Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Inițiativele Jean Monnet „Cunoașterea UE” pentru școli și furnizorii de EFP

Profilul solicitanților

Școli și furnizori de EFP (ISCED 1 – 4) din toate țările participante la programul Erasmus+. Nu sunt eligibile persoanele fizice.

Durata: 3 ani

O inițiativă Jean Monnet „Cunoașterea UE” trebuie pusă în aplicare pentru cel puțin 40 de ore pe an școlar timp de trei ani consecutivi.

Valoarea maximă a grantului: 30 000 EUR (reprezentând maximum 80 % din costurile totale).

Ce se califică drept inițiativă Jean Monnet „Cunoașterea UE”?

Școlile și furnizorii de EFP ar trebui să introducă predarea unei/unor materii specifice privind UE (valori, istorie, modul în care funcționează UE, diversitatea culturală – printre altele) în sala de clasă. Aceste activități de predare ar trebui să se desfășoare în cursul anului școlar și ar putea include săptămâni de proiect, vizite de studiu și alte activități imersive.

Furnizorii pot crea experiențe de învățare ei înșiși sau cu sprijinul instituțiilor de învățământ superior sau al altor organizații relevante (ONG-uri, asociații etc.).

Rezultate preconizate

Ca urmare a unei inițiative, școlile și furnizorii de EFP ar trebui să aibă posibilitatea

  • de a le permite profesorilor să predea despre UE utilizând metode de implicare și să le prezinte elevilor date și informații despre Uniunea Europeană

  • de a îmbunătăți rezultatele învățării privind chestiuni legate de UE

  • de a consolida alfabetizarea în UE

  • de a crea interes față de Uniunea Europeană și de a constitui o bază pentru a spori participarea elevilor și studenților la procesul democratic și pentru a-i ajuta să devină cetățeni activi

Participarea la cererile de propuneri

Pentru mai multe informații despre procesul de depunere a cererii, vă rugăm să consultați

Help with your application

You will submit your application for funding via the EU's Funding and Tender Opportunities Portal. Watch the video to see how.

What qualifies as a Jean Monnet EU Learning initiative?

Schools and VET providers should establish teaching of a specific EU based subject/s (values, history, how the EU works, cultural diversity – among others) in the classroom. Activities must be taught during the school year and may include project weeks, study visits, and other immersive activities.

Providers may create learning experiences themselves or with the support of higher education institutions or other relevant organisations (NGOs, Associations, etc).

Expected outcomes

As a result of an initiative, schools and VET providers should be able to

  • empower teachers to teach about the EU using engaging methods and to bring facts and knowledge about the European Union to their learners
  • improve learning outcomes on EU matters
  • strengthen EU literacy
  • create interest in the European Union and constitute a basis to enhance participation of pupils and students in the democratic process and leave them better equipped to become active citizens

Application process

For more information about the application process, please visit

Related funding calls