Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Högre utbildning

Vad går det ut på?

Erasmus+ stöder fortbildning för universitets- och högskolepersonal vid ett lärosäte i något av program- eller partnerländerna eller någon annan organisation i ett programland.

Exempel på organisationer är företag, myndigheter, fack- och arbetsgivareföreningar, forskningsinstitut och icke-statliga organisationer.

Hur länge?

Ett fortbildningsutbyte mellan två programländer ska pågå i minst två dagar och högst två månader. Restiden är inte inräknad.

Ett fortbildningsutbyte mellan ett programland och ett partnerland ska pågå i minst fem dagar och högst två månader. Restiden är inte inräknad.

Villkor

Om utbytet gäller programländer måste ditt lärosäte vara anslutet till Erasmusstadgan för högre utbildning. Om det gäller partnerländer ska ditt lärosäte ha skrivit under ett interinstitutionellt avtal med värdinstitutionen.

Din institution och den organisation där du ska fortbilda dig måste ingå i ett nationellt konsortium.

Du, din heminstitution och värdorganisationen ska också skriva under ett utbytesavtal. Där anges målen för utbytet, dina rättigheter och skyldigheter och hur fortbildningen erkänns.

Bidrag

EU bidrar till dina kostnader för resa och uppehälle under vistelsen. Bidragets storlek varierar och beror på

  1. vilket land du ska åka till
  2. hur många från ditt land som vill fortbilda sig utomlands (vid utbyten mellan programländer)
  3. avståndet till det andra landet
  4. möjligheten att söka andra bidrag i ditt land eller din region (vid utbyten mellan programländer).

Om fortbildningen är förlagd till ett annat programland är det din heminstitution som betalar ut bidraget. Om utbytet är mellan program- och partnerländer bestämmer din hem- och värdinstitution vem som ska betala ut bidraget.

Bidragsnivåerna för utbyten mellan program- och partnerländer anges i programhandledningen för Erasmus+. Hör med programkontoret i ditt land och din institution om du vill veta vilka bidragsnivåer som gäller för utbyten mellan två programländer. Mer information om bidragsnivåer hittar du i programhandledningen.

Hur söker jag?

Du ansöker om bidrag via din institution. Universitet och högskolor väljer ut deltagare bland sin personal.

Urvalet ska vara rättvist, öppet och väldokumenterat.

Mer information

Kontakta din institutions internationella kontor eller Erasmuskontor för att ta reda på vilka möjligheter som finns.

Om du behöver mer hjälp kan du vända dig till programkontoren i programländerna eller Erasmuskontoren i partnerländerna (om de finns). Du kan också kontakta kommissionen genom Europa direkt.

Mer information om fortbildning för personal finns på webbplatsen Imotion.