Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Partnerství pro spolupráci

Co je cílem?

Partnerství pro spolupráci jsou nadnárodní projekty, jejichž cílem je rozvíjet a sdílet inovativní postupy a podporovat spolupráci, vzájemné učení a výměnu zkušeností v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže.

 Obecným cílem partnerství pro spolupráci je pak řešení průřezových i specifických priorit, které se vztahují k těmto oblastem:

 • vysokoškolské vzdělávání
 • odborné vzdělávání a příprava
 • školní vzdělávání
 • vzdělávání dospělých
 • mládež
 • sport

Partnerství pro spolupráci může být dvojího druhu – kooperativní partnerství a partnerství malého rozsahu.

Další informace týkající se horizontálních priorit jednotlivých oblastí najdete v příručce k programu Erasmus+.

Co program nabízí?

Partnerství pro spolupráci

Tato partnerství poskytují široké škále veřejných a soukromých subjektů a nevládních organizací příležitosti k realizaci celé řady aktivit:

V závislosti na cílech projektu, zúčastněných organizacích nebo očekávaném dopadu by se všechny projekty (kooperativní partnerství a partnerství malého rozsahu) měly adekvátně zaměřit na

 • vyšší kvalitu práce, činností a postupů zapojených organizací a institucí a dostupnost pro nové subjekty, které nejsou přirozeně začleněny v rámci určitého odvětví
 • budování kapacit organizací pro činnost na nadnárodní a meziodvětvové úrovni
 • uspokojení potřeb a řešení priorit v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu
 • transformaci a změnu (na úrovni jednotlivce, organizace nebo odvětví) vedoucí ke zlepšením a novým přístupům, adekvátně situaci každé organizace

Partnerství malého rozsahu

Cílem tohoto opatření je širší přístup k drobným aktérům a jednotlivcům, kteří jsou obtížně dosažitelní v oblasti školního vzdělávání, vzdělávání dospělých, odborného vzdělávání a přípravy, mládeže a sportu. Tato partnerství by proto měla být zaměřena na:

 • získání nových účastníků programu, méně zkušených organizací a malých subjektů a širší možnosti jejich účasti (tato partnerství by měla být prvním krokem organizací ke spolupráci na evropské úrovni)
 • podporu začlenění cílových skupin s omezenými příležitostmi
 • podporu aktivního evropského občanství a zapojení evropského rozměru na místní úrovni

Podle působnosti cílů projektu jsou pro žáky, studenty a pracovníky k dispozici možnosti studia, odborné přípravy nebo pedagogického působení v zahraničí, pokud takové výukové, školicí nebo studijní aktivity přispějí k dosažení cílů projektu.

Jak program funguje?

Zájemci z řad zúčastněných organizací musejí mít sídlo v jedné z programových zemí.

Podání žádosti musí proběhnout pod vedením organizace usazené v programové zemi a musí zpravidla v případě kooperativních partnerství zahrnovat alespoň tři a v případě partnerství malého rozsahu alespoň dvě organizace z různých programových zemí. Organizace z partnerských zemí se mohou zapojit jako partneří (nikoli jako žadatelé) v kooperativních partnerstvích, přinese-li jejich účast projektu významnou přidanou hodnotu.

Žádosti mohou zahrnout libovolný počet organizací.

Co byste ještě měli vědět

V závislosti na oblasti, v níž působí, mohou mít partnerství pro spolupráci různou délku trvání. Podrobnosti a výše grantu jsou k dispozici v Příručce programu pro

 • kooperativní partnerství
 • partnerství malého rozsahu

Jak podat žádost?

Žádost je v zásadě nutné zaslat národní agentuře v programové zemi, kde má sídlo žádající organizace.

V případě projektů předložených evropskými nevládními organizacemi nebo v oblasti sportu by žádosti měly být předkládány Evropské výkonné agentuře pro vzdělávání a kulturu.

Related funding calls