Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Iniciativa „Vyučování o EU v rámci programu Jean Monnet“ pro školy a poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy

Profil žadatele

Školy a poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy (ISCED 1 – 4) ve všech zemích programu Erasmus+. Žadatelem nesmí být jednotlivec.

Doba trvání iniciativy: 3 roky

Vyučování o EU v rámci programu Jean Monnet musí během školního roku probíhat nejméně 40 hodin, a to po dobu tří po sobě následujících let.

Maximální výše grantu: 30 000 eur (představuje maximálně 80 % celkových nákladů)

Co lze za vyučování o EU v rámci programu Jean Monnet považovat?

Školy a poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy by měli ve třídách zavést výuku konkrétního předmětu o EU (o jejích hodnotách, historii, fungování, kulturní rozmanitosti apod.). Výuka musí probíhat během celého školního roku a může zahrnovat projektové týdny, studijní návštěvy a další imerzivní činnosti.

Poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy mohou vytvářet osnovy sami nebo za podpory vysokoškolských institucí či jiných příslušných organizací (nevládních organizací, sdružení apod.).

Očekávané výsledky

V rámci této iniciativy by školy a poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy měli:

  • umožnit učitelům vyučovat o EU poutavým způsobem a přinášet studentům fakta a znalosti o Evropské unii

  • zlepšit výsledky učení o záležitostech souvisejících s EU

  • zvýšit informovanost o EU

  • vzbudit zájem o Evropskou unii, vytvořit základ pro zvýšení účasti žáků a studentů na demokratickém procesu a zajistit, aby byli lépe připraveni stát se aktivními občany.

Jak podat žádost

Více informací o tom, jak podat žádost o finanční prostředky, najdete zde:

Help with your application

You will submit your application for funding via the EU's Funding and Tender Opportunities Portal. Watch the video to see how.

What qualifies as a Jean Monnet EU Learning initiative?

Schools and VET providers should establish teaching of a specific EU based subject/s (values, history, how the EU works, cultural diversity – among others) in the classroom. Activities must be taught during the school year and may include project weeks, study visits, and other immersive activities.

Providers may create learning experiences themselves or with the support of higher education institutions or other relevant organisations (NGOs, Associations, etc).

Expected outcomes

As a result of an initiative, schools and VET providers should be able to

  • empower teachers to teach about the EU using engaging methods and to bring facts and knowledge about the European Union to their learners
  • improve learning outcomes on EU matters
  • strengthen EU literacy
  • create interest in the European Union and constitute a basis to enhance participation of pupils and students in the democratic process and leave them better equipped to become active citizens

Application process

For more information about the application process, please visit

Related funding calls