Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Partnerstwa na rzecz współpracy

Jaki jest cel?

Partnerstwa na rzecz współpracy to międzynarodowe projekty mające na celu opracowywanie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań oraz wspieranie współpracy, partnerskiego uczenia się i wymiany doświadczeń w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży.

 Projekty te koncentrują się na priorytetach horyzontalnych, a także konkretnych priorytetach w następujących dziedzinach:

 • szkolnictwo wyższe
 • kształcenie i szkolenie zawodowe
 • edukacja szkolna
 • kształcenie dorosłych
 • młodzież
 • sport.

Partnerstwa na rzecz współpracy dzielą się na dwa rodzaje: partnerstwa współpracy i partnerstwa na małą skalę.

Więcej informacji na temat priorytetów horyzontalnych w poszczególnych dziedzinach można znaleźć w Przewodniku po programie.

Jakie są możliwości?

Partnerstwa na rzecz współpracy

W ramach tych partnerstw organizacje publiczne, prywatne i pozarządowe mogą realizować różnorodne działania.

W zależności od celów projektu, organizacji uczestniczących lub oczekiwanego wpływu wszystkie projekty (partnerstwa współpracy i partnerstwa na małą skalę) powinny, przy zachowaniu odpowiednich proporcji, służyć:

 • podniesieniu jakości pracy, działań i praktyk uczestniczących organizacji i instytucji oraz otwarciu się na współpracę z nowymi podmiotami, których działalność nie ogranicza się do pojedynczego sektora
 • budowaniu zdolności organizacji do prowadzenia działań międzynarodowych i międzysektorowych
 • sprostaniu wspólnym potrzebom i priorytetom w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu
 • umożliwieniu transformacji i zmian (na poziomie indywidualnym, organizacyjnym lub sektorowym) skutkujących usprawnieniami i wypracowaniem nowych sposobów działania, przy uwzględnieniu sytuacji każdej organizacji.

Partnerstwa na małą skalę

Działanie to zostało zaprojektowane z myślą o rozszerzeniu dostępu do programu na małe podmioty i osoby prywatne, do których trudno jest dotrzeć i które są aktywne w obszarze edukacji szkolnej, kształcenia dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego, młodzieży i sportu. Partnerstwa te powinny mieć na celu:

 • wzbudzenie zainteresowania programem wśród nowych osób, mniej doświadczonych organizacji i podmiotów działających na niewielką skalę; partnerstwa te powinny stanowić dla organizacji pierwszy krok w kierunku nawiązania współpracy na szczeblu europejskim
 • wspieranie włączenia grup docelowych o mniejszych szansach
 • wspieranie zaangażowanej postawy obywateli Unii i przenoszenie wymiaru europejskiego na poziom lokalny.

Ponadto w ramach projektów osoby uczące się i kadra nauczająca mogą uczyć się, odbywać szkolenia lub nauczać za granicą, o ile przyczynia się to do osiągnięcia celów danego projektu.

Jakie są zasady?

Do udziału w programie mogą zgłaszać się organizacje mające siedzibę w kraju uczestniczącym w programie.

Wniosek musi złożyć organizacja koordynująca mająca siedzibę w kraju uczestniczącym w programie. Projekt musi być realizowany w przypadku partnerstw współpracy przez przynajmniej trzy organizacje, a w przypadku partnerstw na małą skalę przez przynajmniej dwie organizacje. W obu przypadkach muszą to być organizacje z różnych krajów uczestniczących w programie. Organizacje z krajów partnerskich mogą brać udział w projektach partnerstw współpracy w charakterze partnerów (nie wnioskodawców), o ile ich udział wnosi do projektu istotną wartość dodaną.

We wniosku można podać dowolną liczbę organizacji.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Czas trwania partnerstw na rzecz współpracy różni się w zależności od ich rodzaju. Szczegółowe informacje i kwoty dotacji są dostępne w Przewodniku po programie:

 • partnerstwa współpracy
 • partnerstwa na małą skalę

Jak złożyć wniosek?

Wnioski należy zasadniczo kierować do agencji krajowej w kraju uczestniczącym w programie, w którym ma siedzibę organizacja składająca wniosek.

Natomiast europejskie organizacje pozarządowe oraz organizacje prowadzące działalność w dziedzinie sportu powinny składać wnioski do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury.

Related funding calls