Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jean Monnet’ ELi käsitleva õppe algatused koolidele ning kutseharidus- ja -õppeasutustele

Taotleja profiil

Kõigi Erasmus+ programmiriikide koolid ning kutseharidus- ja -õppeasutused (ISCED 1–4). Üksikisikud osaleda ei saa.

Kestus: 3 aastat

ELi Jean Monnet’ ELi käsitleva õppe algatust tuleb rakendada vähemalt 40 tundi õppeaasta kohta kolmel järjestikusel aastal.

Maksimaalne toetus: 30 000 eurot (kuni 80% kogukuludest).

Mida loetakse Jean Monnet’ ELi käsitleva õppe algatuseks?

Sellist algatust, kus koolides ning kutseharidus- ja -õppeasutustes seatakse sisse konkreetsete ELiga seotud teemade (muu hulgas väärtused, ajalugu, ELi toimimine, kultuuriline mitmekesisus) õpetamine. Õppetegevus peab toimuma õppeaasta jooksul ning see võib sisaldada projektinädalaid, õppekülastusi ja muid interaktiivseid tegevusi.

Õppe pakkujad võivad luua õpikogemusi ise või kõrgkoolide või muude asjaomaste organisatsioonide (vabaühendused, ühendused jne) toel.

Oodatavad tulemused

Algatuse tulemusena peaksid koolid ning kutseharidus- ja -õppeasutused olema suutlikud

  • võimestama õpetajaid käsitlema tundides ELi teemasid kaasahaaraval viisil ning jagama õppijatele ELiga seotud fakte ja teadmisi;

  • parandama õpitulemusi ELi teemadel;

  • suurendama ELi alast pädevust;

  • tekitama huvi Euroopa Liidu vastu ning looma aluse selleks, et suurendada õpilaste osalust demokraatlikus protsessis ja nende kodanikuaktiivsust.

Taotlemisprotsess

Lisateave taotlemisprotsessi kohta:

Help with your application

You will submit your application for funding via the EU's Funding and Tender Opportunities Portal. Watch the video to see how.

What qualifies as a Jean Monnet EU Learning initiative?

Schools and VET providers should establish teaching of a specific EU based subject/s (values, history, how the EU works, cultural diversity – among others) in the classroom. Activities must be taught during the school year and may include project weeks, study visits, and other immersive activities.

Providers may create learning experiences themselves or with the support of higher education institutions or other relevant organisations (NGOs, Associations, etc).

Expected outcomes

As a result of an initiative, schools and VET providers should be able to

  • empower teachers to teach about the EU using engaging methods and to bring facts and knowledge about the European Union to their learners
  • improve learning outcomes on EU matters
  • strengthen EU literacy
  • create interest in the European Union and constitute a basis to enhance participation of pupils and students in the democratic process and leave them better equipped to become active citizens

Application process

For more information about the application process, please visit

Related funding calls