Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Denne webside afspejler endnu ikke indholdet af Programguiden for Erasmus+ 2022. Men du kan downloade hele guiden som PDF på dit foretrukne sprog ved at klikke på ”Download” til højre på denne side.

Mobilitetsprojekter for studerende og undervisere/ansatte på videregående uddannelser

Under denne aktion ydes der støtte til fysisk og blandet mobilitet for studerende på videregående uddannelser inden for alle studieretninger og -trin (korte uddannelser, bachelor, kandidat eller ph.d.). De studerende kan enten studere på en videregående uddannelsesinstitution (partnerinstitution) i udlandet eller gennemføre et praktikophold i en virksomhed, et forskningsinstitut, et laboratorium, en organisation eller en anden relevant arbejdsplads i udlandet. De studerende kan også kombinere en studieperiode i udlandet med et praktikophold for yderligere at forbedre læringsresultaterne og udviklingen af tværfaglige færdigheder. Denne aktion tilskynder til langvarig fysisk mobilitet, men anerkender samtidig behovet for at tilbyde mere fleksible fysiske mobilitetsperioder for at sikre, at programmet er tilgængeligt for studerende, uanset deres baggrund, situation og studieretning.

Denne aktion yder også støtte til undervisere og administrativt personale, der ønsker at deltage i faglige udviklingsaktiviteter i udlandet, og til erhvervsfolk, der ønsker at undervise og uddanne studerende og personale på videregående uddannelsesinstitutioner. Disse aktiviteter kan bestå af undervisningsperioder og perioder med faglig udvikling (f.eks. job shadowing, observationsperioder og faglige kurser).

Denne aktion støtter også blandede intensive programmer, hvor grupper af videregående uddannelsesinstitutioner i fællesskab udvikler blandede mobilitetsundervisningsplaner og -aktiviteter for studerende samt akademisk og administrativt personale.

AKTIONENS MÅL

Denne aktion har til formål at bidrage til oprettelsen af et europæisk uddannelsesområde og styrke forbindelsen mellem uddannelse og forskning, fremme kritisk tankegang hos studerende inden for alle fagområder og på alle niveauer (herunder bachelor-, kandidat- eller ph.d.-niveau). Målet er at fremme beskæftigelsesegnethed, social inklusion, samfundsengagement, innovation og miljømæssig bæredygtighed i og uden for Europa ved at give alle studerende mulighed for at studere eller uddanne sig i udlandet som en del af deres studier, hvor de studerende:

 • møder forskellige holdninger, viden, undervisnings- og forskningsmetoder samt arbejdsmetoder inden for deres studieretning
 • udvikler tværfaglige færdigheder såsom kommunikation, sprog, problemløsning, tværfaglige færdigheder og forskningsfærdigheder
 • udvikler deres fremadrettede færdigheder, f.eks. digitale færdigheder, som vil sætte dem i stand til at tackle nutidens og fremtidens udfordringer
 • får mulighed for at udvikle sig personligt, f.eks. deres evne til at til at tilpasse sig nye situationer, og få styrket deres selvtillid.

Målet er også at give personale, herunder fra virksomheder, mulighed for at undervise eller uddanne sig i udlandet som led i deres faglige udvikling, så de kan:

 • dele deres ekspertise
 • opleve nye undervisningsmiljøer
 • erhverve nye innovative pædagogiske og planlægningsmæssige færdigheder og digitale færdigheder
 • samarbejde med kolleger i udlandet om at udvikle fælles aktiviteter med henblik på at nå programmets mål
 • udveksle god praksis og styrke samarbejdet mellem videregående uddannelsesinstitutioner
 • forberede de studerende på arbejdslivet ved at inddrage erhvervsfolk i undervisningen.

Målet er desuden at fremme udviklingen af tværnationale og tværfaglige undervisningsplaner samt innovative lærings- og undervisningsmetoder, herunder onlinesamarbejde, forskningsbaseret læring og udfordringsbaserede tilgange, som også kan bruges til at håndtere de samfundsmæssige udfordringer.

HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL MOBILITETSMULIGHEDER UNDER ERASMUS?

Alle ansøgerorganisationer, herunder mobilitetskonsortier, skal være hjemmehørende i et programland, og deltagende videregående uddannelsesinstitutioner skal have fået tildelt Erasmus-chartret for videregående uddannelse (ECHE)[1], inden de indgiver en ansøgning om et mobilitetsprojekt til deres nationale Erasmus+-agentur. Når videregående uddannelsesinstitutioner underskriver Erasmus-chartret for videregående uddannelse, forpligter de sig til at give mobile deltagere den nødvendige støtte, herunder sproglig forberedelse. For at støtte dem indføres der online sprogstøtte til alle mobilitetsaktiviteter mellem programlande og partnerlande. Denne tjeneste stilles til rådighed af Kommissionen til de berettigede deltagere, så de kan forbedre deres sprogkundskaber inden og/eller under mobiliteten.

I overensstemmelse med det nye programs prioriteter er chartrets principper blevet styrket. Chartret indebærer bl.a. en forpligtelse til at sikre, at resultaterne af et læringsophold i udlandet på et videregående uddannelsesniveau i et programland automatisk og fuldt ud anerkendes i de andre programlande, enten som aftalt i uddannelsesaftalen og bekræftet i eksamensudskriftet eller i overensstemmelse med læringsresultaterne af de moduler, der er gennemført i udlandet, som beskrevet i kursuskataloget, i overensstemmelse med det europæiske meritoverførsels- og meritakkumuleringssystem (ECTS). Chartret indeholder også en forpligtelse til at implementere bæredygtig praksis i forbindelse med gennemførelsen mobilitetsprojekter og til at implementere digitaliseret forvaltning af mobilitet i overensstemmelse med standarderne for det europæiske studiekort.

Den deltagende videregående uddannelsesinstitution skal vælge kommende deltagere og tildele tilskud på en retfærdig, gennemsigtig, ensartet og dokumenteret måde i overensstemmelse med bestemmelserne i institutionens tilskudsaftale med det nationale agentur. Institutionen bør benytte sådanne retfærdige og gennemsigtige procedurer i alle faser af mobiliteten og ved besvarelsen af forespørgsler/klager fra deltagerne.

Erasmus-chartret for videregående uddannelse suppleres af retningslinjerne for dette charter[2], et dokument, der giver de videregående uddannelsesinstitutioner vejledning i, hvordan de gennemfører chartrets principperne, og som bør konsulteres i denne forbindelse. De videregående uddannelsesinstitutioner skal overholde ECHE-chartret og de tilknyttede retningslinjer, når de gennemfører aktioner, der kræver denne akkreditering.

Selv om videregående uddannelsesinstitutioner i partnerlande ikke er berettigede til at undertegne Erasmus-chartret for videregående uddannelse, skal de overholde chartrets principper. Derfor skal oplysninger om sprogstøtte, anerkendelse af læringsresultater og anden nødvendig støtte, som deltagere i mobilitetsaktiviteter tilbydes, fremgå udtrykkeligt af aftalen mellem institutionerne.

IGANGSÆTNING AF ET PROJEKT

Ansøgerorganisationen ansøger om tilskud til mobilitetsprojektet, underskriver og forvalter tilskudsaftalen og sørger for rapporteringen. Dette omfatter muligheden for at ansøge om finansiering til tilrettelæggelse af blandede intensive programmer, finde partnere til at gennemføre de blandede intensive programmer og rapportere om resultaterne.

Deltagende organisationer, der er involveret i mobilitetsprojektet, varetager følgende opgaver:

 • Sendeorganisationen: ansvarlig for at udvælge studerende/personale og sende dem til udlandet. Det omfatter udbetaling af tilskud (for organisationer i programlandene), forberedelse, overvågning og automatisk anerkendelse i forbindelse med mobilitetsperioden.
 • Modtageorganisationen: ansvarlig for at modtage studerende/personale fra udlandet og tilbyde dem et studie- eller praktikprogram eller et program af undervisningsaktiviteter eller for at modtage en person som underviser.
 • Formidlende organisation: en organisation, der er aktiv på arbejdsmarkedet eller inden for uddannelse og ungdomsarbejde i et programland. Der kan være tale om et medlem af et mobilitetskonsortium, men ikke en sendeorganisation. Organisationens rolle kan være at tage del i og lette de administrative procedurer for de udsendende videregående uddannelsesinstitutioner og sikre bedre overensstemmelse mellem de studerendes profiler og virksomhedernes behov i forbindelse med praktikophold og bidrage til forberedelsen af deltagerne.

Sende- og modtageorganisationerne skal sammen med de studerende/personalet være nået til enighed om de aktiviteter, som de studerende (i en "uddannelsesaftale") eller personalet skal deltage i (i en "mobilitetsaftale"), inden mobilitetsperiodens start. Disse aftaler definerer de læringsresultater, der er målet for opholdet i udlandet og angiver de enkelte parters bestemmelser om formel anerkendelse. Rettighederne og forpligtelserne er fastsat i tilskudsaftalen. Når der er tale om mobilitet mellem to videregående uddannelsesinstitutioner (studerendes mobilitet med henblik på studier, herunder blandet mobilitet, og personales mobilitet med henblik på undervisning), skal der være indgået en "interinstitutionel aftale" mellem sende- og modtageorganisationen, inden udvekslingerne kan finde sted.

Mobilitet fra Erasmus+-programlande til partnerlande

Mobilitet fra programlande til partnerlande tjener to formål. Det giver for det første de studerende og personalet muligheder for at få international erfaring og opnå fremadrettede og andre relevante færdigheder i udlandet. Det sætter for det andet videregående uddannelsesinstitutioner fra programlande i stand til at etablere et langsigtet bæredygtigt internationalt samarbejde med partnerinstitutioner fra partnerlande.

Op til 20 % af de midler, der tildeles hvert mobilitetsprojekt inden for videregående uddannelse, kan bruges til at finansiere udgående mobilitet for studerende og personale fra videregående uddannelsesinstitutioner i programlande til ethvert partnerland i verden (region 1-14). Disse muligheder har til formål at tilskynde en organisation i et programland til at udvikle udgående mobilitetsaktiviteter med flere partnerlande og forventes at dække det bredest mulige geografiske område.

Inklusion og mangfoldighed i mobilitet inden for videregående uddannelse

For at gøre adgangen til mobilitet for studerende og personale så nem som muligt skal de videregående uddannelsesinstitutioner i overensstemmelse med ECHE-principperne sikre lige og retfærdig adgang og muligheder for nuværende og kommende deltagere, uanset baggrund. Dette betyder inddragelse af deltagere med færre muligheder, herunder deltagere med fysiske, psykiske eller helbredsmæssige problemer, studerende med børn, studerende, der arbejder eller er professionelle sportsudøvere, og studerende fra alle studieretninger, der er underrepræsenteret med hensyn til mobilitet. Fastlæggelse af interne udvælgelsesprocedurer, der tager hensyn til lighed og inklusion, og som vurderer ansøgernes kvalifikationer og motivation som helhed, er afgørende for at overholde dette princip. Videregående uddannelsesinstitutioner opfordres desuden til at indføre indbyggede mobilitetsmuligheder, f.eks. mobilitetsperioder i deres undervisningsplaner, for at fremme deltagelsen af studerende fra alle studieretninger. Blandet mobilitet kan i den henseende hjælpe med at tilbyde yderligere muligheder, som er mere egnede til bestemte personer eller grupper af studerende. De videregående uddannelsesinstitutioner kan styrke indsatsen for inklusion og mangfoldighed ved at ansætte inklusionsmedarbejdere. Inklusionsmedarbejdere kan f.eks. hjælpe med at øge bevidstheden, fastlægge strategier for kommunikation og oplysning, sikre hensigtsmæssig støtte under mobiliteten i samarbejde med relevante kolleger og lette samarbejdet mellem det relevante personale inden for institutionen med ekspertise inden for inklusion og mangfoldighed.

Miljømæssig bæredygtighed og grøn praksis i mobilitet inden for videregående uddannelse

I overensstemmelse med ECHE-principperne skal de videregående uddannelsesinstitutioner fremme miljøvenlig praksis i alle aktiviteter i forbindelse med programmet. Dette betyder, at de skal fremme brugen af bæredygtige transportmidler, træffe aktive foranstaltninger for at gennemføre arrangementer, konferencer og møder i forbindelse med Erasmus+-mobilitet på en mere miljøvenlig måde og erstatte papirbaserede administrative procedurer med digitale procedurer (i overensstemmelse med standarderne for det europæiske studiekort). Videregående uddannelsesinstitutioner bør også øge bevidstheden blandt alle deltagerne om forskellige foranstaltninger, som de kan træffe i udlandet for at mindske CO2- og miljøaftrykket af deres mobilitet, og overvåge fremskridtene hen imod mere bæredygtige mobilitetsaktiviteter for studerende og personale.

Digitalisering, digital uddannelse og digitale færdigheder i mobilitet inden for videregående uddannelse

I overensstemmelse med ECHE-principperne skal de videregående uddannelsesinstitutioner indføre digital forvaltning af studerendes mobilitet efter de tekniske standarder for det europæiske studiekort. Dette betyder, at videregående uddannelsesinstitutioner, der deltager i programmet, skal tilslutte sig Erasmus Without Paper Network for at udveksle mobilitetsdata og forvalte online uddannelsesaftaler og digitale interinstitutionelle aftaler, så snart disse funktioner tages i brug for de forskellige mobilitetsaktiviteter mellem programlande og fra program- til partnerlande. De videregående uddannelsesinstitutioner kan bruges deres organisatoriske tilskud til at implementere digital forvaltning af mobilitet. Institutionerne bør fremme blandet mobilitet, hvor fysisk mobilitet kombineres med en virtuel komponent, i deres institution for at tilbyde mere fleksible mobilitetsformater og yderligere forbedre læringsresultaterne og virkningen af fysisk mobilitet. De videregående uddannelsesinstitutioner skal sikre kvaliteten af blandede mobilitetsaktiviteter og formel anerkendelse af deltagelsen i blandet mobilitet, herunder den virtuelle komponent. Videregående uddannelsesinstitutioner bør også øge bevidstheden blandt deres studerende og personale om mulighederne i programmet for at tilegne sig og videreudvikle relevante digitale færdigheder inden for alle studieretninger, herunder praktikophold vedrørende digitale muligheder for studerende og nyuddannede, som ønsker at tilegne sig eller videreudvikle deres digitale færdigheder[3]. Undervisere og administrativt personale kan også deltage i uddannelsesprogrammer vedrørende digitale færdigheder for at tilegne sig de digitale færdigheder, der er nødvendige for at kunne udnytte digitale teknologier i undervisningen og med henblik på digitaliseringen til administrationen.

Beskrivelse af aktiviteterne og de specifikke kriterier

Mobilitet for studerende

Mobilitet for studerende kan være fra ethvert programland til ethvert programland eller partnerland og inden for alle studieretninger og -trin (korte uddannelser, bachelor, kandidat eller ph.d.). For at sikre mobilitetsaktiviteter af høj kvalitet med de bedst mulige resultater for de studerende skal mobilitetsaktiviteten opfylde krav til uddannelse på den studerendes niveau og til mulighed for personlig udvikling.

Studerende kan udføre følgende aktiviteter:

 • Et studieophold i udlandet på en videregående uddannelsesinstitution (partnerinstitution). Studieopholdet i udlandet skal være en del af den studerendes studieprogram med henblik på at fuldføre en uddannelse på et hvilket som helst studietrin. Et studieophold i udlandet kan også omfatte en praktikperiode. En sådan kombination skaber synergier mellem den akademiske og faglige erfaring i udlandet.
 • Et praktikophold (ophold på arbejdsplads/praktikplads) i en virksomhed, et forskningsinstitut, et laboratorium, en organisation eller en anden relevant arbejdsplads i udlandet. Praktikophold i udlandet støttes under studier på ethvert studietrin og for nyuddannede. Dette omfatter assistentophold for lærerstuderende og ophold som forskningsassistenter for studerende og ph.d.-kandidater ved en relevant forskningsinstitution. For yderligere at styrke synergierne med Horisont Europa kan disse mobilitetsophold også finde sted inden for rammerne af forskningsprojekter, der finansieres under Horisont Europa, under fuld overholdelse af princippet om, at EU ikke yder dobbeltfinansiering til aktiviteter. Praktikopholdet skal så vidt muligt være en integreret del af den studerendes studieprogram.
 • Ph.d.-mobilitet

For bedre at kunne opfylde ph.d.-kandidaters forskellige behov for læring og sikre lige muligheder har ph.d.-studerende og nyuddannede ("post-docs")[4] mulighed for at gennemføre kortvarige eller langvarige fysiske studie- eller praktikophold i udlandet. Deltagerne opfordres til at føje en virtuel komponent til den fysiske mobilitet.

 • Blandet mobilitet

Et studie- eller praktikophold i udlandet af enhver varighed, herunder ph.d.-mobilitet, kan gennemføres som blandet mobilitet. Blandet mobilitet kombinerer fysisk mobilitet med en virtuel komponent med henblik på at lette samarbejdsbaseret online læringsudveksling og teamwork. Den virtuelle komponent kan f.eks. samle lærende online fra forskellige lande og studieretninger, som følger onlinekurser eller arbejder sammen og samtidig om bestemte opgaver, der anerkendes som en del af deres studier.

En studerende kan også gennemføre blandet mobilitet ved at deltage i et blandet intensivt program.

Studerende (kort uddannelse/bachelor/kandidat), som ikke kan deltage i en langvarig fysisk studie- eller praktikmobilitet, f.eks. som følge af deres studieretning, eller fordi de har færre muligheder for at deltage, kan gennemføre en kortvarig fysisk mobilitet ved at kombinere den med en obligatorisk virtuel komponent.

 • Mobilitet for personale

Mobilitet for personale kan være fra ethvert programland til ethvert programland eller partnerland. For at sikre mobilitetsaktiviteter af høj kvalitet med de bedst mulige resultater skal mobilitetsaktiviteten være relevant for personalets faglige udvikling og opfylde deres krav til uddannelse og personlig udvikling.

Personale kan udføre følgende aktiviteter:

 • Et undervisningsophold i udlandet på en videregående uddannelsesinstitution (partnerinstitution). Med undervisningsophold i udlandet kan undervisere på en videregående uddannelsesinstitution eller personale fra virksomheder undervise på en partnerinstitution i udlandet. Mobilitet for personale med henblik på undervisning kan være inden for enhver studieretning.
 • Et praktikophold i udlandet på videregående uddannelsesinstitution (partnerinstitution), i en virksomhed eller på en relevant arbejdsplads. Praktikopholdet i udlandet giver personale ved en videregående uddannelsesinstitution mulighed for at deltage i uddannelsesaktiviteter i udlandet, som er relevante for deres daglige arbejde på den videregående uddannelsesinstitution. Det kan have form af kurser eller job shadowing.

Et mobilitetsophold i udlandet for personale kan bestå af en kombination af undervisnings- og efteruddannelsesophold. Et undervisnings- og efteruddannelsesophold i udlandet kan udføres som en blandet mobilitet.

Overordnede kriterier for tilskudsberettigelse

Et mobilitetsprojekt inden for videregående uddannelse skal opfylde følgende formelle kriterier for at være berettiget til et Erasmus+-tilskud. De overordnede kriterier for tilskudsberettigelse omhandler generelle krav på projektniveau, mens de specifikke kriterier, der er anført i de følgende afsnit, omhandler kravene til gennemførelse af specifikke aktiviteter.

Tilskudsberettigede aktiviteter

Videregående uddannelsesinstitutioner kan gennemføre en eller flere af følgende aktiviteter:

 • studerendes mobilitet med henblik på studier
 • studerendes mobilitet med henblik på praktikophold
 • mobilitet for personale med henblik på undervisning
 • mobilitet for personale med henblik på uddannelse
 • Blandede intensive programmer

Disse mobilitetsaktiviteter kan gennemføres mellem programlande eller fra et programland til et hvilket som helst partnerland i verden (region 1-14).

Hvem kan ansøge?

Organisationer med følgende akkreditering kan ansøge om tilskud:

 • Ansøgning som individuel videregående uddannelsesinstitution: videregående uddannelsesinstitutioner, som er etableret i et programland og er tildelt et Erasmus-charter for videregående uddannelse (ECHE).
 • Ansøgning som mobilitetskonsortium: koordinerende organisationer, som er etableret i et programland og forvalter et konsortium, der er tildelt en Erasmus-akkreditering til konsortier inden for videregående uddannelse. Organisationer, der ikke er i besiddelse af en gyldig akkreditering som konsortium, kan ansøge herom på vegne af et mobilitetskonsortium samtidig med ansøgningen om et mobilitetsprojekttilskud eller en tidligere indkaldelse. Alle de involverede videregående uddannelsesinstitutioner fra programlande skal være tildelt et Erasmus-charter for videregående uddannelse. De pågældende organisationer vil kun være tilskudsberettigede til et mobilitetsprojekt, hvis deres ansøgning om akkreditering som konsortium accepteres.

Studerende og personale på videregående uddannelsesinstitutioner kan ikke direkte ansøge om et tilskud. Udvælgelseskriterierne for deltagelse i mobilitetsaktiviteterne og i blandede intensive programmer fastlægges af de videregående uddannelsesinstitutioner, hvor de studerer eller er ansat.

Tilskudsberettigede lande

Ved deltagelse i aktiviteter:

 • alle programlande
 • alle partnerlande

Antal deltagende organisationer

Antallet af organisationer angivet på ansøgningsskemaet er én (ansøgeren). Der er enten tale om en enkelt videregående uddannelsesinstitution eller en koordinator af et mobilitetskonsortium, som er etableret i et programland.

Mindst to organisationer (mindst én sendeorganisation og mindst én modtageorganisation) fra forskellige programlande skal være involveret i gennemførelsen af mobilitetsprojektet.

Ved blandede intensive programmer: ud over ansøgeren mindst to videregående uddannelsesinstitutioner fra to andre programlande skal være involveret i tilrettelæggelsen af det blandede intensive program.

Projektets varighed

26 måneder

Hvor ansøger man?

 • Hos det nationale agentur i det land, hvor ansøgerorganisationen er etableret.

Hvornår ansøger man?

Ansøgere skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 11. maj kl. 12 (Bruxellestid) for projekter, der påbegyndes den 1. september samme år.

Hvordan ansøger man?

Nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger, findes i denne guides del C.

Andre kriterier

En videregående uddannelsesinstitution kan søge om tilskud hos det nationale agentur via to forskellige kanaler:

 • direkte som en individuel videregående uddannelsesinstitution
 • via et mobilitetskonsortium, som institutionen er koordinator for eller medlem af.

En videregående uddannelsesinstitution må kun ansøge én gang pr. udvælgelsesrunde for et mobilitetsprojekt som individuel institution og/eller som koordinerende institution for et konsortium. En videregående uddannelsesinstitution kan imidlertid være en del af eller koordinere flere forskellige mobilitetskonsortier, som ansøger på samme tid.

Begge kanaler (individuel ansøgning og konsortieansøgning) kan benyttes samtidigt. Den videregående uddannelsesinstitution er dog ansvarlig for at undgå dobbelt finansiering af deltagere, når begge kanaler er brugt i det samme akademiske år.

Mobilitetsprojektet bør gennemføre initiativet med det europæiske studiekort for at lette onlineforvaltningen af mobilitetsforløbet og andre mere miljøvenlige og inkluderende tilgange i overensstemmelse med Erasmus-chartret for videregående uddannelse (ECHE) og retningslinjerne for dette charter.

Ansøgerorganisationer vil blive vurderet ud fra de relevante udelukkelses- og udvælgelseskriterier. Nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger, findes denne guides i del C.

Specifikke kriterier for tilskudsberettigelse for studerendes mobilitet

Tilskudsberettigede deltagende organisationer

 • Studerendes mobilitet med henblik på studier:

Alle deltagende organisationer fra programlande (både sende- og modtageorganisationer) skal være videregående uddannelsesinstitutioner, som er tildelt et ECHE-charter. Alle modtagende organisationer fra partnerlande skal være videregående uddannelsesinstitutioner, der er anerkendt af de kompetente myndigheder, og som har underskrevet en aftale med deres partnere i programlande, inden mobilitetsaktiviteten finder sted.

 • Studerendes mobilitet med henblik på praktikophold:

Sendeorganisationen skal være en videregående uddannelsesinstitution i et partnerland, som er tildelt et ECHE-charter.

Ved studerendes mobilitet med henblik på praktikophold kan modtageorganisationen være[5]:

 • en offentlig eller privat organisation i et program- eller partnerland, som er aktiv på arbejdsmarkedet eller på området for uddannelse, unge, forskning og innovation. Der kan f.eks. være tale om:
 • en offentlig eller privat lille, mellemstor eller stor virksomhed (herunder socialøkonomiske virksomheder)
 • en offentlig instans på lokalt, regionalt eller nationalt niveau
 • det udsendende programlands ambassader eller konsulater
 • en af arbejdsmarkedets parter eller en anden repræsentant fra arbejdsmarkedet, herunder handelskamre, brancheforeninger og fagforeninger
 • et forskningsinstitut
 • en fond
 • en skole/et institut/et uddannelsescenter (på et hvilket som helst niveau, fra førskoleundervisning til sekundæruddannelse på andet trin, herunder erhvervsuddannelser og voksenuddannelser)
 • en almennyttig organisation, forening eller NGO
 • et organ, der tilbyder erhvervsvejledning, karriererådgivning og informationsydelser
 • en videregående uddannelsesinstitution i et programland, som er tildelt et ECHE-charter, eller en videregående uddannelsesinstitution i et partnerland, der er anerkendt af de kompetente myndigheder, og som har underskrevet interinstitutionelle aftaler med deres partnere i programlande, inden mobilitetsaktiviteten finder sted.

Aktivitetens varighed

Studerendes mobilitet med henblik på studier: fra to måneder (eller en akademisk periode eller et kvartal) til 12 måneder. Dette kan omfatte en supplerende praktikperiode, hvis en sådan er planlagt, og kan tilrettelægges på forskellige måder afhængigt af sammenhængen: enten den ene aktivitet efter den anden eller begge aktiviteter samtidig. Kombinationen skal overholde finansieringsreglerne og minimumsvarigheden for studiemobilitet.

Studerendes mobilitet med henblik på praktikophold 2-12 måneder.

Alle studerende, herunder især studerende, som ikke kan deltage i en langvarig fysisk studie- eller praktikmobilitet, kan kombinere en kortere fysisk mobilitet med en virtuel komponent. Alle studerende kan desuden kan alle studerende deltage i blandede intensive programmer. I sådanne tilfælde skal den fysiske mobilitet vare 5-30 dage og være kombineret med en obligatorisk virtuel komponent med henblik på at lette samarbejdsbaseret online læringsudveksling og teamwork. En blandet mobilitet med henblik på studier skal give mindst 3 ECTS-point.

Mobilitet med henblik på studier og/eller praktikophold for ph.d.-studerende: fra 5-30 dage eller 2-12 måneder (en studiemobilitet kan omfatte en supplerende praktikperiode, hvis en sådan er planlagt).

Samlet tilskudsberettiget periode pr. studietrin:

Den samme studerende kan deltage i fysisk mobilitet i højst 12 måneder[6] i alt pr. studietrin[7], uafhængigt af antallet og typen af mobilitetsaktiviteter:

 • i løbet af det første studietrin (bachelor eller tilsvarende), herunder korte uddannelser (EQF-niveau 5 og 6)
 • i løbet af det andet studietrin (kandidat eller tilsvarende — EQF-niveau 7) og
 • i løbet af det tredje studietrin som ph.d.-studerende (ph.d. eller EQF-niveau 8).

Varigheden af dimittenders praktikophold tæller med i de højst 12 måneder for det trin, hvorunder de ansøger om praktikopholdet.

Sted(er) for aktiviteten

Studerende skal gennemføre deres fysiske mobilitetsaktivitet i et andet program- eller partnerland end sendeorganisationens land og det land, hvor den studerende opholder sig under sin uddannelse[8].

Tilskudsberettigede deltagere

Studerende, der er registreret på en videregående uddannelsesinstitution og indskrevet på studier, der giver en anerkendt uddannelse eller andre anerkendte kvalifikationer på videregående niveau (op til og med ph.d.-niveau). Ved ph.d.-mobilitet skal deltageren være på EQF-niveau 8.

Nyuddannede fra videregående uddannelser kan deltage i mobilitet med henblik på praktikophold. Den tilskudsmodtagende organisation kan vælge ikke at deltage i praktikophold for nyuddannede. Nyuddannede skal være udvalgt af deres videregående uddannelsesinstitution i løbet af det sidste studieår, og de skal gennemføre og afslutte deres praktikophold i udlandet senest et år efter endt uddannelse[9].

Andre kriterier

Studerendes mobilitet kan være inden for enhver studieretning. Studerendes mobilitet kan være et studieophold kombineret med et kort praktikophold (på under to måneder) og samtidig blive anset for et studieophold. Den studerende, sendeorganisationen og modtageorganisationen skal underskrive en uddannelsesaftale.

Studieopholdet i udlandet skal være en del af den studerendes studieprogram med henblik på at fuldføre en uddannelse. Praktikopholdet skal så vidt muligt være en integreret del af den studerendes studieprogram.

Deltagelse i kurser på en videregående uddannelsesinstitution kan ikke betragtes som et praktikophold.

Ved blandet mobilitet for studerende kan aktiviteterne omfatte deltagelse i kurser, der tilbydes i et blandet læringsformat på enhver partnerinstitution, onlineuddannelse og arbejdsopgaver eller deltagelse i blandede intensive programmer.

Specifikke kriterier for tilskudsberettigelse for personales mobilitet

Tilskudsberettigede deltagende organisationer

 • Mobilitet for personale med henblik på undervisning:

Sendeorganisationen skal være:

 • en videregående uddannelsesinstitution i et programland, som er tildelt et ECHE, eller
 • for personale, der inviteres til at undervise på en videregående uddannelsesinstitution: en offentlig eller privat organisation (som ikke er tildelt et ECHE) i et programland, som er aktiv på arbejdsmarkedet eller på området for uddannelse, unge, forskning og innovation. Der kan f.eks. være tale om:
 • en offentlig eller privat lille, mellemstor eller stor virksomhed (herunder socialøkonomiske virksomheder)
 • en offentlig instans på lokalt, regionalt eller nationalt niveau
 • en af arbejdsmarkedets parter eller en anden repræsentant fra arbejdsmarkedet, herunder handelskamre, brancheforeninger og fagforeninger
 • et forskningsinstitut
 • en fond
 • en skole/et institut/et uddannelsescenter (på et hvilket som helst niveau, fra førskoleundervisning til sekundæruddannelse på andet trin, herunder erhvervsuddannelser og voksenuddannelser)
 • en almennyttig organisation, forening eller NGO
 • et organ, der tilbyder erhvervsvejledning, karriererådgivning og informationsydelser.

Modtageorganisationen skal være en videregående uddannelsesinstitution i et programland, som er tildelt et ECHE, eller en videregående uddannelsesinstitution i et partnerland, der er anerkendt af de kompetente myndigheder, og som har underskrevet en interinstitutionel aftale med partneren i programlandet, inden mobilitetsaktiviteten finder sted. For indbudte medarbejdere fra virksomheder skal modtageorganisationen være en videregående uddannelsesinstitution i et programland.

 • Mobilitet for personale med henblik på uddannelse:

Sendeorganisationen skal være en videregående uddannelsesinstitution i et partnerland, som er tildelt et ECHE-charter.

Modtageorganisationen skal være:

 • en videregående uddannelsesinstitution i et programland, som er tildelt et ECHE, eller en videregående uddannelsesinstitution i et partnerland, der er anerkendt af de kompetente myndigheder, og som har underskrevet interinstitutionelle aftaler med deres partnere i programlande, inden mobilitetsaktiviteten finder sted, eller
 • en offentlig eller privat organisation i et program- eller partnerland, som er aktiv på arbejdsmarkedet eller på området for uddannelse, unge, forskning og innovation.

Aktivitetens varighed

Mobilitet for personale med henblik på undervisning og uddannelse:

Fra to dage til to måneder, eksklusive rejsetid. Ved mobilitet fra program- til partnerlande skal varigheden være fra fem dage til to måneder. I begge tilfælde skal minimumsdagene være sammenhængende.

For indbudte medarbejdere fra virksomheder er mindstevarigheden én dag.

En undervisningsaktivitet skal mindst bestå af otte undervisningstimer om ugen (eller et eventuelt kortere ophold). Hvis mobiliteten varer længere end en uge, skal minimumsantallet af undervisningstimer for en ufuldstændig uge være proportionalt med varigheden af den uge. Der gælder følgende undtagelser:

 • Der er intet minimumsantal for undervisningstimer for inviterede virksomhedsmedarbejdere.
 • Hvis undervisningsaktiviteten kombineres med en uddannelsesaktivitet i løbet af ét ophold i udlandet, er minimumsantallet af undervisningstimer om ugen (eller i løbet af et kortere ophold) nedsat til fire timer.

Sted(er) for aktiviteten

Undervisere og personale skal gennemføre deres fysiske mobilitetsaktivitet i et andet programland eller partnerland end hjemlandet for sendeorganisationen og personalets bopælsland.

Tilskudsberettigede deltagere

Mobilitet for personale med henblik på undervisning:

 • Personale på en videregående uddannelsesinstitution i et programland.
 • Medarbejdere fra virksomheder, der inviteres til et undervise på en videregående uddannelsesinstitution i et programland, som arbejder i en virksomhed i et programland eller i en offentlig eller privat organisation (som ikke er tildelt et ECHE), eller som er aktiv på arbejdsmarkedet eller på området for uddannelse, unge, forskning og innovation (herunder ansatte ph.d.-studerende).

Mobilitet for personale med henblik på uddannelse: Personale på en videregående uddannelsesinstitution i et programland.

Andre kriterier

Et mobilitetsophold i udlandet for personale kan være et undervisningsophold kombineret med et uddannelsesophold og samtidig blive anset for et undervisningsophold. Mobilitet med henblik på undervisning eller uddannelse kan gennemføres hos mere end én modtageorganisation i det samme land og samtidig blive anset for ét undervisnings- eller uddannelsesophold, hvor minimumsvarigheden for opholdet gælder.

Mobilitet med henblik på undervisning kan være inden for enhver studieretning.

Mobilitet med henblik på undervisning kan undervisning med henblik på udvikling af partnerinstitutionen.

Medarbejderen, sendeorganisationen og modtageorganisationen skal underskrive en mobilitetsaftale.

Blandede intensive programmer

Disse er korte, intensive programmer, hvor der benyttes innovative lærings- og undervisningsmetoder, herunder onlinesamarbejde. Programmerne kan omfatte udfordringsbaseret læring, hvor tværnationale og tværfaglige teams samarbejder om at tackle udfordringer, f.eks. vedrørende FN's mål for bæredygtig udvikling eller andre samfundsmæssige udfordringer, som er udpeget af regioner, byer eller virksomheder. Programmet bør have en merværdi i forhold til eksisterende kurser eller uddannelser, der tilbydes af de deltagende videregående uddannelsesinstitutioner, og det kan være flerårigt. Ved at give mulighed for nye og mere fleksible mobilitetsformater, der kombinerer fysisk mobilitet med en virtuel komponent, sigter blandede intensive programmer mod at nå ud til alle typer studerende, uanset baggrund, studieretning og studietrin.

Grupper af videregående uddannelsesinstitutioner kan tilrettelægge korte blandede intensive lærings-, undervisnings- og uddannelsesprogrammer for studerende og personale. Under disse blandede intensive programmer kan grupper af studerende eller personale gennemføre et kortvarigt fysisk mobilitetsophold i udlandet kombineret med en obligatorisk virtuel komponent med henblik på at lette samarbejdsbaseret online læringsudveksling og teamwork. Den virtuelle komponent skal samle de lærende online, så de kan arbejde i fællesskab og samtidig med at løse bestemte opgaver, der er integreret i det blandede intensive program, og som anerkendes i de samlede læringsresultater.

Blandede intensive programmer kan desuden være åbne for studerende og personale fra videregående uddannelsesinstitutioner uden for partnerskabet. Blandede intensive programmer opbygger kapacitet til at udvikle og gennemføre innovative undervisnings- og læringspraksisser i de deltagende videregående uddannelsesinstitutioner.

Specifikke kriterier for tilskudsberettigelse for blandede intensive programmer

Tilskudsberettigede deltagende organisationer

Et blandet intensivt program skal udvikles og gennemføres af mindst tre videregående uddannelsesinstitutioner, som er tildelt et ECHE-charter, og er fra mindst tre programlande. Andre videregående uddannelsesinstitutioner eller organisationer, der er beliggende i et programland, kan også deltage. Videregående uddannelsesinstitutioner fra partnerlande kan deltage og sende deltagere for egen regning. Deltagere fra partnerlande tæller ikke med i minimumskravene.

Sendeorganisationen skal være en videregående uddannelsesinstitution, som er tildelt et ECHE-charter. Denne videregående uddannelsesinstitution er enten den ansøgende uddannelsesinstitution eller en videregående uddannelsesinstitution, der er medlem af det ansøgende mobilitetskonsortium.

Den organisation, der udsender/modtager studerende og personale med henblik på deltagelse i blandede intensive programmer, skal være en videregående uddannelsesinstitution i programlandet, som er tildelt et ECHE-charter. For undervisere, der er involveret i programmets gennemførelse, kan det være en organisation i et programland (se tilskudsberettigede deltagere).

Aktivitetens varighed

Fysisk mobilitet med en programvarighed på 5-30 dage. Der er ikke fastsat nogen kriterier med hensyn til varigheden af den virtuelle komponent, men den kombinerede virtuelle og fysiske mobilitet skal føre til tildeling af mindst 3 ECTS-point til studerende.

Sted(er) for aktiviteten

Den fysiske aktivitet kan gennemføres hos den modtagende videregående uddannelsesinstitution eller på ethvert andet sted i den modtagende videregående uddannelsesinstitutions land.

Tilskudsberettigede deltagere

Studerende:

Studerende, der er registreret på en videregående uddannelsesinstitution og indskrevet på studier, der giver en anerkendt uddannelse eller andre anerkendte kvalifikationer på videregående niveau (op til og med ph.d.-niveau).

Personale: Personale på en videregående uddannelsesinstitution i et programland.

Undervisere, der er involveret i programmets gennemførelse:

 • Personale på en videregående uddannelsesinstitution i et programland.
 • Medarbejdere fra virksomheder, der inviteres til et undervise på en videregående uddannelsesinstitution i et programland, som arbejder i en virksomhed i et programland eller i en offentlig eller privat organisation (som ikke er tildelt et ECHE), eller som er aktiv på arbejdsmarkedet eller på området for uddannelse, unge, forskning og innovation (herunder ansatte ph.d.-studerende).

Andre kriterier

Blandede intensive programmer for studerende og personale skal omfatte et kortvarigt fysisk mobilitetsophold i udlandet kombineret med en obligatorisk virtuel komponent med henblik på at lette samarbejdsbaseret online læringsudveksling og teamwork. Den virtuelle komponent skal samle de lærende online, så de kan arbejde i fællesskab og samtidig med at løse bestemte opgaver, der er integreret i det blandede intensive program, og som anerkendes i de samlede læringsresultater.

Blandede intensive programmer skal tildele mindst 3 ECTS-point til studerende.

Minimumsantallet af deltagere i et blandet intensivt program er 15 (ekskl. undervisere, der er involveret i programmets gennemførelse), for at programmet er tilskudsberettiget.

Det individuelle tilskud og, hvis det er relevant, rejsestøtte til deltagere i den fysiske aktivitet ydes af sendeorganisationen (og den modtagende videregående uddannelsesinstitution, hvis der er tale om inviterede virksomhedsmedarbejdere).

TILDELINGSKRITERIER

Der foretages ingen kvalitativ vurdering (kvaliteten blev vurderet i forbindelse med ansøgningen om tildeling af Erasmus-chartret for videregående uddannelse, eller da et mobilitetskonsortium blev akkrediteret), og der er derfor ingen tildelingskriterier.

Enhver tilskudsberettiget ansøgning vil modtage tilskud (efter kontrol af berettigelse).

Det maksimale tilskudsbeløb til udvalgte projekter afhænger af en række elementer:

 • antallet af mobilitetsprojekter, der ansøges om
 • ansøgernes tidligere resultater med hensyn til antal mobilitetsophold, god kvalitet i gennemførelsen af aktiviteterne og forsvarlig økonomisk forvaltning, hvis ansøgeren tidligere har modtaget et tilsvarende tilskud
 • antallet af blandede intensive programmer, der ansøges om
 • det samlede nationale budget, der er afsat til mobilitetsaktionen.

Erasmus-akkreditering til konsortier inden for videregående uddannelse

En organisation fra et programland, der ansøger om et Erasmus+-tilskud på vegne af et mobilitetskonsortium, skal være i besiddelse af en gyldig akkreditering som konsortium inden for videregående uddannelse. Denne akkreditering tildeles af det samme nationale agentur, som behandler ansøgningen om finansiering af et mobilitetsprojekt inden for videregående uddannelse. Ansøgninger om akkreditering og om tilskud til mobilitetsprojekter kan indgives under den samme indkaldelse. Tilskud til mobilitetsprojekter ydes imidlertid kun til de videregående uddannelsesinstitutioner og organisationer, der akkrediteres. Følgende betingelser skal være opfyldt for at opnå akkreditering som konsortium:

Kriterier for tilskudsberettigelse

Tilskudsberettigede deltagende organisationer

Et mobilitetskonsortium inden for videregående uddannelse kan bestå af følgende deltagende organisationer:

 • videregående uddannelsesinstitutioner, som er i besiddelse af et gyldigt Erasmus-charter for videregående uddannelse
 • en offentlig eller privat organisation, der er aktiv på arbejdsmarkedet eller på uddannelses- og ungdomsområdet.

Deltagende organisationer skal være etableret i det samme programland.

Hvem kan ansøge?

Tilskudsberettigede deltagende organisationer kan fungere som koordinator og ansøge på vegne af alle de organisationer, der er involveret i konsortiet.

Antal deltagende organisationer

Et mobilitetskonsortium skal omfatte mindst tre tilskudsberettigede deltagende organisationer, herunder to udsendende videregående uddannelsesinstitutioner.

Alle de organisationer, der er medlem af mobilitetskonsortiet, skal være kendt på tidspunktet for ansøgningen om akkreditering som konsortium.

Akkrediteringens gyldighedsperiode

Hele programperioden.

Hvor ansøger man?

 • Hos det nationale agentur i det land, hvor ansøgerorganisationen er etableret.

Hvornår ansøger man?

Ansøgere skal indsende deres tilskudsansøgning senest den 11. maj kl. 12 (Bruxellestid) for projekter, der påbegyndes den 1. september samme år eller senere år.

Hvordan ansøger man?

Nærmere oplysninger om, hvordan man ansøger, findes i denne guides del C.

Tildelingskriterier

Akkrediteringsansøgningen vil blive vurderet på grundlag af følgende kriterier:

Konsortiets relevans

(højst 30 point)

 • Forslagets relevans for:
 • aktionens mål
 • behovene og målene for de organisationer, der deltager i konsortiet, og for de enkelte deltagere.
 • I hvilket omfang forslaget er egnet til at:
 • skabe læringsresultater af høj kvalitet for deltagerne
 • styrke kapaciteten i og den internationale dimension i de organisationer, der deltager i konsortiet
 • tilføre EU merværdi gennem resultater, der ikke ville kunne opnås ved aktiviteter gennemført i de enkelte videregående uddannelsesinstitutioner.

Kvaliteten af konsortiets sammensætning og samarbejdsaftalerne

(højst 20 point)

 • I hvor høj grad:
 • konsortiet har en passende sammensætning af udsendende videregående uddannelsesinstitutioner og, hvor det er relevant, supplerende deltagende organisationer fra andre samfundsøkonomiske sektorer med den profil, erfaring og ekspertise, der er nødvendig for vellykket levering af alle aspekter af projektet
 • konsortiets koordinator har tidligere erfaring med forvaltning af et konsortium eller en tilsvarende projekttype
 • fordelingen af roller, ansvarsområder og opgaver/ressourcer er velafgrænset og viser alle deltagende organisationers engagement og aktive bidrag
 • opgaver/ressourcer samles og fordeles
 • der er en klar fordeling af ansvarsområderne inden for kontraktmæssige spørgsmål og spørgsmål om finansiel forvaltning
 • konsortiet involverer førstegangsdeltagere og mindre erfarne organisationer i aktionen.

Kvaliteten af konsortiets udformning og gennemførelsen af aktiviteten

(højst 20 point)

 • Klarhed, fuldstændighed og kvalitet i alle faser af et mobilitetsprojekt (forberedelse, gennemførelse af mobilitetsaktiviteter og opfølgning)
 • Kvaliteten af de praktiske foranstaltninger og forvaltnings- og støttemetoderne (f.eks. søgning efter modtageorganisationer, kontaktformidling, information, sproglig og interkulturel støtte og overvågning)
 • Kvaliteten af samarbejdet, koordineringen og kommunikationen mellem de deltagende organisationer og med andre relevante interessenter
 • Hvor det er relevant, kvaliteten af metoder til anerkendelse og validering af deltagernes læringsresultater og konsekvent brug af europæiske gennemsigtigheds- og anerkendelsesværktøjer
 • Hvor det er relevant, hensigtsmæssigheden af metoderne til udvælgelse af deltagere i mobilitetsaktiviteterne og til at motivere flere personer med færre muligheder til at deltage i mobilitetsaktiviteterne.

Indvirkning og formidling

(højst 30 point)

 • Kvaliteten af metoder til evaluering af resultaterne af de aktiviteter, der forvaltes af konsortiet
 • Projektets potentielle virkning:
 • på deltagere og deltagende organisationer i og efter projektets levetid
 • på andre end de organisationer og enkeltpersoner, der deltager direkte i projektet, på institutionelt, lokalt, regionalt, nationalt og/eller internationalt niveau.
 • Hensigtsmæssigheden og kvaliteten af foranstaltninger til formidling af de aktiviteter, der ledes af konsortiet, i og uden for de deltagende organisationer og partnerorganisationer.

For at blive udvalgt til akkreditering skal ansøgningen opnå mindst 60 point sammenlagt. Derudover skal den opnå mindst halvdelen af maksimumpointene for hvert tilskudskriterium.

A) finansieringsregler, der finder anvendelse på alle mobilitetsaktiviteter inden for videregående uddannelse

Budgetpost

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Beløb

Organisatorisk tilskud

Omkostninger, som er direkte forbundet med gennemførelsen af mobilitetsaktiviteter (bortset fra opholds- og rejseudgifter for deltagere).

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på antallet af deltagere i mobilitetsaktiviteten.

Op til deltager nr. 100: 400 EUR pr. deltager, og ud over deltager nr. 100: 230 EUR pr. yderligere deltager

Støtte til inklusion

Omkostninger vedrørende tilrettelæggelse af mobilitetsaktiviteter for deltagere med færre muligheder, som har brug for yderligere tilskud baseret på faktiske omkostninger.

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på antallet af deltagere med færre muligheder, som modtager yderligere tilskud baseret på faktiske omkostninger gennem den særlige støtte til inklusion.

100 EUR pr. deltager

Yderligere omkostninger, som er direkte forbundet med deltagere med færre muligheder, der ikke kan dækkes af det supplerende beløb til individuel støtte til deltagere med færre muligheder. Disse omkostninger har navnlig til formål at dække de ekstra tilskud, der er nødvendigt for, at deltagere med fysiske, psykiske eller helbredsmæssige problemer kan deltage i mobiliteten og i forberedende besøg, og til ledsagere (herunder opholds- og rejseudgifter, hvis det er berettiget, og så længe der ikke er ansøgt om et tilskud til disse deltagere under budgetposterne "rejseudgifter" og "individuelt tilskud").

Finansieringsordning: faktiske omkostninger.

Tildelingsregler: Anmodningen skal begrundes af ansøgeren og godkendes af det nationale agentur.

100 % af de tilskudsberettigede omkostninger.

Ekstraordinære omkostninger

Omkostninger til at stille en finansiel garanti, hvis det nationale agentur anmoder herom.

Dyre rejseomkostninger for deltagere.

Finansieringsordning: faktiske omkostninger.

Tildelingsregler: Anmodningen skal begrundes af ansøgeren og godkendes af det nationale agentur.

Omkostninger til finansiel garanti: 80 % af de tilskudsberettigede omkostninger.

Dyre rejseomkostninger: 80 % af de tilskudsberettigede omkostninger.

Organisatorisk tilskud til tilskudsmodtageren (videregående uddannelsesinstitutioner eller konsortier):

Det organisatoriske tilskud er et tilskud til omkostninger afholdt af institutionerne i forbindelse med aktiviteter, der understøtter studerendes og personales mobilitet, både indgående og udgående, med henblik på overholdelse af Erasmus-chartret for videregående uddannelse i programlande og principperne i Erasmus-chartret for videregående uddannelse, som de fremgår af de aftaler, der indgås med institutioner fra partnerlande. Som eksempler kan nævnes:

 • aktiviteter på organisationsniveau sammen med partnerinstitutioner, herunder besøg hos potentielle partnere, med det formål at nå til enighed om vilkårene i de interinstitutionelle aftaler for udvælgelse, forberedelse, modtagelse og integration af deltagerne i mobilitetsaktiviteter og at ajourføre disse aftaler
 • opdaterede kursuskataloger for internationale studerende
 • information og bistand til studerende og personale
 • udvælgelse af studerende og personale
 • udformning af uddannelsesaftalerne med henblik på at sikre fuld anerkendelse af alle elementerne af de studerendes uddannelser forberedelse og anerkendelse af mobilitetsaftaler for personale
 • sproglig og interkulturel forberedelse for både tilrejsende og udrejsende studerende og personale, sideløbende med Erasmus+ Online Language Support
 • fremme af integration af de tilrejsende deltagere i mobilitetsaktiviteter i den videregående uddannelsesinstitution
 • effektive mentor- og supervisionsordninger for deltagere i mobilitetsaktiviteter
 • specifikke ordninger, som skal sikre kvaliteten af praktikophold for studerende i modtagende virksomheder/organisationer
 • anerkendelse af uddannelseskomponenter og relaterede meritter og udstedelse af eksamensudskrifter og tillæg til eksamensbeviser
 • støtte til deltagere i mobilitetsaktiviteter, når de vender tilbage, og udnyttelse af deres nyerhvervede kompetencer til fordel for den videregående uddannelsesinstitution og de medstuderende.
 • gennemføre initiativet med det europæiske studiekort (digitalisering af forvaltningen af mobilitet)
 • fremme miljøvenlige mobilitetsmetoder og grønnere administrative procedurer
 • fremme og forvalte deltagelsen for personer med færre muligheder
 • identificere og fremme aktiviteter vedrørende samfundsmæssigt engagement og overvåge deltagelsen i sådanne aktiviteter
 • fremme og forvalte blandet og/eller international mobilitet.

Videregående uddannelsesinstitutioner forpligter sig til at overholde alle chartrets principper for at sikre mobilitet af høj kvalitet, herunder: "sikre, at udrejsende deltagere i mobilitetsaktiviteter forberedes godt til deres aktiviteter i udlandet, herunder blandet, ved at gennemføre aktiviteter med henblik på at opnå det nødvendige niveau af sprogfærdigheder og udvikle deres interkulturelle kompetencer", og "yde passende sproglig bistand til indrejsende deltagere i mobilitetsaktiviteter". Eksisterende faciliteter i institutionerne kan benyttes til sprogundervisning. De videregående uddannelsesinstitutioner, der kan udbyde mobilitetsaktiviteter af høj kvalitet for studerende og personale, herunder sproglig bistand, til en lavere pris (eller fordi de finansieres via andre kilder end EU-tilskud), vil få mulighed for at overføre en andel af det organisatoriske tilskud til finansiering af flere mobilitetsaktiviteter. Omfanget af fleksibilitet i den henseende er nærmere angivet i tilskudsaftalen.

Under alle omstændigheder vil tilskudsmodtagere være kontraktligt forpligtede til at levere tjenester af høj kvalitet, og deres resultater vil blive overvåget og kontrolleret af de nationale agenturer, som tager højde for feedback fra studerende og personale, som de nationale agenturer og Kommissionen har direkte adgang til.

Det organisatoriske tilskud beregnes ud fra antallet af alle tilskudsmodtagende udrejsende deltagere i mobilitetsaktiviteter (herunder deltagere i mobilitetsaktiviteter, som ikke modtager Erasmus+-tilskud i hele mobilitetsperioden — se nedenfor) og indrejsende medarbejdere fra virksomheder, der underviser på en videregående uddannelsesinstitution, dvs. tilskudsmodtageren eller et medlem af det nationale mobilitetskonsortium. Deltagere i mobilitetsaktiviteter, der ikke modtager Erasmus+-tilskud i hele mobilitetsperioden, tæller som tilskudsmodtagende deltagere i mobilitetsaktiviteter, fordi de drager fordel af mobilitetsrammerne og de organisatoriske aktiviteter. Der ydes derfor også organisatorisk tilskud til disse deltagere.

Hvis der er tale om mobilitetskonsortier, kan tilskuddet fordeles blandt alle medlemmerne i henhold til regler, de har aftalt indbyrdes.

Deltagere i mobilitetsaktiviteter, der ikke har fået Erasmus+-tilskud

Studerende og personale, der ikke har fået Erasmus+-tilskud, er deltagere, der ikke modtager Erasmus+-tilskud til rejse- og opholdsomkostninger, men som ellers opfylder alle mobilitetskriterier for studerende og personale og har alle fordelene ved at være Erasmus+-studerende eller -personale. De kan modtage andre EU-tilskud end Erasmus+-tilskud (ESF osv.) eller nationale, regionale eller andre typer tilskud som bidrag til deres mobilitetsomkostninger. Deltagere i mobilitetsaktiviteter, der ikke modtager Erasmus+-tilskud til hele mobilitetsperioden, tæller med i de statistikker, som danner grundlag for de resultatindikatorer, der anvendes i forbindelse med fordelingen af EU-budgettet mellem landene.

Støtte til inklusion

En person med færre muligheder er en potentiel deltager, hvis vedkommendes individuelle fysiske, psykiske eller helbredsmæssige situation er således, at hans/hendes deltagelse i projektet/mobilitetsaktionen ikke ville være mulig uden ekstra finansielt tilskud eller anden støtte. Videregående uddannelsesinstitutioner, der har udvalgt studerende og/eller personale med færre muligheder, kan ansøge om supplerende tilskud hos det nationale agentur til dækning af ekstraomkostninger ved deres deltagelse i mobilitetsaktiviteterne. For deltagere færre muligheder, herunder navnlig personer med fysiske, psykiske eller helbredsmæssige problemer, kan tilskuddet derfor være højere end de maksimale individuelle tilskudsbeløb, der er fastsat nedenfor. Videregående uddannelsesinstitutioner beskriver på deres websted, hvordan studerende og personale med færre muligheder kan ansøge om sådanne supplerende tilskud.

Der kan også opnås supplerende finansiering til studerende og personale med færre muligheder fra andre kilder på lokalt, regionalt og/eller nationalt niveau.

Personer, der ledsager studerende og personale med færre muligheder, er berettigede til at modtage et tilskud baseret på faktiske omkostninger.

Ved at underskrive Erasmus-chartret for videregående uddannelse forpligter de enkelte videregående uddannelsesinstitutioner sig til at sikre lige adgang og lige muligheder for deltagere, uanset deres baggrund. Derfor kan studerende og personale med færre muligheder få gavn af de samme supporttjenester, som den modtagende institution tilbyder lokale studerende og personale.

Ekstraordinært høje rejseomkostninger

Kun deltagere, der er berettigede til rejsestøtte og deltager i mobilitet, kan få tilskud til ekstraordinært høje rejseomkostninger:

Tilskudsmodtagere under mobilitetsprojekter kan gøre krav på tilskud til ekstraordinært høje rejseomkostninger for deltagere under budgetposten "ekstraordinære omkostninger" (80 % af de samlede tilskudsberettigede omkostninger). Dette godkendes, hvis tilskudsmodtagerne kan dokumentere, at finansieringsreglerne (baseret på enhedsomkostninger pr. afstandsinterval) ikke dækker mindst 70 % af deltagernes rejseomkostninger. Hvis dette tilskud tildeles, erstatter de ekstraordinært høje rejseomkostninger rensestøtten.

Andre finansieringskilder

Studerende og personale kan — ud over Erasmus+-tilskuddet eller i stedet for EU-tilskuddet (deltagere i mobilitetsaktiviteter, som ikke modtager EU-tilskud) — modtage regionale, nationale eller enhver anden type tilskud forvaltet af andre organisationer end det nationale agentur (f.eks. ministerier eller regionale myndigheder). Erasmus+-tilskud kan også erstattes af andre midler fra EU-budgettet (ESF osv.). Denne type tilskud med andre finansieringskilder end EU-budgettet er ikke omfattet af de beløb og intervaller, der er fastlagt i dette dokument.

B) Tilskud til studerendes mobilitet

Individuel støtte til fysisk mobilitet

Studerende kan modtage individuel støtte som bidrag til deres rejse- og opholdsomkostninger i forbindelse med studie- eller praktikopholdet i udlandet.

For mobilitet mellem programlande og til partnerlande fra region 5 og 14 fastsættes de månedlige beløb af de nationale agenturer efter aftale med de nationale myndigheder og/eller de videregående uddannelsesinstitutioner baseret på objektive og gennemsigtige kriterier som beskrevet nedenfor. De nøjagtige beløb offentliggøres på de nationale agenturers og videregående uddannelsesinstitutioners websteder.

Programlande og partnerlande fra region 5 og 14[10] er opdelt i følge tre grupper:

Gruppe 1

Lande med høje leveomkostninger

Danmark, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxembourg, Norge og Sverige.

Partnerlande fra region 14.

Gruppe 2

Programlande med mellemhøje leveomkostninger

Østrig, Belgien, Cypern, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Italien, Malta, Nederlandene, Portugal og Spanien.

Partnerlande fra region 5.

Gruppe 3

Lande med lave leveomkostninger

Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Nordmakedonien og Tyrkiet.

Den individuelle Erasmus+-støtte, der ydes til studerende, afhænger af mobilitetsretningen mellem den studerendes sende- og modtagerlande:

 • mobilitet til et land med tilsvarende leveomkostninger: de studerende modtager det mellemste EU-tilskud
 • mobilitet til et land med højere leveomkostninger: de studerende modtager det højeste EU-tilskud
 • mobilitet til et land med lavere leveomkostninger: de studerende modtager det laveste EU-tilskud.

De beløb, der fastsættes af de nationale agenturer, fastsættes inden for følgende intervaller:

 • Mellemste EU-tilskud: Der anvendes et mellemhøjt interval på 260-540 EUR pr. måned for mobilitetsaktiviteter til et land med tilsvarende leveomkostninger: a) fra gruppe 1 til gruppe 1, b) fra gruppe 2 til gruppe 2 og c) fra gruppe 3 til gruppe 3.
 • Højeste EU-tilskud: Svarer til det mellemste interval, der anvendes af det nationale agentur, plus mindst 50 EUR og ligger på 310-600 EUR pr. måned. Dette tilskud finder anvendelse på mobilitetsaktiviteter til et land med højere leveomkostninger: a) fra gruppe 2 til gruppe 1 og b) fra gruppe 3 til gruppe 1 og 2.
 • Laveste EU-tilskud: Svarer til det mellemste interval, der anvendes af det nationale agentur, minus mindst 50 EUR og ligger på 200-490 EUR pr. måned. Dette tilskud finder anvendelse på mobilitetsaktiviteter til et land med lavere leveomkostninger: a) fra gruppe 1 til gruppe 2 og 3 og b) fra gruppe 2 til gruppe 3.

I forbindelse med fastlæggelsen af de beløb, der tildeles tilskudsmodtagere i deres land, vurderer de nationale agenturer to specifikke kriterier:

 • adgangen til og niveauet af samfinansiering fra private eller offentlige organer på lokalt, regionalt eller nationalt niveau som supplement til EU-tilskuddet
 • den generelle efterspørgsel efter studerende, som har til hensigt at studere eller modtage undervisning i udlandet.

I forbindelse med mobilitetsaktiviteter mellem programlande og til partnerlande fra region 5 og 14 kan nationale agenturer beslutte at give deres videregående uddannelsesinstitutioner mulighed for fleksibilitet ved at fastsætte intervaller i stedet for beløb på nationalt niveau. Dette skal være velbegrundet, f.eks. i lande, hvor der er adgang til samfinansiering på regionalt eller institutionelt niveau.

Studerende og nyuddannede med færre muligheder — tillæg til individuel støtte

Studerende og nyuddannede med færre muligheder modtager et tillæg til den individuelle støtte til deres Erasmus+-tilskud på 250 EUR pr. måned. De kriterier, der finder anvendes, fastlægges af de nationale agenturer efter aftale med de nationale myndigheder.

Studerende og nyuddannede på praktikophold — tillæg til individuel støtte

Studerende og nyuddannede, der gennemfører praktikophold, modtager et tillæg til den individuelle støtte til deres Erasmus+-tilskud på 150 EUR pr. måned. Studerende og nyuddannede med færre muligheder, der deltager i praktikophold, har ret til at modtage tillægget for studerende og nyuddannede med færre muligheder og tillægget for praktikophold.

Studerende og nyuddannede fra regioner i den yderste periferi og OLT'er

På grund af de begrænsninger, der er forbundet med fjern beliggenhed i forhold til andre programlande, og det økonomiske niveau modtager studerende og nyuddannede, der studerer eller har studeret på videregående uddannelsesinstitutioner beliggende i EU-medlemsstaternes regioner i yderste periferi og oversøiske lande og territorier (OLT'er), følgende forhøjede beløb i individuel støtte:

Fra

Til

Beløb

Regioner i den yderste periferi og OLT'er

Programlande og partnerlande fra region 5 og 14.

700 EUR pr. måned

Tillæggene for studerende og nyuddannede med færre muligheder og til praktikophold finder ikke anvendelse i dette tilfælde.

Studerende og nyuddannede på mobilitetsophold fra program- til partnerlande ("international mobilitet")

Grundbeløbet for individuel støtte er følgende:

Fra

Til

Beløb

Programlande

Partnerlande fra region 1-4 og 6-13.

700 EUR pr. måned

Programlande

Partnerlande fra region 5 og 14.

Som beskrevet ovenfor i afsnit "Tilskud til studerendes mobilitet — Individuel støtte til fysisk mobilitet".

Tillægget for studerende og nyuddannede med færre muligheder finder anvendelse i dette tilfælde.

Tillægget for praktikophold finder ikke anvendelse i tilfælde af mobilitet til partnerlande fra region 1-4 og 6-13.

Programlandene omfatter regioner i den yderste periferi og OLT'er.

Studerende og nyuddannede på kortvarig fysisk mobilitet (blandet mobilitet og kortvarig ph.d.-mobilitet)

Grundbeløbene for individuel støtte er følgende:

Den fysiske aktivitets varighed

Beløb (alle program- og partnerlande)

Op til den 14. aktivitetsdag:

70 EUR pr. dag

15.-30. aktivitetsdag

50 EUR pr. dag

En rejsedag før aktiviteten og en rejsedag efter aktiviteten kan også være omfattet af individuel støtte.

Studerende og nyuddannede med færre muligheder — tillæg til individuel støtte til kortvarig fysisk mobilitet

Studerende og nyuddannede med færre muligheder modtager et tillæg til den individuelle støtte til deres Erasmus+-tilskud på 100 EUR for en fysisk mobilitetsperiode på 5-14 dage og 150 EUR for en periode på 15-30 dage. De kriterier, der finder anvendes, fastlægges af de nationale agenturer efter aftale med de nationale myndigheder.

Tillægget for praktikophold finder ikke anvendelse i dette tilfælde.

Programlandene omfatter regioner i den yderste periferi og OLT'er.

Studerende og nyuddannede, der ikke modtager rejsestøtte — tillæg til individuel støtte til grøn rejse

Studerende og nyuddannede, der ikke modtager rejsestøtte, kan vælge grønne transportmidler. De modtager da et enkelt bidrag på 50 EUR som tillæg til den individuelle støtte og op til fire dages yderligere individuel støtte til dækning af rejsedage for en returrejse, hvis det er relevant.

Rejsestøtte

Følgende deltagere kan modtage følgende rejsestøttebeløb til dækning af deres rejseomkostninger:

 • studerende og nyuddannede, der studerer eller har studeret på videregående uddannelsesinstitutioner beliggende i EU-medlemsstaternes regioner i yderste periferi g oversøiske lande og territorier (OLT'er) samt Cypern, Island og Malta, og som rejser til programlande eller partnerlande fra region 5 eller 14
 • studerende og nyuddannede med færre muligheder på kortvarig mobilitet og
 • studerende og nyuddannede, der rejser til partnerlande, dog ikke til partnerlande fra region 5 og 14.

Rejseafstande[11]

Ved almindelige rejser

Ved grønne rejser

10-99 km:

23 EUR pr. deltager

 

100-499 km:

180 EUR pr. deltager

210 EUR pr. deltager

500-1 999 km:

275 EUR pr. deltager

320 EUR pr. deltager

2 000-2 999 km:

360 EUR pr. deltager

410 EUR pr. deltager

3 000-3 999 km:

530 EUR pr. deltager

610 EUR pr. deltager

4 000-7 999 km:

820 EUR pr. deltager

 

8 000 km eller derover:

1 500 EUR pr. deltager

 

Studerende og nyuddannede, der vælger et grønt transportmiddel, modtager op til fire dages yderligere individuel støtte til dækning af rejsedage for en returrejse, hvis det er relevant.

Ved mobilitet fra program- til partnerlande, bortset fra region 5 og 14, skal der ydes rejsestøtte til studerende og nyuddannede med færre muligheder. Tilskudsmodtagere kan vælge ikke at yde rejsestøtte til alle andre studerende og nyuddannede på mobilitet fra program- til partnerlande, bortset fra region 5 og 14.

C) tilskud til personales mobilitet

Personale modtager et EU-tilskud som bidrag til deres rejse- og opholdsomkostninger under opholdet i udlandet som følger:

Budgetpost

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Beløb

Rejsestøtte

Bidrag til deltagernes rejseomkostninger fra oprindelseslandet til stedet for aktiviteten og retur

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på rejseafstand pr. deltager. Ansøgeren skal angive afstanden mellem oprindelseslandet og stedet for aktiviteten[12] ifølge Kommissionens afstandsberegner[13].

Rejseafstand

Almindelig rejse

Grøn rejse

0-99 km

23 EUR

 

100-499 km

180 EUR

210 EUR

500-1 999 km

275 EUR

320 EUR

2 000-2 999 km

360 EUR

410 EUR

3 000-3 999 km

530 EUR

610 EUR

4 000-7 999 km

820 EUR

 

8 000 km og derover

1 500 EUR

 

Individuel støtte

Omkostninger, som er direkte forbundet med deltagernes ophold under aktiviteten

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på opholdets varighed pr. deltager (om nødvendigt inklusive én rejsedag før aktiviteten og én rejsedag efter aktiviteten.

Personale, der vælger et grønt transportmiddel, modtager op til fire dages yderligere individuel støtte til dækning af rejsedage for en returrejse, hvis det er relevant.

Op til den 14. aktivitetsdag: tabel A1.1 pr. dag pr. deltager

fra den 15. til den 60. aktivitetsdag: 70 % af tabel A1.1 pr. dag pr. deltager

Tabel A — Individuel støtte (beløb i euro pr. dag)

Beløbene afhænger af destinationslandet. Beløbene vil blive fastlagt inden for intervallerne i tabellen nedenfor. I forbindelse med fastlæggelsen af de beløb, der udbetales til tilskudsmodtagere i deres land, vurderer de nationale agenturer efter aftale med de nationale myndigheder to specifikke kriterier:

 • adgangen til og niveauet af samfinansiering fra private eller offentlige organer på lokalt, regionalt eller nationalt niveau som supplement til EU-tilskuddet
 • den generelle efterspørgsel efter personale, som har til hensigt at undervise eller modtage undervisning i udlandet.

Der skal anvendes den samme procentsats inden for intervallet på samtlige destinationslande. Det er ikke muligt at give det samme beløb for alle destinationslande.

 

Personale fra programlande

Modtageland

Minimum-maksimum (pr. dag)

 

A1.1

Norge, Danmark, Luxembourg, Island, Sverige, Irland, Finland og Liechtenstein

Partnerlande fra region 14

80-180

Nederlandene, Østrig, Belgien, Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien, Cypern, Grækenland, Malta og Portugal

Partnerlande fra region 5

70-160

Slovenien, Estland, Letland, Kroatien, Slovakiet, Tjekkiet, Litauen, Tyrkiet, Ungarn, Polen, Rumænien, Bulgarien, Nordmakedonien og Serbien

60-140

Partnerlande fra region 1-4 og 6-13

180

I forbindelse med mobilitetsaktiviteter mellem programlande og til partnerlande fra region 5 og 14 kan nationale agenturer beslutte at give deres videregående uddannelsesinstitutioner mulighed for fleksibilitet ved at fastsætte intervaller i stedet for beløb på nationalt niveau. Dette skal være velbegrundet, f.eks. i lande, hvor der er adgang til samfinansiering på regionalt eller institutionelt niveau. De nøjagtige beløb offentliggøres på de nationale agenturers og videregående uddannelsesinstitutioners websteder.

D) niveau for finansiel støtte fastlagt af videregående uddannelsesinstitutioner og mobilitetskonsortier

Under alle omstændigheder skal videregående uddannelsesinstitutioner og mobilitetskonsortier opfylde følgende principper og kriterier, når de fastlægger og/eller anvender EU-satserne i deres institution:

 • Når satserne er defineret af institutionerne/konsortierne, skal disse fastholdes gennem hele mobilitetsprojektets varighed. Det er ikke muligt at hæve eller sænke tilskudsniveauet inden for det samme projekt.
 • Satserne skal fastlægges og/eller anvendes på en objektiv og gennemsigtig måde, idet der tages højde for alle de principper og metoder, der er beskrevet ovenfor (dvs. under hensyntagen til mobilitetsretningen og supplerende specifik finansiering)
 • Der skal anvendes samme tilskudsniveau for alle studerende, der rejser til den samme gruppe lande med henblik på samme type mobilitetsophold, dvs. studieophold eller praktikophold (bortset fra studerende og nyuddannede med færre muligheder fra programlandes regioner i den yderste periferi og OLT'er).

E) Blandede intensive programmer

Budgetpost

Tilskudsberettigede omkostninger og gældende regler

Beløb

Organisatorisk tilskud

Omkostninger, som er direkte forbundet med tilrettelæggelsen af intensive programmer (bortset fra opholds- og rejseudgifter for deltagere).

Finansieringsordning: bidrag til enhedsomkostninger.

Tildelingsregler: baseret på antallet af deltagere i mobilitetsaktiviteten (undervisere, der deltager i gennemførelsen af programmet, medregnes ikke).

Den koordinerende videregående uddannelsesinstitution ansøger om organisatorisk tilskud på vegne af den gruppe af institutioner, der i fællesskab organiserer det blandede intensive program.

400 EUR pr. deltager, hvis der er mindst 15 deltagere og højst 20 deltagere, der modtager tilskud.

 

 1. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/higher-education-charter_en.

 2. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-charter-higher-education-2021-2027-guidelines_da.

 3. Et praktikophold anses for et ”praktikophold i digitale færdigheder”, hvis praktikanten skal udføre en eller flere af følgende aktiviteter: digital markedsføring (f.eks. forvaltning af sociale medier og webanalyse), digitalt grafisk, mekanisk og arkitektonisk design, udvikling af apps, software, scripts og websteder, installation, vedligeholdelse og forvaltning af IT-systemer og -netværk, cybersikkerhed, dataanalyse, -mining og -visualisering, programmering og træning af robotter og applikationer med kunstig intelligens. Almindelig kundesupport, ordrebehandling, dataindtastning og kontoropgaver er ikke omfattet af denne kategori.

 4. Post-docs kan deltage i praktikophold på de samme betingelser som andre nyuddannede inden for 12 måneder efter endt uddannelse. For de lande, hvor nyuddannede indkaldes til obligatorisk militærtjeneste eller civil tjeneste efter endt uddannelse, forlænges denne periode for nyuddannede med den pågældende tjenestes varighed.

 5. Følgende typer organisationer er ikke tilskudsberettigede som sendeorganisationer i forbindelse med studerendes mobilitet med henblik på praktikophold:

  EU-institutioner og andre EU-organer, herunder specialiserede agenturer (en udtømmende liste herover findes på: http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en), og organisationer, der forvalter EU-programmer, f.eks. nationale Erasmus+-agenturer (for at undgå eventuelle interessekonflikter og/eller dobbeltfinansiering).

 6. Tidligere erfaring under Erasmus+-programmet og/eller som indehaver af et Erasmus Mundus-stipendiat tæller med i de 12 måneder for hvert studietrin.

 7. I uddannelser med ét trin, f.eks. medicin, kan studerende deltage i mobilitetsaktiviteter i op til 24 måneder.

 8. Hvis der er tale om filialcampusser, som er afhængige af hovedinstitutionen og dækket af det samme ECHE, anses det land, hvor hovedinstitutionen er beliggende for sendelandet. Der kan derfor ikke arrangeres mobilitet mellem afdelingscampusser og hovedinstitutionen, som er dækket af det samme ECHE.

 9. For de lande, hvor nyuddannede indkaldes til obligatorisk militærtjeneste eller civil tjeneste efter endt uddannelse, forlænges denne periode for nyuddannede med den pågældende tjenestes varighed.

 10. Partnerlande fra region 5 og 14 er kun modtagelande.

 11. Baseret på rejseafstand pr. deltager. Rejseafstande beregnes ved hjælp af Europa-Kommissionens afstandsberegner (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm). Afstanden for rejsen én vej bruges til at beregne beløbet for det EU-tilskud, der ydes til rejsen tur-retur.

 12. Hvis en person fra f.eks. Madrid (Spanien) skal deltage i en aktivitet, der finder sted i Rom (Italien), skal personen beregne afstanden fra Madrid til Rom (1 365,28 km) og derefter vælge det relevante afstandsinterval (dvs. 500-1 999 km).    

 13. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.