Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Партньорства за сътрудничество

Каква е целта?

Партньорствата за сътрудничество са трансгранични проекти, имащи за цел разработване и обмен на новаторски практики и насърчаване на сътрудничеството, взаимното обучение и обмена на опит в областта на образованието, обучението и младежта.

 Като цяло партньорствата за сътрудничество трябва да са насочени към хоризонтални приоритети, както и към специфични приоритети в следните области:

 • висше образование
 • професионално образование и обучение
 • училищно образование
 • учене за възрастни
 • младеж
 • спорт

Съществуват два вида партньорства за сътрудничество – партньорства за сътрудничество и дребномащабни партньорства.

Повече информация за специфичните за дадена област приоритети е достъпна в ръководството за програмата.

Какви възможности съществуват?

Партньорства за сътрудничество

Те дават възможност на различни обществени, частни и неправителствени организации да изпълняват широк кръг дейности.

В зависимост от целите на проекта, участващите организации или очакваното въздействие всички проекти (партньорства за сътрудничество и дребномащабни партньорства) следва да бъдат пропорционално насочени към:

 • повишаване на качеството на работата, дейностите и практиките на участващите организации и институции и отваряне за нови участници, които по принцип не са в един сектор
 • изграждане на капацитет на организациите за транснационална и междусекторна работа
 • действия в отговор на общите нужди и приоритети в областта на образованието, обучението, младежта и спорта
 • създаване на възможности за трансформация и промяна (на индивидуално, организационно или секторно равнище), водещи до подобрения и нови подходи, пропорционално на контекста на всяка организация

Дребномащабни партньорства

Целта на това действие е разширяване на достъпа, за да се включат малки участници и физически лица, до които трудно може да се достигне в сферата на училищното образование, образованието за възрастни, професионалното образование и обучение, младежта и спорта. Тези партньорства следва да бъдат насочени към:

 • привличане и разширяване на достъпа до програмата за нови участници, организации с по-малък опит и малки участници. Тези партньорства следва да изпълняват ролята на първа стъпка за сътрудничеството на организациите на европейско равнище
 • подкрепа за приобщаването на целеви групи с по-малко възможности
 • подкрепа за активната гражданска позиция на европейците и придаване на европейско измерение на дейностите на местно равнище

В рамките на целите на проекта съществуват и възможности за учащи и преподаватели да учат, да се обучават или да преподават в чужбина при условие, че тези трансгранични дейности по преподаване, обучение и учене допринасят за постигане на целите на проекта.

Как работи това?

Участващите организации, които имат намерение да кандидатстват за дадена възможност, трябва да са установени в държава по програмата.

Кандидатурите трябва да бъдат подадени от организация, установена в държава по програмата, и трябва да включват най-малко три организации — за партньорствата за сътрудничество и поне две организации — за дребномащабните партньорства, като тези организации трябва да бъдат от различни държави по програмата. Организации от държави партньори могат да участват като партньори (а не като кандидати) в партньорства за сътрудничество, ако тяхното участие носи съществена добавена стойност за проекта.

Броят на включените в кандидатурите организации не е ограничен.

Какво друго трябва да знаете?

Партньорствата за сътрудничество могат да имат различна продължителност в зависимост от вида си. Повече информация, включително за размера на безвъзмездните средства, е достъпна в ръководството за програмата:

 • Партньорства за сътрудничество
 • Дребномащабни партньорства

Как се кандидатства?

Кандидатурите се подават до националната агенция в държавата по програмата, в която е установена кандидатстващата организация.

За проекти, представени от европейски НПО, или проекти в областта на спорта, кандидатурите следва да се подават в Европейската изпълнителна агенция за образование и култура.

Related funding calls