Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Tionscnaimh foghlama Jean Monnet an Aontais le haghaidh scoileanna agus soláthraithe gairmoideachais agus gairmoiliúna

Próifíl an iarratasóra

Scoileanna agus soláthraithe gairmoideachais agus gairmoiliúna (ISCED 1 – 4) i ngach tír atá rannpháirteach sa chlár Erasmus+. Ní féidir le daoine aonair cur isteach air.

Fad tréimhse: 3 bliana

Ní mór tionscnamh foghlama Jean Monnet de chuid an Aontais a chur i bhfeidhm ar feadh 40 uair an chloig ar a laghad in aghaidh na scoilbhliana ar feadh 3 bliana as a chéile.

Uasmhéid an deontais: €30,000 (méid arb ionann agus uasmhéid 80% de na costais iomlána)

Cén cineál tionscnaimh foghlama atá incháilithe mar thionscnamh foghlama Jean Monnet de chuid an Aontais?

Ba cheart do scoileanna agus soláthraithe gairmoideachais agus gairmoiliúna cleachtais mhúinteoireachta a fhorbairt sa seomra ranga atá bunaithe ar ábhar/ábhair ar leith maidir leis an Aontas Eorpach (luachanna, stair, an chaoi a bhfeidhmíonn an tAontas, an éagsúlacht chultúrtha, i measc ábhair eile). Ní mór na gníomhaíochtaí a theagasc le linn na scoilbhliana agus d’fhéadfadh seachtainí tionscadal, cuairteanna staidéir agus gníomhaíochtaí tumoideachais eile a bheith mar chuid díobh.

Féadfaidh soláthraithe taithí foghlama a chruthú as a stuaim féin nó le tacaíocht ó institiúidí ardoideachais nó eagraíochtaí ábhartha eile (eagraíochtaí neamhrialtasacha, comhlachais, etc.).

Na torthaí ionchasacha

A bhuí le tionscnamh, ba cheart go mbeadh scoileanna agus soláthraithe gairmoideachais agus gairmoiliúna in ann an méid seo a leanas a bhaint amach:

  • múinteoirí a chumasú le teagasc faoin Aontas trí úsáid a bhaint as modhanna spreagúla agus chun fíricí agus eolas maidir leis an Aontas Eorpach a chur i láthair na bhfoghlaimeoirí

  • torthaí foghlama a fheabhsú i dtaca le gnóthaí an Aontais

  • litearthacht a neartú san Aontas

  • suim a chothú san Aontas Eorpach agus an bhunchloch a leagan síos chun rannpháirtíocht daltaí agus mac léinn a fheabhsú sa phróiseas daonlathach, sin agus iad a chumasú ar bhealach níos fearr le bheith ina saoránaigh ghníomhacha

An próiseas chun iarratas a dhéanamh

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin bpróiseas iarratais, tabhair cuairt orthu seo

Help with your application

You will submit your application for funding via the EU's Funding and Tender Opportunities Portal. Watch the video to see how.

What qualifies as a Jean Monnet EU Learning initiative?

Schools and VET providers should establish teaching of a specific EU based subject/s (values, history, how the EU works, cultural diversity – among others) in the classroom. Activities must be taught during the school year and may include project weeks, study visits, and other immersive activities.

Providers may create learning experiences themselves or with the support of higher education institutions or other relevant organisations (NGOs, Associations, etc).

Expected outcomes

As a result of an initiative, schools and VET providers should be able to

  • empower teachers to teach about the EU using engaging methods and to bring facts and knowledge about the European Union to their learners
  • improve learning outcomes on EU matters
  • strengthen EU literacy
  • create interest in the European Union and constitute a basis to enhance participation of pupils and students in the democratic process and leave them better equipped to become active citizens

Application process

For more information about the application process, please visit

Related funding calls