Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jean Monnet-initiativen ”Lär dig mer om EU” för skolor och yrkesutbildningssamordnare

Vem kan söka?

Skolor och yrkesutbildningsanordnare (Isced 1–4) i alla programländer som deltar i Erasmus+. Enskilda personer kan inte söka.

Projekttid: Tre år

Ett Jean Monnet-initiativ om undervisning i EU-frågor måste genomföras under minst 40 timmar per läsår tre år i rad.

Högsta bidrag: 30 000 euro (motsvarande högst 80 % av de totala kostnaderna)

Vad räknas som ett Jean Monnet-initiativ för att lära sig mer om EU?

Skolor och yrkesutbildningsanordnare ska anordna undervisning i ett eller flera ämnen med EU-anknytning (värden, historia, hur EU fungerar, kulturell mångfald m.m.). Undervisningen ska bedrivas under läsåret och kan bland annat omfatta projektveckor och studiebesök.

Utbildningsanordnarna kan utforma undervisningen själva eller med hjälp av lärosäten eller andra relevanta organisationer som icke-statliga organisationer och föreningar.

Förväntade resultat

Efter initiativet bör skolor och yrkesutbildningssamordnare kunna

  • se till att lärarna kan undervisa om EU med hjälp av engagerande metoder och förmedla fakta och kunskap om EU till sina elever

  • förbättra elevernas kunskap om EU-frågor

  • stärka EU-kompetensen

  • skapa intresse för EU och bidra med en grund för att öka elevernas deltagande i den demokratiska processen så att de blir bättre rustade för att bli aktiva medborgare.

Hur söker man?

Mer information om ansökningsförfarandet:

Help with your application

You will submit your application for funding via the EU's Funding and Tender Opportunities Portal. Watch the video to see how.

What qualifies as a Jean Monnet EU Learning initiative?

Schools and VET providers should establish teaching of a specific EU based subject/s (values, history, how the EU works, cultural diversity – among others) in the classroom. Activities must be taught during the school year and may include project weeks, study visits, and other immersive activities.

Providers may create learning experiences themselves or with the support of higher education institutions or other relevant organisations (NGOs, Associations, etc).

Expected outcomes

As a result of an initiative, schools and VET providers should be able to

  • empower teachers to teach about the EU using engaging methods and to bring facts and knowledge about the European Union to their learners
  • improve learning outcomes on EU matters
  • strengthen EU literacy
  • create interest in the European Union and constitute a basis to enhance participation of pupils and students in the democratic process and leave them better equipped to become active citizens

Application process

For more information about the application process, please visit

Related funding calls