Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Această pagină nu prezintă momentan conținutul Ghidului programului Erasmus+ 2022. Cu toate acestea, puteți să descărcați ghidul complet pentru 2022 în format PDF, în limba preferată, făcând clic pe „Download”, în partea dreaptă a acestei pagini.

Evenimente sportive europene non-profit

OBIECTIVELE ACȚIUNII

Această acțiune își propune să sprijine organizarea de evenimente sportive cu dimensiune europeană în următoarele domenii:

 • voluntariatul în domeniul sportului;
 • incluziunea socială prin sport;
 • combaterea discriminării în sport, incluzând egalitatea de gen;
 • încurajarea participării la activități sportive și fizice, inclusiv: (a) punerea în aplicare a Recomandării Consiliului privind activitatea fizică de îmbunătățire a stării de sănătate, a Orientărilor UE privind activitatea fizică și a Apelului de la Tartu pentru un stil de viață sănătos; (b) sprijinirea punerii în aplicare a Săptămânii europene a sportului; (c) promovarea sportului și a activității fizice ca instrument pentru sănătate; (d) promovarea tuturor activităților care încurajează practicarea sportului și a activității fizice, inclusiv sporturile și jocurile tradiționale și sportul intergenerațional.

Proiectul trebuie să se concentreze asupra unuia dintre aceste obiective. Se poate concentra și asupra obiectivelor rămase, dar obiectivul principal trebuie să fie clar identificabil și să prevaleze în propunere.

În cadrul proiectului se oferă sprijin financiar pentru organizarea unui eveniment sportiv la nivel european într-o țară participantă la program sau pentru organizarea de evenimente locale europene în mai multe țări participante la program.

CE CRITERII TREBUIE ÎNDEPLINITE PENTRU A DEPUNE O CERERE DE GRANT PENTRU EVENIMENTE SPORTIVE EUROPENE NON-PROFIT?

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Pentru a fi eligibile pentru un grant UE Erasmus+, propunerile de proiecte de evenimente sportive europene non-profit trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

Cine poate prezenta o cerere?

Orice organism sau organizație public(ă), cu entitățile sale afiliate (dacă există), activ(ă) în domeniul sportului, stabilit(ă) într-o țară participantă la program. De exemplu, o astfel de organizație poate fi (listă neexhaustivă):

 • un organism public având responsabilități în domeniul sportului la nivel local, regional sau național;
 • o organizație sportivă de nivel local, regional, național, european sau internațional;
 • un comitet național olimpic sau o confederație națională de sport;
 • o organizație care reprezintă mișcarea „sportul pentru toți”;
 • o organizație activă în domeniul promovării activității fizice;
 • o organizație care reprezintă sectorul activităților de agrement;
 • o organizație activă în domeniul educației, formării sau tineretului.

Ce tipuri de organizații sunt eligibile pentru participarea la proiect?

Orice organism sau organizație public(ă), cu entitățile sale afiliate (dacă există), activ(ă) în domeniul sportului, stabilit(ă) într-o țară participantă la program.

Numărul și profilul organizațiilor participante

Un eveniment sportiv european non-profit este transnațional și implică:

Pentru evenimentul local european (tipul I): minimum 3 organizații care provin din 3 țări diferite participante la program și maximum 5 organizații care provin din 5 țări diferite participante la program.

Pentru evenimentul local european (tipul II): minimum 6 organizații din 6 țări diferite participante la program

Pentru evenimentul la nivel european: minimum 10 organizații din 10 țări diferite participante la program. În plus față de coordonatorul proiectului, solicitantul trebuie să identifice în formularul de candidatură cel puțin 9 organizații care sunt considerate parteneri asociați. În ceea ce privește aspectele contractuale de gestionare, acești parteneri asociați nu sunt considerați parteneri de proiect și nu primesc niciun fel de finanțare din partea programului ca parte a proiectului.

 

Locul de desfășurare a activităților

Pentru evenimentele locale europene (tipurile I și II), activitățile trebuie să aibă loc în fiecare țară participantă la program care este implicată în Evenimentul sportiv european non-profit.

Pentru evenimentul la nivel european, activitățile trebuie să aibă loc în țara participantă la program a organizației solicitante implicate în Evenimentul sportiv european non-profit.

Durata proiectului

Durata trebuie să fie aleasă la momentul depunerii cererii (12 sau 18 luni), în funcție de obiectivul proiectului și de tipul de activități prevăzute în timp.

Unde se depune cererea?

La Agenția Executivă pentru Educație și Cultură (EACEA).

Numărul de identificare al cererii de propuneri: ERASMUS-SPORT-2021-SNCESE.

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 20 mai, ora 17:00:00 (ora Bruxelles-ului).

Organizațiile solicitante vor fi evaluate în funcție de criteriile de excludere și de selecție relevante. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

CREAREA UNUI PROIECT

Grantul UE va fi acordat organizațiilor responsabile cu pregătirea, organizarea și monitorizarea evenimentelor sportive.

Sunt sprijinite următoarele activități standard (listă neexhaustivă):

 • pregătirea și organizarea evenimentului;
 • organizarea de activități educaționale pentru sportivi, antrenori, organizatori și voluntari în perioada premergătoare evenimentului;
 • organizarea de activități secundare în cadrul evenimentului sportiv (conferințe, seminare);
 • formarea voluntarilor;
 • punerea în aplicare a activităților existente (evaluări, elaborarea de planuri pentru viitor);
 • activități de comunicare legate de tema evenimentului.

Următoarele evenimente sportive nu sunt susținute în cadrul acestei acțiuni:

 • competițiile sportive organizate periodic de către federațiile/asociațiile/ligile sportive naționale, europene sau internaționale (campionate naționale, europene sau mondiale), cu excepția cazului în care se solicită sprijin financiar pentru organizarea de activități secundare care vizează o populație extinsă.

IMPACTUL PRECONIZAT

Impactul preconizat al acestei acțiuni este:

 • creșterea gradului de sensibilizare cu privire la rolul sportului în promovarea incluziunii sociale, a egalității de șanse și a activității fizice benefice pentru sănătate (HEPA);
 • creșterea nivelului de participare la sport, la activități fizice și la activități de voluntariat.

CRITERII DE ATRIBUIRE

Relevanța proiectului

(punctaj maxim 30 de puncte)

Măsura în care:

 • propunerea este relevantă pentru obiectivele și prioritățile acțiunii;
 • propunerea se bazează pe o analiză reală și adecvată a nevoilor;
 • propunerea este inovatoare;
 • propunerea este complementară altor inițiative deja desfășurate de organizațiile participante;
 • propunerea aduce valoare adăugată la nivelul UE prin rezultate care nu ar putea fi obținute prin activități desfășurate de o singură țară.

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului

(punctaj maxim 20 de puncte)

Măsura în care:

 • planul de lucru al proiectului este clar, complet și eficace, incluzând etape adecvate de pregătire, punere în aplicare, monitorizare, evaluare și diseminare a rezultatelor proiectului;
 • proiectul este eficient din punctul de vedere al costurilor și alocă resurse corespunzătoare pentru fiecare activitate;
 • metodologia propusă este clară, adecvată și fezabilă;
 • proiectul propune măsuri relevante de control al calității pentru a asigura faptul că punerea în aplicare a proiectului este de înaltă calitate și se încadrează în timp și în buget;
 • proiectul include utilizarea instrumentelor și a metodelor de învățare digitale în scopul completării activităților fizice pe care le desfășoară și al îmbunătățirii cooperării cu organizațiile partenere.

Calitatea parteneriatului și a modalităților de cooperare

(punctaj maxim 20 de puncte)

Măsura în care:

 • proiectul implică o combinație adecvată de organizații participante în ceea ce privește profilul și expertiza pentru a îndeplini cu succes toate obiectivele proiectului;
 • repartizarea propusă a sarcinilor demonstrează angajamentul și contribuția activă a tuturor organizațiilor participante;
 • propunerea include mecanisme eficace de coordonare și de comunicare între organizațiile participante, precum și între acestea și alte părți interesate relevante;
 • dacă este cazul, măsura în care implicarea unei organizații participante dintr-o țară parteneră aduce o valoare adăugată proiectului.

Impact

(punctaj maxim 30 de puncte)

Măsura în care:

 • propunerea de proiect include măsuri concrete și logice pentru a integra rezultatele proiectului în activitatea uzuală a organizației participante;
 • proiectul poate avea un impact pozitiv asupra participanților și organizațiilor participante, precum și asupra comunității în general;
 • rezultatele preconizate ale proiectului pot fi utilizate în afara organizațiilor participante în timpul proiectului și după încheierea acestuia, precum și la nivel local, regional, național sau european;
 • propunerea de proiect include planuri și metode adecvate pentru evaluarea rezultatelor proiectului;
 • propunerea de proiect include măsuri concrete și eficiente pentru a face cunoscute rezultatele proiectului în cadrul organizațiilor participante, pentru a partaja rezultatele cu alte organizații și cu publicul și pentru a recunoaște public finanțarea din partea Uniunii Europene;
 • propunerea de proiect include măsuri concrete și eficiente pentru a asigura sustenabilitatea proiectului și capacitatea acestuia de a continua să producă efecte și rezultate după utilizarea grantului UE.

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 60 de puncte, luându-se în considerare punctajul minim de admitere necesar pentru cele patru criterii de atribuire: minimum 15 puncte pentru categoriile „Relevanța proiectului” și „Impact” și minimum 10 puncte pentru categoriile „Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului” și „Calitatea parteneriatului și a modalităților de cooperare”. În cazurile ex aequo, se va acorda prioritate punctajelor celor mai mari obținute pentru „Relevanța proiectului”, iar apoi pentru „Impact”.

CARE SUNT REGULILE DE FINANȚARE?

Contribuțiile pentru Evenimentele sportive europene non-profit iau forma unor sume forfetare. Valoarea sumei forfetare depinde de numărul de evenimente și de numărul de organizații implicate în proiect.

Solicitanții vor alege între cele 3 sume predefinite, în funcție de numărul de evenimente și de numărul de organizații implicate în proiect.

 

Categoria de evenimente sportive

Sumă forfetară

Evenimente locale europene: cel puțin un eveniment pe țară în cel puțin 3 țări diferite participante la program

Tipul I: minimum 3 organizații din 3 țări diferite participante la program și maximum 5 organizații din 5 țări diferite participante la program.

200 000 EUR

Tipul II: minimum 6 organizații din 6 țări diferite participante la program

300 000 EUR

Evenimente la nivel european: un singur eveniment la care participă cel puțin 10 organizații din cel puțin 10 țări participante la program (inclusiv organizația solicitantă)

450 000 EUR

 1. Pentru evenimentul local european (tipul I): 200 000 EUR

Propunerile se referă la proiecte cu beneficiari multipli, în cazul cărora toate cheltuielile trebuie să fie acoperite de organizațiile solicitante și partenere. Organizațiile participante identificate (de la 3 la 5) sunt considerate cobeneficiari, iar evenimentele și activitățile secundare organizate vor avea loc în fiecare țară participantă la program implicată.

Propunerile includ o secțiune specifică cu repartizarea sarcinilor și a granturilor UE între parteneri. De asemenea, se precizează calendarul de punere în aplicare a fiecărei activități a proiectului și termenul-limită pentru prezentarea rezultatelor proiectului.

Solicitanții trebuie să împartă activitățile proiectului în „pachete de lucru”. Fiecare pachet de lucru este corelat cu obiective specifice, iar solicitanții trebuie să identifice un set de indicatori cantitativi și calitativi care să permită evaluarea nivelului de realizare a obiectivelor respective.

 1. Pentru evenimentul local european (tipul II): 300 000 EUR

Propunerile se referă la proiecte cu beneficiari multipli, în cazul cărora toate cheltuielile trebuie să fie acoperite de organizațiile solicitante și partenere. Organizațiile participante identificate (minimum 6) sunt considerate cobeneficiari, iar evenimentele și activitățile secundare organizate vor avea loc în fiecare țară participantă la program implicată.

Propunerile includ o secțiune specifică cu repartizarea sarcinilor și a granturilor UE între parteneri. De asemenea, se precizează calendarul de punere în aplicare a fiecărei activități a proiectului și termenul-limită pentru prezentarea rezultatelor proiectului.

Solicitanții trebuie să împartă activitățile proiectului în „pachete de lucru”. Fiecare pachet de lucru este corelat cu obiective specifice, iar solicitanții trebuie să identifice un set de indicatori cantitativi și calitativi care să permită evaluarea nivelului de realizare a obiectivelor respective.

 1. Pentru evenimentul la nivel european: 450 000 EUR

Propunerile se referă la proiecte cu beneficiar unic, ceea ce înseamnă că toate cheltuielile trebuie să fie acoperite de organizația solicitantă. Cele 10 organizații participante identificate sunt considerate parteneri asociați, iar evenimentul și activitățile secundare organizate vor avea loc în țara participantă la program a organizației solicitante.

Se precizează calendarul de punere în aplicare a fiecărei activități a proiectului și termenul-limită pentru prezentarea rezultatelor proiectului.

Solicitanții trebuie să împartă activitățile proiectului în „pachete de lucru”. Fiecare pachet de lucru este corelat cu obiective specifice, iar solicitanții trebuie să identifice un set de indicatori cantitativi și calitativi care să permită evaluarea nivelului de realizare a obiectivelor respective.

Plata grantului

Condiția pentru plata integrală a grantului este finalizarea pachetelor de lucru în conformitate cu criteriile de calitate descrise în cerere. În cazul în care un pachet de lucru nu este finalizat, este finalizat parțial sau este evaluat ca nesatisfăcător în urma evaluării calității, se pot aplica reduceri corespunzătoare ale valorii grantului, astfel cum se descrie în acordul de grant.

Mai multe detalii sunt descrise în modelul de acord de grant disponibil pe portalul pentru oportunități de finanțare și de ofertare (FTOP).

table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}
Tagged in: