Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erasmus Mundus-Insatsen

Erasmus Mundus-insatsen består av följande:

 • Del 1: Gemensamma masterprogram (EMJM).
 • Del 2: Åtgärder för utformning av gemensamma masterprogram.

Syftet med denna insats är att främja spetskompetens och världsomspännande internationalisering av högskolor via studieprogram – på masternivå – som anordnas och erkänns gemensamt av högskolor i Europa. Insatsen är även öppen för institutioner i andra länder i världen.

Gemensamma masterprogram och åtgärder för utformning av gemensamma masterprogram utgör två självständiga delar. Det finns inget krav på att organisationerna ska ha utformat ett gemensamt masterprogram innan ansökan om ett gemensamt masterprogram lämnas in. Tilldelning av bidrag för utformning av gemensamma masterprogram innebär inte att projekt automatiskt finansieras inom ramen för gemensamma masterprogram. Slutförda åtgärder för utformning av gemensamma masterprogram är inte heller ett tilldelningskriterium för gemensamma masterprogram.

Del 1: Gemensamma masterprogram inom Erasmus Mundus

Denna insats stöder integrerade transnationella studieprogram på hög nivå (masternivå)[1] som erbjuds av internationella konsortier av högskolor från olika länder i hela världen och, när så är relevant, andra partner inom eller utanför utbildningsområdet som har särskild sakkunskap och särskilt intresse av de studie- eller yrkesområden som berörs.

De gemensamma masterprogrammen är högkvalitativa program som ska bidra till integreringen och internationaliseringen av det europeiska området för högre utbildning. Det utmärkande för de gemensamma masterprogrammen är den höga graden av ”gemensamhet”/integration mellan de deltagande högskolorna och det högklassiga akademiska innehåll som de erbjuder.

MÅL FÖR GEMENSAMMA MASTERPROGRAM INOM ERASMUS MUNDUS

Syftet med insatsen är att göra europeisk högskoleutbildning mer attraktiv i världen, förbättra dess kvalitet och locka talanger till Europa genom en kombination av

 1. institutionellt akademiskt samarbete för att visa upp den goda kvaliteten på högskoleutbildningar i Europa, och
 2. möjliggöra individuell mobilitet för alla studenter som deltar i EMJM med hjälp av EU-finansierade stipendier för de bästa studenterna.

VILKA KRITERIER SKA VARA UPPFYLLDA FÖR ANSÖKAN OM GEMENSAMMA MASTERPROGRAM INOM ERASMUS MUNDUS?

KRITERIER FÖR BIDRAGSBERÄTTIGANDE

Projektförslag för gemensamma masterprogram inom Erasmus Mundus ska uppfylla följande kriterier för att vara berättigade till Erasmusbidrag:

Vem kan söka?

Alla bidragsberättigade högskolor som är etablerade i ett programland eller partnerland programland kan ansöka.

Vilka typer av organisationer får delta i projektet?

Alla offentliga eller privata organisationer med sina anknutna enheter (i förekommande fall) som är etablerade i ett programland eller partnerland som bidrar direkt och aktivt till genomförandet av ett gemensamt masterprogram.

Högskolor som är etablerade i ett programland måste vara anslutna till Erasmusstadgan för högre utbildning. Deltagande högskolor från partnerländer behöver inte vara anslutna till Erasmusstadgan för högre utbildning, men de måste följa dess principer.

Högskolor som är fullvärdiga partner måste vid ansökningstillfället kunna visa att de uppfyller de krav på extern kvalitetssäkring som gäller för det gemensamma programmet i deras jurisdiktion (t.ex. ackreditering eller utvärdering). Detta kan antingen i) åstadkommas genom att framgångsrikt ha genomfört det europeiska förfarandet för kvalitetssäkring av gemensamma program (såvida det är tillåtet enligt nationell lagstiftning) eller ii) bygga på en särskild ackreditering för eller utvärdering av det gemensamma programmet, eller iii) bygga på varje nationell del som ingår i Erasmus Mundus gemensamma masterprogram.

Studieprogrammet för det gemensamma masterprogrammet kan också gynnas av att associerade partner (frivilligt) deltar. Dessa organisationer bidrar indirekt till genomförandet av särskilda uppgifter eller verksamhet eller stöder spridningen av och hållbarheten hos det gemensamma masterprogrammet. Bidragen kan till exempel ske i form av kunskaps- och kompetensöverföring, tillhandahållande av kompletterande kurser eller uppbackningsmöjligheter för utsändning eller praktik. När det gäller bidragsberättigande och ledningsaspekter anses de inte utgöra bidragsmottagare av programmets bidrag.

Antal och profil för deltagande organisationer

Ett gemensamt masterprogram ska omfatta minst tre högskolor som är fullvärdiga partner från tre olika länder, varav minst två programländer.

Målgrupper

Masterprogrammen skriver in studenter på masternivå som har en första högre examen eller kan uppvisa en erkänd motsvarande utbildningsnivå enligt nationell lagstiftning och praxis i de länder eller institutioner som utfärdar examen.

Studenter som redan har fått ett EMJM-stipendium har inte rätt att ansöka om ytterligare stipendium inom ramen för EMJM.

EMJM-stipendier för studenter vid gemensamma Erasmus Mundus masterprogram kan erbjudas studenter från hela världen. Konsortier bör säkerställa geografisk balans, dvs. högst 10 % av det totala antalet stipendier under projektets genomförande ska tilldelas kandidater med samma nationalitet (denna regel gäller inte i fråga om tilläggsstipendier för målregioner, i förekommande fall).

Plats för verksamheten (i förekommande fall)

De gemensamma masterprogrammen omfattar obligatorisk fysisk mobilitet för alla inskrivna studenter (vare sig de har EMJM-stipendium eller ej) som består av minst två studieperioder i två länder, varav ett måste vara ett programland. Det land som studenten är bosatt i vid inskrivningstillfället får inte räknas in i dessa två länder. Var och en av de två obligatoriska studieperioderna måste motsvara en arbetsinsats under minst en termin (30 ECTS-poäng (eller motsvarande).

Samtliga studieperioder inom masterprogrammet måste genomföras vid högskolor som är fullvärdiga partner, eller under deras direkta övervakning.

De obligatoriska mobilitetsperioderna får inte ersättas med virtuell mobilitet (distanslärande).

Projektets varaktighet (och i förekommande fall, verksamhetens varaktighet)

Konsortiet kommer att få ett bidragsavtal på sex läsår för att finansiera minst fyra omgångar av masterprogrammet, var och en på ett till två läsår (60, 90 eller 120 ECTS-poäng).

Tidigare finansierade gemensamma masterexamina inom Erasmus Mundus och gemensamma masterprogram får ansöka om förnyat bidrag tidigast ett år innan kontraktet löper ut. Två omgångar av ett masterprogram som finansieras enligt två olika bidragsavtal får under inga omständigheter inledas under samma läsår.

Stipendiet tilldelas för heltidsstudier och omfattar hela varaktigheten för det gemensamma masterprogrammet (dvs. 12, 18 eller 24 månader). Stipendiets varaktighet kan förkortas om studenten har förkunskaper (stipendiet ska omfatta minst ett läsår).

Den första generationen inskrivna studenter måste senast inleda studierna under det akademiska läsår som följer efter det år projektet valts ut.

Var kan ansökan lämnas?

Till Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur.

Ansökningsomgångens id-nummer ERASMUS-EDU-2021-PEX-EMJM-MOB

När ska ansökan lämnas in?

Bidragsansökan ska lämnas in senast den 26 maj kl. 17.00.00 (Brysseltid).

De sökande organisationerna kommer att bedömas enligt gällande uteslutnings- och urvalskriterier. Du hittar mer information om detta i del C i handledningen.

HUR UTFORMAR JAG MITT PROJEKT?

Erasmus Mundus gemensamma masterprogram förväntas uppfylla följande krav:

 1. Omfatta en gemensamt utformad och fullständigt integrerad kursplan enligt kvalitetsstandarderna för gemensamma program inom det europeiska området för högre utbildning[2] som gäller på ansökningsdagen. Dessa standarder omfattar alla centrala aspekter av de gemensamma programmen när det gäller gemensam utformning, genomförande, resultat och kvalitetssäkring.

Förutom kvalitetssäkringsstandarderna för gemensamma program ska EMJM-projekt inriktas på följande gemensamma genomförandeförfaranden:

 • Gemensamma krav för antagning, ansökan, urval, övervakning, granskning samt regler/förfaranden för resultatbedömning.
 • Gemensam utformning av program och integrerad undervisning/utbildning, inbegripet en gemensamt överenskommen språkpolicy och ett gemensamt förfarande för erkännande av studieperioder inom ramen för konsortiet.
 • Gemensamma tjänster som erbjuds till studenterna (t.ex. språkkurser, hjälp med viseringsansökningar).
 • Gemensamma marknadsförings- och informationsverksamheter för att se till att studieprogrammet och stipendiesystemet inom Erasmus Mundus får global uppmärksamhet. Marknadsföringsstrategin bör omfatta en integrerad och heltäckande specifik webbplats utvecklas (på engelska och på det huvudsakliga undervisningsspråket om det inte är engelska) där all nödvändig information om programmet för studenter och andra intressenter, t.ex. framtida arbetsgivare, ska finnas tillgänglig.
 • Gemensam administrativ och ekonomisk ledning av konsortiet.
 • Gemensamma examina uppmuntras om den nationella lagstiftningen tillåter det.
 1. Masterprogrammet ska tillhandahållas av ett konsortium av högskolor och, när så är relevant, andra partner inom eller utanför utbildningsområdet som är etablerade i ett program- eller partnerland. Konsortiet måste omfatta minst tre högskolor som är fullvärdiga partner från tre olika länder, varav minst två länder måste vara programländer.

Alla högskolor som är fullvärdiga partner (från program- eller partnerländer) måste ha rätt att utfärda masterexamen och ha kapacitet att utfärda antingen en gemensam eller multipel examen efter slutförande av det gemensamma masterprogrammet.

Det institutionella engagemang som krävs från alla organisationer som deltar i EMJM-konsortiet måste vara säkerställt innan de första EMJM-studenterna antas, för att garantera att de får en solid inkludering i och uppbackning av högskolan. Detta åtagande har formen av ett partnerskapsavtal, som måste vara undertecknat av alla partnerinstitutioner (även av associerade partner om det anses vara relevant). Deltagande högskolor från partnerländer ska förbinda sig att följa principerna för Erasmusstadgan för högre utbildning i detta partnerskapsavtal. Partnerskapsavtalet måste täcka in alla akademiska, operativa, administrativa och ekonomiska aspekter av genomförandet av det gemensamma masterprogrammet och förvaltningen av stipendierna för programmet (se nedan). Ett utkast till partnerskapsavtal tillhandahålls i ansökningsskedet.

 1. Rekrytera högt kvalificerade studenter från hela världen. Konsortiet ansvarar ensamt för urvalet, antagningen och övervakningen av enskilda studenter. Urvalet av studenter ska organiseras på ett transparent, opartiskt och rättvist sätt. Ett antal av dessa studenter kan tilldelas ett EMJM-stipendium.

För att garantera fullständig insyn och fastställa alla inskrivna studenters rättigheter och skyldigheter måste båda parter (dvs. studenterna och konsortiet) underteckna ett studentavtal när studenten skrivs in i programmet. En mall för studentavtalet måste publiceras på EMJM:s webbplats.

 1. Obligatorisk fysisk mobilitet för alla rekryterade studenter ska ingå: Formerna för mobilitetsverksamheten och mekanismen för erkännande av studieperioder mellan partnerinstitutionerna ska ha fastställts inom konsortiet under projektansökningsskedet.
 2. Främja utbyten av personal och inbjudna stipendiater för att bidra till undervisning, forskning och administrativa verksamheter.
 3. När studenterna har slutfört ett masterprogram måste de få antingen en gemensam examen (dvs. ett enda examensbevis som utfärdas av minst två högskolor i olika länder, varav minst en måste vara etablerad i ett programland) eller flera examina (dvs. minst två examensbevis som utfärdas av två högskolor i olika länder, varav minst en måste vara etablerad i ett programland), eller en kombination av dessa två alternativ.

De examensbevis som utfärdas till studenterna måste ingå i högskoleexamenssystemen i de länder där högskolorna är baserade. Examensbevisen måste godkännas ömsesidigt av alla högskolor som är fullvärdiga partner och har rätt att utfärda examen. Konsortiet ska även utfärda ett gemensamt tillägg till examensbevis till studenterna vid utgången av deras studier som omfattar hela innehållet i masterprogrammet.

I ansökningsfasen måste de sökande i sina förslag presentera fullt utvecklade gemensamma studieprogram, som kan starta och utannonseras i hela världen omedelbart efter att de valts ut. Det finns inga begränsningar i fråga om akademiska discipliner.

Utöver det ekonomiska bidraget för att genomföra gemensamma masterprogram (se avsnittet om finansieringsregler nedan) kan finansierade Erasmus Mundus-projekt som avslutas under perioden 2021–2027 (inklusive de projekt som inleddes under perioden 2014–2020) fortsätta att genomföra masterprogrammet i upp till tre ytterligare omgångar efter det att insatsen avslutats, förutsatt att projektet får minst 75 poäng i det centrala programkontorets bedömning av bidragsavtalen i det slutliga rapporteringsskedet. De berörda masterprogrammen ska åta sig att i) se till att målen, omfattningen och insatsens förväntade genomslag upprätthålls, ii) säkerställa kontinuitet med det tidigare finansierade masterprogrammet, och iii) lämna in en verksamhetsrapport vid slutet av den berörda perioden.

FÖRVÄNTAT GENOMSLAG

Systemnivå

 • Främja akademiskt samarbete inom det europeiska området för högre utbildning genom att stödja gemensam undervisning och gemensamma kvalifikationer, kvalitetsförbättringar och akademisk spetskunskap.
 • Stärka den internationella dimensionen i den högre utbildningen genom samarbete mellan institutioner i Europa och övriga världen och genom mobilitet för de bästa studenterna världen över.
 • Förstärka synergierna mellan högre utbildning, innovation och forskning.
 • Undanröja hinder för lärande, förbättra tillgången till innovationsdriven utbildning av hög kvalitet och göra det lättare för studenterna att genomföra studieperioder i olika länder.
 • Tillgodose samhällets och arbetsmarknadens behov.
 • Bidra till utformningen av innovativa utbildningspolitiska åtgärder.

Institutionell nivå

 • Ge högskolor både inom och utanför Europa fler möjligheter till strukturerat och hållbart akademiskt samarbete med länder i hela världen.
 • Förbättra kvaliteten på masterprogram och övervakningsarrangemang.
 • Öka de deltagande organisationernas internationalisering och konkurrenskraft.
 • Stödja skapandet av nya nätverk och förbättra kvaliteten på befintliga nätverk.
 • Göra de deltagande organisationerna mer attraktiva för högt kvalificerade studenter.
 • Bidra till högskolornas internationalisering genom att göra deras kursplaner mer internationellt inriktade och utforma heltäckande strategier för internationalisering (institutionellt samarbete och gränsöverskridande mobilitet).

Individnivå

 • Förbättra de deltagande studenternas anställbarhet.
 • Förbättra studenternas nyckelkompetenser och färdigheter.
 • Skapa nya tänkesätt och synsätt på akademiska studier via internationella, tvärvetenskapliga, sektorsövergripande och interkulturella erfarenheter.
 • Förbättra alla studenters förmåga till nätverksbyggande och kommunikationsförmåga.
 • Öka individers bidrag till den kunskapsbaserade ekonomin och det kunskapsbaserade samhället.

TILLDELNINGSKRITERIER

Projektets relevans

(högsta poäng: 30)

 • Allmänna och särskilda mål för projekten och deras relevans i förhållande till Erasmus Mundus gemensamma masterprogram.
 • Logisk grund för projektet och hur det tillgodoser de identifierade behoven hos samhället och arbetsmarknaden inom det relevanta temaområdet.
 • Strategi för att främja spetskompetens och innovation.
 • Strategi för att göra det europeiska området för högre utbildning mer attraktivt och bidra till dess integration och internationalisering.

Kvaliteten på projektets utformning och genomförande

(högsta poäng: 30)

 • Det gemensamma masterprogrammets ”gemensamhet”/integration med avseende på utformning, genomförande, resultat och kvalitetssäkring i förhållande till de krav som beskrivs i avsnitt 1.2. Förslaget ska särskilt innehålla en beskrivning av
 • interna och externa kvalitetssäkringsåtgärder,
 • principer och krav för ansökningsförfaranden, urval, deltagande och tilldelning av studentstipendier,
 • hur det akademiska programmet är utformat och hur hög kvalitet och innovativa element i lärandeerfarenheten kommer att säkerställas inom ramen för konsortiet,
 • hur studieperioderna kommer att organiseras, inbegripet minimikrav för mobilitetsverksamheten och ömsesidigt erkännande av läranderesultat/poäng,
 • de tjänster som erbjuds till studenterna,
 • de gemensamma examina som kommer att utfärdas och erkännas av de högskolor som är fullvärdiga partner samt det gemensamma tillägget till examensbevis,
 • hur utbyten av personal och inbjudna stipendiater bidrar till undervisning, forskning och administrativa verksamheter,
 • särskilda stödåtgärder för att underlätta ett rättvist och inkluderande tillträde för deltagarna och deltagande för studenter/personal/inbjudna stipendiater med individuella behov till följd av långvariga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar,
 • kartläggning av risker under projektets genomförande och planering av lämpliga begränsande åtgärder.

Kvaliteten på partnerskapet och samarbetsarrangemangen

(högsta poäng: 20)

 • Logisk grund för konsortiets sammansättning och hur projektets partner kompletterar varandra, deras mervärde för genomförandet av det gemensamma masterprogrammet och fördelarna med att delta i projektet för varje partner.
 • Konsortiets innovativa egenskaper och inkludering av partner med olika lång erfarenhet av Erasmus Mundus-insatsen. I tillämpliga fall:

– Hur ett befintligt Erasmus Mundus-konsortium har förstärkts.

– Hur samarbetet med partner som inte undervisar är organiserat och för vilket ändamål.

 • Institutionellt engagemang, fastställande av roller och uppgifter för varje partner samt deras grad av engagemang i verksamheterna, samarbetsarrangemang, styrande organ och ledningsverktyg, särskilt vad gäller den administrativa och finansiella ledningen. Utkastet till konsortieavtal är omfattande och överensstämmer med beskrivningen av det gemensamma masterprogrammet.
 • Fördelning av finansiering och budgetplan, mobilisering och förvaltning av kompletterande finansiering.

Genomslag

(högsta poäng: 20)

 • Prognoser för antalet inskrivna studenter inom projektets tidsram och anskaffande av andra finansieringskällor för att skapa hållbara masterprogram. Åtgärder för att säkra geografisk balans i rekryteringen av studenter.
 • Marknadsföringsstrategi för att attrahera framstående studenter från hela världen: målgrupper, partnerorganisationernas arbetsuppgifter och hur studenterna kommer att uppmuntras att bidra till Erasmus+ identitet/gemenskap.
 • Strategi för spridning och användning av resultat.
 • Genomslag på systemnivå (inom och utanför den akademiska världen, inbegripet allmänheten och samhället), på institutionell nivå (partnerorganisationer) och individnivå (med särskild betoning på anställbarhet).
 • Utvecklings- och hållbarhetsstrategi på medellång till lång sikt när EU-bidraget har tagit slut.

Förslagen måste få minst 70 poäng för att kunna komma i fråga för finansiering. De måste dessutom få minst 22 poäng för tilldelningskriteriet "projektets relevans”. Vid lika poäng kommer poängen för tilldelningskriteriet ”relevans” att prioriteras, och därefter ”genomslag”.

VILKA REGLER GÄLLER FÖR FINANSIERINGEN?

EMJM-bidraget beräknas på grundval av följande tre komponenter:

 • Ett bidrag till institutionernas kostnader för genomförandet av programmet.
 • Totalt antal studentstipendier som kommer att tilldelas under avtalets löptid.
 • Ett tilläggsbelopp för att täcka individuella behov för studenter med funktionsnedsättning.

Bidrag till EMJM-partnerskapets institutionella kostnader

Bidraget är utformat som en enhetskostnad per inskriven student och är avsett att täcka en del av kostnaderna i samband med genomförandet av det gemensamma masterprogrammet.

Enhetskostnaderna omfattar personalkostnader (undervisning, resor), resekostnader för personal, inbjudna gästföreläsare, marknadsföring, spridning, organisatoriska kostnader (inklusive fullständigt försäkringsskydd för inskrivna studenter, ekonomiskt stöd till inskrivna studenter med individuella behov om dessa kostnader inte täcks av tillägget (se nedan), hjälp med att hitta boende och andra studenttjänster), administrativa kostnader och alla andra kostnader som krävs för att genomföra masterprogrammet.

Utvalda projekt får inte ta ut undervisningsavgifter. De får inte heller ta ut undervisningsavgifter från studenter med Erasmus Mundus-stipendium eller några andra obligatoriska kostnader i samband med studenternas deltagande i kursen.

 

Det högsta bidraget till institutionella kostnader är 750 euro/månad x DR x NRES

där

 • DR = masterprogrammets maximala varaktighet i månader (dvs. 12, 18 eller 24 månader),
 • NRES = antalet inskrivna studenter (både studenter som har stipendiat och studenter som inte har det) som beräknas för hela bidragsavtalets löptid.

Observera att NRES kommer att begränsas till 100 i beräkningen av bidraget (exklusive tilläggsstipendier för målregioner i världen, i förekommande fall).

Studentstipendier

Stipendier är ett bidrag till de bidragsmottagande studenternas utgifter och ska omfatta rese-, viserings- och installationskostnader samt uppehälle. Det beräknas på grundval av en månatlig enhetskostnad för hela den period som stipendiaten behöver för att slutföra studieprogrammet. Perioden omfattar studier, forskning, praktik samt skrivande och disputation av avhandlingar beroende på masterprogrammets krav. Under denna period kan stipendier endast tilldelas i hela belopp och till heltidsstudenter.

Beräkning av högsta stipendium per student:

Stipendierna beräknas enligt följande: 1 400 euro/månad x DS

där DS = masterprogrammets varaktighet.

Beräkning av det högsta EMJM-stipendiebeloppet under bidragsavtalets löptid:

Det högsta stipendiebeloppet beräknas enligt följande: 1 400 euro/månad x DR x NRS

där

 • DR = masterprogrammets maximala varaktighet i månader (dvs. 12, 18 eller 24 månader),
 • NRS = antalet planerade stipendier för hela bidragsavtalets löptid (högst 60 stipendier, exklusive tilläggsstipendier för målregioner i världen, i förekommande fall).

Bidrag för individuella behov för studenter med funktionsnedsättning

Bidrag för individuella behov är bidragsberättigande om de uppfyller de allmänna villkor för bidragsberättigande som fastställs i bidragsavtalet. Sådana bidrag ska användas för inskrivna studenter (med eller utan stipendium) med funktionsnedsättning (t.ex. långvariga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar), såsom inköp av speciella anordningar eller tjänster (t.ex. assistenter, anpassning av arbetsmiljön, ytterligare rese- eller transportkostnader).

 

Stödet för att täcka sådana individuella behov för inskrivna studenter kommer att utformas enligt följande enhetskostnader för särskilda behov:

a) 3 000 euro

b) 4 500 euro

c) 6 000 euro

d) 9 500 euro

e) 13 000 euro

f) 18 500 euro

g) 27 500 euro

h) 35 500 euro

i) 47 500 euro

j) 60 000 euro

Beräkning av bidrag i form av enhetskostnad per student:

De inskrivna studenterna ska ange vilken typ av anordningar eller tjänster de behöver och kostnaden för dessa. Den tillämpliga enhetskostnaden kommer att fastställas som den sats som motsvarar de beräknade utgifterna eller nästa lägsta belopp. Denna enhetskostnad är ett bidrag och är inte avsedd att helt täcka de faktiska kostnaderna.

Obs: Kostnader under det lägsta beloppet (dvs. mindre än 3 000 euro) är inte berättigade till detta kompletterande bidrag och måste täckas av bidraget för institutionella kostnader för det gemensamma masterprogrammet eller andra finansieringskällor som de bidragsmottagande institutionerna har tillgång till.

Beräkning av det högsta bidrag som kan tilldelas det gemensamma masterprogrammet under bidragsavtalets löptid:

Under ansökningsskedet gör den sökande en uppskattning och begär högst två enhetskostnader som motsvarar de högsta tillgängliga enhetskostnaderna, dvs. högst x 2 x 60 000 euro. Detta belopp kommer att användas för att fördela enhetskostnaderna till de berörda studenterna.

Under genomförandeskedet kommer enhetskostnaderna att vara utformade som ett enhetsbidrag per månad, som beräknas enligt följande:

{särskilda behov, enhetskostnad x (1/antal månader)}

Antalet månader i formeln ovan ska motsvara det antal månader som de berörda anordningarna eller tjänsterna för särskilda behov användes eller producerades för att genomföra insatsen, beroende på deras natur. För engångskostnader ska antalet månader motsvara 1.

YTTERLIGARE MEDEL FÖR STUDENTER FRÅN MÅLREGIONER I VÄRLDEN

Sökande kan ansöka om ytterligare medel för en eller flera studenter från regioner i partnerländer som finansieras genom följande EU-instrument för extern finansiering (rubrik 6):

 • instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (NDICI).
 • Instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III).

EMJM-projekt som föreslås för finansiering får motta upp till 18 extra stipendier (inklusive motsvarande institutionella kostnader) som finansieras av NDICI, och upp till 6 extra stipendier (inklusive motsvarande institutionella kostnader) som finansieras av IPA III för masterkursens hela varaktighet. Dessa extra stipendier erbjuds i enlighet med EU:s utrikespolitiska prioriteringar inom högre utbildning och med hänsyn till de berörda partnerländernas olika ekonomiska och sociala utveckling. Stipendierna kommer att tilldelas de gemensamma masterprogram som väljs ut för finansiering enligt deras gradering i fallande ordning och med hänsyn till den tillgängliga budgeten.

En detaljerad förteckning över de länder som omfattas av denna insats kommer att offentliggöras på följande länk: https://www.eacea.ec.europa.eu/scholarships/emjmd-catalogue_en.

Beräkning av det slutliga bidraget

Det slutliga bidraget beräknas under det sista rapporteringsskedet på grundval av antalet tilldelade stipendier, antalet inskrivna studenter och det faktiska beloppet för de enhetskostnader som har anslagits för individuella behov, på villkor att det sammanlagda beloppet inte överskrider det högsta tilldelade bidraget. Projekten får överföra medel mellan stipendier (exklusive tilläggsstipendier för målregioner i världen, i förekommande fall) och kategorin för särskilda behov, beroende på de faktiska behoven och i enlighet med bidragsavtalet. Överföringar mellan budgetrubriker och mellan finansieringsinstrument är inte tillåtna.

Närmare uppgifter anges i förlagan till bidragsavtal på EU-portalen för finansiering och anbud (Funding and Tender Opportunities Portal).

Del 2: Åtgärder för utformning av gemensamma masterprogram inom Erasmus Mundus

Åtgärderna för utformning av gemensamma masterprogram bör stärka universitetens kapacitet att modernisera och internationalisera sina kursplaner och undervisningsmetoder och sammanföra resurser. Högskolesystemen ges möjlighet att utveckla gemensamma mekanismer för kvalitetssäkring, ackreditering och erkännande av examina och poäng. Stödet är även avsett att bidra till att utveckla och utnyttja möjligheterna med en europeisk strategi för kvalitetssäkring av gemensamma program. Med utgångspunkt i den höga graden av ”gemensamhet”/integration mellan de deltagande institutionerna bör sådana integrerade transnationella program bidra till att integrera och internationalisera det europeiska området för högre utbildning.

MÅL FÖR ÅTGÄRDER FÖR UTFORMNING AV GEMENSAMMA MASTERPROGRAM INOM ERASMUS MUNDUS

Det främsta målet för åtgärder för utformning av gemensamma masterprogram är att uppmuntra utveckling av nya, innovativa och starkt integrerade studieprogram på masternivå. Åtgärderna bör omfatta a) programländer i Erasmus+, b) institutioner och/eller c) tematiska områden som är underrepresenterade i Erasmus Mundus (se Erasmus Mundus-katalogen)[3].

VILKA KRITERIER SKA VARA UPPFYLLDA FÖR ANSÖKAN OM ÅTGÄRDER FÖR UTFORMNING AV GEMENSAMMA MASTERPROGRAM INOM ERASMUS MUNDUS?

Projektförslag för åtgärder för utformning av gemensamma masterprogram ska uppfylla följande kriterier för att kunna beviljas bidrag:

Vem kan söka?

Alla högskolor som är etablerade i ett programland eller partnerland programland kan ansöka.

Projektets varaktighet (och i förekommande fall, verksamhetens varaktighet)

15 månader

Var kan ansökan lämnas?

Till Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur.

Ansökningsomgångens id-nummer ERASMUS-EDU-2021-EMJM-DESIGN

När ska ansökan lämnas in?

Bidragsansökan ska lämnas in senast den 26 maj kl. 17.00.00 (Brysseltid).

De sökande organisationerna kommer att bedömas enligt gällande uteslutnings- och urvalskriterier. Du hittar mer information om detta i del C i handledningen.

HUR UTFORMAR JAG MITT PROJEKT?

Denna insats stöder åtgärder för utformning av studieprogram på masternivå[4] som erbjuds gemensamt av ett internationellt konsortium bestående av högskolor från olika länder i hela världen och, när så är relevant, andra partner inom eller utanför utbildningsområdet som har särskild sakkunskap och särskilt intresse av de studie- eller yrkesområden som berörs.

Bidragsmottagaren kommer att ta kontakter och inleda samverkan i syfte att inrätta ett masterprogram i linje med definitionen av ”integrerade masterprogram” (se avsnittet Hur utformar jag mitt projekt?). Gemensamt utformade masterprogram ska

 • erbjuda en fullständigt integrerad kursplan som tillhandahålls av ett konsortium av högskolor (som består av minst tre högskolor från tre olika länder, varav minst två måste vara programländer,
 • sikta på att rekrytera högt kvalificerade studenter från hela världen,
 • omfatta obligatorisk fysisk mobilitet för alla rekryterade studenter,
 • antingen leda till en gemensam examen (dvs. ett enda examensbevis som utfärdas av minst två högskolor från olika länder, varav minst en måste vara från ett programland) eller flera examina (dvs. minst två examensbevis som utfärdas av två högskolor från olika länder, varav minst en måste vara från ett programland), eller en kombination av dessa två alternativ.

I slutet av finansieringsperioden förväntas projektet ha utformat följande gemensamma mekanismer:

 • Gemensamma krav för antagning, ansökan, urval, övervakning, granskning samt regler/förfaranden för resultatbedömning.
 • Gemensam programutformning och integrerad undervisning/utbildning.
 • Gemensamma tjänster som erbjuds till studenterna (t.ex. språkkurser, hjälp med viseringsansökningar).
 • Gemensam marknadsförings- och informationsstrategi.
 • Gemensam administrativ och ekonomisk ledning av konsortiet.
 • Gemensam policy för examina.
 • Utkastet till gemensamt partnerskapsavtal måste omfatta minst tre högskolor som är fullvärdiga partner från tre olika länder, varav minst två programländer. Avtalet är avsett att täcka in alla akademiska, operativa, administrativa och ekonomiska aspekter av genomförandet av masterprogrammet.
 • Ett utkast till gemensamt studentavtal.

Det masterprogram som tas fram förväntas uppfylla kvalitetssäkringsstandarderna för gemensamma program inom det europeiska området för högre utbildning[5].

De sökande uppmuntras att åtminstone påbörja eventuell ackreditering/utvärdering innan projektet slutförs och att undersöka de möjligheter som erbjuds genom de europeiska kvalitetssäkringsstandarderna för gemensamma program (om den nationella lagstiftningen tillåter detta).

FÖRVÄNTAT GENOMSLAG

 • Ge högskolor såväl inom som utanför Europa möjligheter att utveckla nya partnerskap.
 • Förbättra kvaliteten på och främja innovation inom masterprogram och övervakningsarrangemang.
 • Öka de deltagande organisationernas internationalisering och konkurrenskraft.
 • Göra de deltagande organisationerna mer attraktiva för högt kvalificerade studenter.
 • Bidra till universitetens internationalisering genom att göra deras kursplaner mer internationellt inriktade och utforma heltäckande strategier för internationalisering (institutionellt samarbete och gränsöverskridande mobilitet).

TILLDELNINGSKRITERIER

Relevans

(högsta poäng: 40)

 • Allmänna och särskilda mål för projekten och deras relevans i förhållande till åtgärderna för utformning av gemensamma masterprogram inom Erasmus Mundus.
 • Föreslagen strategi för utformning av starkt integrerade masterprogram.
 • Projektets ambitionsnivå jämfört med det befintliga utbudet av masterprogram och dess bidrag till att göra det europeiska området för högre utbildning mer attraktivt.
 • Projektets bidrag till utveckling av nya partnerskap och möjligheterna att involvera a) programländer, b) institutioner och/eller c) tematiska områden som är underrepresenterade i Erasmus Mundus.

Kvaliteten på projektets utformning och genomförande

(högsta poäng: 20)

 • Föreslagen planering av verksamheterna för att uppnå mål och förväntade resultat.
 • Beräknade operativa resurser för de planerade verksamheterna och målen.
 • Planerade åtgärder för att ackreditera/utvärdera den föreslagna masterkursen, om möjligt genom att dra nytta av de möjligheter som erbjuds genom det europeiska förfarandet för kvalitetssäkring av gemensamma program.

Kvaliteten på partnerskapet och samarbetsarrangemangen

(högsta poäng: 20)

 • Fastställande av roller och fördelning av arbetsuppgifter i projektgruppen.
 • Förväntat deltagande av andra aktörer inom eller utanför utbildningsområdet och deras bidrag till utformningen av programmet.
 • Motivering av deras deltagande, mervärde och komplementaritet.

Genomslag

(högsta poäng: 20)

 • Det nya masterprogrammets förväntade genomslag.
 • Planerade åtgärder för marknadsföring och spridning av det nya masterprogrammet och projektresultaten.
 • Planerade åtgärder för masterprogrammets hållbarhet samt identifiering av möjliga finansieringskällor.

Förslagen måste få minst 60 poäng för att kunna komma i fråga för finansiering. Vid lika poäng kommer poängen för tilldelningskriteriet ”relevans” att prioriteras, och därefter ”genomslag”.

VILKA REGLER GÄLLER FÖR FINANSIERINGEN?

Bidraget beviljas i form av ett engångsbelopp som ska täcka kostnader med direkt koppling till den verksamhet som krävs för att utforma det nya masterprogrammet, t.ex. möten och konferenser, studier/undersökningar och ackreditering/utvärdering. Bidraget kan även användas för att täcka personalkostnader, kostnader för resor och uppehälle, administrativa kostnader och kostnader för verksamhet som har lagts ut till underleverantörer, i den mån detta är relevant för genomförandet av åtgärderna för utformning av gemensamma masterprogram inom Erasmus Mundus.

Engångsbeloppet uppgår till 55 000 euro per projekt

Detaljerade bidragsvillkor kommer att fastställas i bidragsavtalet.

Bidragsmottagarna måste lämna bevis för att de verksamheter som de anger i ansökan har genomförts fullt ut och på ett tillfredsställande sätt.

Närmare uppgifter anges i förlagan till bidragsavtal på EU-portalen för finansiering och anbud (Funding and Tender Opportunities Portal).

 1. Nivå 7 enligt den internationella typklassificeringen av utbildning, ISCED 2011.

 2. https://www.eqar.eu/kb/joint-programmes/agreed-standards/

 3. https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/emjmd-catalogue_en.

 4. Nivå 7 enligt den internationella typklassificeringen av utbildning, ISCED 2011.

 5. https://www.eqar.eu/kb/joint-programmes/agreed-standards/

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}
Tagged in: