Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jean Monnet-initiatieven “Leren over de EU” voor scholen en aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding

Gewenst profiel

Scholen en aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding (ISCED 1 — 4) in alle Erasmus+-programmalanden. Individuele aanvragen komen niet in aanmerking.

Looptijd: 3 jaar

Een Jean Monnet-initiatief “Leren over de EU” moet gedurende drie opeenvolgende jaren met ten minste 40 uur per schooljaar worden uitgevoerd.

Maximale subsidie: 30 000 euro (overeenkomend met maximaal 80 % van de totale kosten).

Welke initiatieven komen in aanmerking als Jean Monnet-initiatief “Leren over de EU”?

Scholen en aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding geven in de klas les over een of meerdere specifieke onderwerpen in verband met de EU (bijvoorbeeld waarden, geschiedenis, hoe de EU werkt, culturele diversiteit). De activiteiten moeten tijdens het schooljaar worden uitgevoerd en kunnen projectweken, studiebezoeken en andere immersieve activiteiten omvatten.

Onderwijsaanbieders kunnen zelf of met de hulp van instellingen voor hoger onderwijs of andere relevante organisaties (ngo’s, verenigingen enz.) leerervaringen creëren.

Verwachte resultaten

Ten gevolge van een Jean Monnet-initiatief moeten scholen en aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding in staat zijn:

  • leerkrachten de middelen te bieden om met behulp van aantrekkelijke methoden les te geven over de EU en hun lerenden feiten en kennis over de EU bij te brengen

  • de leerresultaten over EU-aangelegenheden te verbeteren

  • de EU-geletterdheid te versterken

  • belangstelling voor de Europese Unie te wekken en de basis te leggen voor een betere participatie van leerlingen en studenten in het democratische proces en hen beter toe te rusten om actieve burgers te worden

Aanvraagprocedure

Meer informatie over de aanvraagprocedure:

Help with your application

You will submit your application for funding via the EU's Funding and Tender Opportunities Portal. Watch the video to see how.

What qualifies as a Jean Monnet EU Learning initiative?

Schools and VET providers should establish teaching of a specific EU based subject/s (values, history, how the EU works, cultural diversity – among others) in the classroom. Activities must be taught during the school year and may include project weeks, study visits, and other immersive activities.

Providers may create learning experiences themselves or with the support of higher education institutions or other relevant organisations (NGOs, Associations, etc).

Expected outcomes

As a result of an initiative, schools and VET providers should be able to

  • empower teachers to teach about the EU using engaging methods and to bring facts and knowledge about the European Union to their learners
  • improve learning outcomes on EU matters
  • strengthen EU literacy
  • create interest in the European Union and constitute a basis to enhance participation of pupils and students in the democratic process and leave them better equipped to become active citizens

Application process

For more information about the application process, please visit

Related funding calls