Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Iniciativa „Vyučování o EU v rámci programu Jean Monnet“ pro školy a poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy

Profil žadatele

Školy a poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy (ISCED 1 – 4) ve všech zemích programu Erasmus+. Žadatelem nesmí být jednotlivec.

Doba trvání iniciativy: 3 roky

Vyučování o EU v rámci programu Jean Monnet musí během školního roku probíhat nejméně 40 hodin, a to po dobu tří po sobě následujících let.

Maximální výše grantu: 30 000 eur (představuje maximálně 80 % celkových nákladů)

Co lze za vyučování o EU v rámci programu Jean Monnet považovat?

Školy a poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy by měli ve třídách zavést výuku konkrétního předmětu o EU (o jejích hodnotách, historii, fungování, kulturní rozmanitosti apod.). Výuka musí probíhat během celého školního roku a může zahrnovat projektové týdny, studijní návštěvy a další imerzivní činnosti.

Poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy mohou vytvářet osnovy sami nebo za podpory vysokoškolských institucí či jiných příslušných organizací (nevládních organizací, sdružení apod.).

Očekávané výsledky

V rámci této iniciativy by školy a poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy měli:

  • umožnit učitelům vyučovat o EU poutavým způsobem a přinášet studentům fakta a znalosti o Evropské unii

  • zlepšit výsledky učení o záležitostech souvisejících s EU

  • zvýšit informovanost o EU

  • vzbudit zájem o Evropskou unii, vytvořit základ pro zvýšení účasti žáků a studentů na demokratickém procesu a zajistit, aby byli lépe připraveni stát se aktivními občany.

Jak podat žádost

Více informací o tom, jak podat žádost o finanční prostředky, najdete zde:

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-JMO-2024-OFET-LEARNING-EU

Zavřená

Jean Monnet Actions in other fields of Education and Training: Learning EU Initiatives

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2023-OFET-LEARNING-EU

Zavřená

Jean Monnet Actions in other fields of Education and Training: Learning EU Initiatives

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2022-OFET-LEARNING-EU

Zavřená

Jean Monnet - Learning EU Initiatives

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).