Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Partnerskaber med henblik på samarbejde

Hvad er målet med partnerskaber med henblik på samarbejde?

Partnerskaber med henblik på samarbejde er tværnationale projekter, der skal udvikle og dele innovative metoder og fremme samarbejde, "peerlæring" og erfaringsudveksling på uddannelses-og ungeområdet.

 Det overordnede formål med partnerskaberne er at arbejde dels med tværgående prioriteter, dels med prioriteter på bestemte områder som:

 • videregående uddannelse
 • erhvervsuddannelse
 • grundskole- og ungdomsuddannelse
 • voksenuddannelse
 • unge
 • idræt

Der er to typer partnerskaber for samarbejde: samarbejdspartnerskaber og mindre partnerskaber.

Læs mere om prioriteterne på de forskellige områder i programguiden for Erasmus+.

Hvilke muligheder findes der?

Partnerskaber med henblik på samarbejde

Partnerskaber giver mange forskellige offentlige og private organisationer og NGO'er mulighed for at gennemføre en lang række aktiviteter.

Afhængigt af målene med det pågældende projekt, hvilke organisationer der deltager, og den forventede effekt, skal alle projekter (både inden for samarbejdspartnerskaber og mindre partnerskaber) gennemføres på en måde, der står i rimeligt forhold til de ønskede resultater og sigter mod at

 • øge kvaliteten af de involverede organisationers og institutioners arbejde, aktiviteter og praksis og åbne op for nye aktører, som ikke naturligt hører under én sektor
 • opbygge kapacitet hos organisationerne til at arbejde på tværs af lande og sektorer
 • opfylde fælles behov og prioriteter inden for uddannelse, unge og idræt
 • muliggøre omstilling og forandring (på individuelt, organisatorisk eller sektorspecifikt plan), som kan føre til forbedringer og nye tilgange, der tager højde for den enkelte organisations situation.

Mindre partnerskaber

Dette er en form for samarbejde, der skal gøre det lettere at nå ud til små aktører og enkeltpersoner, som det ellers er svært at komme i kontakt med – inden for bl.a. skoleuddannelse, erhvervsuddannelse, ungeområdet og idræt. De mindre partnerskaber skal derfor have til formål at

 • tiltrække og udvide adgangen til programmet for førstegangsdeltagere, mindre erfarne organisationer og mindre aktører Et mindre partnerskab kan være det første skridt, som en organisation tager for at samarbejde på europæisk plan.
 • understøtte inklusionen af grupper med færre muligheder.
 • fremme et aktivt europæisk medborgerskab og overføre den europæiske dimension til lokalt plan.

Der er også mulighed for, at elever og medarbejdere kan få uddannelse, oplæring eller undervisning i udlandet, hvis disse tværnationale aktiviteter bidrager til at nå projektmålene.

Hvordan fungerer partnerskaber med henblik på samarbejde?

Deltagerorganisationer, der vil ansøge om at deltage i et partnerskab, skal befinde sig i et programland.

Ansøgningen skal komme fra en organisation, der er etableret i et programland, og skal omfatte mindst tre organisationer fra forskellige programlande, hvis det drejer sig om samarbejdspartnerskaber, og mindst to organisationer, hvis der er tale om mindre partnerskaber. Organisationer fra partnerlande kan dog godt deltage som partnere (ikke som ansøgere) i samarbejdspartnerskaber, hvis deres deltagelse tilfører projektet afgørende merværdi.

Ansøgningerne kan omfatte et hvilket som helst antal organisationer.

Hvad mere skal du vide?

Partnerskaber med henblik på samarbejde kan have forskellig varighed afhængigt af typen. I programguiden kan du læse mere om partnerskaberne og tilskudsbeløbene:

 • Samarbejdspartnerskaber
 • Mindre partnerskaber

Hvordan ansøger du?

Ansøgninger skal normalt sendes til det nationale agentur i det programland, hvor ansøgerorganisationen er etableret.

Hvis det drejer sig om projekter indsendt af europæiske NGO'er eller idrætsprojekter, skal ansøgningerne indsendes til Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur.

Related funding calls