Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Висше образование

Общ преглед

С „Еразъм+“ се подкрепят периоди на обучение на служители, работещи във висши учебни заведения.

Благодарение на „Еразъм+“ можете да се обучавате във висше училище в държава по програмата или държава партньор на „Еразъм+“, както и в организация извън сектора в държава по програмата.

Такива организации са например предприятия, обществени органи, социални партньори, изследователски институти и неправителствени организации.

Продължителност

Периодът на обучение между две държави по програмата трябва да бъде най-малко 2 дни и не повече от 2 месеца. Това не включва времето за пътуване.

Периодът на обучение между държава по програмата и държава партньор трябва да бъде най-малко 5 дни и не повече от 2 месеца. Това не включва времето за пътуване.

Условия

За да участва в обучения в чужбина по „Еразъм+“, вашето висше учебно заведение, ако е установено в държава по програмата, трябва да притежава харта за висше образование „Еразъм+“, а ако се намира в държава партньор, трябва да е подписало междуинституционално споразумение с приемащото заведение.

Вашето висше учебно заведение и организацията, в която ще се обучавате, трябва да принадлежат към националния консорциум за мобилност на „Еразъм+“.

Преди започване на обучението вие, вашето висше учебно заведение и приемащото заведение подписвате споразумение за мобилност. В него се описват целите на вашето обучение, правата и отговорностите, а също и как обучението ще се признае официално.

Финансова подкрепа

Чрез безвъзмездни средства на ЕС се покриват част от пътните и дневните разходи в чужбина и те варират в зависимост от:

  1. Приемащата страна
  2. В случай на мобилност между държави по програмата - от търсенето от страна на служители от вашата страна, желаещи да се обучават в чужбина
  3. Разстоянието между вашата страна и приемащата страна
  4. За периоди на обучение между държави по програмата - от наличието на други финансови източници във вашата страна или регион

Ако вашето обучение в чужбина е между държави по програмата, вашата изпращаща институция е отговорна за всички плащания. Ако обучението е между държава по програмата и държава партньор, изпращащата и приемащата институция решават коя от тях ще извършва плащанията.

Размерът на безвъзмездните средства за мобилност между държави по програмата и държави партньори е публикуван в Ръководството за програмата. Проверете на уебсайта на вашата национална агенция и във висшето учебно заведение, което ви изпраща, за приложимите суми за периоди на обучение в държави по програмата. Повече информация за размера на безвъзмездните средства ще намерите в Ръководството за програмата.

Как да кандидатствате

Кандидатстването за безвъзмездни средства е чрез вашето висше учебно заведение. Висшите училища подбират кандидати за периоди на обучение в чужбина сред своите служители.

Изборът на служители трябва да е справедлив, прозрачен и добре документиран.

Научете повече

Свържете се с международното бюро или с бюрото на „Еразъм+“ във вашето висше учебно заведение, за да научите дали има налични възможности.

В националните агенции за държавите по програмата и в националните бюра за държавите партньори (когато има такива) могат да ви помогнат при въпроси и кандидатстване, а освен това можете да се свържете с Европейската комисия чрез EuropeDirect.

Повече информация за възможностите за обучение на служители ще намерите на уебсайта IMOTION.