Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ευρωπαϊκη Νεολαια Μαζι

Η δράση «Ευρωπαϊκή Νεολαία Μαζί» στοχεύει σε οργανώσεις νεολαίας σε επίπεδο βάσης οι οποίες επιθυμούν να δημιουργήσουν διασυνοριακές συμπράξεις, ήτοι έχουν στόχο να προσθέσουν την ευρωπαϊκή διάσταση στις δραστηριότητές τους και να συνδέσουν αυτές τις δραστηριότητες με πολιτικές της ΕΕ για τη νεολαία, και κυρίως με τη στρατηγική της ΕΕ για την νεολαία 2019-2027. Ο σκοπός είναι η ενθάρρυνση νέων υποβολών αιτήσεων από οργανώσεις που δεν έχουν ακόμη καθιερωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προς τον σκοπό αυτό, η δράση συνίσταται κυρίως στην υποστήριξη δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη σύνδεση οργανώσεων νεολαίας που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο ΕΕ και ΜΚΟ βάσης που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο (αγροτικές περιοχές, πόλεις, περιφέρειες και χώρες), οι οποίες θα επωφεληθούν από την ανάπτυξη διασυνοριακών δραστηριοτήτων.

Στη συνολική δομή της δράσης λαμβάνονται υπόψη το αυξανόμενο μέγεθος του τομέα της νεολαίας, οι μεταβαλλόμενες τάσεις στη συμμετοχή των νέων και η ανάγκη για πιο βιώσιμη και σταθερή χρηματοδοτική στήριξη στον τομέα της νεολαίας[1]. Λαμβάνεται επίσης υπόψη η ανάγκη για καλύτερη κάλυψη της μεγάλης πολυμορφίας των οργανώσεων νεολαίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς και για ανταπόκριση στις ανάγκες που έχουν εντοπιστεί τόσο για δραστηριότητες σε επίπεδο βάσης όσο και για μεγάλης κλίμακας σχέδια συνεργασίας εντός της Ευρώπης.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Τα σχέδια στο πλαίσιο της δράσης «Ευρωπαϊκή Νεολαία Μαζί» στοχεύουν στη δημιουργία δικτύων που προωθούν τις διασυνοριακές συμπράξεις που θα υλοποιούνται σε στενή συνεργασία με νέους από ολόκληρη την Ευρώπη (Χώρες του Προγράμματος Erasmus+). Τα δίκτυα αυτά θα οργανώνουν δράσεις συνεργασίας και ανταλλαγές, θα προωθούν προγράμματα κατάρτισης (επί παραδείγματι, για επικεφαλής ομάδων νεολαίας) και θα παρέχουν στους νέους τη δυνατότητα να δημιουργήσουν οι ίδιοι κοινά σχέδια μέσω διαδικτυακών δραστηριοτήτων και/ή δραστηριοτήτων με φυσική παρουσία.

Η συμβολή στους ευρωπαϊκούς στόχους για τη νεολαία και στη στρατηγική της ΕΕ για την νεολαία 2019-2027[2] και η προώθησή τους συνιστούν σημαντικές θεματικές προτεραιότητες για τη δράση. Οι ευρωπαϊκοί στόχοι για τη νεολαία αποτυπώνονται επίσης στις πολιτικές κατευθύνσεις της προέδρου της Επιτροπής κ. von der Leyen[3]. Ο τρέχων κύκλος διάρκειας 18 μηνών[4] του διαλόγου για τη νεολαία, καθώς και οι προτεραιότητές του, αποτελούν επίσης βάση για αυτήν τη δράση «Ευρωπαϊκή Νεολαία Μαζί».

Τέλος, απαιτείται η λήψη μέτρων για τον μετριασμό των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στους νέους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η ανάπτυξη ικανοτήτων και ειδικά μέτρα για την ανάκαμψη από την κρίση της νόσου Covid-19 στον τομέα της νεολαίας. Σε αυτήν την περίπτωση, τα δίκτυα νεολαίας θα πρέπει να εξετάζουν τρόπους ενίσχυσης της αλληλεγγύης και της εξάλειψης των αποκλεισμών, σύμφωνα με τις προκλήσεις που σχετίζονται με τις ψηφιακές δεξιότητες και τον οικολογικό τρόπο ζωής.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η δράση επιδιώκει να στηρίξει ειδικότερα:

 • την προώθηση και την ανάπτυξη διακρατικής διαρθρωμένης συνεργασίας, σε διαδικτυακό και μη διαδικτυακό πλαίσιο, μεταξύ διαφόρων οργανώσεων νεολαίας με σκοπό την οικοδόμηση ή την ενίσχυση συμπράξεων, με έμφαση στην αλληλεγγύη και τη δημοκρατική συμμετοχή όλων χωρίς αποκλεισμούς·
 • την υλοποίηση των πλαισίων και των πρωτοβουλιών της ΕΕ, όπως ειδικές ανά χώρα συστάσεις από το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο[5], στον βαθμό που σχετίζονται με τον τομέα της νεολαίας·
 • πρωτοβουλίες που αποσκοπούν να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική διαδικασία και στην κοινωνία μέσω της διοργάνωσης προγραμμάτων κατάρτισης, να αναδείξουν τα κοινά σημεία μεταξύ των νέων Ευρωπαίων και να ενθαρρύνουν τη συζήτηση και τον διάλογο σχετικά με τη σύνδεσή τους με την ΕΕ, τις αξίες της και τα δημοκρατικά της θεμέλια, μεταξύ άλλων δίνοντας ουσιαστική φωνή στη νεολαία στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάκαμψης από την πανδημία Covid-19·
 • τη συμμετοχή υποεκπροσωπούμενων ομάδων νέων (π.χ. ευάλωτων και κοινωνικοοικονομικά μειονεκτούντων νέων) στην πολιτική, οργανώσεων νεολαίας και άλλων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·
 • νέους τρόπους ενίσχυσης των οργανώσεων νεολαίας για την αντιμετώπιση της κρίσης της νόσου Covid-19 και των επιπτώσεών της. Ενδεικτικά, αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων νεολαίας σε ψηφιακό πλαίσιο μέσω της χρήσης μη τυπικών μαθησιακών και οργανωτικών μεθόδων, συμπεριλαμβανομένων εναλλακτικών τρόπων ανταλλαγών και αμοιβαίας βοήθειας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες πρέπει να συνδέονται άμεσα με τους γενικούς και ειδικούς στόχους της δράσης και πρέπει να αναλύονται στην περιγραφή του σχεδίου που καλύπτει ολόκληρη την περίοδο της επιχορήγησης σύμφωνα με τις οδηγίες στη σχετική ενότητα «Οργάνωση σχεδίου» και στην ενότητα για τον αντίκτυπο.

Οι δραστηριότητες είναι διασυνοριακού χαρακτήρα και μπορούν να υλοποιηθούν σε ευρωπαϊκό (Χώρες του Προγράμματος Erasmus+), εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.

Παραδείγματα σχετικών δραστηριοτήτων:

 1. δραστηριότητες που διευκολύνουν την πρόσβαση και τη συμμετοχή των νέων σε δραστηριότητες πολιτικής της ΕΕ που πραγματοποιούνται σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό, καθώς και σε διάφορα θεσμικά πλαίσια (επίσημα θεσμικά όργανα, μη τυπική συνεργασία και μάθηση, άτυπες ανταλλαγές κ.λπ.)·
 2. δραστηριότητες κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλαγών με σκοπό τη δικτύωση και/ή την άντληση οφελών από μη τυπική ή άτυπη κατάρτιση·
 3. δραστηριότητες αύξησης της ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης, διάδοσης και προώθησης (σεμινάρια, εργαστήρια, εκστρατείες, συναντήσεις, δημόσιοι διάλογοι, διαβουλεύσεις κ.λπ.) σχετικά με τις προτεραιότητες πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της νεολαίας.
 4. προώθηση της στρατηγικής συνεργασίας, της ανταλλαγής ιδεών, της συνεργασίας, της συνδημιουργίας και σχετικών μη τυπικών μεθόδων για τη διαμόρφωση και τη συζήτηση πρωτοβουλιών πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της νεολαίας σε επίπεδο βάσης, συμπράξεων και σχεδίων μεταξύ νέων, οργανώσεων νεολαίας, φορέων χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων, καθώς και ερευνητών και άλλων σχετικών παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών. Στα παραπάνω περιλαμβάνονται πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας / των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών / των δικτύων σε επίπεδο ΕΕ·
 5. διερεύνηση των απόψεων των πολιτικών για τις προτάσεις των νέων για δημοκρατικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των απόψεων και των προσδοκιών των νέων που δεν συμμετέχουν ενεργά, των εμποδίων και των παραγόντων ενθάρρυνσης της συμμετοχής νέων που δεν διαθέτουν εμπειρία με υφιστάμενες μορφές συμμετοχής, καθώς και προώθηση νέων χώρων για πολιτική συμμετοχή και δράση των νέων σε ολόκληρη την Ευρώπη·
 6. διερεύνηση μιας ανανεωμένης αντίληψης της σημασίας και των οφελών της ενεργού ενασχόλησης με τα κοινά για τη νεολαία της ΕΕ, μεταξύ άλλων κατά την περίοδο μετά την κρίση της νόσου Covid-19, υπό το πρίσμα της νέας Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας στο επίκεντρο της ανάκαμψης, καθώς και των ενδογενεακών διαφορών στην εκπροσώπηση των νέων και των μεταβαλλόμενων προτύπων στην εκπροσώπηση των νέων στην ΕΕ·
 7. στήριξη της ανάπτυξης φιλικών προς τον χρήστη, τυποποιημένων μεθόδων, εργαλείων και καινοτόμων μεθόδων συνεργασίας για τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης νέων πρωτοβουλιών με βάση τις κοινότητες νέων, δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων με γνώμονα τα αποτελέσματα, ώστε να καταδειχθεί η αξία της συμμετοχής των νέων στην κοινωνία των πολιτών.

Η συμπερίληψη δραστηριοτήτων κινητικότητας σε αυτήν τη δράση είναι προαιρετική. Οι δραστηριότητες κινητικότητας για τους νέους πρέπει να στηρίζουν τους κύριους στόχους του σχεδίου και να προσδίδουν σημαντική προστιθέμενη αξία στο σχέδιο και τους ενδιαφερόμενους νέους.

ΠΟΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΜΑΖΙ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΗΣ»;

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Για να είναι επιλέξιμες για επιχορήγηση στο πλαίσιο του Erasmus, οι προτάσεις σχεδίου για τη δράση «Ευρωπαϊκή Νεολαία Μαζί» πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Οι ακόλουθοι οργανισμοί μπορούν να συμμετέχουν ως συντονιστές:

 • ΜΚΟ (συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας και των εθνικών συμβουλίων νεολαίας) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας·
 • δημόσιες αρχές σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.

Ο οργανισμός υποβάλλει αίτηση εξ ονόματος όλων των οργανισμών που συμμετέχουν στο σχέδιο και πρέπει να είναι νόμιμα εγκατεστημένος και να βρίσκεται σε Χώρα του Προγράμματος Erasmus+.

Τι είδους οργανισμοί είναι επιλέξιμοι για να συμμετέχουν στο σχέδιο;

Κάθε οργανισμός, δημόσιος ή ιδιωτικός, με τις συνδεόμενες με αυτόν οντότητες (εάν υπάρχουν) που εργάζεται με νέους ή για τους νέους εκτός επίσημων περιβαλλόντων και είναι εγκατεστημένος σε Χώρα του Προγράμματος Erasmus+.

Ο οργανισμός αυτός μπορεί, για παράδειγμα, να είναι:

 • μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ (συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας)·
 • εθνικό συμβούλιο νεολαίας·
 • δημόσια αρχή σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο·
 • εκπαιδευτικό ή ερευνητικό ίδρυμα·
 • ίδρυμα·

μπορούν να συμμετέχουν δημόσιες ή ιδιωτικές εταιρείες [μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων)]. Συνεπώς, παρότι αυτή η δράση στοχεύει κυρίως σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, μπορούν να συμμετέχουν κερδοσκοπικές οργανώσεις εάν καταδεικνύεται σαφής προστιθέμενη αξία για το σχέδιο.

Αριθμός και προφίλ των συμμετεχόντων οργανισμών

Τουλάχιστον 4 εταίροι από τουλάχιστον 4 Χώρες του Προγράμματος Erasmus+.

Τουλάχιστον το ήμισυ των οργανισμών της κοινοπραξίας δεν θα πρέπει να έχουν λάβει κονδύλια της ΕΕ από το πρόγραμμα Erasmus+ στη βασική δράση 3 —σχέδια στο πλαίσιο της δράσης «Ευρωπαϊκή Νεολαία Μαζί»— τα προηγούμενα 2 έτη.

Τόπος των δραστηριοτήτων

Οι δραστηριότητες πρέπει να υλοποιούνται στις Χώρες του Προγράμματος Erasmus+.

Διάρκεια του σχεδίου

2 έτη.

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA) που εδρεύει στις Βρυξέλλες.

Ο ίδιος οργανισμός μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση για αυτήν τη δράση έως τη λήξη της προθεσμίας.

Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης: ERASMUS-YOUTH-2021-YOUTH-TOG

Πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτηση επιχορήγησης έως τις 24 Ιουνίου στις 17:00:00 (ώρα Βρυξελλών).

Οι αιτούντες οργανισμοί αξιολογούνται με βάση τα σχετικά κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το μέρος Γ του παρόντος οδηγού.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ

Ένα σχέδιο «Ευρωπαϊκή Νεολαία Μαζί σε επίπεδο βάσης» αποτελείται από τέσσερα στάδια, τα οποία ξεκινούν ακόμη και πριν από την επιλογή της πρότασης σχεδίου για χρηματοδότηση π.χ. 1) Προσδιορισμός και έναρξη του σχεδίου· 2) Προετοιμασία, σχεδιασμός και προγραμματισμός του σχεδίου· 3) Υλοποίηση και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του σχεδίου: και 4) Επανεξέταση και αξιολόγηση του αντικτύπου του σχεδίου. Οι συμμετέχοντες οργανισμοί και οι συμμετέχοντες στις δραστηριότητες θα πρέπει να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο σε καθένα από τα παραπάνω στάδια, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη μαθησιακή εμπειρία τους.

 • Εντοπισμός και έναρξη· εντοπισμός ενός προβλήματος, μιας ανάγκης ή μιας ευκαιρίας στα οποία μπορείτε να ανταποκριθείτε με την ιδέα σχεδίου σας στο πλαίσιο της πρόσκλησης· προσδιορισμός των βασικών δραστηριοτήτων και των κύριων αποτελεσμάτων που μπορούν να αναμένονται από το σχέδιο· χαρτογράφηση των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών και των δυνητικών εταίρων· διατύπωση του/των στόχου/-ων του σχεδίου· εξασφάλιση της εναρμόνισης του σχεδίου με τους στρατηγικούς στόχους των συμμετεχόντων οργανισμών· αρχικός προγραμματισμός για την εξασφάλιση της ομαλής έναρξης του σχεδίου και συγκέντρωση των πληροφοριών που απαιτούνται για τη συνέχιση στην επόμενη φάση κ.λπ.
 • Προετοιμασία, σχεδιασμός και προγραμματισμός· προσδιορισμός πεδίου εφαρμογής του σχεδίου και της κατάλληλης προσέγγισης, κατάρτιση χρονοδιαγράμματος για τα σχετικά καθήκοντα· εκτίμηση των αναγκαίων πόρων και ανάπτυξη των λεπτομερειών του σχεδίου, π.χ. αξιολόγηση των αναγκών· καθορισμός ορθών στόχων και δεικτών αντικτύπου (ειδικών, μετρήσιμων, εφικτών, συναφών και χρονικά περιορισμένων)· προσδιορισμός των αποτελεσμάτων του σχεδίου και των μαθησιακών αποτελεσμάτων· ανάπτυξη προγράμματος εργασίας, καθορισμός της μορφής των δραστηριοτήτων και προσδιορισμός του αναμενόμενου αντικτύπου και του εκτιμώμενου συνολικού προϋπολογισμού· κατάρτιση προγράμματος υλοποίησης του σχεδίου, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών πτυχών της διακυβέρνησης, της παρακολούθησης, του ελέγχου ποιότητας, της υποβολής αναφορών και της διάδοσης των αποτελεσμάτων του σχεδίου· καθορισμός των πρακτικών ρυθμίσεων και επιβεβαίωση των ομάδων-στόχων των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων· σύναψη συμφωνιών με εταίρους και σύνταξη της πρότασης κ.λπ.
 • Υλοποίηση και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων: υλοποίηση του σχεδίου σύμφωνα με τα σχέδια για την εκπλήρωση των απαιτήσεων υποβολής αναφορών και επικοινωνίας· παρακολούθηση των τρεχουσών δραστηριοτήτων και αξιολόγηση των επιδόσεων του σχεδίου με βάση τα προγράμματα του σχεδίου· προσδιορισμός και λήψη διορθωτικών μέτρων για την αντιμετώπιση παρεκκλίσεων από τα σχέδια και προβλημάτων και κινδύνων· εντοπισμός περιπτώσεων μη συμμόρφωσης με τα καθορισμένα πρότυπα ποιότητας και λήψη διορθωτικών μέτρων κ.λπ.
 • Επανεξέταση και αξιολόγηση του αντικτύπου: αξιολόγηση των επιδόσεων του σχεδίου με βάση τους στόχους και τα σχέδια υλοποίησης· αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και του αντικτύπου τους στους διάφορους τομείς, διάδοση, χρήση των αποτελεσμάτων των σχεδίων κ.λπ.

Οριζόντιες πτυχές που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά τον σχεδιασμό του σχεδίου σας:

Πέραν από τη συμμόρφωση με τα τυπικά κριτήρια και τη θέσπιση ενός βιώσιμου καθεστώτος συνεργασίας με όλους τους εταίρους του σχεδίου, τα παρακάτω στοιχεία μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση του αντικτύπου και της ποιότητας της υλοποίησης των σχεδίων της δράσης «Ευρωπαϊκή Νεολαία Μαζί» σε καθεμία από τις φάσεις του σχεδίου. Οι αιτούντες ενθαρρύνονται να λαμβάνουν υπόψη τις εν λόγω ευκαιρίες και διαστάσεις κατά τον σχεδιασμό του σχεδίου τους.

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Τα σχέδια θα πρέπει να σχεδιάζονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και θα πρέπει να ενσωματώνουν πράσινες πρακτικές σε όλες τις πτυχές τους. Οι οργανισμοί και οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ακολουθούν μια φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση κατά τον σχεδιασμό του σχεδίου, γεγονός που θα ενθαρρύνει όλους τους συμμετέχοντες στο σχέδιο να συζητούν, να μαθαίνουν για περιβαλλοντικά ζητήματα και να προβληματίζονται σχετικά με το τι μπορεί να γίνει σε κάθε επίπεδο, και θα βοηθήσει οργανισμούς και συμμετέχοντες να βρουν εναλλακτικούς, πιο οικολογικούς τρόπους υλοποίησης των δραστηριοτήτων τους.

Ένταξη και πολυμορφία

Το πρόγραμμα Erasmus+ έχει ως στόχο την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της πρόσβασης, της ένταξης και της δικαιοσύνης σε όλες τις δράσεις του. Για την υλοποίηση των ανωτέρω αρχών, έχει θεσπιστεί μια στρατηγική ένταξης και πολυμορφίας με στόχο τη στήριξη μιας καλύτερης προσέγγισης συμμετεχόντων από διαφορετικά υπόβαθρα, ιδίως αυτών που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες και συναντούν εμπόδια στη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά σχέδια. Οι οργανισμοί θα πρέπει να σχεδιάζουν δραστηριότητες προσβάσιμες και χωρίς αποκλεισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των συμμετεχόντων με λιγότερες ευκαιρίες και εντάσσοντάς τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Ως γενική αρχή, οι συμμετέχοντες οργανισμοί θα πρέπει να εφαρμόζουν στρατηγικές για τη σύνδεση με νέους που προέρχονται από διαφορετικά περιβάλλοντα σε επίπεδο βάσης. Στο πλαίσιο αυτό, καλύπτεται η συμμετοχή νέων με διαφορετικό υπόβαθρο που έχουν λιγότερες ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένων όσων προέρχονται από απομακρυσμένες/αγροτικές περιοχές και/ή από οικογένειες μεταναστών. Συνεπώς, όλες οι δραστηριότητες θα πρέπει να συμβάλλουν στην προσέγγιση περισσότερων νέων και στην ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής τους ώστε να εξασφαλίζεται πολυφωνία.

Ψηφιακή διάσταση

Η εικονική συνεργασία και ο πειραματισμός με εικονικές και μεικτές ευκαιρίες μάθησης αποτελούν βασικούς παράγοντες για την επιτυχία των σχεδίων. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των σχεδίων ενθαρρύνεται θερμά η χρήση της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας και της Πλατφόρμας της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία για τη συνεργασία πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις δραστηριότητες του σχεδίου.

Κοινές αξίες, συμμετοχή στα κοινά:

Τα σχέδια θα στηρίζουν την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και τη συμμόρφωση με τους κανόνες δεοντολογίας, ενώ παράλληλα θα προωθούν την ανάπτυξη κοινωνικών και διαπολιτισμικών ικανοτήτων, της κριτικής σκέψης και του γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης. Θα δοθεί επίσης έμφαση στην ευαισθητοποίηση σχετικά με το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην κατανόησή του.

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ

Τα επιχορηγούμενα σχέδια θα πρέπει να καταδεικνύουν την προβλεπόμενη συμβολή τους στην πολιτική της ΕΕ στον τομέα της νεολαίας με τους εξής τρόπους:

 • συμβάλλοντας στη βελτίωση της ικανότητας του τομέα της νεολαίας που αναπτύσσει τη δράση του σε επίπεδο βάσης να επεκτείνει τις δραστηριότητές του και να δραστηριοποιείται σε διακρατική βάση με στόχο την επίτευξη συμμετοχικότητας, αλληλεγγύης και βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής της διακρατικής μάθησης και συνεργασίας μεταξύ των νέων και των φορέων λήψης αποφάσεων·
 • αξιοποιώντας τους στόχους της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία 2019-2027 και πιο συγκεκριμένα καταδεικνύοντας με ποιον τρόπο συμβάλλουν στις προτεραιότητες της στρατηγικής για «Ενεργοποίηση–Σύνδεση–Ενίσχυση»·
 • αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών στόχων για τη νεολαία, τα αποτελέσματα του διαλόγου για τη νεολαία και άλλων σχετικών σχεδίων διαλόγου και δημοσκοπήσεων σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης και συνδέοντάς τα με την ανάπτυξη πολιτικής σε τοπικό/περιφερειακό/εθνικό/ευρωπαϊκό επίπεδο·
 • αξιοποιώντας τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις από το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, στον βαθμό που σχετίζονται με τον τομέα της νεολαίας·
 • βελτιώνοντας τη συμμετοχή των νέων στον δημοκρατικό βίο, όσον αφορά την ενεργό ενασχόλησή τους με τα κοινά και τη συνεργασία τους με τους φορείς λήψης αποφάσεων (ενίσχυση, νέες δεξιότητες, συμμετοχή νέων στον σχεδιασμό των σχεδίων κ.λπ.)·
 • αναβαθμίζοντας τις υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές και την προβολή τους πέραν του τοπικού επιπέδου (αγροτικές περιοχές, πόλεις, περιφέρειες, χώρες) και των συνήθων δικτύων, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης ψηφιακών μέσων για διαρκή σύνδεση υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, ακόμη και σε περιπτώσεις απομακρυσμένης τοποθεσίας, απομόνωσης ή εγκλεισμού·
 • διαδίδοντας τα αποτελέσματά τους με αποτελεσματικό και ελκυστικό τρόπο στους νέους που συμμετέχουν σε οργανώσεις νεολαίας, προκειμένου να ανοίξουν τον δρόμο για πιο συστηματικές συμπράξεις, καθώς και στα νεαρά άτομα που δεν πρόσκεινται σε δομές νεολαίας ή σε όσους προέρχονται από μειονεκτούντα περιβάλλοντα.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Συνάφεια του σχεδίου

(μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί)

 • Σκοπός και ενωσιακή προστιθέμενη αξία: η πρόταση καταρτίζει και αναπτύσσει σχέδιο που υποστηρίζει πολιτικές για τη νεολαία σε επίπεδο ΕΕ — κυρίως τη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία 2019-2027. η πρόταση καταδεικνύει με σαφήνεια την ενωσιακή προστιθέμενη αξία σε συστημικό επίπεδο, η οποία δημιουργείται χάρη στον διακρατικό της χαρακτήρα και τη δυνατότητα μεταφοράς των αποτελεσμάτων της.
 • Στόχοι: οι στόχοι της πρότασης σχετίζονται με τους γενικούς στόχους της δράσης και τουλάχιστον με έναν από τους ειδικούς στόχους της· επιπλέον, οι στόχοι της πρότασης είναι συγκεκριμένοι και σαφώς καθορισμένοι, εφικτοί, μετρήσιμοι, ρεαλιστικοί και χρονικά περιορισμένοι· αφορούν ζητήματα που σχετίζονται με τους συμμετέχοντες οργανισμούς και έχουν σαφή προστιθέμενη αξία για τις επιλεγμένες ομάδες-στόχους.
 • Ανάγκες: η πρόταση καταδεικνύει ότι βασίζεται σε μια εμπεριστατωμένη αξιολόγηση των αναγκών, η οποία βασίζεται, στο μέτρο του δυνατού, σε επαληθεύσιμα στοιχεία και αριθμούς που υποστηρίζονται από γενικά και ειδικά δεδομένα σχετικά με όλες τις χώρες και τους οργανισμούς της κοινοπραξίας. Αναμένεται μια σαφής ανάλυση αναγκών που αποτυπώνει την πραγματικότητα των αιτούντων, των εταίρων και των ομάδων-στόχων.
 • Συμμετοχή των νέων στην κοινωνία: η σύμπραξη καταδεικνύει ότι είναι σε θέση να εξασφαλίσει την ενεργή συμμετοχή νέων με διαφορετικό υπόβαθρο, όπως εκείνων που προέρχονται από απομακρυσμένες/αγροτικές περιοχές, από οικογένειες μεταναστών και/ή μειονεκτούντα κοινωνικά περιβάλλοντα, ήδη από τη φάση του σχεδιασμού των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη νεολαία.

 

Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου

(μέγιστη βαθμολογία: 30 βαθμοί)

 • Προγραμματισμός: η πρόταση είναι σαφής, πλήρης και υψηλής ποιότητας και περιλαμβάνει κατάλληλες φάσεις για την προετοιμασία, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του σχεδίου με βάση αξιόπιστες μεθοδολογίες διαχείρισης του σχεδίου.
 • Μεθοδολογία: η εφαρμογή βασίζεται σε κατάλληλες μεθοδολογίες· οι στόχοι είναι συνεπείς με τις δραστηριότητες και περιγράφονται με σαφήνεια, με λογικές συνδέσεις μεταξύ των προβλημάτων, των αναγκών και των λύσεων που έχουν εντοπιστεί· το πρόγραμμα εργασίας είναι συνεκτικό και συγκεκριμένο· υπάρχουν κατάλληλα μέτρα και δείκτες ποιοτικού ελέγχου ώστε να εξασφαλίζεται ότι το σχέδιο θα υλοποιηθεί δεόντως με την απαιτούμενη ποιότητα, εντός του πεδίου εφαρμογής, εντός της προθεσμίας και εντός του προϋπολογισμού· υπάρχουν συγκεκριμένα και κατάλληλα σχέδια διαχείρισης κινδύνων και έκτακτης ανάγκης.
 • Οικονομική αποδοτικότητα: ο προτεινόμενος προϋπολογισμός είναι συνεκτικός, αρκετά λεπτομερής και κατάλληλος για την υλοποίηση του σχεδίου και είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να εξασφαλίζει την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής. Οι πόροι που έχουν διατεθεί στις δέσμες εργασιών συμφωνούν με τους στόχους και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματά τους. Ο προϋπολογισμός ανταποκρίνεται στις ανάγκες των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο βάσης και των ευάλωτων νέων ώστε να ενθαρρύνει την ένταξή τους στο πρόγραμμα Erasmus+.

 

Ποιότητα της σύμπραξης και των ρυθμίσεων συνεργασίας

(μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί)

 • Διάρθρωση: η σύμπραξη περιλαμβάνει τον κατάλληλο συνδυασμό συμπληρωματικών οργανισμών οι οποίοι διαθέτουν τα χαρακτηριστικά, τις δεξιότητες, την πείρα, την εξειδίκευση και την υποστήριξη διαχείρισης που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της· η προστιθέμενη αξία των κερδοσκοπικών οργανισμών καταδεικνύεται με σαφήνεια, εάν συμμετέχουν στην κοινοπραξία.
 • Γεωγραφική σύνθεση: η σύμπραξη αντανακλά την ευρωπαϊκή οικονομική, κοινωνική και/ή πολιτιστική πολυμορφία μέσω της γεωγραφικής της σύνθεσης (δηλ. μέσω της κάλυψης των περιοχών της ανατολικής, δυτικής, βόρειας και νότιας Ευρώπης), ώστε να εξασφαλίζει μια πραγματικά πανευρωπαϊκή συνεργασία.
 • Ανάπτυξη τοπικών ΜΚΟ: η σύμπραξη είναι σε θέση να αναπτύξει τις ικανότητες και τις γνώσεις των τοπικών ΜΚΟ που δεν έχουν ακόμη καθιερωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να επιτύχει μια ενισχυμένη συνεργασία ομοτίμων μεταξύ των ΜΚΟ σε ολόκληρη την Ευρώπη.
 • Δέσμευση και καθήκοντα: η κατανομή των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων στο πλαίσιο της σύμπραξης είναι σαφής και κατάλληλη· ο συντονιστής διαθέτει ικανότητες υψηλού επιπέδου σε θέματα διαχείρισης και ικανότητες συντονισμού διακρατικών δικτύων, καθώς και ηγετικές ικανότητες σε σύνθετα περιβάλλοντα.
 • Ρυθμίσεις συνεργασίας: οι προτεινόμενοι μηχανισμοί διακυβέρνησης θα εξασφαλίζουν καλό συντονισμό, αποτελεσματικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων, απρόσκοπτη επικοινωνία και ικανοποιητική επίλυση συγκρούσεων μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών, των λοιπών συμμετεχόντων, καθώς και άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων μερών.
 • Συμμετοχή των νέων στην κοινωνία: οι νέοι συμμετέχουν καταλλήλως σε όλα τα στάδια της υλοποίησης του σχεδίου και το ζήτημα της ένταξης των νέων αντιμετωπίζεται σε όλα τα στάδια και τα επίπεδα του σχεδίου, ενώ παράλληλα παρέχονται ρόλοι ενδυνάμωσης και/ή συγκεκριμένες στρατηγικές για την εξασφάλιση πολυμορφίας στη συμμετοχή τους.

Αντίκτυπος

(μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί)

 • Αντίκτυπος: ο δυνητικός αντίκτυπος του σχεδίου στους συμμετέχοντες και στους οργανισμούς εταίρους είναι υψηλός — κυρίως όσον αφορά τη διεύρυνση της εστίασης των εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών δραστηριοτήτων των οργανώσεων βάσης που δεν έχουν ακόμη διασυνοριακό χαρακτήρα στην περίπτωση όπου οι δραστηριότητες επεκτάθηκαν ή αναπτύχθηκαν σε επίπεδο ΕΕ κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση του σχεδίου, καθώς και στην κοινότητα των νέων γενικότερα. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα δείχνουν την αντίληψη και την ικανότητα του αιτούντος και των εταίρων να μεταδίδουν τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τη συμμετοχή στα κοινά.
 • Διάδοση: η πρόταση καταδεικνύει την ικανότητα προσέγγισης των νέων και την ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας σχετικά με τα προβλήματα και τις λύσεις των κοινοτήτων που εκπροσωπεί σε ένα ευρύτερο παγκόσμιο κοινό· Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση προβλέπει ένα κατάλληλο σχέδιο για την επικοινωνία και τη διάδοση των αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τους κατάλληλους στόχους, τις δραστηριότητες και την κατανομή των καθηκόντων μεταξύ των εταίρων, το σχετικό χρονοδιάγραμμα, τα εργαλεία και τους διαύλους προκειμένου να εξασφαλιστούν η αποτελεσματική διάδοση των αποτελεσμάτων και των οφελών στους φορείς χάραξης πολιτικής και η προσβασιμότητά τους από τους τελικούς χρήστες τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την υλοποίηση του σχεδίου.
 • Βιωσιμότητα: η πρόταση προσδιορίζει με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο τα αποτελέσματα του σχεδίου θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επίτευξη αλλαγών σε επίπεδο συστήματος στον τομέα της νεολαίας τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την υλοποίηση του σχεδίου, προσφέροντας μεγάλες δυνατότητες για μακροχρόνια συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ και/ή έμπνευση νέων πολιτικών και πρωτοβουλιών στον τομέα της νεολαίας στην ΕΕ.

Για να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους, οι αιτήσεις πρέπει να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 60 βαθμούς, λαμβανομένης επίσης υπόψη της απαιτούμενης ελάχιστης βαθμολογίας για καθένα από τα τέσσερα κριτήρια χορήγησης (δηλ. τουλάχιστον 15 βαθμούς για τις κατηγορίες «Συνάφεια του σχεδίου» και «Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου»· 10 βαθμούς στις κατηγορίες «Ποιότητα της σύμπραξης και των ρυθμίσεων συνεργασίας» και «Αντίκτυπος». Σε περιπτώσεις ex aequo, θα δοθεί προτεραιότητα στις βαθμολογίες για το κριτήριο χορήγησης «Συνάφεια του σχεδίου» και, κατόπιν, για το κριτήριο χορήγησης «Αντίκτυπος».

Κατά γενικό κανόνα και εντός των ορίων των υπαρχόντων εθνικών και ευρωπαϊκών νομικών πλαισίων, τα αποτελέσματα θα πρέπει να διατίθενται ως ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι και να δημοσιεύονται στις πλατφόρμες ενημέρωσης των αντίστοιχων επαγγελματικών οργανώσεων, τομέων ή αρμόδιων αρχών. Η πρόταση θα περιγράφει τον τρόπο με τον οποίον τα δεδομένα, το υλικό, τα έγγραφα, η δραστηριότητα σε οπτικοακουστικά μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης που παράγονται θα διατίθενται ελεύθερα και θα προωθούνται μέσω ανοικτών αδειών χωρίς να προβλέπει δυσανάλογους περιορισμούς.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ;

Για τη δράση αυτή ακολουθείται ένα μοντέλο χρηματοδότησης με κατ’ αποκοπήν ποσό. Το ποσό της συνεισφοράς ενιαίου κατ’ αποκοπήν ποσού θα καθορίζεται για κάθε επιχορήγηση με βάση τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό της δράσης που προτείνει ο αιτών. Η χορηγούσα αρχή θα καθορίζει το κατ’ αποκοπήν ποσό κάθε επιχορήγησης με βάση την πρόταση, το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, τα ποσοστά χρηματοδότησης και το μέγιστο ποσό επιχορήγησης που καθορίζεται στην πρόσκληση.

Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης της ΕΕ ανά σχέδιο είναι τα 150 000 EUR

Πώς καθορίζεται το κατ’ αποκοπήν ποσό του σχεδίου;

Οι αιτούντες πρέπει να συμπληρώσουν έναν αναλυτικό πίνακα προϋπολογισμού σύμφωνα με το έντυπο αίτησης, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω σημεία: 

 1. ο προϋπολογισμός θα πρέπει να αναλύεται, ανάλογα με την περίπτωση, ανά δικαιούχο/-ους και να οργανώνεται σε συνεκτικές δέσμες εργασιών (να χωρίζεται, για παράδειγμα, στις κατηγορίες «διαχείριση σχεδίου», «κατάρτιση», «διοργάνωση εκδηλώσεων», «προετοιμασία και υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας», «επικοινωνία και διάδοση», «διασφάλιση ποιότητας» κ.λπ.)·
 2. η πρόταση πρέπει να περιγράφει τις δραστηριότητες που καλύπτει κάθε δέσμη εργασιών·
 3. οι αιτούντες πρέπει να παρέχουν στην πρότασή τους ανάλυση των εκτιμώμενων δαπανών στην οποία θα παρουσιάζεται το ποσοστό ανά πακέτο εργασίας (και, εντός κάθε δέσμης εργασιών, το ποσοστό που αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο και συνδεόμενη οντότητα)·
 4. οι περιγραφόμενες δαπάνες μπορούν να καλύπτουν τις δαπάνες προσωπικού, τις δαπάνες μετακίνησης και διαβίωσης, τις δαπάνες εξοπλισμού και υπεργολαβικής ανάθεσης, καθώς και άλλες δαπάνες (όπως διάδοση των πληροφοριών, δημοσίευση ή μετάφραση).

Οι προτάσεις θα αξιολογούνται σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες αξιολόγησης με τη συνδρομή εσωτερικών και/ή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Οι εμπειρογνώμονες θα αξιολογούν την ποιότητα των προτάσεων με βάση τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην πρόσκληση και τον αναμενόμενο αντίκτυπο, την ποιότητα και την αποδοτικότητα της δράσης.

Μετά την αξιολόγηση της πρότασης, ο διατάκτης θα καθορίσει το ύψος του κατ’ αποκοπήν ποσού, λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα της διενεργηθείσας αξιολόγησης. Η αξία του κατ’ αποκοπήν ποσού θα περιορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στο 80 % του εκτιμώμενου προϋπολογισμού που καθορίζεται μετά την αξιολόγηση.

Οι παράμετροι της επιχορήγησης (ανώτατο ποσό επιχορήγησης, ποσοστό χρηματοδότησης, συνολικές επιλέξιμες δαπάνες κ.λπ.) θα καθορίζονται στη συμφωνία επιχορήγησης.

Τα επιτεύγματα του σχεδίου θα αξιολογούνται με βάση τα ολοκληρωθέντα αποτελέσματα. Το σύστημα χρηματοδότησης θα επιτρέψει να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στα αποτελέσματα παρά στις εισροές, δίνοντας έτσι έμφαση στην ποιότητα και το επίπεδο επίτευξης των μετρήσιμων στόχων.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο υπόδειγμα συμφωνίας επιχορήγησης που διατίθεται στην Πύλη «Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών» (FTOP).

 1. Μελέτη σχετικά με το τοπίο της εκπροσώπησης των νέων στην ΕΕ (EAC/47/2014).

 2. Ψήφισμα του Συμβουλίου 2018/C 456/01, που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2018: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018Y1218(01)&from=EL.

 3. Βλ. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_19_5542.

 4. Από τα μέσα του 2020 έως το τέλος του 2021.

 5. https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_el.

Tagged in: