Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Partnerības sadarbībai

Kāds ir mērķis?

Partnerību veidošana sadarbībai ir starptautiski projekti, kuru mērķis ir izstrādāt un kopīgot novatorisku praksi, kā arī veicināt sadarbību, savstarpēju mācīšanos un pieredzes apmaiņu izglītības, apmācības un jaunatnes jomās.

 Kopumā sadarbības partnerības pievēršas horizontālām vai specifiskām prioritātēm šādās jomās:

 • augstākā izglītība,
 • profesionālā izglītība un apmācība,
 • skolu izglītība,
 • pieaugušo izglītība,
 • jaunatne,
 • sports.

Pastāv divu veidu partnerības sadarbībai – sadarbības partnerības un maza mēroga partnerības.

Ieskatieties programmas vadlīnijās, lai uzzinātu vairāk par specifiskām horizontālām prioritātēm.

Ko piedāvā “Erasmus+”?

Sadarbības partnerības

Sadarbības partnerības piedāvā iespēju plašam publisko, privāto un nevalstisko organizāciju lokam īstenot dažādas darbības.

Atkarībā no projekta mērķiem, iesaistītajām organizācijām, kuras piedalās, vai sagaidāmās ietekmes visiem projektiem (sadarbības partnerībām un maza mēroga partnerībām) vajadzētu būt atbilstoši vērstiem uz šādiem mērķiem:

 • uzlabot iesaistīto organizāciju un iestāžu darbu, darbības un praksi, ļaujot iesaistīties jauniem dalībniekiem, kas nav dabīgi iekļauti kādā no nozarēm;
 • veidot organizāciju spējas darboties starp valstīm un dažādām nozarēm;
 • pievērsties kopīgām vajadzībām un prioritātēm izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā;
 • veicināt pārveidi un pārmaiņas (individuālā, organizācijas vai nozares līmenī), kas nodrošina uzlabojumus un jaunas pieejas atbilstoši katras organizācijas kontekstam.

Maza mēroga partnerības

Šīs partnerības veidotas tā, lai iesaistīties varētu personas un mazāki dalībnieki, kas ir grūti sasniedzami ar pasākumiem skolu izglītības, pieaugušo izglītības, profesionālās izglītības un apmācības, jaunatnes un sporta jomā. Maza mēroga partnerībām jāpievēršas šādiem mērķiem:

 • piesaistīt jaunpienācējus, mazāk pieredzējušas organizācijas un maza mēroga dalībniekus un atvieglot tiem piekļuvi programmai. Šīm partnerībām vajadzētu būt pirmajam solim, lai organizācijas sadarbotos Eiropas līmenī;
 • atbalstīt tādu mērķgrupu iekļaušanu, kurām ir mazāk iespēju;
 • atbalstīt aktīvu Eiropas pilsoniskumu un stiprināt Eiropas dimensiju vietējā līmenī.

Atkarībā no projekta darbības jomas mācību, apmācības un pasniegšanas iespējas ārzemēs var tikt piedāvātas izglītojamām personām un personāla locekļiem, ja vien šīs starptautiskās darbības palīdz īstenot projekta mērķus.

Kā tas darbojas?

Organizācijām, kuras vēlas iesniegt pieteikumu, ir jābūt reģistrētām programmas valstī.

Pieteikumus pārvalda programmas valstī reģistrēta organizācija, kura sadarbības partnerībā iesaista vismaz trīs organizācijas, un maza mēroga partnerībā — vismaz divas organizācijas, turklāt ar nosacījumu, ka šīs organizācijas nāk no dažādām programmas valstīm. Organizācijas no partnervalstīm var tikt iesaistītas kā partneri (nevis kā pieteikuma iesniedzēji) sadarbības partnerībās, ja to dalība projektam sniedz būtisku pievienoto vērtību.

Pieteikumā iekļauto organizāciju skaits nav ierobežots.

Kas vēl ir jāzina?

Sadarbības partnerību ilgums var atšķirties atkarībā no to veida. Sīkāka informācija un dotāciju summas ir pieejamas programmas vadlīnijās:

 • Sadarbības partnerības
 • Maza mēroga partnerības

Kā pieteikties?

Pieteikumi parasti ir jāiesniedz valsts aģentūrai tajā programmas valstī, kurā ir reģistrēta kandidējošā organizācija.

Ja projektus iesniedz Eiropas NVO vai sporta jomā, pieteikumi jāiesniedz Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūrai.

Related funding calls