Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Partnerstva za sodelovanje

Namen

Partnerstva za sodelovanje so transnacionalni projekti, namenjeni oblikovanju in širjenju inovativnih praks ter spodbujanju sodelovanja, medsebojnega učenja in izmenjave izkušenj na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih.

 Partnerstva za sodelovanje na splošno zadevajo horizontalne prednostne naloge in posebne prednostne naloge na naslednjih področjih:

 • visokošolsko izobraževanje
 • poklicno izobraževanje in usposabljanje
 • šolsko izobraževanje
 • izobraževanje odraslih
 • mladi
 • šport

Obstajata dve vrsti partnerstev za sodelovanje – sodelovalna partnerstva in manjša partnerstva.

Več informacij o horizontalnih prednostnih nalogah za področja vsebuje vodnik za prijavitelje Erasmus+.

Možnosti

Partnerstva za sodelovanje

Ta partnerstva omogočajo javnim, zasebnim in nevladnim organizacijam izvedbo različnih dejavnosti.

Glede na cilje projekta, sodelujoče organizacije ali pričakovani učinek bi morali biti vsi projekti (sodelovalna partnerstva in manjša partnerstva) sorazmerno usmerjeni v:

 • povečanje kakovosti dela, aktivnosti in praks vključenih organizacij in institucij ter odpiranje za nove akterje, ki sami po sebi niso vključeni v en sektor
 • krepitev zmogljivosti organizacij za transnacionalno in medsektorsko delo
 • obravnavanje skupnih potreb in prednostnih nalog na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa
 • omogočanje preobrazbe in spremembe (na individualni, organizacijski ali sektorski ravni), kar bo sorazmerno z okvirom posamezne organizacije pripeljalo do izboljšav in novih pristopov

Manjša partnerstva

Namen tega ukrepa je razširiti dostop za manjše akterje in posameznike, ki jih je z ukrepi na področjih šolskega izobraževanja, izobraževanja odraslih, poklicnega izobraževanja in usposabljanja, mladih in športa sicer težko pritegniti. Ta partnerstva naj bi

 • pritegnila nove udeležence programa, manj izkušene organizacije in manjše akterje ter razširila njihov dostop do programa. Partnerstva naj bi bila za organizacije prvi korak k sodelovanju na evropski ravni
 • podprla vključevanje ciljnih skupin z manj priložnostmi
 • podprla aktivno evropsko državljanstvo in prinesla evropsko razsežnost na lokalno raven

Znotraj ciljev projekta imajo lahko učeči se in zaposleni v izobraževanju možnost izobraževanja, usposabljanja in poučevanja v tujini, če te transnacionalne dejavnosti prispevajo k uresničevanju ciljev projekta.

Postopek

V partnerstvu lahko sodelujejo organizacije s sedežem v državi programa Erasmus+.

Organizacija prijaviteljica mora imeti sedež v državi programa, v partnerstvo pa morajo biti za sodelovalna partnerstva vključene vsaj tri organizacije in za manjša partnerstva vsaj dve organizaciji iz različnih držav programa. Organizacije iz partnerskih držav lahko sodelujejo kot partnerice (ne kot prijaviteljice) v sodelovalnih partnerstvih, če njihova udeležba k projektu prispeva bistveno dodano vrednost.

Prijavi se lahko neomejeno število organizacij.

Dobro je vedeti

Glede na vrsto partnerstva za sodelovanje je njihovo trajanje različno. Podrobnosti in zneski nepovratnih sredstev so v vodniku za prijavitelje za

 • sodelovalna partnerstva
 • manjša partnerstva

Prijava

Prijave je praviloma treba oddati nacionalni agenciji države programa Erasmus+, v kateri ima sedež organizacija prijaviteljica.

Kadar projekte predložijo evropske nevladne organizacije ali so predloženi na področju športa, je treba prijave poslati Evropski izvajalski agenciji za izobraževanje in kulturo.

Related funding calls