Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Vysokoškolské vzdelávanie

Prehľad

Jedným z cieľov programu Erasmus+ je podporovať pobyty odbornej prípravy pre zamestnancov pracujúcich v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania.

V rámci programu Erasmus+ môžete absolvovať odbornú prípravu v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania v krajine účastniacej sa programu alebo v partnerskej krajine, príp. v organizácii pôsobiacej mimo sektora vzdelávania v krajine účastniacej sa programu.

Ide napríklad o podniky, verejné orgány, sociálnych parterov, výskumné ústavy a mimovládne organizácie.

Trvanie

Ak sa obdobie odbornej prípravy uskutočňuje medzi dvoma krajinami účastniacimi sa programu, musí trvať minimálne 2 dni a maximálne 2 mesiace (do tohto obdobia sa nezapočítava čas potrebný na cestovanie).

Ak sa obdobie odbornej prípravy uskutočňuje medzi krajinou účastniacou sa programu a partnerskou krajinou, musí trvať minimálne 5 dní a maximálne 2 mesiace (do tohto obdobia sa nezapočítava čas potrebný na cestovanie).

Podmienky

Aby ste sa mohli v rámci programu Erasmus+ zúčastniť na odbornej príprave, musí byť vaša inštitúcia signatárom Charty Erasmus+ pre vysokoškolské vzdelávanie (v prípade krajín účastniacich sa programu) alebo musela podpísať s prijímajúcou inštitúciou medziinštitucionálnu dohodu (v prípade partnerských krajín).

Vaša inštitúcia vysokoškolského vzdelávania a organizácia, v ktorej budete absolvovať odbornú prípravu, musia byť súčasťou národného konzorcia pre mobility.

Pred začatím odbornej prípravy vy, vaša inštitúcia vysokoškolského vzdelávania a prijímajúca inštitúcia podpíšete zmluvu o mobilite. V tomto dokumente sa uvedú ciele pobytu, práva a povinnosti a spôsob úradného uznania vašej odbornej prípravy.

Finančná podpora

Granty EÚ slúžia na čiastočné pokrytie cestovných a životných nákladov počas vášho pôsobenia v zahraničí a závisia od:

  1. prijímajúcej krajiny,
  2. v prípade mobility v rámci krajín účastniacich sa programu – od všeobecnej úrovne dopytu zamestnancov z vašej krajiny, ktorí sa chcú zúčastniť na pobyte odbornej prípravy v zahraničí,
  3. vzdialenosti medzi vašou krajinou a prijímajúcou krajinou,
  4. v prípade mobility v rámci krajín účastniacich sa programu – od dostupnosti iných finančných zdrojov vo vašej krajine alebo regióne.

Ak sa odborná príprava v zahraničí bude vykonávať v rámci krajín účastniacich sa programu, vaša vysielajúca inštitúcia bude zodpovedná za všetky platby. Ak sa odborná príprava v zahraničí bude vykonávať medzi krajinou účastniacou sa programu a partnerskou krajinou, vaša vysielajúca a prijímajúca inštitúcia sa dohodnú na tom, kto bude vykonávať platby.

Výška grantov v prípade mobility, ktorá sa uskutočňuje medzi krajinou účastniacou sa programu a partnerskou krajinou, je uverejnená v sprievodcovi programom Erasmus+. Viac informácií o platných sadzbách týkajúcich sa období odbornej prípravy v rámci krajín účastniacich sa programu nájdete na webových stránkach vašej národnej agentúry. Príslušné informácie vám môže poskytnúť aj vaša vysielajúca inštitúcia vysokoškolského vzdelávania. Viac informácií o výške grantov nájdete v sprievodcovi programom Erasmus+.

Ako podať žiadosť

Žiadosť o grant podáte prostredníctvom vašej inštitúcie vysokoškolského vzdelávania. Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania vyberajú kandidátov na odbornú prípravu spomedzi svojich zamestnancov.

Výber zamestnancov by mal byť spravodlivý, transparentný a dobre zdokumentovaný.

Ďalšie informácie

Kontaktujte oddelenie pre medzinárodné záležitosti vašej inštitúcie vysokoškolského vzdelávania a informujte sa, či môžete využiť tieto možnosti.

Ak máte otázky týkajúce sa odbornej prípravy v zahraničí alebo žiadostí, kontaktujte národné agentúry (v prípade krajín účastniacich sa programu) a národné kancelárie (v prípade partnerských krajín). Európsku komisiu môžete kontaktovať prostredníctvom služby EuropeDirect.

Viac informácií o možnostiach odbornej prípravy zamestnancov nájdete na webovom sídle IMOTION.