Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Partnerskap för samarbete

Vad går det ut på?

Partnerskap för samarbete är internationella projekt som ska ta fram och sprida innovativa metoder och främja samarbete, ömsesidigt lärande och erfarenhetsutbyte när det gäller utbildning och ungdomsverksamhet.

 Partnerskapen ska gälla övergripande frågor men också specifika prioriteringar inom

 • högre utbildning
 • yrkesutbildning
 • skolutbildning
 • vuxenutbildning
 • ungdomsfrågor
 • idrott.

Det finns två typer av partnerskap för samarbete – samarbetspartnerskap och småskaliga partnerskap.

Du kan läsa mer om de övergripande ämnesspecifika målen i programhandledningen.

Vilka möjligheter finns?

Partnerskap för samarbete

Tack vare partnerskapen kan offentliga, privata och icke-statliga organisationer bidra till en rad aktiviteter.

Beroende på projektets mål, de deltagande organisationerna och det förväntade resultatet bör alla projekt (samarbetspartnerskap och småskaliga partnerskap) proportionellt efter förmåga syfta till följande:

 • Öka kvaliteten på de deltagande organisationernas och institutionernas arbete, verksamheter och metoder och öppna sina verksamheter för nya aktörer som normalt inte är verksamma inom en viss sektor.
 • Bygga upp organisationernas kapacitet att arbeta sektorsövergripande och i olika länder.
 • Arbeta med gemensamma behov och prioriteringar inom allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdomsfrågor och idrott.
 • Möjliggöra omställning och förändring (hos individen, organisationen eller sektorn) för att skapa förbättringar och ta fram nya metoder och tillvägagångssätt utifrån varje organisations behov.

Småskaliga partnerskap

Den här åtgärden riktar sig till små aktörer och enskilda personer som är svåra att nå och ska bredda deras tillgång till skolutbildning, vuxenutbildning, yrkesutbildning, fortbildning och ungdoms- och idrottsverksamhet. Partnerskapen syftar därför till följande:

 • Locka nya deltagare, mindre erfarna organisationer och små aktörer och bredda deras tillträde till programmet. Dessa partnerskap bör fungera som en inkörsport till samarbete på europeisk nivå för organisationerna.
 • Stödja inkludering av personer med sämre förutsättningar.
 • Stödja ett aktivt europeiskt medborgarskap och främja den europeiska dimensionen på lokal nivå.

Det finns också möjligheter för studerande och personal att studera, praktisera eller undervisa utomlands om det bidrar till att nå projektets mål.

Hur går det till?

Organisationer som vill söka måste vara baserade i ett programland.

Ansökan ska samordnas av en organisation i ett programland och ska omfatta minst tre organisationer för samarbetsprojekt och minst två organisationer för småskaliga partnerskap från olika programländer. Organisationer från partnerländer kan dock delta som partner (inte som sökande) i samarbetspartnerskap om deras deltagande tillför ett betydande mervärde för projektet.

En ansökan kan gälla hur många organisationer som helst – det finns inget maxantal.

Vad mer behöver jag veta?

Hur länge partnerskap för samarbete pågår beror på typen av partnerskap. Du kan läsa mer och se bidragsbeloppen i programhandledningen för

 • samarbetspartnerskap
 • småskaliga partnerskap

Hur söker jag?

Ansökan ska normalt skickas till det nationella programkontoret i det programland där den sökande organisationen ligger.

Om projektet skickas in av europeiska icke-statliga organisationer eller gäller idrottsprojekt ska ansökan skickas till Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur.

Related funding calls