Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Vysoké školy

Přehled

Program Erasmus+ podporuje programy školení pro pracovníky vysokoškolských institucí.

Díky Erasmu+ se můžete zúčastnit školení ve vysokoškolské instituci v programové nebo partnerské zemi nebo v jiné organizaci v programové zemi.

Mezi tyto organizace mohou patřit podniky, subjekty veřejného sektoru, sociální partneři, výzkumné ústavy nebo nevládní organizace.

Doba trvání

Mobilita mezi dvěma programovými zeměmi pro účely školení musí trvat minimálně 2 dny, maximálně 2 měsíce. Do daného období se nezapočítává doba přepravy.

Mobilita mezi programovou a partnerskou zemí pro účely školení musí trvat minimálně 5 dní, maximálně 2 měsíce. Do daného období se nezapočítává doba přepravy.

Podmínky

Pokud máte zájem o školení v rámci programu Erasmus+, musí vaše vysokoškolská instituce být v případě zemí programu držitelem Listiny programu Erasmus+ pro vysokoškolské vzdělávání a v případě partnerských zemí musí mít podepsánu interinstitucionální dohodu s přijímající institucí.

Vaše vysokoškolská instituce a organizace, kde se budete školit, musí být součástí národního konsorcia v oblasti mobility Erasmus+.

Před začátkem školení musíte vy, vaše vysokoškolská instituce a ta, která vás přijímá, podepsat dohodu o mobilitě. Tento dokument stanoví vaše studijní cíle, práva a povinnosti a také způsob, jak bude školení formálně uznáno.

Finanční podpora

Během vašeho působení v zahraničí vám EU bude přispívat na cestovní a pobytové náklady, přičemž výše příspěvku bude záležet na těchto skutečnostech:

  1. přijímající zemi
  2. v případě mobility v rámci zemí programu na úrovni poptávky pracovníků z vaší země, kteří se chtějí školit v zahraničí
  3. na vzdálenosti mezi vaší a přijímající zemí
  4. v případě školení v rámci zemí programu na dostupnosti jiných finančních zdrojů ve vaší zemi nebo regionu

Pokud období školení v zahraničí probíhá mezi zeměmi programu, bude za všechny platby odpovídat vysílající instituce. Pokud probíhá mezi programovou a partnerskou zemí, rozhodují o tom, kdo bude provádět platby, společně vysílající a přijímající instituce.

Výše grantů vztahující se na mobilitu mezi programovými a partnerskými zeměmi jsou uvedeny v Příručce k programu Erasmus+. Informace o výši příslušných částek týkajících se období školení v rámci mobility mezi programovými zeměmi najdete na stránkách vaší národní agentury. Podrobnější informace o výši grantů obsahuje Příručka k programu Erasmus+.

Jak o grant zažádat

Zažádat o grant je potřeba prostřednictvím vaší vysokoškolské instituce. vysokoškolské instituce z řad svých zaměstnanců.

Výběr těchto pracovníků by měl být spravedlivý, transparentní a náležitě dokumentovaný.

Další informace

Pokud máte zájem zjistit, zda se máte i vy možnost ucházet o účast na tomto programu, obraťte se na mezinárodní oddělení vaší vysokoškolské instituce nebo na její specializované pracoviště pro program Erasmus+.

Dotazy mohou zodpovědět a s podáním přihlášek pomoci národní agentury (v případě zemí programu) a národní kanceláře (v případě partnerských zemí, pokud je tam kancelář zřízena). Na Evropskou komisi se také můžete obrátit prostřednictvím centra EuropeDirect.

Podrobnější informace o možnostech školení pro zaměstnance lze najít na stránkách IMOTION.

Studenti i zaměstnanci také mohou nahlédnout do odpovědí na časté otázky.