Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Szkolnictwo wyższe

Informacje ogólne

Erasmus+ wspiera wyjazdy w celach szkoleniowych pracowników uczelni wyższych.

Szkolenia mogą odbywać się w instytucjach szkolnictwa wyższego w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+ lub kraju partnerskim, lub w organizacji spoza sektora w kraju uczestniczącym w programie.

Do takich organizacji należą np. przedsiębiorstwa, organy publiczne, partnerzy społeczni, instytuty badawcze i organizacje pozarządowe.

Czas trwania

Okres szkolenia w ramach współpracy między dwoma krajami uczestniczącymi w programie musi trwać co najmniej dwa dni i co najwyżej dwa miesiące. Nie obejmuje to czasu podróży.

Okres szkolenia w ramach współpracy między krajem uczestniczącym w programie a krajem partnerskim musi trwać co najmniej pięć dni i co najwyżej dwa miesiące. Nie obejmuje to czasu podróży.

Warunki

Twoja uczelnia wyższa musi, albo – w przypadku krajów uczestniczących w programie – posiadać Kartę Erasmusa+ dla szkolnictwa wyższego, albo – w przypadku krajów partnerskich – mieć podpisaną umowę międzyinstytucjonalną z uczelnią przyjmującą.

Twoja uczelnia wyższa i placówka, w której odbędzie się szkolenie, muszą wchodzić w skład krajowego konsorcjum w ramach projektu mobilności programu Erasmus+.

Przed rozpoczęciem szkolenia podpisz ze swoją uczelnią wyższą oraz uczelnią przyjmującą porozumienie o mobilności. Dokument ten będzie określać Twoje cele edukacyjne, prawa i obowiązki oraz w jaki sposób zrealizowane szkolenie zostanie formalnie uznane.

Wsparcie finansowe

Dofinansowanie unijne pokrywa w części koszty podróży i utrzymania podczas Twojego pobytu za granicą. Jego wysokość zależy od:

  1. kraju przyjmującego
  2. w przypadku współpracy między krajami uczestniczącymi w programie – zainteresowania szkoleniami za granicą wśród pracowników z Twojego kraju
  3. odległości między Twoim krajem a krajem przyjmującym
  4. w przypadku szkoleń w ramach współpracy między krajami uczestniczącymi w programie – dostępności innych źródeł wsparcia finansowego w Twoim kraju lub regionie.

Jeśli Twój wyjazd szkoleniowy za granicę odbywa się w ramach współpracy między krajami uczestniczącymi w programie, za wszystkie płatności będzie odpowiadać Twoja uczelnia macierzysta. Natomiast jeśli wyjazd odbywa się w ramach współpracy między krajami uczestniczącymi w programie a krajami partnerskimi, instytucja wysyłająca i przyjmująca zadecydują wspólnie o tym, która z nich będzie odpowiadać za dokonanie płatności.

Stawki dofinansowania przysługującego w przypadku wyjazdu zorganizowanego wspólnie przez kraje uczestniczące w programie i kraje partnerskie są publikowane w Przewodniku po programie Erasmus+. Dowiedz się na stronach agencji krajowej lub swojej uczelni, jakie stawki obowiązują w przypadku szkoleń realizowanych w ramach współpracy między krajami uczestniczącymi w programie. Więcej informacji o wysokości dofinansowania można znaleźć w przewodniku po programie.

Jak złożyć wniosek

Wniosek o dofinansowanie składa się za pośrednictwem swojej instytucji szkolnictwa wyższego. Instytucje szkolnictwa wyższego wybierają uczestników wyjazdu za granicę spośród swoich pracowników.

Selekcja kandydatów powinna odbywać się w uczciwy i przejrzysty sposób i zostać starannie udokumentowana.

Więcej informacji

Skontaktuj się z biurem współpracy międzynarodowej lub biurem programu Erasmus+ na swojej uczelni, aby dowiedzieć się, czy możesz zgłosić swoją kandydaturę.

W razie pytań i problemów z wypełnieniem wniosku pomocy udzielą Ci – w przypadku krajów uczestniczących w programie agencje krajowe, a w przypadku krajów partnerskich biura krajowe (o ile istnieją). Możesz również skontaktować się z Komisją Europejską za pośrednictwem EuropeDirect.

Więcej informacji o możliwościach szkolenia i doskonalenia zawodowego można znaleźć na stronie IMOTION.