Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Odborná príprava pre zamestnancov

Program Erasmus+ ponúka možnosti pracovníkom v oblasti vzdelávania, a to pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom.

Odborná príprava v zahraničí môže zahŕňať mentorské programy, pozorovanie kolegov pri práci, kurzy profesionálneho rozvoja alebo podujatia na rozvoj osobitných kompetencií.

Z programu Erasmus+ sa podporujú vzdelávacie inštitúcie aj relevantné organizácie, ktoré nepôsobia v sektore vzdelávania.

Príležitosti na účasť v činnostiach profesionálneho rozvoja sú dostupné pre zamestnancov na všetkých úrovniach vzdelávania.

Vysokoškolské vzdelávanie

Jedným z cieľov programu Erasmus+ je podporovať pobyty odbornej prípravy pre zamestnancov pracujúcich v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania. V rámci programu Erasmus+ môžete absolvovať odbornú prípravu v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania v krajine zapojenej do tohto programu alebo v partnerskej krajine. Ak pracujete v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania v krajine zapojenej do programu, môžete absolvovať odbornú prípravu aj v organizácii pôsobiacej mimo sektora vzdelávania v krajine zapojenej do programu alebo partnerskej krajine.

Ďalšie informácie

Odborné vzdelávanie a príprava

Program Erasmus+ poskytuje podporu na odborný rozvoj ľudí pracujúcich v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (OVP) prostredníctvom pobytov odbornej prípravy v zahraničí. Tieto príležitosti môžu pozostávať zo štruktúrovaných kurzov, pobytov odbornej prípravy alebo období pozorovania pri práci v inštitúcii odborného vzdelávania a prípravy alebo v inej príslušnej organizácii so sídlom v krajine zapojenej do programu Erasmus+.

Ďalšie informácie

Školské vzdelávanie

Program Erasmus+ poskytuje podporu na činnosti odbornej prípravy v zahraničí pre odborníkov zapojených do predškolského, základného a stredoškolského vzdelávania. Tieto príležitosti môžu pozostávať zo štruktúrovaných kurzov, pobytov odbornej prípravy alebo období pozorovania pri práci v škole v inej príslušnej organizácii zaoberajúcej sa školským vzdelávaním so sídlom v krajine zapojenej do programu Erasmus+.

Ďalšie informácie

Vzdelávanie dospelých

Program Erasmus+ poskytuje podporu na pobyty odbornej prípravy v organizáciách vzdelávania dospelých v zahraničí. Tieto príležitosti môžu pozostávať zo štruktúrovaných kurzov, pobytov odbornej prípravy alebo období pozorovania pri práci v organizácii zaoberajúcej sa vzdelávaním dospelých so sídlom v krajine zapojenej do programu Erasmus+.

Ďalšie informácie

Zamestnanci so špeciálnymi potrebami v dôsledku fyzickej, duševnej alebo zdravotnej situácie

K dispozícii sú dodatočné finančné prostriedky a zamestnanci majú nárok na rovnaké podporné služby zo strany prijímajúcej inštitúcie ako miestni zamestnanci.

Ďalšie informácie