Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kõrgharidus

Ülevaade

Erasmus+ toetab kõrgkoolide töötajate koolituslähetusi.

Programmi Erasmus+ raames saate osaleda koolitustel programmi- või partnerriikide kõrgkoolides ja programmiriikide muudes organisatsioonides.

Sellisteks organisatsioonideks võivad olla näiteks ettevõtted, riigiasutused, tööturu osapooled, teadusasutused ning vabaühendused.

Kestus

Kahe programmiriigi vaheline koolituslähetus kestab kõige vähem kaks päeva ja kõige rohkem kaks kuud. See ei sisalda sõiduaega.

Programmiriigi ja partnerriigi vaheline koolituslähetus kestab kõige vähem viis päeva ja kõige rohkem kaks kuud. See ei sisalda sõiduaega.

Tingimused

Selleks et saaksite minna koolitusele välismaale, peab teie tööandjaks olev kõrgkool olema ühinenud Erasmus+ kõrgharidushartaga (kui ta asub programmiriigis) või olema alla kirjutanud asutustevahelise kokkuleppe vastuvõtva asutusega (kui ta asub partnerriigis).

Teie kõrgkool ning vastuvõttev organisatsioon peavad olema osalised Erasmus+ riiklikus õpirände konsortsiumis.

Enne koolituslähetuse algust tuleb teie, teid lähetava kõrgkooli ning vastuvõtva asutuse vahel sõlmida õpirände leping. Selle dokumendiga nähakse ette teie õppe-eesmärgid, õigused ja kohustused ning koolituse ametliku tunnustamise viis.

Rahaline toetus

ELi stipendiumid on mõeldud reisi- ja elamiskulude katmiseks välismaal ning nende suurus oleneb järgmistest asjaoludest:

  1. vastuvõttev riik;
  2. programmiriikide vahelise õpirände puhul – kui palju inimesi teie koduriigist soovivad minna koolitusele välismaale;
  3. teie koduriigi kaugus vastuvõtvast riigist;
  4. programmiriikide vahelise õpirände puhul – milliseid muid rahastamisallikaid on võimalik kasutada teie koduriigis või piirkonnas.

Kui olete pärit Erasmus+ programmiriigist ning koolitusele välismaale lähete samuti programmiriiki, siis vastutab kõikide maksete eest teid lähetav asutus. Kui programmiriigi töötaja suundub koolitusele partnerriiki või vastupidi, siis lepivad lähetav ja vastuvõttev asutus omavahel kokku, kes lähetatule makseid teeb.

Programmi- ja partnerriikide vaheliste koolituslähetuste puhul kehtivate toetuste suurused on avaldatud Erasmus+ programmijuhendis. Teavet programmiriikide vaheliste koolituslähetuste puhul kehtivate toetuste suuruse kohta saate oma koduriigi riikliku büroo veebilehelt ning teid lähetavalt kõrgkoolilt. Lisateavet toetuste suuruse kohta leiate Erasmus+ programmijuhendist.

Kuidas taotleda?

Toetust saate taotleda selle kõrgkooli kaudu, milles te töötate. Kõrgkoolid valivad kandidaadid koolituslähetusteks välismaale oma töötajate hulgast.

Lähetatavate töötajate valimine peab olema õiglane, läbipaistev ja põhjalikult dokumenteeritud.

Lisateave

Teavet koolitusvõimaluste kohta välismaal küsige oma kõrgkooli rahvusvaheliste suhete osakonnalt või Erasmus+ büroost.

Päringute ja küsimuste korral aitavad teid programmiriikide riiklikud bürood ja partnerriikide riiklikud asutused (vastavalt võimalustele), samuti on teil võimalik abi saamiseks pöörduda Euroopa Komisjoni poole võrgustiku Europe Direct kaudu.

Lisateavet töötajate koolitusvõimaluste kohta saate veebisaidilt IMOTION.