slučaja minimalan broj dana odnosi se na uzastopne dane.

U slučaju pozvanog osoblja iz poduzeća minimalno trajanje iznosi 1 dan.

Aktivnost poučavanja mora obuhvaćati najmanje 8 sati poučavanja tjedno (ili bilo koje kraće razdoblje boravka). Ako mobilnost traje dulje od jednog tjedna, najmanji broj sati nastave u nepunom tjednu mora biti proporcionalan trajanju tog tjedna. Iznimke su sljedeće:

 • ne postoji minimalni broj sati poučavanja za osoblje pozvano iz poduzeća
 • ako se aktivnost poučavanja kombinira s aktivnošću osposobljavanja tijekom istog razdoblja u inozemstvu, najmanji broj sati poučavanja tjedno (ili bilo koje kraće razdoblje boravka) smanjuje se na 4 sata.

Mjesto provedbe aktivnosti

Osoblje mora aktivnost fizičke mobilnosti obavljati u zemlji sudionici programa ili partnerskoj zemlji koja nije zemlja organizacije pošiljateljice ni zemlja boravišta osoblja.

Prihvatljivi sudionici

Mobilnost osoblja u svrhu poučavanja:

 • osoblje zaposleno na visokom učilištu u zemlji sudionici programa.
 • osoblje iz poduzeća pozvano da poučava na visokom učilištu u zemlji sudionici programa iz bilo kojeg poduzeća koje posluje u zemlji sudionici programa, javne ili privatne organizacije (kojoj nije dodijeljena Erasmus povelja u visokom obrazovanju) aktivne na tržištu rada ili u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih, istraživanja i inovacija (uključujući zaposlene doktorande).

Mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja: osoblje zaposleno na visokom učilištu u zemlji sudionici programa.

Ostali kriteriji

Mobilnost osoblja može biti razdoblje poučavanja u kombinaciji s razdobljem osposobljavanja te se istodobno smatrati ukupnim razdobljem poučavanja. Mobilnost u svrhu poučavanja ili osposobljavanja može se obaviti u više od jedne organizacije primateljice u istoj zemlji te se istodobno smatrati jednim razdobljem poučavanja ili osposobljavanja uz primjenu minimalnog trajanja boravka.

Mobilnost u svrhu poučavanja može se odvijati u bilo kojem studijskom području.

Mobilnost u svrhu poučavanja može uključivati pružanje osposobljavanja radi razvoja partnerskog visokog učilišta.

Član osoblja, organizacija pošiljateljica i organizacija primateljica moraju potpisati ugovor o mobilnosti.

Kombinirani intenzivni programi

Riječ je o kratkim, intenzivnim programima u kojima se primjenjuju inovativni načini učenja i poučavanja, uključujući suradnju putem interneta. Programi mogu uključivati učenje usmjereno na konkretna pitanja, u kojem transnacionalni i transdisciplinarni timovi zajedno rade na njihovu rješavanju. To na primjer mogu biti pitanja povezana s UN-ovim ciljevima održivog razvoja ili druga društvena pitanja relevantna u određenim regijama, gradovima ili poduzećima. Program bi trebao imati dodanu vrijednost u usporedbi s postojećim kolegijima ili programima osposobljavanja koje pružaju visoka učilišta sudionici i može trajati više godina. Omogućavanjem novih i fleksibilnijih oblika mobilnosti u kojima se fizička mobilnost kombinira s virtualnim elementom, kombinirani intenzivni programi imaju za cilj obuhvatiti sve vrste studenata iz svih sredina, studijskih područja i ciklusa.

Skupine visokih učilišta imat će priliku organizirati kratke kombinirane intenzivne programe učenja, poučavanja i osposobljavanja za studente i osoblje. Tijekom tih kombiniranih intenzivnih programa skupine studenata ili članova osoblja obavljaju kratkoročnu fizičku mobilnost u inozemstvu u kombinaciji s obveznom virtualnom komponentom, koja omogućuje suradničko učenje i timski rad putem interneta. Virtualna komponenta mora okupiti sudionike putem interneta kako bi zajednički i istodobno radili na posebnim zadacima koji su integrirani u kombinirani intenzivni program i ubrajaju se u ukupne ishode učenja.

Uz to, kombinirani intenzivni programi mogu biti otvoreni za studente i osoblje visokih učilišta izvan partnerstva. Ti programi jačaju kapacitete za razvoj i uvođenje inovativne prakse poučavanja i učenja u visokim učilištima sudionicima.

Posebni kriteriji prihvatljivosti za kombinirane intenzivne programe

Prihvatljive organizacije sudionice

Kombinirani intenzivni program moraju razviti i uvesti najmanje 3 visoka učilišta kojima je dodijeljena Povelja Erasmus za visoko obrazovanje i koja se nalaze u najmanje 3 zemlje sudionice programa. Sudjelovati može i bilo koje drugo visoko učilište ili organizacija koja se nalazi u zemlji sudionici programa. Visoka učilišta iz partnerskih zemalja mogu sudjelovati i slati sudionike o vlastitom trošku. Sudionici iz partnerskih zemalja ne uračunavaju se u minimalne zahtjeve.

Organizacija koordinatorica mora biti visoko učilište kojemu je dodijeljena Povelja Erasmus za visoko obrazovanje. To visoko učilište je ili prijavitelj ili član konzorcija za mobilnost koji se prijavljuje.

Organizacija koja šalje/prima studente i osoblje kako bi sudjelovali u kombiniranim intenzivnim programima mora biti visoko učilište iz zemlje sudionice programa kojemu je dodijeljena Erasmus povelja u visokom obrazovanju. U slučaju nastavnog osoblja i predavača koji su uključeni u održavanje programa, to može biti bilo koja organizacija iz zemlje sudionice programa (vidjeti prihvatljive sudionike).

Trajanje aktivnosti

Fizička mobilnost od 5 do 30 dana trajanja programa. Nisu utvrđeni kriteriji prihvatljivosti za trajanje virtualne komponente, ali kombinirana virtualna i fizička mobilnost moraju studentima donositi najmanje 3 ECTS boda.

Mjesto provedbe aktivnosti

Aktivnost uz fizičku prisutnost može se odvijati na visokom učilištu primatelju ili na bilo kojem drugom mjestu u zemlji visokog učilišta primatelja.

Prihvatljivi sudionici

Studenti:

Studenti registrirani na visokom učilištu i upisani na studij na kraju kojeg će steći priznatu diplomu ili neku drugu priznatu kvalifikaciju na tercijarnoj razini (do razine doktorata).

Osoblje: osoblje zaposleno na visokom učilištu u zemlji sudionici programa.

Nastavno osoblje i predavači koji sudjeluju u održavanju programa:

 • osoblje zaposleno na visokom učilištu u zemlji sudionici programa.
 • osoblje iz poduzeća pozvano da poučava na visokom učilištu u zemlji sudionici programa iz bilo kojeg poduzeća koje posluje u zemlji sudionici programa, javne ili privatne organizacije (kojoj nije dodijeljena Erasmus povelja u visokom obrazovanju) aktivne na tržištu rada ili u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih, istraživanja i inovacija (uključujući zaposlene doktorande).

Ostali kriteriji

Kombinirani intenzivni programi za studente i osoblje moraju se sastojati od kratkoročne fizičke mobilnosti u inozemstvu u kombinaciji s obveznom virtualnom komponentom, koja omogućuje suradničko učenje i timski rad putem interneta. Virtualna komponenta mora okupiti sudionike putem interneta kako bi zajednički i istodobno radili na posebnim zadacima koji su integrirani u kombinirani intenzivni program i ubrajaju se u ukupne ishode učenja.

Kombinirani intenzivni programi moraju studentima donositi najmanje 3 ECTS boda.

Kombinirani intenzivni program mora imati najmanje 15 sudionika (ne uključujući nastavno osoblje i predavače koji sudjeluju u održavanju programa) da bi bio prihvatljiv za financiranje.

Pojedinačnu potporu i, ako je primjenjiva, potporu za putovanje sudionicima u aktivnosti uz fizičku prisutnost pruža organizacija pošiljateljica (i visoko učilište primatelj u slučaju pozvanog osoblja iz poduzeća).

KRITERIJI ZA DODJELU

Budući da nema kvalitativnog ocjenjivanja (kvaliteta je već ocijenjena u fazi prijave za Erasmus povelju u visokom obrazovanju ili pri odabiru akreditacije za konzorcij za mobilnost), nema ni kriterija za dodjelu.

Nakon provjere prihvatljivosti sredstva će se dodijeliti svakom prihvatljivom zahtjevu za bespovratna sredstva.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava koja se dodjeljuju ovisit će o nizu elemenata:

 • broju mobilnosti za koje se podnosi zahtjev
 • prijašnjem broju razdoblja mobilnosti, kvaliteti provedbe aktivnosti i kvaliteti financijskog upravljanja prijavitelja ako je prethodnih godina dobio sličnu potporu
 • broju kombiniranih intenzivnih programa za koje se podnosi zahtjev
 • ukupnim nacionalnim proračunskim sredstvima dodijeljenima za aktivnost mobilnosti.

ERASMUS AKREDITACIJA ZA KONZORCIJE ZA MOBILNOST U VISOKOM OBRAZOVANJU

Organizacija iz zemlje sudionice programa koja u ime konzorcija za mobilnost podnosi zahtjev za bespovratna sredstva programa Erasmus+ mora imati valjanu akreditaciju za konzorcij za mobilnost u visokom obrazovanju. Tu akreditaciju dodjeljuje ista nacionalna agencija koja ocjenjuje zahtjev za financiranje projekta mobilnosti u visokom obrazovanju. Prijava za akreditaciju i zahtjev za bespovratna sredstva za projekte mobilnosti mogu se podnijeti pod istim pozivom. Međutim, bespovratna sredstva za projekte mobilnosti dodjeljuju se samo onim visokim učilištima i organizacijama koji uspješno prođu postupak akreditacije. Za dobivanje akreditacije za konzorcij potrebno je ispuniti sljedeće uvjete:

Kriteriji prihvatljivosti

Prihvatljive organizacije sudionice

Konzorcij za mobilnost u visokom obrazovanju može se sastojati od sljedećih organizacija sudionica:

 • visokih učilišta koja imaju valjanu Erasmus povelju u visokom obrazovanju
 • bilo koje javne ili privatne organizacije aktivne na tržištu rada ili u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih.

Svaka organizacija sudionica mora imati poslovni nastan u istoj zemlji sudionici programa.

Tko se može prijaviti?

Svaka prihvatljiva organizacija sudionica može biti koordinator i prijaviti se u ime svih organizacija uključenih u konzorcij.

Broj organizacija sudionica

Konzorcij za mobilnost mora se sastojati od najmanje tri prihvatljive organizacije sudionice, uključujući dva visoka učilišta pošiljatelja.

Sve organizacije članice konzorcija za mobilnost moraju biti navedene u trenutku prijave za akreditaciju za konzorcij.

Trajanje akreditacije za konzorcij

Tijekom cijelog trajanja programa.

Gdje se treba prijaviti?

 • Nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj organizacija prijaviteljica ima poslovni nastan.

Kad se treba prijaviti?

Prijavitelji moraju predati zahtjev za bespovratna sredstva do 11. svibnja u 12:00:00 (podne po srednjoeuropskom vremenu) za projekte koji počinju 1. rujna iste godine ili narednih godina.

Kako se prijaviti?

Pojedinosti o tome kako se prijaviti potražite u dijelu C ovog Vodiča.

Kriteriji za dodjelu

Prijave za akreditaciju ocjenjuje se na temelju sljedećih kriterija:

Relevantnost konzorcija

(najviše 30 bodova)

 • Relevantnost prijedloga za:
 • ciljeve aktivnosti
 • potrebe i ciljeve organizacija koje sudjeluju u konzorciju i pojedinih sudionika.
 • Primjerenost prijedloga za:
 • ostvarivanje visokokvalitetnih ishoda učenja za sudionike
 • jačanje kapaciteta i međunarodnog dosega organizacija koje sudjeluju u konzorciju
 • ostvarivanje dodane vrijednosti na razini EU-a rezultatima koji se ne bi mogli postići kad bi svako visoko učilište zasebno provodilo aktivnosti.

Kvaliteta sastava konzorcija i sporazuma o suradnji

(najviše 20 bodova)

 • Mjera u kojoj:
 • konzorcij ima odgovarajući sastav visokih učilišta pošiljatelja, ako je relevantno s komplementarnim organizacijama sudionicama iz drugih socioekonomskih sektora s potrebnim profilom, iskustvom i stručnošću za uspješno ostvarivanje svih aspekata projekta
 • koordinator konzorcija ima prethodno iskustvo u upravljanju konzorcijem ili sličnom vrstom projekta
 • podjela uloga, odgovornosti i zadaća/resursa jasna je i pokazuje angažiranost i aktivan doprinos svih organizacija sudionica
 • zadaće/resursi objedinjuju se i dijele
 • jasne su odgovornosti u pogledu upravljanja ugovorima i financijama
 • konzorcij u aktivnosti uključuje nove sudionike i organizacije s manje iskustva.

Kvaliteta plana i provedbe aktivnosti konzorcija

(najviše 20 bodova)

 • Jasnoća, potpunost i kvaliteta svih faza projekta mobilnosti (priprema, provedba aktivnosti mobilnosti i prateće aktivnosti)
 • Kvaliteta praktičnih rješenja, načina upravljanja i pružanja potpore (npr. pronalaženje organizacija primateljica, spajanje, informiranje, jezična i međukulturna potpora, praćenje)
 • Kvaliteta suradnje, koordinacije i komunikacije među organizacijama sudionicama te s drugim relevantnim dionicima
 • Ako je relevantno, kvaliteta rješenja za priznavanje i vrednovanje ishoda učenja sudionika te dosljedna primjena europskih instrumenata za transparentnost i priznavanje
 • Ako je primjenjivo, primjerenost mjera za odabir sudionika u aktivnostima mobilnosti i za poticanje osoba s manje mogućnosti na sudjelovanje u aktivnostima mobilnosti.

Učinak i diseminacija

(najviše 30 bodova)

 • Kvaliteta mjera za ocjenjivanje ishoda aktivnosti koje predvodi konzorcij
 • Mogući učinak projekta:
 • na sudionike i organizacije sudionice tijekom i nakon završetka projekta
 • izvan organizacija i osoba koje izravno sudjeluju u projektu, na institucijskoj, lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i/ili međunarodnoj razini
 • Primjerenost i kvaliteta mjera za diseminaciju ishoda aktivnosti koje predvodi konzorcij unutar i izvan organizacija sudionica i partnera.

Da bi bili odabrani za akreditaciju, prijedlozi moraju dobiti ukupno najmanje 60 bodova. Osim toga, moraju dobiti najmanje polovinu maksimalnog broja bodova za svaki kriterij za dodjelu.

A) Pravila financiranja koja se primjenjuju na sve aktivnosti mobilnosti u visokom obrazovanju

Proračunska kategorija

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Iznos

Organizacijska potpora

Troškovi izravno povezani s provedbom aktivnosti mobilnosti (osim putnih i životnih troškova sudionika).

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju broja sudionika u mobilnosti.

Do 100. sudionika: 400 EUR po sudioniku, a nakon 100. sudionika: 230 EUR po dodatnom sudioniku

Potpora

za uključivost

Troškovi povezani s organizacijom aktivnosti mobilnosti za sudionike s manje mogućnosti kojima je potrebna dodatna potpora na temelju stvarnih troškova.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju broja sudionika s manje mogućnosti koji dobivaju dodatnu potporu na temelju stvarnih troškova u okviru kategorije potpore za uključivost.

100 EUR po sudioniku

Dodatni troškovi izravno povezani sa sudionicima s manje mogućnosti koji se ne mogu pokriti dodatkom za pojedinačnu potporu za sudionike s manje mogućnosti. Ti troškovi prije svega služe pokrivanju dodatne financijske potpore sudionicima s fizičkim, mentalnim ili zdravstvenim poteškoćama koja im je potrebna da bi mogli sudjelovati u mobilnosti i pripremnim posjetima te osobama u pratnji (uključujući putne i životne troškove, ako su opravdani i ako nisu obuhvaćeni proračunskim kategorijama „potpora za putovanje” i „pojedinačna potpora” za te sudionike).

Mehanizam financiranja: stvarni troškovi.

Pravilo za dodjelu: prijavitelj mora obrazložiti, a nacionalna agencija odobriti zahtjev.

100 % prihvatljivih troškova

Izvanredni troškovi

Troškovi pružanja financijskog jamstva ako ga zatraži nacionalna agencija.

Visoki putni troškovi sudionika.

Mehanizam financiranja: stvarni troškovi.

Pravilo za dodjelu: prijavitelj mora obrazložiti, a nacionalna agencija odobriti zahtjev.

Troškovi financijskog jamstva: 80 % prihvatljivih troškova

Visoki putni troškovi: 80 % prihvatljivih putnih troškova

Bespovratna sredstva za organizacijsku potporu za korisnika (visoka učilišta ili konzorciji)

Bespovratna sredstva za organizacijsku potporu doprinos su troškovima ustanova povezanima s aktivnostima pružanja potpore za mobilnost studenata i osoblja (koji dolaze iz inozemstva i odlaze u inozemstvo) radi njihova usklađivanja s Erasmus poveljom u visokom obrazovanju u zemljama sudionicama programa te s njezinim načelima koja su uključena u međuinstitucijske sporazume između ustanova iz partnerskih zemalja. Na primjer:

 • organizacijska rješenja s partnerskim ustanovama, uključujući posjete potencijalnim partnerima, radi dogovora o uvjetima međuinstitucijskih sporazuma za odabir, pripremu, primanje i integraciju sudionika u mobilnosti i za ažuriranje tih međuinstitucijskih sporazuma
 • osiguravanje ažuriranih kataloga kolegija za međunarodne studente
 • pružanje informacija i pomoći studentima i osoblju
 • odabir studenata i osoblja
 • priprema ugovora o učenju kako bi se osiguralo potpuno priznavanje obrazovnih sastavnica studenata; priprema i priznavanje ugovora o mobilnosti za osoblje
 • jezična i međukulturna priprema za dolazne i odlazne studente i osoblje koja dopunjava mrežnu jezičnu potporu programa Erasmus+
 • olakšavanje integracije dolaznih sudionika u mobilnosti na visokom učilištu
 • osiguravanje učinkovitih rješenja za mentorstvo i nadzor sudionika u mobilnosti
 • posebni mehanizmi za osiguravanje kvalitete stručne prakse (stažiranja) studenata u poduzećima/organizacijama koji ih primaju
 • osiguravanje priznavanja obrazovnih sastavnica i povezanih bodova, izdavanje prijepisa ocjena i dopunskih isprava o studiju
 • potpora za ponovnu integraciju sudionika u mobilnosti i nadogradnju njihovih novostečenih kompetencija u korist visokog učilišta i kolega
 • provedba inicijative za uvođenje europske studentske iskaznice (digitalizacija upravljanja mobilnošću)
 • promicanje ekološki prihvatljivih načina mobilnosti i ekologizacije administrativnih postupaka
 • promicanje i upravljanje sudjelovanjem osoba s manje mogućnosti
 • utvrđivanje i promicanje aktivnosti građanskog angažmana i praćenje sudjelovanja u takvim aktivnostima
 • promicanje i upravljanje kombiniranom i/ili međunarodnom mobilnošću.

Visoka učilišta obvezuju se poštovati sva načela Povelje kako bi osigurale visokokvalitetnu mobilnost, uključujući sljedeća: „osigurati da su odlazni sudionici u programu mobilnosti dobro pripremljeni za svoje aktivnosti u inozemstvu, uključujući kombiniranu mobilnost, provedbom aktivnosti za postizanje potrebne razine jezične i međukulturne kompetencije” i „pružiti odgovarajuću jezičnu potporu dolaznim sudionicima u programu mobilnosti”. Za to se mogu iskoristiti postojeće mogućnosti za učenje jezika u tim ustanovama. Visoka učilišta koja mogu ponuditi visokokvalitetnu mobilnost studenata i osoblja, uključujući jezičnu potporu, uz manji trošak (ili raspolažu financijskim sredstvima iz drugih izvora, osim sredstava EU-a) moći će dio bespovratnih sredstava za organizacijsku potporu namijeniti za financiranje više aktivnosti mobilnosti. Koliko će pritom biti fleksibilnosti utvrđuje se ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava.

Korisnike će u svakom slučaju ugovor obvezivati na pružanje kvalitetnih usluga, što će pratiti i provjeravati nacionalne agencije, uzimajući pritom u obzir i izvješća studenata i osoblja koji sudjeluju, koja su izravno dostupna nacionalnim agencijama i Komisiji.

Iznos bespovratnih sredstava za organizacijsku potporu računa se prema broju svih odlaznih sudionika koji primaju potporu (uključujući sudionike koji ne primaju bespovratna sredstva iz fondova EU-a za program Erasmus+ tijekom cijelog razdoblja mobilnosti – vidjeti u nastavku) i osoblja koje dolazi iz poduzeća i poučava na visokim učilištima koja su korisnici ili članovi konzorcija za mobilnost. Sudionici koji ne primaju bespovratna sredstva iz fondova EU-a za program Erasmus+ tijekom cijelog razdoblja mobilnosti smatraju se sudionicima u mobilnosti koji dobivaju potporu jer koriste prednosti okvira za mobilnost i organizacijskih aktivnosti. Organizacijska potpora stoga se isplaćuje i za te sudionike.

Kad je riječ o konzorcijima za mobilnost, ta se bespovratna sredstva mogu razdijeliti među svim članovima u skladu s pravilima koja su međusobno dogovorili.

Sudionici u mobilnosti bez financijske potpore (zero-grant) iz fondova EU-a za program Erasmus+

Studenti i osoblje bez financijske potpore iz fondova EU-a za program Erasmus+ sudionici su u mobilnosti koji ne primaju bespovratna sredstva EU-a iz programa Erasmus+ za putne i životne troškove, ali inače ispunjavaju sve kriterije za mobilnost studenata i osoblja i koriste sve prednosti sudjelovanja u programu Erasmus+. Oni mogu primati bespovratna sredstva iz fondova EU-a izvan okvira programa Erasmus+ (npr. iz ESF-a) ili nacionalna, regionalna ili druga bespovratna sredstva za pokrivanje troškova mobilnosti. Broj sudionika u mobilnosti bez financijske potpore iz fondova EU-a za program Erasmus+ tijekom cijelog razdoblja mobilnosti uzima se u obzir u statistikama za pokazatelj uspješnosti za raspodjelu proračuna EU-a među zemljama.

Potpora za uključivost

Osoba s manje mogućnosti potencijalni je sudionik čije je osobno, fizičko, mentalno ili zdravstveno stanje takvo da njegovo sudjelovanje u projektu / aktivnosti mobilnosti ne bi bilo moguće bez dodatne financijske ili druge vrste potpore. Visoka učilišta koja su odabrala studente i/ili osoblje s manje mogućnosti mogu zatražiti dodatna bespovratna sredstva od nacionalne agencije za pokrivanje dodatnih troškova njihova sudjelovanja u aktivnostima mobilnosti. Za sudionike s manje mogućnosti, posebno za one s fizičkim, psihičkim ili zdravstvenim poteškoćama, potpora u obliku bespovratnih sredstava stoga može biti viša od maksimalnih pojedinačnih iznosa bespovratnih sredstava navedenih u nastavku. Visoka učilišta na svojim će internetskim stranicama opisati kako studenti i osoblje s manje mogućnosti mogu zatražiti i obrazložiti takva dodatna bespovratna sredstva.

Dodatna financijska sredstva za studente i osoblje s manje mogućnosti mogu se osigurati i iz drugih izvora na lokalnoj, regionalnoj i/ili nacionalnoj razini.

Osobe u pratnji studenata i osoblja s manje mogućnosti imaju pravo na doprinos na temelju stvarnih troškova.

Potpisivanjem Erasmus povelje u visokom obrazovanju visoka učilišta obvezuju se da će osigurati jednak pristup i mogućnosti svim sudionicima. Stoga studenti i osoblje s manje mogućnosti mogu iskoristiti potporu koju ustanova primateljica nudi lokalnim studentima i osoblju.

Izvanredni troškovi za skupa putovanja

Samo sudionici programa mobilnosti koji imaju pravo na potporu za putovanje mogu zatražiti naknadu za izvanredne troškove za skupa putovanja.

Korisnici projekata mobilnosti moći će zatražiti financijsku potporu za visoke putne troškove sudionika pod naslovom proračuna „izvanredni troškovi” (80 % ukupnih prihvatljivih troškova). Ta mogućnost bit će dostupna ako korisnici mogu dokazati da prema pravilima financiranja (na temelju jediničnih troškova utvrđenih s obzirom na raspon udaljenosti) nije pokriveno najmanje 70 % putnih troškova sudionika. Ako se dodijele, izvanredni troškovi za skupa putovanja zamjenjuju potporu za putovanje.

Drugi izvori financiranja

Studenti i osoblje mogu uz bespovratna sredstva EU-a u okviru programa Erasmus+ ili umjesto njih (sudionici u mobilnosti bez financijske potpore iz fondova EU-a) dobivati regionalna, nacionalna ili druga bespovratna sredstva kojima ne upravlja nacionalna agencija (nego npr. ministarstvo ili regionalna tijela). Bespovratna sredstva EU-a u okviru programa Erasmus+ mogu zamijeniti i druga sredstva iz proračuna EU-a (npr. iz ESF-a). Na takva bespovratna sredstva iz drugih izvora financiranja osim proračuna EU-a ne primjenjuju se iznosi ni gornje i donje granice navedene u ovom Vodiču.

B) Bespovratna sredstva za mobilnost studenata

Pojedinačna potpora za fizičku mobilnost

Studenti mogu dobiti bespovratna sredstva za pojedinačnu potporu kao doprinos za dodatne putne i životne troškove povezane s njihovim razdobljem studiranja ili stručne prakse u inozemstvu.

Za mobilnost između zemalja sudionica programa i u partnerske zemlje iz regija 5 i 14 mjesečne iznose odredit će nacionalne agencije u dogovoru s nacionalnim tijelima i/ili visokim učilištima na temelju objektivnih i transparentnih kriterija koji su opisani u nastavku. Točni iznosi bit će objavljeni na internetskim stranicama nacionalnih agencija i visokih učilišta.

Zemlje sudionice programa i partnerske zemlje iz regija 5 i 14[10] podijeljene su u sljedeće tri skupine:

1. skupina

Zemlje s višim troškovima života

Danska, Finska, Island, Irska, Lihtenštajn, Luksemburg, Norveška, Švedska

Partnerske zemlje iz regije 14.

2. skupina

Zemlje sa srednjim troškovima života

Austrija, Belgija, Cipar, Francuska, Njemačka, Grčka, Italija, Malta, Nizozemska, Portugal, Španjolska

Partnerske zemlje iz regije 5.

3. skupina

Zemlje s nižim troškovima života

Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Mađarska, Latvija, Litva, Poljska, Rumunjska, Srbija, Slovačka, Slovenija, Sjeverna Makedonija, Turska

Bespovratna sredstva EU-a za pojedinačnu potporu u okviru programa Erasmus+ ovisit će o smjeru mobilnosti između zemlje pošiljateljice i zemlje primateljice studenta, kako je navedeno u nastavku:

 • mobilnost prema zemlji sa sličnim troškovima života: studenti će primiti bespovratna sredstva EU-a u srednjem rasponu
 • mobilnost prema zemlji s višim troškovima života: studenti će primiti bespovratna sredstva EU-a u višem rasponu
 • mobilnost prema zemlji s nižim troškovima života: studenti će primiti bespovratna sredstva EU-a u nižem rasponu.

Nacionalne agencije utvrđuju te iznose u sljedećim rasponima:

 • srednji raspon bespovratnih sredstva EU-a: srednji iznos, od 260 do 540 EUR mjesečno, primjenjuje se na aktivnosti mobilnosti prema zemlji sa sličnim troškovima života: a) iz 1. skupine u 1. skupinu, b) iz 2. skupine u 2. skupinu i c) iz 3. skupine u 3. skupinu
 • viši raspon bespovratnih sredstava EU-a: odgovara srednjem rasponu koji primjenjuje nacionalna agencija uvećanom za najmanje 50 EUR i iznosi od 310 do 600 EUR mjesečno. Primjenjuje se na aktivnosti mobilnosti prema zemlji s višim troškovima života: a) iz zemalja 2. skupine u zemlje 1. skupine i b) iz zemalja 3. skupine u zemlje 1. i 2. skupine
 • niži raspon bespovratnih sredstava EU-a: odgovara srednjem rasponu koji primjenjuje nacionalna agencija umanjenom za najmanje 50 EUR te iznosi od 200 do 490 EUR mjesečno. Primjenjuje se na aktivnosti mobilnosti prema zemlji s nižim troškovima života: a) iz zemalja 1. skupine u zemlje 2. i 3. skupine i b) iz zemalja 2. skupine u zemlje 3. skupine.

Pri određivanju iznosa potpore za korisnike u njihovoj zemlji nacionalne agencije uzimaju u obzir dva kriterija:

 • dostupnost i visinu potpore iz drugih izvora sufinanciranja iz privatnih ili javnih tijela na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini kao dopune bespovratnim sredstvima EU-a
 • opću razinu potražnje za potporom studenata koji planiraju studirati ili se osposobljavati u inozemstvu.

Za aktivnosti mobilnosti među zemljama sudionicama programa i u partnerske zemlje iz regija 5 i 14 nacionalne agencije mogu svojim visokim učilištima omogućiti fleksibilnost utvrđivanjem raspona umjesto iznosa na nacionalnoj razini. To bi se trebalo raditi samo iz opravdanih razloga, na primjer u zemljama u kojima je sufinanciranje dostupno na regionalnoj ili institucijskoj razini.

Studenti i osobe koje su nedavno diplomirale s manje mogućnosti – dodatak za pojedinačnu potporu

Studenti i osobe koje su nedavno diplomirale s manje mogućnosti dobivaju dodatak za pojedinačnu potporu u okviru bespovratnih sredstava EU-a iz programa Erasmus+ u iznosu od 250 EUR mjesečno. Kriterije na nacionalnoj razini primjenjuju i određuju nacionalne agencije u dogovoru s nacionalnim tijelima.

Studenti i osobe koje su nedavno diplomirale na stručnoj praksi – dodatak za pojedinačnu potporu

Studenti i osobe koje su nedavno diplomirale na stručnoj praksi dobit će dodatak za pojedinačnu potporu u okviru bespovratnih sredstava EU-a iz programa Erasmus+ u iznosu od 150 EUR mjesečno. Studenti i osobe koje su nedavno diplomirale s manje mogućnosti koje su na stručnoj praksi imaju pravo na dodatak za studente i osobe koje su nedavno diplomirale s manje mogućnosti i dodatak za stručnu praksu.

Studenti i osobe koje su nedavno diplomirale iz najudaljenijih regija i prekomorskih zemalja i područja

S obzirom na ograničenja zbog udaljenosti od drugih zemalja sudionica programa i razinu gospodarskog razvoja studenti i osobe koje su nedavno diplomirale na visokim učilištima u najudaljenijim regijama država članica EU-a te u prekomorskim zemljama i područjima pridruženima državama članicama EU-a dobit će više iznose za pojedinačnu potporu:

Iz

U

Iznos

najudaljenijih regija i prekomorskih zemalja i područja

zemlje sudionice programa i partnerske zemlje iz regija 5 i 14

700 EUR mjesečno

U ovom slučaju ne primjenjuju se dodaci za studente i osobe koje su nedavno diplomirale s manje mogućnosti za stručnu praksu.

Studenti i osobe koje su nedavno diplomirale koji sudjeluju u mobilnosti iz zemalja sudionica programa u partnerske zemlje („međunarodna mobilnost”)

Osnovni iznos za pojedinačnu potporu određen je na sljedeći način:

Iz

U

Iznos

zemalja sudionica programa

partnerske zemlje iz regija 1 – 4 i 6 – 13

700 EUR mjesečno

zemalja sudionica programa

partnerske zemlje iz regija 5 i 14

kako je prethodno opisano u odjeljku „Bespovratna sredstva za mobilnost studenata – pojedinačna potpora za fizičku mobilnost”

U ovom slučaju primjenjuje se dodatak za studente i osobe koje su nedavno diplomirale s manje mogućnosti.

Dodatni iznos za stručnu praksu neće se primjenjivati u slučaju mobilnosti u partnerske zemlje iz regija 1 – 4 i 6 – 13.

U zemlje sudionice programa uključene su najudaljenije regije i prekomorske zemlje i područja.

Studenti i osobe koje su nedavno diplomirale koji sudjeluju u kratkoročnoj fizičkoj mobilnosti (kombinirana mobilnost i kratkoročna mobilnost u okviru doktorskog studija)

Osnovni iznosi pojedinačne potpore određeni su na sljedeći način:

Trajanje aktivnosti uz fizičku prisutnost

Iznos (bilo koja zemlja sudionica programa ili partnerska zemlja)

do 14. dana aktivnosti

70 EUR po danu

od 15. do 30. dana aktivnosti

50 EUR po danu

Pojedinačna potpora može obuhvaćati i jedan dan putovanja prije aktivnosti i jedan dan putovanja nakon aktivnosti.

Studenti i osobe koje su nedavno diplomirale s manje mogućnosti – dodatak za pojedinačnu potporu za kratkoročnu fizičku mobilnost

Studenti i osobe koje su nedavno diplomirale s manje mogućnosti dobivaju dodatak za pojedinačnu potporu u obliku bespovratnih sredstava EU-a u okviru programa Erasmus+ u iznosu od 100 EUR za razdoblje aktivnosti fizičke mobilnosti u trajanju od 5 do 14 dana i 150 EUR za takvo razdoblje u trajanju od 15 do 30 dana. Kriterije na nacionalnoj razini primjenjuju i određuju nacionalne agencije u dogovoru s nacionalnim tijelima.

U ovom slučaju ne primjenjuje se dodatak za stručnu praksu.

U zemlje sudionice programa uključene su najudaljenije regije i prekomorske zemlje i područja.

Studenti i osobe koje su nedavno diplomirale i ne primaju potporu za putovanje – dodatak za pojedinačnu potporu za zeleno putovanje

Studenti i osobe koje su nedavno diplomirale i koji ne prime potporu za putovanje mogu se odlučiti za zeleno putovanje. U tom će slučaju primiti jednokratni doprinos u iznosu od 50 EUR kao dodatni iznos za pojedinačnu potporu i do 4 dana dodatne pojedinačne potpore za pokrivanje dana putovanja za povratno putovanje, ako je relevantno.

Potpora za putovanje

Sljedeći sudionici mogu primiti niže navedene iznose potpore za putovanje kako bi lakše pokrili putne troškove:

 • studenti i osobe koje su nedavno diplomirale na visokim učilištima u najudaljenijim regijama država članica EU-a, Cipra, Islanda, Malte i prekomorskih zemalja i područja pridruženih državama članicama EU-a i koji odlaze u zemlje sudionice programa ili partnerske zemlje iz regija 5 ili 14
 • studenti i osobe koje su nedavno diplomirale s manje mogućnosti koji sudjeluju u kratkoročnoj mobilnosti i
 • studenti i osobe koje su nedavno diplomirale koji odlaze u partnerske zemlje osim onih iz regija 5 i 14.

Udaljenost[11]

U slučaju standardnog putovanja

U slučaju zelenog putovanja

od 10 do 99 km

23 EUR po sudioniku

 

od 100 do 499 km

180 EUR po sudioniku

210 EUR po sudioniku

od 500 do 1999 km

275 EUR po sudioniku

320 EUR po sudioniku

od 2000 do 2999 km

360 EUR po sudioniku

410 EUR po sudioniku

od 3000 do 3999 km

530 EUR po sudioniku

610 EUR po sudioniku

od 4000 do 7999 km

820 EUR po sudioniku

 

8000 km ili više

1500 EUR po sudioniku

 

Studenti i osobe koje su nedavno diplomirale koji se odluče za zeleno putovanje dobit će do četiri dana dodatne pojedinačne potpore kako bi pokrili dane putovanja za povratno putovanje, ako je relevantno.

U slučaju mobilnosti iz zemalja sudionica programa u partnerske zemlje, osim regija 5 i 14, studenti i osobe koje su nedavno diplomirale s manje mogućnosti moraju dobiti potporu za putovanje. Korisnici mogu odlučiti da neće pružati potporu za putovanje svim ostalim studentima i osobama koje su nedavno diplomirale koji sudjeluju u mobilnosti iz zemalja sudionica programa u partnerske zemlje, osim za regije 5 i 14.

C) Bespovratna sredstva za mobilnost osoblja

Osoblje će dobiti bespovratna sredstva EU-a za pokrivanje putnih i životnih troškova dok su u inozemstvu na sljedeći način:

Proračunska kategorija

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Iznos

Potpora za putovanje

Doprinos za putne troškove sudionika od mjesta boravišta do mjesta u kojem se provodi aktivnost i natrag.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju udaljenosti putovanja po sudioniku. Prijavitelj mora navesti udaljenost od svojeg mjesta boravišta do mjesta u kojem se provodi aktivnost[12] uz pomoć kalkulatora udaljenosti koji podupire Europska komisija[13].

Udaljenost

Standardno putovanje

Zeleno putovanje

0 – 99 km

23 EUR

 

100 – 499 km

180 EUR

210 EUR

500 – 1999 km

275 EUR

320 EUR

2000 – 2999 km

360 EUR

410 EUR

3000 – 3999 km

530 EUR

610 EUR

4000 – 7999 km

820 EUR

 

8000 km ili više

1500 EUR

 

Pojedinačna potpora

Troškovi izravno povezani sa životnim troškovima sudionika tijekom aktivnosti.

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju trajanja boravka po sudioniku (ako je potrebno uključujući i jedan dan putovanja prije početka aktivnosti i jedan dan putovanja nakon završetka aktivnosti.

Osoblje koje se odluči za zeleno putovanje dobit će do četiri dana dodatne pojedinačne potpore kako bi pokrili dane putovanja za povratno putovanje, ako je relevantno.

do 14. dana aktivnosti: tablica A1.1, po danu po sudioniku

od 15. do 60. dana aktivnosti: 70 % iznosa iz tablice A1.1, po danu po sudioniku

Tablica A – Pojedinačna potpora (iznosi u eurima po danu)

Iznosi ovise o zemlji primateljici. Određivat će se u okviru raspona navedenih u tablici u nastavku. Pri određivanju iznosa potpore za korisnike u njihovoj zemlji nacionalne agencije u dogovoru s nacionalnim tijelima uzimaju u obzir dva kriterija:

 • dostupnost i visinu potpore iz drugih izvora sufinanciranja iz privatnih ili javnih tijela na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini kao dopune bespovratnim sredstvima EU-a
 • opću razinu potražnje za potporom osoblja koje planira poučavati ili se osposobljavati u inozemstvu.

Isti postotak u okviru raspona treba se primijeniti na sve odredišne zemlje. Nije moguće dodijeliti isti iznos za sve odredišne zemlje.

 

Osoblje iz zemalja sudionica programa

Zemlja primateljica

Min. – maks. (po danu)

 

A1.1

Norveška, Danska, Luksemburg, Island, Švedska, Irska, Finska, Lihtenštajn

Partnerske zemlje iz regije 14

80 – 180

Nizozemska, Austrija, Belgija, Francuska, Njemačka, Italija, Španjolska, Cipar, Grčka, Malta, Portugal

Partnerske zemlje iz regije 5

70 – 160

Slovenija, Estonija, Latvija, Hrvatska, Slovačka, Češka, Litva, Turska, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Bugarska, Republika Sjeverna Makedonija, Srbija

60 – 140

Partnerske zemlje iz regija 1 – 4 i 6 – 13

180

Za aktivnosti mobilnosti među zemljama sudionicama programa i u partnerske zemlje iz regija 5 i 14 nacionalne agencije mogu svojim visokim učilištima omogućiti fleksibilnost utvrđivanjem raspona umjesto iznosa na nacionalnoj razini. To bi se trebalo raditi samo iz opravdanih razloga, na primjer u zemljama u kojima je sufinanciranje dostupno na regionalnoj ili institucijskoj razini. Točni iznosi bit će objavljeni na internetskim stranicama svake nacionalne agencije i visokog učilišta.

D) Visina financijske potpore za studente i osoblje koju određuju visoka učilišta i konzorciji za mobilnost

Od visokih učilišta i konzorcija za mobilnost u svakom će se slučaju tražiti da poštuju sljedeća načela i kriterije pri određivanju i/ili primjeni iznosa EU-a u svojoj ustanovi.

 • Nakon što učilišta/konzorciji odrede iznose, oni ostaju isti tijekom cijelog trajanja projekta mobilnosti. Nije moguće smanjiti niti povećati iznos bespovratnih sredstava unutar istog projekta.
 • Iznosi moraju biti određeni i/ili primijenjeni na objektivan i transparentan način, uzimajući u obzir sva prethodno opisana načela i metodologiju (tj. uzimajući u obzir smjer mobilnosti i dodatno posebno financiranje).
 • Isti iznos bespovratnih sredstava mora se dodijeliti svim studentima koji odlaze u istu skupinu zemalja za istu vrstu mobilnosti – studiranje ili stručnu praksu (osim studentima i osobama koje su nedavno diplomirale s manje mogućnosti ili iz najudaljenijih zemalja sudionica programa, regija i prekomorskih zemalja i područja).

E) Kombinirani intenzivni programi

Proračunska kategorija

Prihvatljivi troškovi i primjenjiva pravila

Iznos

Organizacijska potpora

Troškovi izravno povezani s organizacijom intenzivnih programa (osim putnih i životnih troškova sudionika).

Mehanizam financiranja: doprinos jediničnim troškovima.

Pravilo za dodjelu: na temelju broja sudionika u mobilnosti, ne uzimajući u obzir nastavnike / predavače koji sudjeluju u održavanju programa.

Visoko učilište koordinator prijavljuje se za organizacijsku potporu u ime skupine ustanova koje zajednički organiziraju kombinirani intenzivni program.

400 EUR po sudioniku, uz najmanje 15 sudionika i najviše 20 sudionika koji primaju potporu.

 1. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/higher-education-charter_hr

 2. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-charter-higher-education-2021-2027-guidelines_en

 3. Svaka stručna praksa (stažiranje) studenata smatra se „stručnom praksom u području digitalnih vještina” ako stažist sudjeluje u jednoj ili više sljedećih aktivnosti: digitalnom marketingu (npr. upravljanje društvenim medijima, analiza mreže); digitalnom grafičkom, mehaničkom ili arhitektonskom dizajnu; razvoju aplikacija, softvera, skripti ili internetskih stranica; instalaciji i održavanju IT sustava i mreža te upravljanju njima; kibersigurnosti; analizi, rudarenju i vizualizaciji podataka; programiranju i obuci robota te primjeni umjetne inteligencije. Opća korisnička podrška, izvršavanje narudžbi, unos podataka ili uredski poslovi ne pripadaju u tu kategoriju.

 4. Poslijedoktorandi mogu sudjelovati u stručnoj praksi pod istim uvjetima kao i druge osobe koje su nedavno diplomirale, do 12 mjeseci nakon stjecanja kvalifikacije. Za zemlje u kojima osobe koje steknu kvalifikaciju nakon toga moraju odslužiti obvezni vojni rok ili civilnu službu, razdoblje prihvatljivosti produljit će se u skladu s duljinom trajanja vojnog roka ili civilne službe.

 5. Sljedeće vrste organizacija nisu prihvatljive kao organizacije primateljice za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse: institucije i ostala tijela EU-a, uključujući specijalizirane agencije (cijeli popis dostupan je na stranici: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_hr); organizacije koje upravljaju programima EU-a, kao što su nacionalne agencije za program Erasmus+ (kako bi se izbjegao mogući sukob interesa i/ili dvostruko financiranje).

 6. Prethodno iskustvo u okviru programa Erasmus+ i/ili kao stipendist programa Erasmus Mundus ulazi u tih 12 mjeseci po ciklusu studija.

 7. Kad je riječ o studijskim programima koji imaju samo jedan ciklus, kao što je medicina, studenti mogu sudjelovati u mobilnosti do 24 mjeseca.

 8. U slučaju kampusa s ograncima koji ovise o matičnoj ustanovi i koji su obuhvaćeni istom Erasmus poveljom u visokom obrazovanju, zemlja u kojoj se nalazi matična ustanova smatra se zemljom pošiljateljicom. Stoga nije moguće organizirati mobilnosti između kampusa s ograncima i matične ustanove koji su obuhvaćeni istom Erasmus poveljom u visokom obrazovanju.

 9. Za zemlje u kojima osobe koje steknu kvalifikaciju nakon toga moraju odslužiti obvezni vojni rok ili civilnu službu, razdoblje prihvatljivosti produljit će se u skladu s duljinom trajanja vojnog roka ili civilne službe.

 10. Partnerske zemlje iz regija 5 i 14 samo su zemlje primateljice.

 11. Na temelju udaljenosti po sudioniku. Udaljenost se mora izračunati kalkulatorom udaljenosti koji podupire Europska komisija (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_hr). Za računanje iznosa bespovratnih sredstava EU-a za troškove povratnog putovanja uzima se duljina putovanja u jednom smjeru.

 12. Na primjer, ako osoba iz Madrida sudjeluje u aktivnosti koja se provodi u Rimu, prijavitelj će izračunati udaljenost od Madrida do Rima (1365,28 km), a zatim odabrati odgovarajući raspon udaljenosti (tj. od 500 do 1999 km).    

 13. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_hr