Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Partnerstvá pre spoluprácu

Čo je cieľom?

Partnerstvá pre spoluprácu sú nadnárodné projekty zamerané na rozvoj a šírenie inovatívnych postupov a podporu spolupráce, partnerského učenia a výmeny skúseností v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže.

 Vo všeobecnosti je cieľom partnerstiev pre spoluprácu riešenie horizontálnych a osobitných priorít v týchto oblastiach:

 • vysokoškolské vzdelanie
 • odborné vzdelávanie a príprava
 • školské vzdelávanie
 • vzdelávanie dospelých
 • mládež a
 • šport

Existujú dva druhy partnerstiev pre spoluprácu – partnerstvá spolupráce a drobné partnerstvá.

Viac informácií o horizontálnych osobitných prioritách nájdete v sprievodcovi programom.

Aké príležitosti existujú?

Partnerstvá pre spoluprácu

Partnerstvá pre spoluprácu poskytujú rôznym verejným, súkromným a mimovládnym organizáciám príležitosti na realizáciu širokej škály činností.

V závislosti od cieľov projektu, zapojených účastníckych organizácií alebo očakávaného vplyvu by mali byť všetky projekty (partnerstvá pre spoluprácu a drobné partnerstvá) proporcionálne zamerané na:

 • zvyšovanie kvality práce, aktivít a postupov zapojených organizácií a inštitúcií či otváranie sa novým subjektom, ktoré nemusia byť z jedného sektora,
 • budovanie kapacity organizácií v oblasti nadnárodnej a medzisektorovej spolupráce,
 • riešenie spoločných potrieb a priorít v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu,
 • umožňovanie transformácie a zmeny (na individuálnej, organizačnej alebo sektorovej úrovni), ktoré by boli primerané kontextu jednotlivých organizácií a viedli by k zlepšeniam a novým prístupom.

Drobné partnerstvá

Cieľom drobných partnerstiev je rozšíriť prístup k programu pre malé subjekty a jednotlivcov, ktorých je v oblasti školského vzdelávania, vzdelávanie dospelých, odborného vzdelávania a prípravy, ako aj v oblasti mládeže a športu ťažké osloviť. Dosiahnuť to chcú

 • prilákaním nových účastníkov, menej skúsených organizácií a malých subjektov, ako aj rozšírením ich prístupu k programu. Tieto partnerstvá by mali predstavovať prvý krok spolupráce organizácií na európskej úrovni,
 • mali by podporovať inklúzie cieľových skupín s nedostatkom príležitostí, ako aj
 • aktívne európske občianstvo a prenesenie európskeho rozmeru na miestnu úroveň.

Medzi ciele projektu patrí taktiež vytvorenie príležitostí pre vzdelávajúcich sa a zamestnancov na štúdium, odbornú prípravu alebo vyučovanie v zahraničí v prípade, že tieto pedagogické, školiace a vzdelávacie nadnárodné činnosti prispievajú k dosiahnutiu cieľov projektu.

Ako to funguje?

Zúčastnené organizácie, ktoré chcú využiť túto príležitosť, musia mať sídlo v krajine účastniacej sa programu.

Žiadosť musí podať organizácia so sídlom v krajine zapojenej do programu a spravidla musí zahŕňať najmenej tri organizácie pre partnerstvá pre spoluprácu a najmenej dve organizácie pre drobné partnerstvá z rôznych krajín zapojených do programu. Účastníkmi partnerstiev pre spoluprácu môžu byť aj organizácie z partnerských krajín (nie však ako žiadatelia), ak ich účasť predstavuje pre projekt významnú pridanú hodnotu.

Do žiadostí sa môže zaradiť akýkoľvek počet organizácií,

Čo by ste ešte mali vedieť?

Partnerstvá pre spoluprácu môžu mať rôznu dĺžku trvania v závislosti od ich druhu. Výška grantov a ďalšie podrobnosti sú k dispozícii v sprievodcovi programom pre

 • Kooperačné partnerstvá
 • Drobné partnerstvá

Ako podať žiadosť?

Žiadosti by sa mali predkladať priamo národnej agentúre krajiny zapojenej do programu, v ktorej má organizácia podávajúca žiadosť svoje sídlo.

V prípade projektov predložených európskymi MVO alebo projektov v oblasti športu by sa žiadosti mali predkladať Výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru.

Related funding calls