Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Inizjattivi Jean Monnet ta’ Apprendiment dwar l-UE fl-Iskejjel u l-fornituri tal-VET

Profil tal-Applikant

Skejjel u fornituri tal-VET (ISCED 1 – 4) fil-pajjiżi kollha tal-programm Erasmus+. Mhux disponibbli għall-individwi.

Tul ta’ żmien: 3 snin

Inizjattiva Jean Monnet ta’ Apprendiment dwar l-UE trid tiġi implimentata għal minimu ta’ 40 siegħa għal kull sena skolastika għal tliet snin konsekuttivi.

Għotja massima: €30,000 (li jirrappreżentaw massimu ta’ 80% tal-ispejjeż totali)

X’jikkwalifika bħala inizjattiva Jean Monnet ta’ Apprendiment dwar l-UE?

L-iskejjel u l-fornituri tal-VET għandhom jistabbilixxu t-tagħlim ta’ suġġett speċifiku / suġġetti speċifiċi dwar l-UE (valuri, storja, kif taħdem l-UE, diversità kulturali – fost oħrajn) fil-klassi. L-attivitajiet iridu jiġu mgħallmin matul is-sena skolastika u jistgħu jinkludu ġimgħat tal-proġett, żjarat ta’ studju, u attivitajiet immersivi oħrajn.

Il-fornituri jistgħu joħolqu esperjenzi ta’ tagħlim huma stess jew bl-appoġġ ta’ istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja jew organizzazzjonijiet rilevanti oħrajn (NGOs, Assoċjazzjonijiet, eċċ).

Riżultati mistennija

Bħala riżultat ta’ inizjattiva, l-iskejjel u l-fornituri tal-VET għandhom ikunu jistgħu

  • jagħtu s-setgħa lill-għalliema biex jgħallmu dwar l-UE bl-użu ta’ metodi ta’ involviment u biex iġibu fatti u għarfien dwar l-Unjoni Ewropea lill-istudenti tagħhom

  • itejbu l-eżiti tat-tagħlim dwar kwistjonijiet tal-UE

  • isaħħu l-litteriżmu tal-UE

  • joħolqu interess fl-Unjoni Ewropea u jikkostitwixxu bażi għat-tisħiħ tal-parteċipazzjoni tal-istudenti fil-proċess demokratiku biex iħallihom mħejjija aħjar biex isiru ċittadini attivi

Proċess tal-applikazzjoni

Għal aktar informazzjoni dwar il-proċess tal-applikazzjoni, jekk jogħġbok żur

Help with your application

You will submit your application for funding via the EU's Funding and Tender Opportunities Portal. Watch the video to see how.

What qualifies as a Jean Monnet EU Learning initiative?

Schools and VET providers should establish teaching of a specific EU based subject/s (values, history, how the EU works, cultural diversity – among others) in the classroom. Activities must be taught during the school year and may include project weeks, study visits, and other immersive activities.

Providers may create learning experiences themselves or with the support of higher education institutions or other relevant organisations (NGOs, Associations, etc).

Expected outcomes

As a result of an initiative, schools and VET providers should be able to

  • empower teachers to teach about the EU using engaging methods and to bring facts and knowledge about the European Union to their learners
  • improve learning outcomes on EU matters
  • strengthen EU literacy
  • create interest in the European Union and constitute a basis to enhance participation of pupils and students in the democratic process and leave them better equipped to become active citizens

Application process

For more information about the application process, please visit

Related funding calls