Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Koostööpartnerlused

Eesmärk

Koostööpartnerlused on riikidevahelised projektid, mille eesmärk on arendada ja jagada innovatiivseid lahendusi ja toetada koostööd, üksteiselt õppimist ning kogemuste vahetamist hariduse, koolituse ja noortetöö valdkonnas.

 Üldisemalt peaksid need aitama kaasa nii horisontaalsete kui ka valdkondlike prioriteetide saavutamisele järgmistes valdkondades:

 • kõrgharidus
 • kutseharidus ja -õpe
 • kooliharidus
 • täiskasvanuharidus
 • noored
 • sport

Koostööpartnerlusi on kahte liiki: koostööpartnerlused ja väikepartnerlused.

Lisateavet horisontaalsete valdkondlike prioriteetide kohta leiate programmijuhendist.

Võimalused

Koostööpartnerlused

Koostööpartnerlused pakuvad paljudele avaliku ja erasektori organisatsioonidele ning vabaühendustele võimalusi mitmesugusteks tegevusteks.

Sõltuvalt projekti eesmärkidest, osalevatest organisatsioonidest või oodatavast mõjust peaksid kõik projektid (koostööpartnerlused ja väikepartnerlused) olema proportsionaalselt suunatud järgmisele:

 • parandada osalevate organisatsioonide ja asutuste töö, tegevuse ja tavade kvaliteeti, kaasates uusi osalejaid, kes ei tegutse tavapäraselt ühes sektoris;
 • suurendada organisatsioonide suutlikkust töötada riikidevaheliselt ja sektoriüleselt;
 • tegeleda ühiste vajaduste ja prioriteetidega hariduse, koolituse, noorte ja spordi valdkonnas;
 • aidata kaasa üleminekutele ja muutustele (üksikisiku, organisatsiooni või sektori tasandil), mis aitaksid tuua paremaid tulemusi ja rakendada uusi lähenemisviise, arvestades iga organisatsiooni olemust.

Väikepartnerlused

See on meede, mille eesmärk on laiendada selliste väikeosalejate ja üksikisikute juurdepääsu, kelleni on üld-, täiskasvanu- ja kutsehariduse ning noorte ja spordi valdkonnas raske jõuda. Seetõttu peaksid need partnerlused olema suunatud järgmisele:

 • võimaldada ja laiendada uute tulijate, vähemate kogemustega organisatsioonide ja väikeste organisatsioonide juurdepääsu programmile. Need partnerlused peaksid olema organisatsioonidele esimeseks sammuks Euroopa tasandi koostöös;
 • toetada vähemate võimalustega sihtrühmade kaasamist;
 • toetada Euroopa kodanikuaktiivsust ja tuua Euroopa mõõdet kohaliku tasandi tegevusse.

Projekti eesmärkide raames on õppijatel ja töötajatel võimalik õppida, koolitusel käia ja õpetada välismaal, kui riikidevaheline õpetamis-, koolitus- või õppetegevus aitab kaasa projekti eesmärkide saavutamisele.

Toimimine

Toetust saavad taotleda programmiriikides asuvad organisatsioonid.

Taotluse peab esitama üks programmiriigis asutatud organisatsioon ning koostööpartnerlusse peab olema kaasatud vähemalt kolm organisatsiooni ja väikepartnerlusse vähemalt kaks organisatsiooni, mis asuvad eri programmiriikides. Siiski saavad koostööpartnerlustes partneritena (mitte taotlejatena) osaleda ka partnerriikide organisatsioonid, kui nende osalemine annab projektile olulist lisaväärtust.

Taotlusse võib kaasata ükskõik kui palju organisatsioone.

Mida võiksite veel teada?

Koostööpartnerlused võivad sõltuvalt liigist olla erineva kestusega. Üksikasjad ja toetussummad on esitatud programmijuhendis:

 • koostööpartnerlused
 • väikepartnerlused

Kuidas taotleda?

Taotlus esitatakse üldjuhul taotleva organisatsiooni asukohaks oleva programmiriigi riiklikule büroole.

Euroopa vabaühenduste poolt või spordi valdkonnas esitatud projektide puhul esitatakse taotlus Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusametile.

Related funding calls