Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ardoideachas

Forléargas

Cuireann Erasmus+ tacaíocht ar fáil le haghaidh tréimhsí oiliúna do bhaill foirne atá ag obair in institiúidí ardoideachais.

A bhuí le Erasmus+ féadfaidh tú dul faoi oiliúint in institiúid ardoideachais i dtír atá páirteach i gClár Erasmus+ nó i dtír chomhpháirtíochta nó in eagraíocht lasmuigh den earnáil atá lonnaithe i dtír chláir.

Ar na heagraíochtaí a d'fhéadfadh a bheith i gceist tá gnólachtaí, comhlachtaí poiblí, comhpháirtithe sóisialta, institiúidí taighde agus eagraíochtaí neamhrialtasacha.

Fad ama

Tréimhse nach lú ná 2 lá agus nach mó ná 2 mhí a bheidh i gceist leis an tréimhse oiliúna idir dhá thír chláir. Níl an t-am taistil san áireamh.

Tréimhse nach lú ná 5 lá agus nach mó ná 2 mhí a bheidh i gceist leis an tréimhse oiliúna idir tír chláir agus tír chomhpháirtíochta. Níl an t-am taistil san áireamh.

Coinníollacha

Más mian leat dul faoi oiliúint ar an gcoigríoch faoi choimirce Erasmus+, caithfidh Cairt Ardoideachais Erasmus+ a bheith ag an institiúid lena mbaineann tú más i dtír chláir atá sí, nó, más i dtír chomhpháirtíochta atá, caithfidh comhaontú idirinstitiúideach a bheith sínithe aici leis an institiúid ina mbeidh tú.

Caithfidh an institiúid lena mbaineann tú agus an eagraíocht a chuirfidh oiliúint ar fáil duit a bheith ina mbaill de Chuibhreannas Náisiúnta Soghluaisteachta de chuid Erasmus+.

Sula dtosaíonn tú do thréimhse oiliúna, síneoidh tú, an institiúid ardoideachais lena mbaineann tú agus an institiúid ina mbeidh tú Comhaontú Soghluaisteachta. Leagfar amach sa doiciméad sin na spriocanna foghlama agus na cearta a bheidh agat, na freagrachtaí a bheidh ort chomh maith leis an gcaoi a n-aithneofar an tréimhse oiliúna ar bhonn foirmiúil.

Maoiniú

I dtaca le deontais de chuid an Aontais Eorpaigh, cuimsítear leo cuid áirithe de do chostais taistil agus chothabhála, agus d'fhéadfadh difear a bheith eatarthu de réir na nithe seo a leanas:

  1. An tír ina mbeidh tú
  2. (I gcás soghluaisteacht laistigh de thíortha cláir) leibhéal an éilimh ó bhaill foirne ó do thír féin a bhfuil sé ar intinn acu dul faoi oiliúint ar an gcoigríoch
  3. An t-achar atá idir do thír féin agus an tír ar a mbeidh do thriall
  4. (I gcás tréimhsí oiliúna idir tíortha cláir) fáil a bheith ar acmhainní airgeadais eile i do thír nó do réigiún

Más idir tíortha cláir a bheidh do thréimhse oiliúna ar an gcoigríoch á socrú, is í an institiúid ónar seoladh thú a bheidh freagrach as na híocaíochtaí uile a dhéanamh. Más idir tíortha cláir agus tíortha comhpháirtíochta a shocrófar do thréimhse oiliúna ar an gcoigríoch, cinnfidh an institiúid ónar seoladh thú agus an institiúid ina mbeidh tú cé acu a dhéanfaidh na híocaíochtaí leat.

Tá eolas le fáil sa Treoirleabhar maidir le leibhéal na ndeontas a bhronntar le haghaidh soghluaisteacht idir tíortha cláir agus tíortha comhpháirtíochta. Féach ar shuímh ghréasáin na Gníomhaireachta Náisiúnta agat féin agus na hinstitiúide ardoideachais a bheidh do do sheoladh le haghaidh na rátaí is infheidhme maidir le tréimhsí oiliúna a shocraítear idir tíortha cláir. Tá tuilleadh eolais maidir le leibhéil na ndeontas le fáil sa Treoirleabhar.

Conas iarratas a dhéanamh

Is tríd an Institiúid Ardoideachais agat féin a chuirfidh tú isteach ar dheontas. Roghnaíonn na hInstitiúidí Ardoideachais as measc a mball foirne féin na hiarrthóirí a chuirfear chun tosaigh le haghaidh tréimhsí oiliúna.

Ba cheart baill foirne a roghnú ar bhealach cothrom trédhearcach agus gach doiciméad is gá a chur ar fáil.

Tuilleadh eolais

Déan teagmháil le hoifig idirnáisiúnta nó oifig Erasmus+ na hinstitiúide agat féin lena fháil amach an bhfuil na deiseanna seo ar fáil duit.

Is féidir cabhair maidir le fiosruithe agus iarratais a fháil ó na Gníomhaireachtaí Náisiúnta i gcás tíortha cláir, agus (más ann dóibh) ó na hOifigí Náisiúnta, i gcás tíortha comhpháirtíochta agus is féidir leat dul i dteagmháil leis an gCoimisiún Eorpach tríd an tseirbhís EuropeDirect.

Tá tuilleadh eolais ar dheiseanna oiliúna do bhaill foirne le fáil ar shuíomh gréasáin IMOTION