Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Această pagină nu prezintă momentan conținutul Ghidului programului Erasmus+ 2022. Cu toate acestea, puteți să descărcați ghidul complet pentru 2022 în format PDF, în limba preferată, făcând clic pe „Download”, în partea dreaptă a acestei pagini.

Mobilitatea cursanților și a personalului din domeniul educației și formării profesionale

Această acțiune sprijină furnizorii de educație și formare profesională (EFP) și alte organizații active în domeniul EFP care doresc să organizeze activități de mobilitate în scopul învățării pentru cursanții și personalul din domeniul EFP.

Este sprijinită o gamă largă de activități, inclusiv observarea directă la locul de muncă și cursuri de dezvoltare profesională pentru personal, stagii normale, stagii de practică pe termen lung (ErasmusPro), experți invitați și alte activități, după cum se explică mai jos.

Organizațiile participante trebuie să promoveze în mod activ, prin activitățile lor, incluziunea și diversitatea, durabilitatea mediului și educația digitală: prin utilizarea oportunităților de finanțare specifice oferite de program în aceste scopuri, prin sensibilizarea participanților lor, prin schimbul de bune practici și prin alegerea unei structuri adecvate pentru activitățile lor.

OBIECTIVELE ACȚIUNII

Scopul activităților de mobilitate finanțate de Erasmus+ este de a oferi oportunități de învățare individuale și de a sprijini internaționalizarea și dezvoltarea instituțională a furnizorilor de EFP și a altor organizații din domeniul educației și formării profesionale. Acțiunea va sprijini punerea în aplicare a Recomandării Consiliului privind educația și formarea profesională și a Declarației de la Osnabrück, precum și a Agendei pentru competențe în Europa. Acțiunea va contribui, de asemenea, la crearea Spațiului european al educației. Concret, obiectivele acestei acțiuni sunt:

Îmbunătățirea calității educației și formării profesionale inițiale și continue (EFPI și EFPC) în Europa prin:

 • consolidarea competențelor-cheie și a competențelor transversale, în special a învățării limbilor străine
 • sprijinirea dezvoltării competențelor specifice locului de muncă necesare pe piața actuală și viitoare a muncii
 • schimbul de bune practici și promovarea utilizării de metode și tehnologii pedagogice noi și inovatoare, precum și sprijinirea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice, a formatorilor, a mentorilor și a altor membri ai personalului din domeniul educației și formării profesionale
 • consolidarea capacității furnizorilor de EFP de a realiza proiecte de mobilitate de înaltă calitate, precum și a capacității lor de a forma parteneriate de calitate și de a-și dezvolta totodată strategia de internaționalizare
 • asigurarea unei posibilități realiste de mobilitate pentru orice cursant încadrat în EFPI și EFPC, precum și creșterea duratei medii a mobilității pentru cursanții din domeniul EFP, cu scopul de a spori calitatea și impactul mobilității
 • promovarea calității, a transparenței și a recunoașterii rezultatelor învățării în perioadele de mobilitate în străinătate, în special prin utilizarea instrumentelor și a mijloacelor europene[1].

Consolidarea dimensiunii europene a predării și învățării prin:

 • promovarea valorilor incluziunii și diversității, a toleranței și a participării democratice
 • promovarea cunoașterii patrimoniului și diversității europene comune
 • sprijinirea dezvoltării de rețele profesionale în întreaga Europă

CUM SE POT ACCESA OPORTUNITĂȚILE DE MOBILITATE ERASMUS+?

Furnizorii de EFP și alte organizații active în educația și formarea profesională pot solicita finanțare în două moduri:

 • Proiecte pe termen scurt pentru mobilitatea cursanților și a personalului, care oferă organizațiilor solicitante posibilitatea de a organiza diverse activități de mobilitate pe o perioadă de șase până la optsprezece luni. Proiectele pe termen scurt reprezintă cea mai bună alegere pentru organizațiile care participă la Erasmus+ pentru prima dată sau pentru cele care doresc să organizeze doar un număr limitat de activități.
 • Proiecte acreditate pentru mobilitatea cursanților și a personalului, care sunt deschise numai pentru organizațiile care dețin o acreditare Erasmus în domeniul educației și formării profesionale. Această componentă specifică de finanțare permite organizațiilor acreditate să primească în mod regulat finanțare pentru activități de mobilitate care contribuie la punerea în aplicare progresivă a planului lor Erasmus.

Acreditările Erasmus sunt disponibile pentru toate organizațiile care doresc să organizeze activități de mobilitate în mod regulat. Experiența anterioară în cadrul programului nu este necesară pentru depunerea cererii. Pentru a afla mai multe despre această oportunitate, consultați capitolul din prezentul ghid privind acreditarea Erasmus în domeniul învățământului pentru adulți, al educației și formării profesionale și al învățământului școlar.

În plus, organizațiile pot adera la program fără a depune o cerere, prin:

 • aderarea la un consorțiu de mobilitate Erasmus+ existent care este gestionat de un coordonator de consorțiu acreditat din țara lor și care acceptă noi membri în consorțiu;
 • găzduirea unor participanți din altă țară: orice organizație poate deveni organizație gazdă pentru cursanți sau membri ai personalului care provin dintr-o organizație parteneră din străinătate. A deveni organizație gazdă este o experiență valoroasă și o modalitate bună de a afla mai multe despre program înainte de a depune cererea.

Furnizorii de EFP sunt încurajați să adere la eTwinning: o comunitate online găzduită pe o platformă securizată și accesibilă profesorilor, verificată de serviciul eTwinning din fiecare țară. Platforma eTwinning permite furnizorilor de EFP să creeze săli de clasă virtuale comune și să desfășoare proiecte împreună cu alți furnizori de EFP și cu alte organizații partenere (și anume, întreprinderi gazdă), permite profesorilor și formatorilor să discute și să facă schimburi cu colegii și să se implice într-o varietate de oportunități de dezvoltare profesională. De asemenea, eTwinning este mediul perfect pentru a găsi parteneri pentru proiecte viitoare.

CREAREA UNUI PROIECT

Organizația solicitantă este actorul principal într-un proiect aferent Acțiunii-cheie 1. Solicitantul redactează și depune cererea, semnează acordul de grant, pune în aplicare activitățile de mobilitate și raportează agenției sale naționale. Procedura de depunere a cererilor, atât pentru proiectele pe termen scurt, cât și pentru acreditarea Erasmus, se concentrează pe nevoile și planurile organizației solicitante.

Cele mai multe tipuri de activități disponibile sunt activități de mobilitate de ieșire. Aceasta înseamnă că organizația solicitantă va acționa ca organizație de trimitere: va selecta participanții și îi va trimite către o organizație gazdă din străinătate. În plus, există tipuri speciale de activități care permit organizațiilor solicitante să invite în cadrul organizației experți sau cadre didactice și pedagogi în curs de formare. Scopul activităților de intrare nu este de a crea schimburi bidirecționale, ci mai degrabă de a aduce persoane care pot contribui la dezvoltarea și la internaționalizarea organizației solicitante.

Punerea în aplicare a tuturor activităților sprijinite în cadrul acestei acțiuni trebuie să respecte standardele de calitate Erasmus. Standardele de calitate Erasmus acoperă practici concrete de punere în aplicare a sarcinilor proiectului, precum selecția și pregătirea participanților, definirea, evaluarea și recunoașterea rezultatelor învățării, partajarea rezultatelor proiectului etc. Pentru a citi textul complet al standardelor de calitate Erasmus, accesați următorul link către site-ul Europa: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_ro

Incluziune și diversitate

În conformitate cu standardele de calitate Erasmus, organizațiile care primesc sprijin în cadrul programului trebuie să se asigure că oferă oportunități de mobilitate participanților din toate mediile într-o manieră favorabilă incluziunii și echitabilă. Selecția cursanților care vor participa la activitățile proiectului ar trebui să ia în considerare factori-cheie precum motivația, meritul și nevoile de dezvoltare personală și de învățare ale participanților. În mod similar, selecția participanților din rândul personalului ar trebui să asigure că beneficiile obținute de aceștia în materie de dezvoltare profesională sunt puse la dispoziția tuturor cursanților din cadrul organizației.

În timpul pregătirii, al punerii în aplicare și al monitorizării activităților de mobilitate, organizațiile de trimitere și organizațiile gazdă trebuie să implice participanții în decizii-cheie pentru a garanta un impact și beneficii maxime pentru fiecare participant.

Organizațiile participante care furnizează educație și formare sunt încurajate să creeze și să faciliteze în mod activ oportunități de mobilitate, de exemplu prin crearea unor ferestre de mobilitate în calendarul lor academic și prin definirea etapelor standard de reintegrare pentru participanții care se întorc.

Practici responsabile și durabile din punctul de vedere al mediului

În conformitate cu standardele de calitate Erasmus, organizațiile care primesc sprijin din partea programului trebuie să promoveze în rândul participanților un comportament responsabil și durabil din punctul de vedere al mediului, sensibilizându-i cu privire la importanța măsurilor de reducere sau compensare a amprentei de mediu a activităților de mobilitate. Aceste principii ar trebui să se reflecte în pregătirea și punerea în aplicare a tuturor activităților programului, în special prin utilizarea sprijinului financiar specific oferit de program, pentru a promova mijloace de călătorie sustenabile. Organizațiile care furnizează educație și formare profesională ar trebui să integreze aceste principii în activitatea lor de zi cu zi și să promoveze în mod activ o schimbare de mentalitate și de comportament în rândul cursanților și al personalului.

Tranziția digitală în educație și formare

În conformitate cu standardele de calitate Erasmus, programul sprijină toate organizațiile participante să încorporeze utilizarea instrumentelor digitale și a metodelor de învățare digitale în completarea activităților lor fizice, pentru a îmbunătăți atât cooperarea dintre organizațiile partenere, cât și calitatea activităților lor de învățare și predare. De asemenea, instituțiile EFP ar trebui să sporească gradul de sensibilizare în rândul cursanților și al personalului lor cu privire la oportunitățile din cadrul programului de a dobândi și de a-și perfecționa competențele digitale relevante, inclusiv stagiile pentru oportunități digitale (Digital Opportunity Traineeships) pentru cursanții și proaspeții absolvenți de EFP[2]. Personalul didactic și administrativ poate beneficia și de programe de formare în domeniul competențelor digitale în scopul dobândirii competențelor digitale relevante pentru a utiliza tehnologii digitale în cadrul cursurilor și pentru a digitaliza administrația.

ACTIVITĂȚI

Această secțiune prezintă tipul de activități care pot fi sprijinite prin fonduri Erasmus+, atât ca parte a proiectelor pe termen scurt, cât și ca parte a proiectelor acreditate.

Pentru orice activitate, se poate oferi sprijin suplimentar persoanelor care însoțesc participanții cu mai puține oportunități, minori sau tineri adulți care necesită supraveghere. Însoțitorii pot beneficia de sprijin pentru întreaga durată a activității sau pentru o parte a acesteia.

Mobilitatea personalului

Activități eligibile

 • Job shadowing (între 2 și 60 de zile)
 • Misiuni de predare sau formare (între 2 și 365 de zile)
 • Cursuri și formare (între 2 și 30 de zile)

În cazul cursurilor și formării, taxele de studii eligibile vor fi limitate la un total de 10 zile per participant. Solicitanții sunt responsabili pentru alegerea cursurilor și a formării. Următoarele standarde de calitate au fost concepute pentru a ghida solicitanții în alegerea furnizorilor de cursuri: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en

Pe lângă mobilitatea fizică, toate activitățile de mobilitate ale personalului pot fi combinate și cu activități virtuale. Duratele minime și maxime specificate mai sus se aplică componentei de mobilitate fizică.

Participanți eligibili

Participanții eligibili includ profesori, formatori și toate celelalte tipuri de experți și de personal nedidactic care își desfășoară activitatea în domeniul educației și formării profesionale inițiale (EFPI) și în domeniul educației și formării profesionale continue (EFPC).

Personalul nedidactic eligibil include personalul care lucrează în domeniul educației și formării profesionale inițiale și continue, fie pentru furnizorii de EFP (în calitate de personal de conducere, de responsabili cu mobilitatea internațională etc.), fie pentru alte organizații active în domeniul educației și formării profesionale (de exemplu, formatori din întreprinderile partenere locale, consilieri, coordonatorii de politici responsabili cu educația și formarea profesională etc.).

Participanții trebuie să lucreze în organizația de trimitere sau să lucreze în mod regulat cu organizația de trimitere pentru a ajuta la punerea în aplicare a activităților de bază ale acesteia (de exemplu, în calitate de formatori externi, de experți sau de voluntari).

În toate cazurile, sarcinile care leagă participantul de organizația de trimitere trebuie documentate într-un mod care să îi permită agenției naționale să verifice această legătură (de exemplu, printr-un contract de muncă sau de voluntariat, prin fișa postului sau un document similar). Agențiile naționale stabilesc o practică transparentă și consecventă pentru a decide ce anume constituie relații de lucru acceptabile și documentație justificativă în contextul lor național.

Locuri eligibile

Activitățile trebuie să aibă loc în străinătate, într-o țară participantă la program.

În plus, organizațiile care dețin o acreditare Erasmus pot trimite participanți pentru job shadowing și misiuni de predare sau formare în țări partenere (regiunile 1-14).

Mobilitatea cursanților

Activități eligibile

 • Participare la concursuri de competențe (între 1 și 10 zile)
 • Mobilitatea pe termen scurt în scopul învățării a cursanților din domeniul EFP (între 10 și 89 de zile)
 • Mobilitatea pe termen lung în scopul învățării a cursanților din domeniul EFP (ErasmusPro) (între 90 și 365 de zile)

În plus față de mobilitatea fizică, toate activitățile de mobilitate ale cursanților pot fi combinate cu activități virtuale. Duratele minime și maxime specificate mai sus se aplică componentei de mobilitate fizică.

Participarea la concursuri de competențe: Cursanții din domeniul EFP pot participa la concursuri de competențe în străinătate. Se oferă finanțare și personalului, mentorilor sau experților care însoțesc cursanții în timpul activității.

Mobilitatea pe termen scurt în scopul învățării a cursanților din domeniul EFP: Cursanții din domeniul EFP pot petrece o perioadă de învățare în străinătate la un furnizor de EFP partener, într-o companie sau într-o altă organizație activă în domeniul EFP sau pe piața muncii. Perioada de învățare trebuie să includă o componentă practică puternică și trebuie definit un program individual de învățare pentru fiecare participant. Pentru participanții cu mai puține oportunități, mobilitatea poate fi organizată cu o durată minimă de 2 zile, dacă acest lucru este justificat.

Mobilitatea pe termen lung în scopul învățării a cursanților din domeniul EFP (ErasmusPro): Cursanții din domeniul EFP pot petrece o perioadă mai îndelungată de învățare în străinătate la un furnizor de EFP partener, într-o companie sau într-o altă organizație activă în domeniul EFP sau pe piața muncii. Perioada de învățare trebuie să includă o componentă practică puternică și trebuie definit un program individual de învățare pentru fiecare participant.

Participanți eligibili

Participanții eligibili includ cursanți și ucenici din domeniul educației și formării profesionale inițiale (EFPI) și din domeniul educației și formării profesionale continue (EFPC). Participanții trebuie să fie înscriși într-un program eligibil de EFPI sau EFPC[3].

Proaspeții absolvenți (inclusiv foștii ucenici) ai programelor EFPI și EFPC sunt eligibili să participe pentru o perioadă de maximum 12 luni de la absolvire. În cazul în care participanții au efectuat serviciul militar sau civil obligatoriu după absolvire, perioada de eligibilitate pentru aceștia va fi prelungită cu durata serviciului respectiv.

Locuri eligibile

Activitățile trebuie să aibă loc în străinătate, într-o țară participantă la program.

În plus, organizațiile care dețin o acreditare Erasmus pot trimite participanți în țările partenere pentru oricare dintre activitățile de mobilitate pentru cursanți menționate mai sus.

Alte activități sprijinite

Activități eligibile

 • Invitarea unor experți (între 2 și 60 de zile)
 • Găzduirea unor cadre didactice și pedagogi în curs de formare (între 10 și 365 de zile)
 • Vizite pregătitoare

Experți invitați: organizațiile pot invita formatori, cadre didactice, experți în politici sau alți specialiști calificați din străinătate care pot contribui la îmbunătățirea predării, a formării și a învățării în cadrul organizației gazdă. De exemplu, experții invitați pot oferi cursuri de formare personalului organizației gazdă, pot demonstra noi metode de predare sau pot contribui la transferul de bune practici în materie de organizare și de gestionare.

Găzduirea unor cadrelor didactice și pedagogi în curs de formare: organizațiile solicitante pot găzdui cadre didactice în curs de formare care doresc să petreacă o perioadă de stagiu în străinătate. Organizația gazdă va primi asistență pentru a crea activitatea, iar sprijinul individual și sprijinul pentru deplasare acordate participantului trebuie să fie furnizate de instituția de trimitere a acestuia (care poate solicita, la rândul său, finanțare Erasmus+ în acest scop).

Vizite pregătitoare: organizațiile pot realiza o vizită pregătitoare la partenerul gazdă înainte ca mobilitatea să aibă loc. Vizitele pregătitoare nu sunt o activitate de sine stătătoare, ci un mecanism de sprijin pentru mobilitatea personalului sau a cursanților. Fiecare vizită pregătitoare trebuie să fie justificată în mod clar și să servească la îmbunătățirea incluziunii, a domeniului de aplicare și a calității activităților de mobilitate. De exemplu, vizitele pregătitoare pot fi organizate pentru a pregăti mai bine mobilitatea participanților cu mai puține oportunități, pentru a începe colaborarea cu o nouă organizație parteneră sau pentru a pregăti activități de mobilitate cu o durată mai îndelungată. Vizitele pregătitoare nu pot fi organizate pentru a pregăti un curs sau o activitate de formare pentru personal.

Participanți eligibili

Experții invitați pot fi persoane dintr-o altă țară participantă la program, care au expertiză relevantă pentru nevoile și obiectivele organizației care îi invită.

Găzduirea unor cadre didactice și pedagogi în curs de formare este disponibilă pentru participanții care au absolvit recent sau sunt înscriși într-un[4] program de învățământ pedagogic (sau într-un tip similar de program de învățământ pentru formatori sau pedagogi) din altă țară participantă la program.

Vizitele pregătitoare pot fi efectuate de orice persoană care este eligibilă pentru activități de mobilitate a personalului și care este implicată în organizarea proiectului. În mod excepțional, cursanții care vor participa la acțiunea de mobilitate pe termen lung în scopul învățării și persoanele cu mai puține oportunități care participă la orice tip de activitate pot lua parte la vizite pregătitoare pentru activitățile lor.

Locuri eligibile

Vizitele pregătitoare pot avea loc în țările participante la program și în țările partenere.

Locul în care sunt invitați experții și cadrele didactice/pedagogii în curs de formare este întotdeauna organizația beneficiară (inclusiv membrii consorțiului).

PROIECTE PE TERMEN SCURT PENTRU MOBILITATEA CURSANȚILOR ȘI A PERSONALULUI DIN DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘI FORMĂRII PROFESIONALE

Proiectele pe termen scurt pentru mobilitatea cursanților și a personalului constituie o modalitate directă și simplă de a beneficia de programul Erasmus+. Scopul acestora este de a permite organizațiilor să organizeze câteva activități într-o manieră facilă și să câștige experiență în cadrul programului.

În scopul menținerii simplității, proiectele pe termen scurt includ o limitare a numărului de participanți și a duratei proiectului. Formatul este deschis numai organizațiilor individuale, nu și coordonatorilor de consorții. Organizațiile acreditate nu pot depune o cerere pentru proiecte pe termen scurt, deoarece beneficiază deja de acces permanent la finanțarea Erasmus+.

Cererea pentru proiecte pe termen scurt include o listă și o descriere a activităților pe care organizația solicitantă intenționează să le organizeze.

Criterii de eligibilitate

Organizații eligibile: Cine poate depune o cerere de finanțare?

Următoarele organizații sunt eligibile[5] să depună o cerere:

 • Organizații care furnizează educație și formare profesională inițială sau continuă
 • Autoritățile publice locale și regionale, organismele de coordonare și alte organizații cu rol în domeniul educației și formării profesionale
 • Societățile și celelalte organizații publice sau private care oferă găzduire, formare sau lucrează în alt mod cu cursanții și ucenicii care urmează un parcurs de educație și formare profesională

Cu toate acestea, organizațiile care dețin o acreditare Erasmus în domeniul educației și formării profesionale nu pot depune o cerere pentru proiecte pe termen scurt.

Țările eligibile

Fiecare organizație solicitantă trebuie să fie stabilită într-o țară participantă la program.

Unde se depune cererea?

Cererile se depun la agenția națională din țara în care își are sediul organizația solicitantă.

Termene-limită de depunere a cererilor

Runda 1, pentru toate agențiile naționale: 11 mai, ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului)

Runda 2, pentru agențiile naționale care decid să deschidă un al doilea termen-limită: 5 octombrie, ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului)

Agențiile naționale vor informa solicitanții cu privire la deschiderea celui de-al doilea termen-limită prin intermediul site-ului lor.

Datele de începere a proiectelor

Proiectele pot alege următoarele date de începere:

 • Runda 1: între data de 1 septembrie și 31 decembrie a aceluiași an
 • Runda 2: între data de 1 ianuarie și 31 mai a anului următor

Durata proiectului

Între 6 și 18 luni.

Numărul cererilor

În fiecare etapă de selecție, o organizație poate depune o cerere doar pentru un singur proiect pe termen scurt în domeniul educației și formării profesionale.

Organizațiile care primesc un grant pentru un proiect pe termen scurt în cadrul primei runde de depunere a cererilor nu mai pot depune o cerere în cea de-a doua rundă a aceleiași cereri de propuneri.

Pe parcursul unei perioade de cinci ani consecutivi de cereri de propuneri, organizațiile pot primi cel mult trei granturi pentru proiecte pe termen scurt în domeniul educației și formării profesionale. Granturile primite în perioada 2014-2020 nu sunt luate în considerare pentru această limită.

Activități disponibile

Toate tipurile de activități în domeniul educației și formării profesionale în țările participante la program. Pentru o listă și reguli detaliate, consultați secțiunea „Activități”.

Domeniul de aplicare al proiectului

O cerere pentru un proiect pe termen scurt poate include maximum 30 de participanți la activități de mobilitate.

Vizitele pregătitoare și participarea însoțitorilor nu vor fi luate în calcul pentru această limită.

Criterii de atribuire

Cererile depuse vor fi evaluate prin atribuirea unui punctaj dintr-un total de 100 de puncte, pe baza criteriilor și a ponderilor prezentate mai jos. Pentru a fi luate în considerare în cadrul procedurii, cererile trebuie să depășească următoarele praguri:

 • cel puțin 60 din totalul de 100 de puncte și
 • cel puțin jumătate din punctajul maxim la fiecare dintre cele trei categorii de criterii de atribuire

Relevanța

(punctaj maxim 30 de puncte)

Măsura în care:

 • profilul solicitantului, experiența, activitățile și populația-țintă de cursanți sunt relevante pentru domeniul educației și formării profesionale
 • propunerea de proiect este relevantă pentru obiectivele acțiunii
 • propunerea de proiect este relevantă pentru următoarele priorități specifice:
  • sprijinirea organizațiilor nou-venite și a organizațiilor cu mai puțină experiență
  • sprijinirea participanților la activitățile ErasmusPro
  • sprijinirea participanților cu mai puține oportunități

Calitatea elaborării proiectului

(punctaj maxim 40 de puncte)

Măsura în care:

 • obiectivele proiectului propus răspund într-un mod clar și concret nevoilor organizației solicitante, ale personalului și ale cursanților acesteia
 • activitățile propuse și conținutul lor sunt adecvate pentru realizarea obiectivelor proiectului
 • există un plan clar de lucru pentru fiecare dintre activitățile propuse
 • proiectul încorporează practici responsabile și durabile din punctul de vedere al mediului
 • proiectul încorporează utilizarea de instrumente și metode de învățare digitale în scopul completării activităților de mobilitate fizică pe care le desfășoară și al îmbunătățirii cooperării cu organizațiile partenere

Calitatea măsurilor de monitorizare

(punctaj maxim 30 de puncte)

Măsura în care:

 • solicitantul a propus măsuri concrete și logice pentru a integra rezultatele activităților de mobilitate în activitatea obișnuită a organizației
 • solicitantul a propus o modalitate adecvată de evaluare a rezultatelor proiectului
 • solicitantul a propus măsuri concrete și eficiente pentru a face cunoscute rezultatele proiectului în cadrul organizației solicitante, pentru a partaja rezultatele cu alte organizații și cu publicul și pentru a recunoaște public finanțarea din partea Uniunii Europene

PROIECTE ACREDITATE PENTRU MOBILITATEA CURSANȚILOR ȘI A PERSONALULUI DIN DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘI FORMĂRII PROFESIONALE

Organizațiile care dețin o acreditare Erasmus în domeniul educației și formării profesionale pot solicita finanțare ca parte a unei componente de finanțare speciale, disponibile numai pentru ele. Cererile se bazează pe planul Erasmus aprobat anterior, prin urmare, la data depunerii cererii de finanțare, nu sunt necesare o listă detaliată și o descriere a activităților planificate. În schimb, cererile se concentrează asupra estimării bugetului necesar pentru următorul set de activități.

Criterii de eligibilitate

Organizații eligibile: Cine poate depune o cerere?

Organizațiile care dețin o acreditare Erasmus valabilă în domeniul educației și formării profesionale sunt eligibile pentru depunerea unei cereri.

Consorțiul de mobilitate

Organizațiile care dețin o acreditare Erasmus pentru coordonatori de consorții de mobilitate trebuie să depună cererea pentru formatul consorțiului de mobilitate.

Lista membrilor consorțiului de mobilitate trebuie furnizată ca parte a cererii și trebuie să includă cel puțin o organizație membră în plus față de coordonator.

Orice organizație care îndeplinește criteriile de eligibilitate pentru un proiect de mobilitate acreditat poate deveni membru al unui consorțiu de mobilitate. Nu este necesară acreditarea Erasmus pentru membrii consorțiului.

Organizațiile care participă la un consorțiu de mobilitate pot primi finanțare prin cel mult două acorduri de grant aferente Acțiunii-cheie 1 în domeniul educației și formării profesionale, în cadrul aceleiași cereri de propuneri. Prin urmare, organizațiile din domeniul EFP care primesc un grant pentru un proiect pe termen scurt sau un proiect acreditat pot participa, în plus, la un singur consorțiu de mobilitate în domeniul EFP în calitate de organizații membre. Alte organizații pot participa la cel mult două consorții de mobilitate.

Unde se depune cererea?

Cererile se depun la agenția națională din țara în care își are sediul organizația solicitantă.

Termen-limită de depunere a cererilor

11 mai, ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului)

Data de începere a proiectului

Data de 1 septembrie a aceluiași an

Durata proiectului

Toate proiectele acreditate vor avea o durată inițială de 15 luni. După 12 luni, toți beneficiarii vor avea posibilitatea de a-și prelungi proiectul până la 24 de luni în total.

Numărul cererilor

Organizațiile acreditate pot depune doar o singură cerere în fiecare etapă de selecție.

Activități disponibile

Toate tipurile de activități în domeniul educației și formării profesionale. Pentru o listă și reguli detaliate, consultați secțiunea „Activități”.

Domeniul de aplicare al proiectului

Numărul de participanți care pot fi incluși în proiectele acreditate nu este limitat, în afară de limitările definite în etapa de alocare a bugetului.

Proiectele nu pot aloca mai mult de 20 % din grantul primit activităților cu țările partenere. Aceste oportunități sunt menite să încurajeze o organizație dintr-o țară participantă la program să dezvolte activități de mobilitate de ieșire cu mai multe țări partenere și se așteaptă ca acestea să aibă cea mai largă acoperire geografică posibilă.

Alocarea bugetului

Calitatea planului Erasmus întocmit de solicitant a fost evaluată în etapa de depunere a cererii de acreditare și, prin urmare, în etapa de alocare a bugetului nu va avea loc nicio evaluare calitativă. Orice cerere de grant eligibilă va primi finanțare.

Valoarea grantului acordat va depinde de o serie de elemente:

 • bugetul total disponibil pentru a fi alocat solicitanților acreditați
 • activitățile solicitate
 • valoarea de bază și valoarea maximă a grantului
 • următoarele criterii de alocare: performanța financiară, performanța calitativă, prioritățile de politică și echilibrul geografic (dacă sunt aplicate de agenția națională)

Normele detaliate privind valoarea de bază și valoarea maximă a grantului, punctajul criteriilor de alocare, ponderarea fiecărui criteriu, metoda de alocare și bugetul disponibil pentru proiectele acreditate vor fi publicate de agenția națională înainte de termenul-limită al cererii de propuneri.

CARE SUNT REGULILE DE FINANȚARE?

Proiectelor pe termen scurt și proiectelor acreditate li se vor aplica regulile de finanțare descrise în continuare.

Categoria bugetară

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Sumă

Sprijin organizatoric

Costurile legate direct de punerea în aplicare a activităților de mobilitate care nu sunt acoperite de alte categorii de costuri.

De exemplu: pregătirea (pedagogică, interculturală și de alte tipuri), îndrumarea, monitorizarea și sprijinirea participanților în timpul mobilității, servicii, instrumente și echipamente necesare pentru componentele virtuale ale activităților mixte, recunoașterea rezultatelor învățării, partajarea rezultatelor și asigurarea vizibilității publice a finanțării din partea Uniunii Europene.

Sprijinul organizatoric acoperă costurile suportate atât de organizațiile de trimitere, cât și de organizațiile gazdă (cu excepția cazului mobilității personalului pentru cursuri și formare). Împărțirea grantului primit va fi convenită între cele două organizații.

Mecanism de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza numărului de participanți.

100 EUR

 • pentru fiecare participant la mobilitatea personalului pentru cursuri și formare
 • pentru fiecare expert invitat
 • pentru fiecare cadru didactic sau pedagog în curs de formare
 • pentru fiecare participant la concursuri de competențe în domeniul EFP

350 EUR; 200 EUR după depășirea numărului de sută de participanți la același tip de activitate

 • Pentru fiecare participant la mobilitatea pe termen scurt în scopul învățării a cursanților EFP
 • pentru fiecare participant la mobilitatea personalului pentru job shadowing sau pentru misiuni de predare sau formare

500 EUR

 • Pentru fiecare participant la mobilitatea pe termen lung în scopul învățării a cursanților EFP (ErasmusPro)
 • pentru fiecare participant la orice activitate cu țările partenere

Transport

Contribuția la costurile călătoriei participanților și a însoțitorilor de la locul de origine la locul de desfășurare a activității și retur.

Mecanism de finanțare: contribuție la costurile unitare

Regula de alocare: pe baza distanței parcurse și a numărului de persoane

Solicitantul trebuie să indice distanța aeriană dintre locul de origine și locul de desfășurare a activității[6] prin utilizarea calculatorului de distanțe agreat de Comisia Europeană[7].

Distanțe de călătorie

Deplasare standard

Deplasare cu mijloace de transport ecologice

0 – 99 km

23 EUR

 

100 – 499 km

180 EUR

210 EUR

500 – 1999 km

275 EUR

320 EUR

2000 – 2999 km

360 EUR

410 EUR

3000 – 3999 km

530 EUR

610 EUR

4000 – 7999 km

820 EUR

 

8 000 km sau mai mult

1 500 EUR

 

Sprijin individual

Costuri de ședere pentru participanți și însoțitori[8] pe perioada activității.

Dacă este necesar, costurile de ședere sunt eligibile pentru timpul de călătorie înainte și după activitate, pentru o perioadă de maximum două zile de călătorie pentru participanții care primesc un grant standard pentru deplasare și de maximum patru zile în plus pentru participanții care primesc un grant pentru deplasarea cu mijloace de transport ecologice.

Mecanism de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza numărului de persoane, a duratei șederii și a țării gazdă[9].

Categoria participanților

Grupa de țări 1

Grupa de țări 2

Grupa de țări 3

Personalul

90 - 180 EUR

80 - 160 EUR

70 - 140 EUR

Cursanți din domeniul EFP

35 – 120 EUR

30 - 104 EUR

25 – 88 EUR

Cele de mai sus sunt ratele de bază per zi de activitate. Fiecare autoritate națională va decide cu privire la ratele de bază exacte, în limitele permise.

Rata de bază este plătibilă până la a 14-a zi de activitate. Începând cu cea de-a 15-a zi de activitate, rata plătibilă va fi egală cu 70 % din rata de bază. Ratele de plată vor fi rotunjite până la valoarea cea mai apropiată în unități întregi de euro.

Sprijin pentru incluziune

Costuri legate de organizarea activităților de mobilitate pentru participanții cu mai puține oportunități.

Mecanism de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza numărului de participanți cu mai puține oportunități.

100 EUR pentru fiecare participant

Costuri suplimentare direct legate de participanții cu mai puține oportunități și de însoțitorii acestora (inclusiv costurile de călătorie și de ședere, dacă nu se solicită un grant pentru acești participanți prin intermediul categoriilor bugetare „Transport” și „Sprijin individual”).

Mecanism de finanțare: costuri reale

Regula de alocare: cererea trebuie să fie justificată de solicitant și aprobată de agenția națională.

100 % din costurile eligibile

Vizite pregătitoare

Costuri care acoperă călătoria și șederea pentru participarea la o vizită pregătitoare.

Mecanism de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza numărului de participanți.

575 EUR pentru fiecare participant, cu maximum trei participanți per vizită

Taxe de studii

Costuri care acoperă taxele de înscriere la cursuri și formare.

Mecanism de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza duratei activității.

80 EUR pentru fiecare participant pe zi; un membru individual al personalului poate primi o sumă maximă de 800 EUR pentru acoperirea taxelor de studii în cadrul unui acord de grant.

Sprijin lingvistic

Costurile aferente furnizării de materiale și cursuri de limbi străine pentru participanții care au nevoie să își îmbunătățească cunoașterea limbii pe care o vor utiliza pentru a studia sau a fi formați pe durata activității lor.

Mecanism de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza numărului de participanți.

150 EUR pentru fiecare participant eligibil pentru sprijin lingvistic online care nu poate beneficia de acesta din cauza indisponibilității limbii sau a nivelului corespunzător, cu excepția personalului care participă la acțiuni de mobilitate cu o durată mai mică de 31 de zile.

De asemenea: 150 EUR per participant la ErasmusPro

Costuri excepționale

Costuri pentru furnizarea unei garanții financiare, în cazul în care agenția națională solicită o astfel de garanție.

Costurile ridicate de călătorie ale participanților și ale însoțitorilor acestora care nu pot fi sprijinite în cadrul categoriei standard „Transport” din cauza depărtării geografice sau a altor bariere.

Mecanism de finanțare: costuri reale.

Regula de alocare: cererea trebuie să fie justificată de solicitant și aprobată de agenția națională.

Costuri pentru garanția financiară: 80 % din costurile eligibile

Costuri ridicate de călătorie: 80 % din costurile de deplasare eligibile

 1. Memorandumul de înțelegere și contractele de studii.

 2. Orice activitate de mobilitate pentru cursanții EFP va fi considerată „stagiu pentru oportunități digitale”, atunci când stagiarul practică una sau mai multe dintre următoarele activități: marketing digital (de exemplu, gestionarea platformelor de comunicare socială, analiza datelor de trafic ale site-urilor web); design grafic, mecanic sau arhitectural digital; dezvoltarea de aplicații, programe informatice, scripturi sau site-uri web; instalarea, întreținerea și gestionarea de sisteme și rețele IT; securitatea cibernetică; analiza, explorarea și vizualizarea de date; programarea și instruirea de roboți și a aplicații ale inteligenței artificiale. Asistența generică pentru clienți, onorarea comenzilor, introducerea de date sau activitățile de birou nu sunt luate în considerare în această categorie.

 3. Programele eligibile de EFPI și EFPC din fiecare țară participantă la program vor fi definite de autoritatea națională competentă și vor fi publicate pe site-ul agenției naționale relevante.

 4. Proaspeții absolvenți sunt eligibili să participe pentru o perioadă de maximum 12 luni de la absolvire. În cazul în care participanții au efectuat serviciul militar sau civil obligatoriu după absolvire, perioada de eligibilitate pentru aceștia va fi prelungită cu durata serviciului respectiv.

 5. Organizațiile eligibile din fiecare țară participantă la program vor fi definite de autoritatea națională competentă și vor fi publicate pe site-ul agenției naționale relevante, împreună cu exemple relevante.

 6. De exemplu, dacă o persoană din Madrid (Spania) participă la o activitate care are loc în Roma (Italia), solicitantul va calcula distanța de la Madrid la Roma (1 365,28 km) și apoi va selecta intervalul de distanță de deplasare aplicabil (adică între 500 și 1 999 km).

 7. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_ro.

 8. În cazul însoțitorilor, se aplică ratele pentru personal. În cazuri excepționale, în care însoțitorul trebuie să rămână în străinătate pentru o perioadă mai mare de 60 de zile, costurile suplimentare de ședere după cea de-a 60-a zi vor fi încadrate în rubrica bugetară „Sprijin pentru incluziune”.

 9. Grupe de țări gazdă pentru țările participante la program:

  Grupa de țări 1: Norvegia, Danemarca, Luxemburg, Islanda, Suedia, Irlanda, Finlanda, Liechtenstein;

  Grupa de țări 2: Țările de Jos, Austria, Belgia, Franța, Germania, Italia, Spania, Cipru, Grecia, Malta, Portugalia;

  Grupa de țări 3: Slovenia, Estonia, Letonia, Croația, Slovacia, Republica Cehă, Lituania, Turcia, Ungaria, Polonia, România, Bulgaria, Republica Macedonia de Nord, Serbia

  Grupe de țări-gazdă pentru țările partenere:

  Grupa de țări 1: Japonia, Israel, Coreea de Sud, Georgia, Argentina, Armenia, Angola, Arabia Saudită, Kuweit, Statele Unite, Regatul Unit, Elveția, Bahrain, Azerbaidjan, Sudan, Saint Kitts și Nevis, Saint Vincent și Grenadinele, Emiratele Arabe Unite, Hong Kong, Liban, Vietnam, Mexic, Taiwan, Moldova, Malaysia, Tanzania, Canada, Singapore, Australia, Thailanda, Insulele Feroe.

  Grupa de țări 2: India, Kazahstan, Brazilia, RD Congo, Chile, Nigeria, Uganda, Liberia, Djibouti, RPD Coreea, Uzbekistan, Turkmenistan, Republica Dominicană, Jamaica, Belarus, Libia, Siria, Cuba, Yemen, Kenya, Rwanda, Seychelles, Antigua și Barbuda, Brunei, Muntenegru, Malawi, Barbados, Saint Lucia, Grenada, Dominica, Uruguay, Albania, China, Filipine, Peru, Venezuela, Panama, Ghana, Republica Ciad, Guyana, Egipt, Maroc, Kiribati, Oman, Bosnia și Herțegovina, Iran, Mozambic, Senegal, Mauritius, Qatar, Andorra, Iordania, Indonezia, Laos, Africa de Sud, Etiopia, Bangladesh, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Sierra Leone, Gabon, Haiti, Bahamas, Papua-Noua Guinee, Micronezia, Ucraina, Kârgâzstan, Rusia, Monaco, San Marino, Palestina, Statul Cetății Vaticanului.

  Grupa de țări 3: Nepal, Maldive, Tadjikistan, Nicaragua, Zambia, Guineea, Congo, Botswana, Belize, Samoa, Insulele Marshall, Palau, Tuvalu, Nauru, Insulele Cook, Niue, Noua Zeelandă, Pakistan, Bhutan, El Salvador, Suriname, Guatemala, Honduras, Somalia, Trinidad și Tobago, Algeria, Columbia, Gambia, Fiji, Insulele Solomon, Vanuatu, Cambodgia, Zimbabwe, Burundi, Mongolia, Camerun, Timorul de Est, Sri Lanka, Madagascar, Mali, Togo, São Tomé și Principe, Tonga, Bolivia, Benin, Lesotho, Macao, Tunisia, Irak, Burkina Faso, Guineea Ecuatorială, Republica Centrafricană, Guineea-Bissau, Namibia, Comore, Eritreea, Myanmar, Afganistan, Niger, Mauritania, Cabo Verde, Kosovo, Eswatini, Sudanul de Sud.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}