Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

„Jean Monnet“ mokymosi apie ES iniciatyvos mokykloms ir profesinio mokymo paslaugų teikėjams

Kas gali teikti paraiškas

Visų programos „Erasmus+“ šalių mokyklos ir profesinio mokymo paslaugų teikėjai. Fiziniai asmenys paraiškų teikti negali.

Trukmė: 3 metai

„Jean Monnet“ mokymosi apie ES iniciatyva turi būti įgyvendinama ne trumpiau kaip 40 valandų per mokslo metus trejus metus iš eilės.

Didžiausia dotacija: 30 000 EUR (ne daugiau kaip 80 proc. visų išlaidų)

Kas gali būti laikoma „Jean Monnet“ mokymosi apie ES iniciatyva?

Mokyklos ir profesinio mokymo paslaugų teikėjai turėtų parengti su ES susijusios (-ių) konkrečios (-ių) temos (-ų) (vertybių, istorijos, ES veikimo taisyklių, kultūrų įvairovės ir kt.) mokymą klasėje. Temos turi būti dėstomos mokslo metais ir gali apimti projekto savaites, pažintinius vizitus ir kitą įtraukią veiklą.

Parengti mokymosi veiklą paslaugų teikėjai gali patys arba padedami aukštojo mokslo institucijų ar kitų atitinkamų organizacijų (NVO, asociacijų ir kt.).

Numatomi rezultatai

Įgyvendinus iniciatyvą, mokyklos ir profesinio mokymo paslaugų teikėjai turėtų sugebėti:

  • įgalinti mokytojus mokyti apie ES naudojantis įtraukiais metodais ir perteikti mokiniams faktus ir žinias apie Europos Sąjungą;

  • gerinti mokymosi apie ES rezultatus;

  • didinti ES klausimų supratimą;

  • didinti domėjimąsi Europos Sąjunga ir sukurti pagrindą, skatinantį mokinius ir studentus dalyvauti demokratiniame procese, ir geriau parengti juos tapti aktyviais piliečiais.

Paraiškų teikimas

Daugiau informacijos apie paraiškų teikimo procesą rasite:

Help with your application

You will submit your application for funding via the EU's Funding and Tender Opportunities Portal. Watch the video to see how.

What qualifies as a Jean Monnet EU Learning initiative?

Schools and VET providers should establish teaching of a specific EU based subject/s (values, history, how the EU works, cultural diversity – among others) in the classroom. Activities must be taught during the school year and may include project weeks, study visits, and other immersive activities.

Providers may create learning experiences themselves or with the support of higher education institutions or other relevant organisations (NGOs, Associations, etc).

Expected outcomes

As a result of an initiative, schools and VET providers should be able to

  • empower teachers to teach about the EU using engaging methods and to bring facts and knowledge about the European Union to their learners
  • improve learning outcomes on EU matters
  • strengthen EU literacy
  • create interest in the European Union and constitute a basis to enhance participation of pupils and students in the democratic process and leave them better equipped to become active citizens

Application process

For more information about the application process, please visit

Related funding calls