Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Erasmus+ -ohjelman teacher academies -toiminnot

Neuvoston vuonna 2019 antamassa päätöslauselmassa eurooppalaisen koulutusalueen kehittämisestä1 kehotetaan komissiota ”kehittämään uusia keinoja kouluttaa ja tukea ammattitaitoisia, motivoituneita ja korkeasti koulutettuja opettajia, kouluttajia, kasvattajia ja koulunjohtajia sekä edistämään heidän jatkuvaa ammatillista kehitystään ja laadukasta tutkimusperustaista opettajankoulutusta”.2  3

Neuvoston toukokuussa 2020 antamissa päätelmissä tulevaisuuden eurooppalaisista opettajista ja kouluttajista4  toistetaan, että opettajat ovat eurooppalaisen koulutusalueen perusta, ja kehotetaan tukemaan edelleen opettajien urakehitystä ja täydennyskoulutusta sekä heidän hyvinvointiaan opettajan uran kaikissa vaiheissa. Päätelmissä korostetaan opettajien liikkuvuuden hyötyjä ja tarvetta sisällyttää liikkuvuus opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen. Lisäksi päätelmissä kehotetaan komissiota tukemaan opettajankoulutuksen järjestäjien tiiviimpää yhteistyötä opettajien ammatillisen kehittymisen jatkumossa.

Komission vuonna 2020 antamassa tiedonannossa eurooppalaisen koulutusalueen toteuttamisesta vuoteen 2025 mennessä5  tunnustetaan opettajien ja kouluttajien keskeinen rooli ja esitetään visio erittäin pätevistä ja motivoituneista opettajista, jotka voivat hyödyntää monenlaista tukea ja ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksia erilaisten uriensa jokaisessa vaiheessa. Siinä ehdotetaan useita toimintoja, joilla puututaan opetusalan ammattien nykyisin kohtaamiin haasteisiin, kuten suunnitelma käynnistää Erasmus+ Teacher Academies -toimintoja.

Komission digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmassa 2021–20276  korostetaan tarvetta varmistaa, että kaikilla opettajilla ja kouluttajilla on varmuus ja taidot teknologian tehokkaaseen ja luovaan käyttöön, jotta he voivat innostaa ja motivoida oppijoita, huolehtia siitä, että kaikki oppijat hankkivat digitaaliset taidot, joita tarvitaan oppimiseen, elämiseen ja työskentelyyn yhä digitalisoituneemmassa ympäristössä.

Neuvoston päätöslauselmassa eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisista puitteista edettäessä kohti eurooppalaisen koulutusalueen toteuttamista ja kehittämistä (2021–2030) viitataan Erasmus+ Teacher Academies ‑toiminnon mahdollisuuksiin helpottaa verkostoitumista, tietojen jakamista ja liikkuvuutta sekä tarjota opettajille ja kouluttajille oppimismahdollisuuksia uran kaikissa vaiheissa.

Ammatin houkuttelevuutta on tarpeen parantaa: OECD:n TALIS-tutkimukseen osallistuvissa EU:n jäsenvaltioissa keskimäärin alle 20 prosenttia ylemmän perusasteen koulujen opettajista katsoi, että yhteiskunta arvostaa heidän ammattiaan. Opettajakunnan ikääntyminen on ongelma, koska lähestyvät eläköitymisaallot saattavat aiheuttaa maissa opettajapulaa. Vuoden 2019 koulutuksen seurantakatsauksessa7  todetaan myös, että useissa Euroopan maissa on vakava pula opettajista joko yleisesti tai tietyissä aineissa, kuten luonnontieteissä, tai tietyillä erikoisaloilla, kuten erityistarpeisten oppilaiden opetuksessa.

Laajasta täydennyskoulutustarjonnasta huolimatta opettajat itse ilmoittavat edelleen OECD:n TALIS-tutkimuksen mukaan, että täydennyskoulutusmahdollisuuksia ei ole tarpeeksi. Liikkuvuuden hyödyistä huolimatta sitä ei edelleenkään ole sisällytetty tehokkaasti opettajankoulutukseen. Tämä johtuu monista käytännön esteistä, jotka olisi poistettava johdonmukaisemmalla politiikalla.

Erasmus+ Teacher Academies -toiminnoilla puututaan näihin ongelmiin, täydennetään eurooppalaisen koulutusalueen aikaan saamiseksi tehtyä työtä sekä autetaan siirtämään tulokset kansalliseen ja alueelliseen päätöksentekoon ja lopulta opettajankoulutukseen ja koulujen tukemiseen. Ne perustuvat kansallisen opettajankoulutuksen ja eurooppalaisen yhteistyön innovaatioihin ja tehokkaisiin käytäntöihin ja kehittävät niitä edelleen. Erityistä huomiota kiinnitetään tehokkaiden käytäntöjen levittämiseen ja hyödyntämiseen eri maiden ja opettajankoulutuksen järjestäjien välillä sekä palautteen ja vaikuttavuuden varmistamiseen myös poliittisella tasolla.

Toiminnon tavoitteet

Tämän toiminnon yleisenä tavoitteena on luoda opettajien koulutuksen järjestäjien eurooppalaisia kumppanuuksia, joista muodostetaan Erasmus+ Teacher Academies ‑toimijoita kehittämään eurooppalaista ja kansainvälistä perspektiiviä opettajien koulutukseen. Teacher Academies -toiminnoilla edistetään monikielisyyttä, kielitietoisuutta ja kulttuurista monimuotoisuutta, kehitetään opettajien koulutusta EU:n koulutuspoliittisten painopisteiden mukaisesti ja edistetään eurooppalaisen koulutusalueen tavoitteiden saavuttamista.

Erasmus+ Teacher Academies -toiminnoilla on seuraavat tavoitteet:

 • Edistetään opettajankoulusta koskevien toimintapolitiikkojen ja käytäntöjen parantamista Euroopassa luomalla opettajankoulutusta käsitteleviä verkostoja ja käytäntöyhteisöjä, joilla kootaan yhteen opettajien peruskoulutuksen (tulevien opettajien työuralle valmistavan koulutuksen) tarjoajia ja (työssä suoritettavan) täydennyskoulutuksen järjestäjiä sekä opettajajärjestöjen, ministeriöiden ja sidosryhmien kaltaisia muita asiaan kuuluvia toimijoita, laatimaan ja testaamaan strategioita ja ohjelmia tehokkaan, kaikkien saatavilla olevan ja muihin toimintaympäristöihin siirrettävissä olevan ammatillisen oppimisen luomiseksi.
 • Tehostetaan opettajankoulutuksen eurooppalaista ulottuvuutta ja kansainvälistymistä tekemällä innovatiivista ja käytännön yhteistyötä muiden Euroopan maiden opettajankoulutuslaitosten ja opettajien kanssa ja jakamalla kokemuksia eurooppalaisen opettajankoulutuksen kehittämiseksi edelleen. Tässä yhteistyössä käsitellään Euroopan unionin keskeisiä painopistealoja, kuten oppimista digitaalisessa maailmassa, kestävyyttä, tasa-arvoa ja osallisuutta, myös tarjoamalla opettajille kursseja, koulutusmoduuleja ja muita oppimismahdollisuuksia näistä aiheista.
 • Laaditaan ja testataan yhteistyössä erilaisia liikkuvuusmalleja (virtuaalinen, fyysinen ja monimuotoliikkuvuus) opettajien peruskoulutuksessa ja osana opettajien täydennyskoulutusta, jotta parannetaan liikkuvuustoimintojen laatua ja lisätään niiden määrää sekä tehdään liikkuvuudesta kiinteä osa Euroopassa tarjottavaa opettajankoulutusta.
 • Kehitetään opettajankoulutuksen järjestäjien välistä kestävää yhteistyötä, joka vaikuttaa Euroopassa tarjottavan opettajankoulutuksen laatuun ja joka otetaan huomioon opettajankoulutusta koskevissa toimintapolitiikoissa Euroopan ja valtioiden tasolla.

Kelpoisuusperusteet

Saadakseen Erasmus+ -avustusta Erasmus+ Teacher Academies -toimintoja koskevien hanke-ehdotusten on täytettävä seuraavat vaatimukset:

Kuka voi hakea?

Hakijana voi olla mikä tahansa jossain EU:n jäsenvaltiossa tai ohjelmaan assosioituneessa kolmannessa maassa sijaitseva kansallisesti tunnustettu organisaatio (joka täyttää jäljempänä esitetyt osallistujaorganisaation edellytykset). Se jättää hakemuksen kaikkien hankkeessa mukana olevien osallistujaorganisaatioiden nimissä.

Minkä tyyppiset organisaatiot voivat osallistua hankkeisiin?

Seuraavat EU:n jäsenvaltioissa ja ohjelmaan assosioituneissa kolmansissa maissa sijaitsevat organisaatiot (ks. kohta ”Tukikelpoiset maat” oppaan A-osassa) voivat osallistua hankkeisiin täysivaltaisina kumppaneina tai liitännäiskumppaneina:

 • ISCED-tasojen 1–3 opettajien, myös ammatillisen koulutuksen opettajien, opettajankoulutuslaitokset (opettajien peruskoulutusta ja/tai täydennyskoulutusta tarjoavat koulutuslaitokset, laitokset ja korkeakoulut)
 • yleissivistävää koulutusta koskevista toimintapolitiikoista vastaavat ministeriöt tai muut julkisyhteisöt
 • julkiset (paikalliset, alueelliset tai valtakunnalliset) ja yksityiset elimet, jotka vastaavat opettajankoulutusta koskevien toimintapolitiikkojen laatimisesta ja sen tarjonnasta sekä opettajien pätevyysvaatimuksien määrittelystä
 • opettajajärjestöt tai muut kansallisesti tunnustetut opettajankoulutuksen ja täydennyskoulutuksen järjestäjät
 • opettajien koulutuksesta ja heidän täydennyskoulutuksensa ja pätevyytensä valvonnasta vastaavat viranomaiset
 • opettajankoulutuksen järjestäjien kanssa yhteistyötä tekevät koulut, jotka mahdollistavat opettajankoulutukseen sisältyvän käytännön harjoittelun
 • muut hankkeen kannalta merkitykselliset koulut (alemman perusasteen koulutuksesta ammatilliseen peruskoulutukseen) tai muut organisaatiot (esimerkiksi kansalaisjärjestöt ja opettajajärjestöt).

Osallistujaorganisaatioiden määrä ja profiili

Erasmus+ Teacher Academies -toiminnossa on oltava mukana vähintään kolme täysivaltaista kumppania vähintään kolmesta EU:n jäsenvaltiosta ja ohjelmaan assosioituneesta kolmannesta maasta (joista vähintään kaksi on Euroopan unionin jäsenvaltioita). Kumppaneihin on kuuluttava

 • vähintään kaksi kansallisesti tunnustettua opettajien peruskoulutuksen järjestäjää kahdesta eri EU:n jäsenvaltiosta ja ohjelmaan assosioituneesta kolmannesta maasta
 • vähintään yksi kansallisesti tunnustettu opettajien täydennyskoulutuksen järjestäjä.

Lisäksi kumppanuuksissa on oltava mukana täysivaltaisena tai liitännäiskumppanina myös vähintään yksi harjoittelukoulu.

Kumppanuuteen voi myös kuulua täysivaltaisina tai liitännäiskumppaneina muita organisaatioita, joilla on merkityksellistä opettajankoulutuksen asiantuntemusta ja/tai opettajankoulutuksen vaatimuksia, tutkintoja tai laadunvarmistustoimenpiteitä määritteleviä elimiä.

Toiminnon tapahtumapaikka

Kaikki Erasmus+ Teacher Academies -toiminnot on toteutettava EU:n jäsenvaltioissa ja ohjelmaan assosioituneissa kolmansissa maissa.

Hankkeen kesto

3 vuotta.

Mihin hakemus jätetään?

Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirastoon (EACEA).

Ehdotuspyynnön tunniste: ERASMUS-EDU-2022-PEX-TEACH-ACA

Milloin hakemus jätetään?

Hakijoiden on jätettävä avustushakemuksensa viimeistään 7. syyskuuta klo 17:00:00 (Brysselin aikaa).

Hakijaorganisaatioiden arvioinnissa otetaan huomioon sovellettavat poissulkemis- ja valintaperusteet. Lisätietoja on oppaan C-osassa.

Hankkeen suunnittelu ja valmistelu

Kunkin Erasmus+ Teacher Academies -toiminnon on toteutettava yhtenäinen ja kattava toimintakokonaisuus, johon sisältyy muun muassa seuraavaa:

 • Tehdään yhteistyötä ja perustetaan verkostoja ja käytäntöyhteisöjä opettajankoulutuksen järjestäjien, opettajajärjestöjen, opettajankoulutukseen osallistuvien julkisten organisaatioiden ja muiden asianomaisten toimijoiden kanssa innovatiivisten strategioiden ja ohjelmien luomiseksi opettajien perus- ja täydennyskoulutusta ja kouluja varten.
 • Laaditaan ja toteutetaan yhteisiä, innovatiivisia ja tehokkaita opettajankoulutusta ja opettajien taitoja koskevia oppimismoduuleja yhteisesti kiinnostavista haastavista ja/tai uusista pedagogisista kysymyksistä. Niissä on otettava huomioon opettajaopiskelijoiden (peruskoulutus) ja jo työssä olevien opettajien (täydennyskoulutus) erilaiset tarpeet.
 • Kehitetään vahvan eurooppalaisen ulottuvuuden sisältävää yhteistä oppimistarjontaa, johon sisältyy kaiken muotoisia liikkuvuustoimintoja käynnistämällä esimerkiksi kesäkouluja, opiskelijoiden ja opettajien opintokäyntejä sekä muita kampuksien välisiä sekä fyysisiä että virtuaalisia yhteistyömuotoja.
 • Määritellään tehokkaita tapoja poistaa liikkuvuuden esteitä ja yksilöidään edellytykset, kuten käytännön järjestelyt ja oppimistulosten tunnustaminen, liikkuvuustoimintojen määrän lisäämiseksi ja niiden laadun parantamiseksi sekä niiden liittämistä kiinteäksi osaksi opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen tarjontaa.
 • Kutsutaan koulut ja erityisesti harjoittelukoulut mukaan kokeilemaan ja jakamaan uusia innovatiivisia opetusmenetelmiä (muun muassa etä- ja monimuoto-opetusta ja -oppimista).
 • Toteutetaan tämän ehdotuspyynnön tavoitteiden mukaisesti selvityksiä, tutkimuksia ja/tai kyselytutkimuksia tehokkaista käytännöistä tai kerätään niitä esimerkiksi yhteenvetojen, pohdinta-asiakirjojen ja suositusten laatimiseksi, jotta viritetään keskustelua ja tuotetaan tietoa opettajankoulutusta koskevia toimintapolitiikkoja varten.
 • Edistetään ja suositaan olemassa olevia virtuaaliliikkuvuuden, yhteistyön ja viestinnän Erasmus+ ‑välineitä, kuten eTwinning- ja School Education Gateway ‑portaaleja, tulosten testaamiseksi ja jakamiseksi.

Odotettu vaikutus

Erasmus+ Teacher Academies -toimintojen kehittämisen odotetaan lisäävän opettajan ammatin houkuttelevuutta ja varmistavan opettajien, kouluttajien ja koulunjohtajien laadukkaan perus- ja täydennyskoulutuksen.

Erasmus+ Teacher Academies -toimintojen odotetaan tehostavan opettajankoulutuksen eurooppalaista ulottuvuutta ja kansainvälistymistä luomalla opettajankoulutuksen järjestäjien eurooppalaisia kumppanuuksia. Merkityksellisten toimijoiden Euroopan maiden rajat ylittävällä tiiviillä yhteistyöllä hahmotellaan innovatiivista eurooppalaista yhteistyötä ja opettajankoulutusta koskevien toimintapolitiikkojen ja käytäntöjen merkittävää kehittämistä, jossa hyödynnetään kansallisten opettajankoulutusjärjestelmien nykyisiä innovaatioita ja tehokkaita käytäntöjä sekä osallistuville opettajille tarjottavia yhteisoppimismahdollisuuksia. Tämän lähestymistavan odotetaan tasoittavan tietä sille, että liikkuvuudesta tehdään kiinteä osa opettajankoulutuksen tarjontaa Euroopassa poistamalla liikkuvuuden nykyiset esteet ja tunnistamalla menestyksellisten liikkuvuusstrategioiden ja -ohjelmien edellytykset.

Koska Erasmus+ Teacher Academies -toiminnot toimivat kansallisella ja Euroopan tasolla, niillä muodostetaan vahvoja ja kestäviä kumppanuuksia opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen järjestäjien välillä. Ne mahdollistavat tiiviimmän yhteistyön opettajankoulutuksen järjestäjien välillä ja tasoittavat tietä oppilaitosten välisille rakenteellisille kumppanuuksille ja yhteisille ohjelmille. Tällä tavoin Erasmus+ Teacher Academies ‑toiminnoilla varmistetaan korkea laatu sekä tehokas perus- ja täydennyskoulutus ja saadaan aikaan tuloksia, joita olisi vaikea saavuttaa ilman tietämyksen jakamista ja tehokasta yhteistyötä.

Käyttämällä erilaisia tulosten levityskanavia ohjelmamaiden välisellä, kansallisella ja/tai alueellisella tasolla sekä ottamalla käyttöön hankkeen tuotosten asteittaista käyttöönottoa koskeva pitkän aikavälin toimintasuunnitelma hankkeiden odotetaan sitouttavan alan sidosryhmiä osallistujaorganisaatioissa ja niiden ulkopuolella ja varmistavan kestävän vaikutuksen hankkeen elinkaaren jälkeen.

Arviointikriteerit

Hankkeen relevanssi (enintään 35 pistettä)

 • Yhteys toimintapolitiikkaan: Missä määrin hanke-ehdotuksella perustetaan ja kehitetään opettajankoulutuksen järjestäjien eurooppalaisia kumppanuuksia opettajille suunnattua innovatiivista koulutustarjontaa sisältävien Erasmus+ Teacher Academies ‑toimintojen perustamiseksi.
 • Johdonmukaisuus: Missä määrin hanke-ehdotus perustuu riittävään tarveanalyysiin; missä määrin tavoitteet ovat selkeästi määriteltyjä ja realistisia ja ne liittyvät osallistujaorganisaatioiden ja toiminnon kannalta merkityksellisiin asioihin.
 • Innovatiivinen lähestymistapa: Hanke-ehdotuksessa mainitut menetelmät ja tekniikat edustavat alansa huippua, ja ehdotus johtaa innovatiivisiin tuloksiin ja ratkaisuihin sen alalla yleensä tai siinä maantieteellisessä toimintaympäristössä, jossa hanke toteutetaan (esimerkiksi sisältö, tuotokset, sovelletut työskentelymenetelmät, mukana tai kohteena olevat organisaatiot ja henkilöt).
 • Yhteistyö ja kumppanuudet: Missä määrin hanke-ehdotuksella on mahdollista luoda sekä paikallisella, kansallisella että ohjelmamaiden välisellä tasolla opettajien peruskoulutuksen (tulevien opettajien työuralle valmistavan koulutuksen) tarjoajien ja (työssä suoritettavan) täydennyskoulutuksen järjestäjien välille vahvat ja kestävät suhteet, joissa vuorovaikutus on molemminpuolista ja hyödyttää kaikkia osapuolia.
 • Eurooppalainen lisäarvo: Hanke-ehdotuksesta käy selkeästi ilmi tulosten avulla yksilöiden (oppijoiden ja/tai henkilöstön), oppilaitosten ja järjestelmän tasolla tuotettava lisäarvo, jota kumppanien olisi vaikea saada aikaan ilman eurooppalaista yhteistyötä. Hanke-ehdotuksessa käytetään ja edistetään olemassa olevia yhteistyön, viestinnän sekä tulosten testaamisen ja jakamisen EU-tason välineitä, kuten eTwinning- ja School Education Gateway -portaaleja.
 • Kansainvälistyminen: Hanke-ehdotuksesta käy ilmi sen panos opettajankoulutuksen kansainväliseen ulottuvuuteen, mukaan lukien yhteisten liikkuvuusmallien (virtuaalinen, fyysinen ja monimuotoliikkuvuus) ja muun koulutustarjonnan kehittäminen opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa.
 • Digitaidot: Missä määrin hanke-ehdotus sisältää digitaitojen kehittämiseen liittyviä toimintoja (kuten innovatiivisten opetussuunnitelmien ja opetusmenetelmien suunnittelua ja tehokkaita oppimismoduuleja).
 • Vihreät taidot: Missä määrin hanke-ehdotus sisältää ympäristökestävyyttä koskeviin EU:n painopisteisiin ja kierto- ja vihreään talouteen siirtymiseen liittyviä toimintoja (kuten innovatiivisia opetussuunnitelmia ja opetusmenetelmiä ja tehokkaita oppimismoduuleja).
 • Sosiaalinen ulottuvuus: Hanke-ehdotukseen sisältyy laaja-alainen pyrkimys käsitellä eri toiminnoissa monimuotoisuutta ja edistää yhteisiä arvoja, tasa-arvoa, syrjimättömyyttä sekä sosiaalista osallisuutta myös erityistarpeisten tai sellaisten henkilöiden osalta, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, sekä työskentelyä monikielisessä ja monikulttuurisessa ympäristössä.
 • Sukupuolisensitiivisyys: Missä määrin hanke-ehdotus käsittelee sukupuolten tasa-arvoa ja auttaa löytämään ratkaisuja, joilla edistetään tehokkaasti sukupuolisensitiivistä opetusta kouluissa.

Hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu (enintään 25 pistettä)

 • Johdonmukaisuus: Hankkeen yleisrakenne takaa, että hankkeen tavoitteet ja toiminnot ovat ehdotetun budjetin mukaisia. Hanke-ehdotus sisältää kattavan valikoiman johdonmukaisia ja tarkoituksenmukaisia toimintoja ja palveluja, joilla yksilöidyt tarpeet täytetään ja jotka johtavat odotettuihin tuloksiin.
 • Menetelmä: Ehdotetun menetelmän laatu ja käyttökelpoisuus ja sen asianmukaisuus odotettujen tulosten tuottamiseksi.
 • Rakenne: Työohjelman selkeys, kattavuus ja laatu, mukaan lukien asianmukaiset valmistelu-, toteutus-, seuranta-, hyödyntämis-, arviointi- ja tulostenlevitysvaiheet.
 • Hallinto: Hanke-ehdotuksessa esitetään selkeät hallintojärjestelyt. Aikataulut, hankeorganisaatio, tehtävät ja vastuualueet ovat selvästi määriteltyjä ja realistisia. Hanke-ehdotuksessa osoitetaan asianmukaiset resurssit kullekin toiminnolle.
 • Budjetti: Budjetti sisältää onnistumisen edellyttämät asianmukaiset resurssit, joita ei ole yli- eikä aliarvioitu.
 • Riskienhallinta: Hankkeen haasteet ja riskit on yksilöity selkeästi, ja niiden lieventämiseen on varauduttu asianmukaisin toimin.
 • Laadunvarmistus: Valvontatoimenpiteet (esimerkiksi jatkuva laadunarviointi, vertaisarvioinnit ja vertailuanalyysit) on otettu asianmukaisesti käyttöön.
 • Seurantavälineet: Käytössä on indikaattoreita, joilla varmistetaan, että hanketta toteutetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

Kumppaniverkoston ja yhteistyöjärjestelyjen laatu (enintään 20 pistettä)

 • Rakenne: Hankkeessa on mukana tarkoituksenmukainen yhdistelmä toisiaan täydentäviä osallistujaorganisaatioita, joiden profiili, osaaminen, kokemus ja asiantuntemus takaavat hankkeen kaikinpuolisen onnistumisen.
 • Ylöspäin suuntautuva lähentyminen: Missä määrin kumppanuudella perustetaan verkostoja ja käytäntöyhteisöjä opettajankoulutuksen järjestäjien, opettajankoulutukseen osallistuvien julkisten viranomaisten ja muiden asianomaisten toimijoiden kanssa ja mahdollistetaan tehokas asiantuntemuksen ja tietämyksen vaihto näiden toimijoiden keskuudessa.
 • Maantieteellinen ulottuvuus: Missä määrin kumppaniverkostoon kuuluu asianmukaisia kumppaneita eri maantieteellisiltä alueilta ja missä määrin hakija on perustellut kumppaniverkoston maantieteellisen kokoonpanon ja osoittanut, että se on merkittävä Erasmus+ Teacher Academies -toimintojen tavoitteiden saavuttamisen kannalta, sekä missä määrin kumppaniverkostoon kuuluu useita paikallisen ja alueellisen tason asianmukaisia kumppaneita.
 • Virtuaalinen yhteistyö ja virtuaaliliikkuvuus: Missä määrin yhteistyö liittyy olemassa oleviin Erasmus+ -välineisiin, kuten eTwinning- ja School Education Gateway ‑portaaleihin.
 • Sitoutuneisuus: Vastuun- ja tehtävänjako on selkeä ja asianmukainen ja kertoo kaikkien osallistujaorganisaatioiden sitoutuneisuudesta hankkeeseen ja aktiivisesta osallistumisesta sen toteuttamiseen oman asiantuntemuksensa ja omien valmiuksiensa mukaisesti.
 • Tehtävät: Koordinaattorin osoitetaan kykenevän moitteettomasti hallinnoimaan ja koordinoimaan ohjelmamaiden välisiä verkostoja ja johtamaan niitä monimutkaisessa ympäristössä. Yksittäiset tehtävät on jaettu kunkin kumppanin taitotiedon mukaisesti.
 • Yhteistyö: Hanke-ehdotus sisältää tehokkaan mekanismin, joka takaa, että osallistujaorganisaatioiden, osallistujien ja muiden mahdollisten sidosryhmien välinen koordinointi, päätöksenteko ja viestintä ovat korkealaatuisia.

Vaikuttavuus (enintään 20 pistettä)

 • Tulosten hyödyntäminen: Hanke-ehdotuksesta käy ilmi, miten kumppanit ja muut sidosryhmät hyödyntävät hankkeen tuloksia. Se sisältää keinot hyödyntämisen mittaamiseksi hankkeen elinkaaren aikana ja sen jälkeen.
 • Tulosten levittäminen: Hanke-ehdotus sisältää selkeän tulostenlevityssuunnitelman sekä tavoitteet, toiminnot, aikataulun, välineet ja kanavat, joiden avulla tulokset ja hyödyt saadaan tehokkaasti levitettyä muun muassa sidosryhmille, päättäjille, opettajankoulutuksen järjestäjille ja viranomaisille sekä hankkeen elinkaaren aikana että sen jälkeen. Hanke-ehdotuksessa ilmoitetaan myös, mitkä kumppanit vastaavat tulosten levittämisestä, ja esitetään näyttöä niiden kokemuksesta tulosten levittämisessä. Hanke-ehdotuksessa esitetään tulosten levittämisessä käytettävät välineet, joiden olisi mieluiten oltava Erasmus+ -ohjelman välineitä, kuten eTwinning- ja School Education Gateway -portaalit.
 • Vaikuttavuus: Hanke-ehdotuksesta käyvät ilmi hankkeen mahdolliset vaikutukset  
  • osallistujiin ja osallistujaorganisaatioihin hankkeen aikana ja sen päättymisen jälkeen
  • paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella ja/tai Euroopan tasolla, kun ei oteta huomioon hankkeeseen suoraan osallistuvia organisaatioita ja henkilöitä.
 • Hanke-ehdotukseen sisältyy toimenpiteitä sekä tavoitteita ja indikaattoreita, joilla mitataan edistymistä ja arvioidaan odotettavissa olevia vaikutuksia (lyhyellä ja pitkällä aikavälillä).
 • Kestävyys ja jatkuvuus: Hanke-ehdotuksessa selostetaan, miten Erasmus+ Teacher Academies -toiminto otetaan käyttöön ja miten sitä kehitetään edelleen. Hanke-ehdotus sisältää pitkän aikavälin toimintasuunnitelman hankkeen tuotosten asteittaiseksi käyttöön ottamiseksi hankkeen loppumisen jälkeen. Tämän suunnitelman on perustuttava opettajien peruskoulutuksen (tulevien opettajien työuralle valmistavan koulutuksen) järjestäjien ja (työssä suoritettavan) täydennyskoulutuksen järjestäjien välisiin kestäviin kumppanuuksiin. Siinä olisi esitettävä asianmukaiset hallintorakenteet sekä skaalattavuutta ja rahoituksen kestävyyttä koskevat suunnitelmat, mukaan lukien (eurooppalaiset, kansalliset ja yksityiset) rahoitusvarat, joiden avulla varmistetaan, että aikaan saadut tulokset ja hyödyt ovat kestäviä pitkällä aikavälillä.

Hanke-ehdotuksen on saatava vähintään 60 pistettä (kaikkiaan 100 pisteestä), jotta se otetaan huomioon rahoitusta myönnettäessä. Tässä otetaan huomioon myös kunkin neljän arviointikriteerin vaadittavat vähimmäispisteet: vähintään 18 pistettä kriteeristä ”hankkeen relevanssi”, 13 pistettä kriteeristä ”hankesuunnitelman ja hankkeen toteutuksen laatu” ja 11 pistettä sekä kriteeristä ”kumppaniverkoston ja yhteistyöjärjestelyjen laatu” että kriteeristä ”vaikuttavuus”. Mikäli useampi hanke-ehdotus saa saman pistemäärän, etusijalle asetetaan hankkeet, jotka saavat korkeimman pistemäärän ”hankkeen relevanssista” ja toissijaisesti ”vaikuttavuudesta”.

Rahoitussäännöt

EU myöntää avustusta hankkeesta aiheutuneisiin todellisiin kustannuksiin (todellisiin kustannuksiin perustuva rahoitusmalli). Huomioon otetaan ainoastaan tukikelpoiset kustannukset ja kustannukset, joita edunsaajalle on tosiasiallisesti aiheutunut hankkeen toteuttamisesta (ei budjetoituja kustannuksia).

EU-avustus on enintään 1,5 miljoonaa euroa hanketta kohden.

Lisäksi:

 • Yksityiskohtaiset avustusperusteet vahvistetaan avustussopimuksessa.
 • EU:n myöntämä rahoitusosuus on enintään 80 prosenttia tukikelpoisten kustannusten kokonaismäärästä. 
 • Myönnettävä avustus voi olla haettua summaa pienempi.

Tarkempia tietoja on avustussopimuksen mallissa, joka on saatavilla rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa (Funding and Tender Opportunities Portal, FTOP).

Tagged in:  Yleissivistävien koulujen opetushenkilöstö