Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Această pagină nu prezintă momentan conținutul Ghidului programului Erasmus+ 2022. Cu toate acestea, puteți să descărcați ghidul complet pentru 2022 în format PDF, în limba preferată, făcând clic pe „Download”, în partea dreaptă a acestei pagini.

Proiecte de mobilitate pentru studenții și personalul din învățământul superior

Această acțiune sprijină mobilitatea fizică și mixtă a studenților din învățământul superior în toate domeniile și ciclurile de studiu (nivelurile de ciclu scurt, licență, masterat și doctorat). Studenții pot studia în străinătate la o instituție parteneră de învățământ superior sau pot efectua un stagiu într-o întreprindere, într-un institut de cercetare, într-un laborator, într-o organizație sau în orice alt loc de muncă relevant din străinătate. Studenții pot combina, de asemenea, o perioadă de studii în străinătate cu un stagiu, ceea ce va permite consolidarea rezultatelor învățării și a dezvoltării competențelor transversale. Cu toate că mobilitatea fizică pe termen lung este puternic încurajată, această acțiune recunoaște necesitatea de flexibiliza durata mobilității fizice pentru a garanta că programul este accesibil pentru toți studenții indiferent de mediul din care provin, de situația în care se află și de disciplina pe care o studiază.

De asemenea, această acțiune ajută personalul didactic și administrativ din învățământul superior care să participe la activități de dezvoltare profesională în străinătate și personalul din câmpul muncii să predea studenților sau personalului din instituțiile de învățământ superior și să îi formeze. Aceste activități pot consta atât în perioade de predare, cât și în perioade de formare (precum job shadowing, perioade de observare, cursuri de formare).

În plus, această acțiune sprijină programele intensive mixte, permițând grupurilor de instituții de învățământ superior să elaboreze în comun programe de învățământ și activități de mobilitate mixtă atât pentru studenți, cât și pentru personalul academic și administrativ.

OBIECTIVELE ACȚIUNII

Obiectivul acestei acțiuni este de a contribui la crearea unui spațiu european al educației, de a consolida legătura dintre educație și cercetare și de a încuraja gândirea critică în rândul studenților de la toate disciplinele și nivelurile (inclusiv licență, masterat și doctorat). Se urmărește, de asemenea, încurajarea capacității de inserție profesională, a incluziunii sociale, a angajamentului civic, a inovării și a durabilității mediului în Europa și în afara ei, oferind oricărui student posibilitatea de a studia sau de a se forma în străinătate ca parte a studiilor sale, cu următoarele scopuri:

 • expunerea studenților la diferite puncte de vedere, cunoștințe, metode de predare și cercetare, precum și la diferite practici de lucru în domeniul lor de studiu;
 • dezvoltarea competențelor lor transversale, cum ar fi comunicarea, limbajul, rezolvarea problemelor, competențele interculturale și competențele de cercetare;
 • dezvoltarea competențelor lor orientate către viitor, cum ar fi competențele digitale, care îi vor ajuta să facă față provocărilor prezente și viitoare;
 • facilitarea dezvoltării personale, cum ar fi capacitatea de adaptare la situații noi și încrederea în sine.

De asemenea, obiectivul este de a permite oricărui membru al personalului, inclusiv al personalului din întreprinderi, să predea sau să se formeze în străinătate ca parte a dezvoltării sale profesionale, cu următoarele scopuri:

 • partajarea expertizei;
 • experimentarea de noi medii de predare;
 • dobândirea unor noi competențe inovatoare în domeniul pedagogiei și al elaborării programelor de învățământ, precum și a unor competențe digitale;
 • conectarea cu colegii din străinătate pentru dezvoltarea de activități comune în scopul realizării obiectivelor programului;
 • schimbul de bune practici și consolidarea cooperării între instituțiile de învățământ superior;
 • îmbunătățirea nivelului de pregătire al studenților pentru câmpul muncii, prin implicarea personalului din întreprinderi în desfășurarea cursurilor.

În plus, obiectivul este de a încuraja elaborarea programelor de învățământ transnaționale și transdisciplinare, precum și a unor modalități inovatoare de învățare și de predare, inclusiv colaborarea online, învățarea bazată pe cercetare și abordările bazate pe provocări, cu obiectivul de a răspunde provocărilor societale.

CUM SE POT ACCESA OPORTUNITĂȚILE DE MOBILITATE OFERITE DE PROGRAMUL ERASMUS?

Toate organizațiile solicitante, inclusiv consorțiile de mobilitate, trebuie să aibă sediul într-o țară participantă la program, iar instituțiile de învățământ superior trebuie să dețină Carta Universitară Erasmus (ECHE)[1] la data depunerii cererii pentru un proiect de mobilitate la agenția națională Erasmus+ din țara lor. Prin semnarea Cartei Universitare Erasmus, instituțiile de învățământ superior se angajează să ofere tot sprijinul necesar participanților la acțiunile de mobilitate, inclusiv pregătire lingvistică. În acest scop, sprijinul lingvistic online este disponibil pentru toate activitățile de mobilitate între țările participante la program și, acolo unde este posibil, țările partenere. Acest sprijin lingvistic, pus la dispoziția participanților eligibili de către Comisia Europeană, le permite să își amelioreze competențele lingvistice înaintea și/sau în timpul perioadei de mobilitate.

În conformitate cu prioritățile noului program, principiile cartei au fost consolidate. Printre altele, carta implică angajamentul de a asigura recunoașterea automată și integrală, în celelalte țări, a rezultatelor unei perioade de învățare la nivel de învățământ superior petrecute în străinătate, într-o țară participantă la program, fie în conformitate cu cele convenite în contractul de studii și confirmate în foaia matricolă, fie în funcție de rezultatele învățării aferente modulelor finalizate în străinătate, astfel cum sunt descrise în catalogul de cursuri, în conformitate cu Sistemul european de acumulare și transfer al creditelor de studii (ECTS). Carta include și un angajament de a implementa practici sustenabile în momentul punerii în aplicare a proiectelor de mobilitate și de a implementa gestionarea mobilității digitale în conformitate cu standardele inițiativei privind legitimația europeană de student.

Instituția de învățământ superior participantă trebuie să selecteze participanții potențiali și să acorde granturi într-un mod echitabil, transparent, coerent și documentat, în conformitate cu dispozițiile acordului de grant încheiat cu agenția națională. Instituția trebuie să asigure astfel de proceduri echitabile și transparente în toate etapele activității de mobilitate și în procesul de răspuns la întrebările/plângerile adresate de participanți.

ECHE este completat de Ghidul ECHE[2], un document care sprijină instituțiile de învățământ superior în punerea în aplicare a principiilor ECHE și care trebuie consultat în detaliu în acest scop. Instituțiile de învățământ superior trebuie să respecte în mod corespunzător ECHE și ghidul aferent, punând în aplicare toate acțiunile care necesită această acreditare.

Deși instituțiile de învățământ superior din țările partenere nu sunt eligibile să semneze ECHE, acestea trebuie să respecte principiile ECHE. Prin urmare, detalii precum sprijinul lingvistic, recunoașterea rezultatelor învățării și întregul sprijin necesar oferit participanților la acțiunile de mobilitate trebuie prevăzute explicit în acordul interinstituțional.

CREAREA UNUI PROIECT

Organizația solicitantă depune cererea de acordare a grantului pentru proiectul de mobilitate, semnează și gestionează acordul de grant și raportarea. Aceasta include posibilitatea de a solicita finanțare pentru a organiza programe intensive mixte, a căuta parteneri pentru punerea în practică a programului intensiv mixt și a raporta rezultatele.

Organizațiile participante implicate în proiectul de mobilitate pot avea următoarele roluri și sarcini:

 • Organizația de trimitere: este responsabilă de selectarea studenților/personalului și de trimiterea acestora în străinătate. Aceasta include, de asemenea, plata granturilor (pentru cei din țările participante la program), pregătirea, monitorizarea și recunoașterea automată a perioadei de mobilitate.
 • Organizația gazdă: este responsabilă de primirea studenților/personalului din străinătate și trebuie să le ofere acestora un program de studiu/stagiu ori un program de activități de formare sau să beneficieze de o activitate didactică.
 • Organizația intermediară: este o organizație activă pe piața forței de muncă sau în domeniile educației, formării și tineretului dintr-o țară participantă la program. Ea poate fi membru al unui consorțiu de mobilitate, dar nu este o organizație de trimitere. Rolul său ar putea fi acela de a partaja și facilita procedurile administrative ale instituțiilor de învățământ superior de trimitere, de a adecva mai bine profilurile studenților la nevoile întreprinderilor, în cazul stagiilor, și de a pregăti în comun participanții.

Organizațiile de trimitere și organizațiile gazdă, împreună cu studenții/personalul, trebuie să fi ajuns la un acord cu privire la activitățile care urmează să fie întreprinse de către studenți – printr-un „contract de studii” – sau de către membrii personalului – printr-un „contract de mobilitate” – înainte de începerea perioadei de mobilitate. Aceste contracte definesc rezultatele-țintă ale învățării pentru perioada de învățare în străinătate și specifică dispozițiile privind recunoașterea oficială ale fiecărei părți. Drepturile și obligațiile sunt stabilite în acordul de grant. Atunci când activitatea are loc între două instituții de învățământ superior (mobilitatea studenților pentru studii, inclusiv mobilitatea mixtă, și mobilitatea personalului în scopul predării), se va încheia un „acord interinstituțional” între instituția de trimitere și instituția gazdă înainte de începerea schimburilor.

Mobilitatea dinspre țările participante la programul Erasmus+ către țările partenere

Obiectivul mobilității dinspre țările participante la program către țările partenere este dublu. În primul rând, aceasta le oferă studenților și personalului mai multe oportunități de a dobândi experiență internațională, precum și competențe orientate spre viitor și alte competențe relevante la nivel mondial. În al doilea rând, aceasta permite instituțiilor de învățământ superior din țările participante la program să stabilească o cooperare internațională sustenabilă pe termen lung cu instituții partenere din țări partenere.

Până la 20 % din fondurile alocate fiecărui proiect de mobilitate din învățământul superior pot fi utilizate pentru a finanța mobilitatea de ieșire a studenților și a personalului din instituțiile de învățământ superior situate în țări participante la program către orice țară parteneră din lume (regiunile 1-14). Aceste oportunități sunt menite să încurajeze o organizație dintr-o țară participantă la program să dezvolte activități de mobilitate de ieșire cu mai multe țări partenere și se așteaptă ca acestea să aibă cea mai largă acoperire geografică posibilă.

Incluziune și diversitate în cadrul mobilității din învățământul superior

Pentru facilita pe cât posibil accesul la mobilitatea studenților și a personalului, în conformitate cu principiile Cartei Universitare Erasmus, instituțiile de învățământ superior trebuie să asigure acces și oportunități egale și echitabile participanților actuali și potențiali din toate mediile. Aceasta înseamnă includerea participanților cu mai puține oportunități, cum ar fi participanții cu afecțiuni fizice, mintale și de sănătate, a studenților cu copii, a studenților care lucrează sau care sunt sportivi profesioniști și a studenților din toate domeniile de studiu subreprezentate în cadrul mobilității. Definirea unor proceduri de selecție internă care să ia în considerare echitatea și incluziunea și să evalueze meritul și motivația solicitanților în mod global este esențială pentru respectarea acestui principiu. În plus, instituțiile de învățământ superior sunt încurajate să creeze oportunități de mobilitate încorporate, cum ar fi ferestrele de mobilitate din programele lor de învățământ, pentru a facilita participarea studenților din toate domeniile de studiu. În acest sens, mobilitatea mixtă poate contribui la oferirea unor oportunități suplimentare care pot fi mai potrivite pentru anumite persoane sau grupuri de studenți. În acest context, existența unor responsabili cu incluziunea în cadrul instituțiilor de învățământ superior contribuie la abordarea incluziunii și a diversității. De exemplu, responsabilii cu incluziunea pot contribui la creșterea gradului de sensibilizare, la definirea strategiilor de comunicare și de informare, la asigurarea unui sprijin adecvat pe tot parcursul perioadei de mobilitate în cooperare cu colegii relevanți, precum și la facilitarea cooperării între membrii personalului relevant din cadrul instituției care au expertiză în domeniul incluziunii și al diversității.

Durabilitatea mediului și practicile ecologice în cadrul mobilității din învățământul superior

În conformitate cu principiile Cartei Universitare Erasmus, instituțiile de învățământ superior trebuie să promoveze practici ecologice în cadrul tuturor activităților legate de program. Aceasta înseamnă promovarea utilizării mijloacelor de transport sustenabile pentru mobilitate, luarea de măsuri active în contextul organizării de evenimente, conferințe și întâlniri legate de mobilitatea Erasmus+ într-o manieră mai ecologică, precum și înlocuirea proceselor administrative pe suport de hârtie cu procese digitale (în conformitate cu standardele inițiativei privind legitimația europeană de student). De asemenea, instituțiile de învățământ superior ar trebui să sporească gradul de sensibilizare în rândul tuturor participanților cu privire la diferitele măsuri pe care le pot lua în timp ce se află în străinătate pentru a reduce amprenta de carbon și amprenta de mediu în cursul perioadelor lor de mobilitate, precum și să monitorizeze progresul în direcția realizării unor acțiuni mai sustenabile de mobilitate a studenților și a personalului.

Digitalizarea, educația digitală și competențele digitale în cadrul mobilității din învățământul superior

În conformitate cu principiile Cartei Universitare Erasmus, instituțiile de învățământ superior ar trebui să pună în aplicare gestionarea digitală a mobilității studenților în conformitate cu standardele tehnice ale inițiativei privind legitimația europeană de student. Aceasta înseamnă că instituțiile de învățământ superior care participă la program trebuie să se conecteze la rețeaua „Erasmus without Paper”, pentru a face schimb de date privind mobilitatea și pentru a gestiona contractele de studii online și acordurile interinstituționale digitale de îndată ce aceste elemente devin operaționale pentru diferitele activități de mobilitate dintre țările participante la program și dintre țările participante la program și țările partenere. Instituțiile de învățământ superior își pot utiliza fondurile de sprijin organizatoric pentru implementarea gestionării mobilității digitale. Instituțiile ar trebui să promoveze, în cadrul lor, mobilitatea mixtă, combinația dintre mobilitatea fizică și o componentă virtuală, pentru a oferi formate de mobilitate mai flexibile și pentru a îmbunătăți rezultatele învățării și impactul mobilității fizice. Instituțiile de învățământ superior trebuie să asigure calitatea activităților de mobilitate mixtă și recunoașterea oficială a participării la mobilitatea mixtă, inclusiv a componentei virtuale. De asemenea, instituțiile ar trebui să sporească gradul de sensibilizare în rândul studenților și al personalului lor cu privire la oportunitățile din cadrul programului de a dobândi și de a-și perfecționa competențele digitale relevante în toate domeniile de studiu, inclusiv stagiile pentru oportunități digitale propuse studenților și proaspeților absolvenți în scopul perfecționării sau al dobândirii competențelor digitale[3]. Personalul didactic și administrativ poate beneficia și de cursuri de formare în domeniul competențelor digitale în scopul dobândirii competențelor digitale relevante pentru utilizarea de tehnologii digitale în cadrul cursurilor și pentru digitalizarea administrației.

Descrierea activităților și criteriilor specifice

Mobilitatea studenților

Mobilitatea studenților poate fi dinspre orice țară participantă la program către orice altă țară participantă la program sau către orice țară parteneră și în orice domeniu și ciclu de studiu (ciclu scurt/licență/masterat/doctorat). Pentru a asigura activități de mobilitate de înaltă calitate, cu impact maxim asupra studenților, activitatea de mobilitate trebuie să fie compatibilă cu nevoile studenților în materie de învățare și de dezvoltare personală.

Studenții pot desfășura activitățile descrise mai jos:

 • o perioadă de studiu în străinătate la o instituție de învățământ superior parteneră. Perioada de studiu în străinătate trebuie să facă parte din programul de studiu al studentului pentru obținerea unei diplome în cadrul oricărui ciclu de studiu. O perioadă de studiu în străinătate poate să includă, de asemenea, o perioadă de stagiu. O astfel de combinație creează sinergii între experiența universitară și cea profesională din străinătate.
 • Un stagiu (perioadă de practică) în străinătate într-o întreprindere, într-un institut de cercetare, într-un laborator, într-o organizație sau în orice alt loc de muncă relevant. Stagiile în străinătate sunt sprijinite în timpul studiilor, indiferent de ciclul de studiu, precum și în cazul proaspeților absolvenți. Aceasta include, de asemenea, stagii de asistență pentru studenții care se pregătesc să devină profesori și stagii de asistență în cercetare pentru studenți și doctoranzi în orice centru de cercetare relevant. Pentru a spori în continuare sinergiile cu programul Orizont Europa, aceste acțiuni de mobilitate pot avea loc și în contextul proiectelor de cercetare finanțate de Orizont Europa, cu respectarea deplină a principiului privind evitarea dublei finanțări din partea UE a activităților. Ori de câte ori este posibil, stagiile trebuie să fie o parte integrantă a programului de studiu al studenților.
 • Mobilitatea doctorală

Pentru a satisface mai bine diversele nevoi de învățare și formare ale doctoranzilor și pentru a asigura egalitate de șanse, doctoranzii și proaspeții absolvenți („postdoctoranzii”)[4] pot beneficia de perioade de studiu fizic pe termen scurt sau lung sau de perioade de mobilitate sub formă de stagiu în străinătate. Se încurajează adăugarea unei componente virtuale la mobilitatea fizică.

 • Mobilitatea mixtă

Orice perioadă de studii sau stagiu în străinătate, indiferent de durata sa, inclusiv mobilitatea doctorală, poate fi realizată ca mobilitate mixtă. Mobilitatea mixtă este o combinație între mobilitatea fizică și o componentă virtuală care facilitează schimbul de învățare și munca în echipă online prin colaborare. De exemplu, componenta virtuală poate reuni online cursanți din diferite țări și domenii de studiu pentru a urma cursuri online sau pentru a lucra împreună simultan la sarcini care sunt recunoscute ca parte a studiilor lor.

De asemenea, orice student poate efectua mobilitate mixtă prin participarea la un program intensiv mixt.

În plus, studenții (ciclu scurt/licență/masterat) care nu pot participa la mobilitatea pentru studii fizice pe termen lung sau sub formă de stagiu, de exemplu, din cauza domeniului lor de studiu sau pentru că au mai puține oportunități de participare, vor putea să efectueze o mobilitate fizică pe termen scurt combinată cu o componentă virtuală obligatorie.

 • Mobilitatea personalului

Mobilitatea personalului poate fi dinspre orice țară participantă la program către orice altă țară participantă la program sau către orice țară parteneră. Pentru a asigura activități de mobilitate de înaltă calitate cu impact maxim, activitatea de mobilitate trebuie să fie legată de dezvoltarea profesională a personalului și să răspundă nevoilor de învățare și dezvoltare personală a acestuia.

Personalul poate desfășura oricare dintre activitățile descrise mai jos:

 • O perioadă de predare în străinătate la o instituție de învățământ superior parteneră. Perioada de predare în străinătate permite oricărui cadru didactic dintr-o instituție de învățământ superior sau personalului din întreprinderi să predea la o instituție de învățământ superior parteneră din străinătate. Mobilitatea personalului în scopul predării poate avea loc în orice domeniu de studiu.
 • O perioadă de formare în străinătate într-o instituție de învățământ superior parteneră, într-o întreprindere sau în orice alt loc de muncă relevant. Perioada de formare în străinătate permite oricărui membru al personalului dintr-o instituție de învățământ superior să ia parte la o activitate de formare în străinătate care este relevantă pentru activitatea sa de zi cu zi în instituția de învățământ superior în care lucrează. Aceasta poate lua forma unor evenimente de formare sau de job shadowing.

O perioadă de mobilitate a personalului în străinătate poate combina activități de predare și de formare. Orice perioadă de predare sau de formare în străinătate poate fi realizată sub formă de mobilitate mixtă.

Criterii generale de eligibilitate

Pentru a fi eligibil pentru un grant Erasmus+, un proiect de mobilitate în învățământul superior trebuie să respecte criteriile formale prezentate în continuare. Criteriile generale de eligibilitate abordează cerințele generale la nivel de proiect, în timp ce criteriile specifice enumerate în secțiunile următoare abordează cerințele pentru punerea în aplicare a activităților specifice.

Activități eligibile

Instituțiile de învățământ superior pot pune în aplicare una sau mai multe dintre următoarele activități:

 • mobilitatea studenților pentru studii
 • mobilitatea studenților pentru stagii
 • mobilitatea personalului în scopul predării
 • mobilitatea personalului pentru formare
 • programe intensive mixte

Aceste activități de mobilitate pot avea loc între țările participante la program sau dinspre o țară participantă la program către orice țară parteneră din lume (regiunile 1-14).

Cine poate depune o cerere?

Organizațiile cu următoarea acreditare pot solicita un grant:

 • Pentru o cerere de participare în calitate de instituție de învățământ superior individuală: instituțiile de învățământ superior stabilite într-o țară participantă la program care dețin o Cartă Universitară Erasmus (ECHE).
 • Pentru o cerere de participare în calitate de consorțiu de mobilitate: organizațiile coordonatoare stabilite într-o țară participantă la program și care coordonează un consorțiu căruia i s-a acordat o acreditare Erasmus pentru consorții de mobilitate în învățământul superior. Organizațiile care nu dețin o acreditare valabilă de consorțiu pot solicita eliberarea unei astfel de acreditări în numele unui consorțiu de mobilitate în cadrul aceleiași cereri de propuneri, la fel ca în cazul solicitării unui grant pentru un proiect de mobilitate sau în cazul unei cereri de propuneri anterioare. Toate instituțiile de învățământ superior implicate din țările participante la program trebuie să dețină o Cartă Universitară Erasmus (ECHE). Aceste organizații vor fi eligibile pentru un proiect de mobilitate numai în cazul în care cererea lor de acordare a unei acreditări de consorțiu de mobilitate este aprobată.

Studenții și personalul din învățământul superior nu pot solicita direct un grant; criteriile de selecție pentru participarea la activitățile de mobilitate și la programele intensive mixte sunt definite de instituția de învățământ superior în care studiază sau lucrează participanții.

Țările eligibile

Pentru participarea la activități:

 • orice țară participantă la program
 • orice țară parteneră.

Numărul organizațiilor participante

Conform formularului de candidatură, poate participa o singură organizație (organizația solicitantă). Aceasta este fie o instituție individuală de învățământ superior, fie un coordonator al unui consorțiu de mobilitate stabilit într-o țară participantă la program.

În cursul etapei de punere în aplicare a proiectului de mobilitate, trebuie să fie implicate minimum două organizații (cel puțin o organizație de trimitere și cel puțin o organizație gazdă) din țări participante la program diferite.

Pentru programele intensive mixte: în organizarea programului intensiv mixt trebuie să fie implicate, pe lângă solicitant, cel puțin două instituții de învățământ superior din alte două țări participante la program.

Durata proiectului

26 de luni

Unde se depune cererea?

 • La agenția națională din țara în care este stabilită organizația solicitantă.

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la 11 mai, ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului), pentru proiectele care încep la data de 1 septembrie a aceluiași an.

Cum se depune cererea?

Pentru detalii cu privire la modul de depunere a cererii, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Alte criterii necesare

O instituție de învățământ superior poate depune o cerere de grant la agenția sa națională prin două modalități:

 • direct, în calitate de instituție de învățământ superior individuală,
 • prin intermediul unui consorțiu de mobilitate al cărui coordonator/membru este.

O instituție de învățământ superior poate depune doar o singură cerere în fiecare rundă de selecție pentru un proiect de mobilitate în calitate de instituție de învățământ superior individuală și/sau în calitate de instituție de învățământ superior coordonatoare a unui consorțiu dat. Cu toate acestea, o instituție de învățământ superior poate face parte din sau poate coordona mai multe consorții de mobilitate diferite care depun simultan o cerere.

Ambele modalități (cererea individuală și cererea prin intermediul unui consorțiu) pot fi utilizate simultan. Cu toate acestea, instituția de învățământ superior rămâne responsabilă pentru evitarea dublei finanțări a unui participant, în situația în care cele două modalități sunt utilizate în cursul aceluiași an academic.

Proiectul de mobilitate trebuie să pună în aplicare inițiativa privind legitimația europeană de student pentru a facilita gestionarea online a ciclului de mobilitate, precum și alte abordări mai ecologice și mai favorabile incluziunii, în conformitate cu Carta Universitară Erasmus (ECHE) și cu Ghidul ECHE.

Organizațiile solicitante vor fi evaluate în funcție de criteriile de excludere și de selecție relevante. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Criterii specifice de eligibilitate pentru mobilitatea studenților

Organizații participante eligibile

 • Mobilitatea studenților pentru studii:

Toate organizațiile din țările participante la program (atât organizațiile de trimitere, cât și organizațiile gazdă) trebuie să fie instituții de învățământ superior care dețin o ECHE. Toate organizațiile gazdă din țările partenere trebuie să fie instituții de învățământ superior recunoscute de autoritățile competente și să fi semnat acorduri interinstituționale cu partenerii lor din țările participante la program înainte de desfășurarea activității de mobilitate.

 • Mobilitatea studenților pentru stagii:

Organizația de trimitere trebuie să fie o instituție de învățământ superior care deține o ECHE dintr-o țară participantă la program.

În cazul mobilității studenților pentru stagii, organizația gazdă poate fi[5]:

 • orice organizație publică sau privată stabilită într-o țară participantă la program sau într-o țară parteneră, care este activă pe piața forței de muncă sau în domeniile educației, formării, tineretului, cercetării și inovării. De exemplu, o astfel de organizație poate fi:
 • o întreprindere mică, mijlocie sau mare, publică sau privată (inclusiv întreprinderile sociale);
 • un organism public de la nivel local, regional sau național;
 • ambasade sau birouri consulare ale țării de trimitere participante la program;
 • un partener social sau alt reprezentant din domeniul forței de muncă, inclusiv camere de comerț, asociații meșteșugărești/profesionale și sindicate;
 • un institut de cercetare;
 • o fundație;
 • o școală/un institut/un centru educațional (de orice nivel, de la învățământul preșcolar la cel secundar superior, incluzând formarea profesională și învățământul pentru adulți);
 • o organizație, o asociație, un ONG non-profit;
 • un organism care oferă servicii de orientare profesională, de consiliere profesională și de informare;
 • o instituție de învățământ superior dintr-o țară participantă la program care deține o ECHE sau o instituție de învățământ superior dintr-o țară parteneră recunoscută de autoritățile competente și care a semnat acorduri interinstituționale cu partenerii săi din țara participantă la program, înainte de desfășurarea activității de mobilitate.

Durata activității

Mobilitatea studenților pentru studii: între 2 luni (sau un semestru sau trimestru universitar) și 12 luni. Aceasta poate include o perioadă de stagiu complementară, dacă este planificată, și poate fi organizată în moduri diferite în funcție de context: fie o activitate după cealaltă, fie ambele activități în același timp. Combinația respectă regulile de finanțare și durata minimă a mobilității pentru studiu.

Mobilitatea studenților pentru stagii: între 2 și 12 luni.

Orice student, în special cei care nu pot participa la o activitate de mobilitate fizică pe termen lung în scopul efectuării de studii sau stagii, pot combina o activitate de mobilitate fizică mai scurtă cu o componentă virtuală. În plus, orice student poate participa la programe intensive mixte. În aceste cazuri, perioada de mobilitate fizică trebuie să dureze între 5 zile și 30 de zile și să fie combinată cu o componentă virtuală obligatorie, care să faciliteze schimbul de învățare și munca în echipă online prin colaborare. O activitate de mobilitate mixtă pentru studii trebuie să acorde minimum 3 credite ECTS.

Mobilitatea pentru studii și/sau stagii a doctoranzilor: între 5 și 30 de zile sau între 2 și 12 luni (o mobilitate pentru studiu poate include o perioadă de stagiu complementară, dacă aceasta este planificată).

Durata totală eligibilă pe ciclu de studii:

Același student poate participa la perioade de mobilitate de până la 12 luni în total[6] pentru fiecare ciclu de studii[7], indiferent de numărul și tipul activităților de mobilitate.

 • în timpul primului ciclu de studii (licență sau echivalent), inclusiv ciclul scurt (nivelurile 5 și 6 din CEC);
 • în timpul celui de-al doilea ciclu de studii (masterat sau echivalent - nivelul 7 din CEC) și
 • în timpul celui de-al treilea ciclu de studii, în calitate de doctorand (nivel de doctorat sau nivelul 8 din CEC).

Durata unui stagiu efectuat de proaspeții absolvenți se ia în considerare la calcularea perioadei maxime de 12 luni pentru ciclul în care se depune cererea de participare la stagiu.

Locul (locurile) de desfășurare a activității

Studenții trebuie să își desfășoare activitatea de mobilitate fizică într-o țară participantă la program sau într-o țară parteneră diferită de țara organizației de trimitere și de țara în care studentul este cazat pe durata studiilor[8].

Participanți eligibili

Studenții înscriși într-o instituție de învățământ superior și la programe de studii care conduc la obținerea unei diplome recunoscute sau a unei alte calificări recunoscute de nivel terțiar (până la nivelul doctoratului inclusiv). În cazul mobilității doctorale, participantul trebuie să se afle la nivelul 8 din CEC.

Proaspeții absolvenți de învățământ superior pot participa la o activitate de mobilitate pentru stagii. Organizația beneficiară poate opta să nu ia parte la stagiile dedicate proaspeților absolvenți. Proaspeții absolvenți trebuie să fie selectați de către instituția de învățământ superior din care fac parte în timpul ultimului an de studiu și trebuie să își efectueze și să își finalizeze stagiul în străinătate în termen de un an de la absolvire[9].

Alte criterii necesare

Mobilitatea studenților poate avea loc în orice domeniu de studiu. Mobilitatea studenților poate fi o perioadă de studii combinată cu un stagiu de scurtă durată (mai puțin de 2 luni), fiind considerată perioadă generală de studii. Studentul, organizația de trimitere și organizația gazdă trebuie să semneze un contract de studii.

Perioada de studii în străinătate trebuie să facă parte din programul de studii al studentului pentru obținerea unei diplome. Ori de câte ori este posibil, stagiile ar trebui să fie o parte integrantă a programului de studii al studenților.

Frecventarea cursurilor la o instituție de învățământ superior nu poate fi considerată stagiu.

În cazul mobilității mixte a studenților, activitățile pot include participarea la cursuri oferite într-un format de învățare mixtă la orice instituție de învățământ superior parteneră, formare și sarcini de lucru online sau participarea la programe intensive mixte.

Criterii specifice de eligibilitate pentru mobilitatea personalului

Organizații participante eligibile

 • Mobilitatea personalului pentru predare:

Organizația de trimitere trebuie să fie:

 • o instituție de învățământ superior care deține o ECHE dintr-o țară participantă la program sau
 • în cazul personalului invitat să predea într-o instituție de învățământ superior: orice organizație publică sau privată (care nu deține o ECHE ) dintr-o țară participantă la program, care este activă pe piața muncii sau în domeniile educației, formării, tineretului, cercetării și inovării. De exemplu, o astfel de organizație poate fi:
 • o întreprindere mică, mijlocie sau mare, publică sau privată (inclusiv întreprinderile sociale);
 • un organism public la nivel local, regional sau național;
 • un partener social sau alt reprezentant din domeniul forței de muncă, inclusiv camere de comerț, asociații meșteșugărești/profesionale și sindicate;
 • un institut de cercetare;
 • o fundație;
 • o școală/un institut/un centru educațional (de orice nivel, de la învățământul preșcolar la cel secundar superior, incluzând formarea profesională și învățământul pentru adulți);
 • o organizație, o asociație, un ONG non-profit;
 • un organism care oferă servicii de orientare profesională, de consiliere profesională și de informare.

Organizația gazdă trebuie să fie o instituție de învățământ superior care deține o ECHE dintr-o țară participantă la program sau o instituție de învățământ superior dintr-o țară parteneră recunoscută de autoritățile competente și care a semnat un acord interinstituțional cu partenerul său din țara participantă la program, înainte de desfășurarea activității de mobilitate. În cazul personalului invitat din întreprinderi, organizația gazdă trebuie să fie o instituție de învățământ superior dintr-o țară participantă la program.

 • Mobilitatea personalului pentru formare:

Organizația de trimitere trebuie să fie o instituție de învățământ superior care deține o ECHE dintr-o țară participantă la program.

Organizația gazdă trebuie să fie:

 • o instituție de învățământ superior care deține o ECHE dintr-o țară participantă la program sau o instituție de învățământ superior dintr-o țară parteneră recunoscută de autoritățile competente și care a semnat acorduri interinstituționale cu partenerii săi din țara participantă la program înainte de desfășurarea activității de mobilitate sau
 • orice organizație publică sau privată stabilită într-o țară participantă la program sau într-o țară parteneră, care este activă pe piața forței de muncă sau în domeniile educației, formării, tineretului, cercetării și inovării.

Durata activității

Mobilitatea personalului pentru predare și formare:

Între 2 zile și 2 luni, excluzând timpul de călătorie. În cazul mobilității dinspre țările participante la program înspre țările partenere, durata trebuie să fie de cel puțin 5 zile și de cel mult 2 luni. În ambele cazuri, zilele care reprezintă perioada minimă trebuie să fie consecutive.

În cazul personalului invitat din întreprinderi, durata minimă este de o zi.

O activitate didactică trebuie să conțină minimum 8 ore de predare pe săptămână (sau pe perioadă de ședere, dacă este mai scurtă). Dacă mobilitatea are o durată mai mare de o săptămână, numărul minim de ore de predare pentru o săptămână incompletă trebuie să fie proporțional cu durata respectivei săptămâni. Se aplică următoarele excepții:

 • Nu există număr minim de ore de predare pentru personalul din întreprinderi invitat.
 • Dacă activitatea de predare se combină cu o activitate de formare pe parcursul unei singure perioade petrecute în străinătate, numărul minim de ore de predare pe săptămână (sau pe perioadă de ședere, dacă este mai scurtă) se reduce la 4 ore.

Locul (locurile) de desfășurare a activității

Personalul trebuie să efectueze activitatea de mobilitate în orice țară participantă la program sau în orice țară parteneră diferită de țara organizației de trimitere și de țara de reședință a personalului.

Participanți eligibili

Mobilitatea personalului pentru predare:

 • Membri ai personalului care lucrează într-o instituție de învățământ superior dintr-o țară participantă la program.
 • Membri ai personalului din întreprinderi care sunt invitați să predea într-o instituție de învățământ superior dintr-o țară participantă la program, din orice întreprindere care își desfășoară activitatea într-o țară participantă la program, din orice organizație publică sau privată (care nu deține o ECHE) care este activă pe piața forței de muncă sau în domeniile educației, formării și tineretului, cercetării și inovării (inclusiv doctoranzii angajați).

Mobilitatea personalului pentru formare: Membri ai personalului care lucrează într-o instituție de învățământ superior dintr-o țară participantă la program.

Alte criterii necesare

Mobilitatea personalului poate fi o perioadă de predare combinată cu o perioadă de formare, fiind considerată drept o perioadă generală de predare. O acțiune de mobilitate în scopul predării sau al formării poate avea loc în mai multe organizații gazdă din aceeași țară, fiind considerată drept o singură perioadă de predare sau de formare pentru care se aplică durata minimă de ședere.

Mobilitatea în scopul predării poate fi în orice domeniu de studiu.

Mobilitatea în scopul predării poate include furnizarea de cursuri de formare pentru dezvoltarea instituției de învățământ superior partenere.

Membrul personalului, organizația de trimitere și organizația gazdă trebuie să semneze un contract de mobilitate.

Programe intensive mixte

Acestea sunt programe scurte, intensive, care utilizează modalități inovatoare de învățare și predare, inclusiv cooperarea online. Programele pot include învățarea bazată pe provocări în cadrul căreia echipele transnaționale și transdisciplinare colaborează pentru a aborda provocările, de exemplu cele legate de obiectivele de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite sau alte provocări societale identificate la nivel de regiuni, orașe sau întreprinderi. Programul ar trebui să aibă valoare adăugată în comparație cu cursurile sau formările existente oferite de instituțiile de învățământ superior participante și poate fi multianual. Obiectivul programelor intensive mixte, care permit aplicarea unor formate de mobilitate noi și mai flexibile, combinând mobilitatea fizică cu o componentă virtuală, este de a fi accesibile tuturor categoriilor de studenți din toate mediile, domeniile de studiu și ciclurile.

Grupurile de instituții de învățământ superior vor avea ocazia să organizeze programe intensive mixte, de scurtă durată, de învățare, predare și formare pentru studenți și personal. În cadrul acestor programe intensive mixte, grupurile de studenți sau de membri ai personalului vor efectua o perioadă de mobilitate fizică de scurtă durată în străinătate, combinată cu o componentă virtuală obligatorie care facilitează schimbul de învățare și munca în echipă online prin colaborare. Componenta virtuală trebuie să reunească cursanții online pentru a lucra în mod colectiv și simultan la sarcini specifice care sunt integrate în programul intensiv mixt și trebuie luată în considerare la calcularea rezultatelor generale ale învățării.

În plus, programele intensive mixte pot fi deschise studenților și personalului din instituțiile de învățământ superior din afara parteneriatului. Programele intensive mixte dezvoltă capacitatea de elaborare și punere în aplicare a practicilor inovatoare de predare și învățare în instituțiile de învățământ superior participante.

Criterii specifice de eligibilitate pentru programele intensive mixte

Organizații participante eligibile

Un program intensiv mixt trebuie să fie elaborat și pus în aplicare de cel puțin 3 instituții de învățământ superior care dețin o Cartă Universitară Erasmus, provenind din cel puțin 3 țări participante la program. În plus, poate participa orice altă instituție de învățământ superior sau organizație dintr-o țară participantă la program. Instituțiile de învățământ superior din țările partenere pot participa și pot trimite participanți pe propria cheltuială. Participanții din țările partenere nu sunt luați în considerare la calcularea cerințelor minime.

Organizația coordonatoare trebuie să fie o instituție de învățământ superior care deține o Cartă Universitară Erasmus. Această instituție de învățământ superior este fie instituția de învățământ superior solicitantă, fie o instituție de învățământ superior membră a consorțiului de mobilitate solicitant.

Organizația care trimite/primește studenții și membrii personalului pentru a participa la programele intensive mixte trebuie să fie o instituție de învățământ superior dintr-o țară participantă la program care deține o ECHE. Pentru personalul didactic și de formare implicat în realizarea programului, aceasta poate fi orice organizație dintr-o țară participantă la program (a se vedea participanții eligibili).

Durata activității

Mobilitatea fizică poate avea loc pe o perioadă de cel puțin 5 zile și de cel mult 30 de zile din durata programului. Nu sunt stabilite criterii de eligibilitate pentru durata componentei virtuale, dar prin combinarea mobilității virtuale și fizice studenții trebuie să primească cel puțin 3 credite ECTS.

Locul (locurile) de desfășurare a activității

Activitatea fizică poate avea loc în instituția de învățământ superior gazdă sau în orice alt loc în țara instituției de învățământ superior gazdă.

Participanți eligibili

Studenți:

Studenții înscriși într-o instituție de învățământ superior și la programe de studii care conduc la obținerea unei diplome recunoscute sau a unei alte calificări recunoscute de nivel terțiar (până la nivelul doctoratului inclusiv).

Personal: Membri ai personalului care lucrează într-o instituție de învățământ superior dintr-o țară participantă la program.

Personalul didactic și de formare implicat în realizarea programului:

 • Membri ai personalului care lucrează într-o instituție de învățământ superior dintr-o țară participantă la program.
 • Membri ai personalului din întreprinderi care sunt invitați să predea într-o instituție de învățământ superior dintr-o țară participantă la program, din orice întreprindere care își desfășoară activitatea într-o țară participantă la program, din orice organizație publică sau privată (care nu deține o ECHE) care este activă pe piața forței de muncă sau în domeniile educației, formării și tineretului, cercetării și inovării (inclusiv doctoranzii angajați).

Alte criterii necesare

Programele intensive mixte pentru studenți și membri ai personalului trebuie să cuprindă o perioadă de mobilitate fizică de scurtă durată în străinătate, combinată cu o componentă virtuală obligatorie care facilitează schimbul de învățare și munca în echipă online prin colaborare. Componenta virtuală trebuie să reunească cursanții online pentru a lucra în mod colectiv și simultan la sarcini specifice care sunt integrate în programul intensiv mixt și trebuie luată în considerare la calcularea rezultatelor generale ale învățării.

Prin programele intensive mixte, studenții trebuie să primească cel puțin 3 credite ECTS.

Numărul minim de participanți la un program intensiv mixt este 15 (fără a include personalul didactic/de formare implicat în realizarea programului) pentru ca programul să fie eligibil pentru finanțare.

Sprijinul individual și, dacă este cazul, sprijinul pentru deplasare acordat participanților pentru activitatea fizică este furnizat de organizația de trimitere (și de instituția de învățământ superior gazdă în cazul personalului invitat din întreprinderi).

CRITERII DE ATRIBUIRE

Nu există evaluare calitativă (calitatea a fost evaluată în faza de depunere a cererii pentru ECHE sau în momentul selectării unei acreditări de consorțiu de mobilitate), prin urmare, nu există criterii de atribuire.

Orice cerere de grant eligibilă (după ce a trecut de verificarea eligibilității) va primi finanțare.

Valoarea maximă a grantului acordat va depinde de o serie de elemente:

 • numărul activităților de mobilitate pentru care s-a depus cererea;
 • performanțele anterioare ale solicitantului în ceea ce privește numărul perioadelor de mobilitate, calitatea punerii în aplicare a activităților și buna gestiune financiară, în cazul în care solicitantul a primit un grant similar în anii anteriori;
 • numărul programelor intensive mixte pentru care s-a depus cererea;
 • bugetul național total alocat pentru acțiunea de mobilitate.

ACREDITAREA ERASMUS PENTRU CONSORȚIILE DE MOBILITATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR

O organizație dintr-o țară participantă la program, care depune o cerere în numele unui consorțiu de mobilitate pentru un grant Erasmus+, trebuie să dețină o acreditare valabilă de consorțiu de mobilitate în învățământul superior. Această acreditare este acordată de aceeași agenție națională care evaluează cererea de finanțare pentru un proiect de mobilitate în învățământul superior. Cererile de acreditare și de granturi pentru proiectele de mobilitate pot fi depuse în cadrul aceleiași cereri de propuneri. Cu toate acestea, grantul pentru proiecte de mobilitate va fi acordat doar instituțiilor de învățământ superior și organizațiilor în cazul cărora procesul de acreditare se finalizează cu un rezultat pozitiv. Pentru a obține o acreditare de consorțiu trebuie îndeplinite următoarele condiții:

Criterii de eligibilitate

Organizații participante eligibile

Un consorțiu de mobilitate în învățământul superior poate fi compus din următoarele organizații participante:

 • instituții de învățământ superior care dețin o Cartă Universitară Erasmus valabilă;
 • orice organizație publică sau privată, activă pe piața muncii sau în domeniile educației, formării și tineretului.

Fiecare organizație participantă trebuie să își aibă sediul în aceeași țară participantă la program.

Cine poate depune o cerere?

Orice organizație participantă eligibilă poate acționa drept coordonator și poate candida în numele tuturor organizațiilor implicate în consorțiu.

Numărul organizațiilor participante

Un consorțiu de mobilitate trebuie să cuprindă cel puțin trei organizații participante eligibile, inclusiv două instituții de învățământ superior de trimitere.

Toate organizațiile membre ale consorțiului de mobilitate trebuie să fie identificate în momentul depunerii cererii de eliberare a acreditării de consorțiu.

Perioada de valabilitate a acreditării consorțiului

Întreaga perioadă a programului.

Unde se depune cererea?

 • La agenția națională din țara în care este stabilită organizația solicitantă.

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererea de acreditare până la 11 mai, ora 12:00:00 (amiază, ora Bruxelles-ului), pentru proiectele care încep la data de 1 septembrie a aceluiași an.

Cum se depune cererea?

Pentru detalii cu privire la modul de depunere a cererii, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Criterii de atribuire

Cererea de acreditare va fi evaluată în funcție de următoarele criterii:

Relevanța consorțiului

(punctaj maxim 30 de puncte)

 • Relevanța propunerii pentru:
 • obiectivele acțiunii;
 • nevoile și obiectivele organizațiilor participante la consorțiu și ale participanților individuali.
 • Măsura în care propunerea este adecvată pentru:
 • producerea de rezultate ale învățării de înaltă calitate pentru participanți;
 • consolidarea capacităților și a dimensiunii internaționale a organizațiilor participante la consorțiu;
 • crearea de valoare adăugată la nivelul UE prin rezultate care nu ar putea fi obținute prin activități desfășurate în mod individual de fiecare instituție de învățământ superior individuală.

Calitatea componenței consorțiului și a mecanismelor de cooperare

(punctaj maxim 20 de puncte)

 • Măsura în care:
 • consorțiul implică o componență adecvată în ceea ce privește instituțiile de învățământ superior de trimitere, cu, dacă este cazul, organizații participante complementare din alte sectoare socioeconomice având profilul, experiența și expertiza necesare pentru a pune în aplicare cu succes toate aspectele proiectului;
 • coordonatorul consorțiului are experiență anterioară în gestionarea unui consorțiu sau a unui tip de proiect similar;
 • distribuirea rolurilor, responsabilităților și sarcinilor/resurselor este bine definită și demonstrează angajamentul și contribuția activă a tuturor organizațiilor participante;
 • sarcinile/resursele sunt grupate și partajate;
 • responsabilitățile în ceea ce privește aspectele de gestionare contractuală și financiară sunt clare;
 • consorțiul implică în acțiune organizații nou-venite și organizații cu mai puțină experiență.

Calitatea proiectării și a punerii în aplicare a activităților consorțiului

(punctaj maxim 20 de puncte)

 • Claritatea, integralitatea și calitatea tuturor etapelor unui proiect de mobilitate (pregătirea, punerea în aplicare a activităților de mobilitate și monitorizarea);
 • Calitatea măsurilor practice, a gestionării și a modalităților de sprijin (de exemplu, identificarea de organizații gazdă, punerea în legătură, informații, sprijin lingvistic și intercultural, monitorizare);
 • Calitatea cooperării, coordonării și comunicării între organizațiile participante, precum și între acestea și alte părți interesate relevante;
 • Dacă este cazul, calitatea măsurilor de recunoaștere și de validare a rezultatelor învățării participanților, precum și utilizarea consecventă a instrumentelor europene de transparență și recunoaștere;
 • Dacă este cazul, gradul de adecvare a măsurilor de selecție a participanților la activitățile de mobilitate și de promovare a participării la activitățile de mobilitate a persoanelor cu mai puține oportunități.

Impact și diseminare

(punctaj maxim 30 de puncte)

 • Calitatea măsurilor de evaluare a rezultatelor activităților organizate de consorțiu;
 • Impactul potențial al proiectului:
 • asupra participanților și a organizațiilor participante pe durata proiectului și ulterior;
 • în afara organizațiilor și a persoanelor care participă direct la proiect, la nivel instituțional, local, regional, național și/sau internațional.
 • Caracterul adecvat și calitatea măsurilor care vizează diseminarea rezultatelor activităților organizate de consorțiu în cadrul și în afara organizațiilor participante și a partenerilor.

Pentru a fi selectate în vederea acreditării, propunerile trebuie să obțină cel puțin 60 de puncte în total. De asemenea, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin jumătate din punctajul maxim pentru fiecare criteriu de atribuire.

A) Reguli de finanțare aplicabile tuturor activităților de mobilitate din învățământul superior

Categoria bugetară

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Sumă

Sprijin organizatoric

Costuri legate direct de punerea în aplicare a activităților de mobilitate (cu excepția costurilor de ședere și de călătorie pentru participanți).

Mecanism de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza numărului de participanți la acțiunea de mobilitate.

Până la participantul cu numărul 100: 400 EUR pentru fiecare participant, iar după participantul cu numărul 100: 230 EUR pentru fiecare participant suplimentar

Sprijin pentru incluziune

Costuri legate de organizarea activităților de mobilitate pentru participanții cu mai puține oportunități care necesită sprijin suplimentar pe baza costurilor reale.

Mecanism de finanțare: contribuție la costurile unitare

Regula de alocare: în funcție de numărul de participanți cu mai puține oportunități care beneficiază de sprijin suplimentar pe baza costurilor reale, prin intermediul categoriei de sprijin pentru incluziune.

100 EUR pentru fiecare participant

Costuri suplimentare direct legate de participanții cu mai puține oportunități, care nu pot fi acoperite din suma suplimentară pentru sprijin individual alocată participanților cu mai puține oportunități. În special, aceste costuri vizează să acopere sprijinul financiar suplimentar necesar pentru participanții cu afecțiuni fizice, mintale sau cu probleme de sănătate, pentru a le permite acestora să participe la acțiunea de mobilitate și la vizitele pregătitoare, precum și pentru însoțitori (inclusiv cheltuieli legate de călătorie și de ședere, dacă acestea sunt justificate și câtă vreme nu sunt acoperite prin intermediul categoriilor bugetare „sprijin pentru deplasare” și „sprijin individual” pentru acești participanți).

Mecanism de finanțare: costuri reale.

Regula de alocare: cererea trebuie să fie justificată de solicitant și aprobată de agenția națională.

100 % din costurile eligibile

Costuri excepționale

Costuri pentru furnizarea unei garanții financiare, în cazul în care agenția națională solicită o astfel de garanție.

Cheltuieli de deplasare ridicate ale participanților.

Mecanism de finanțare: costuri reale.

Regula de alocare: cererea trebuie să fie justificată de solicitant și aprobată de agenția națională.

Costuri pentru garanția financiară: 80 % din costurile eligibile

Costuri ridicate de călătorie: 80 % din costurile de călătorie eligibile

Grantul pentru sprijin organizatoric acordat beneficiarilor (instituții de învățământ superior sau consorții):

Grantul pentru sprijin organizatoric este o contribuție la costurile suportate de instituții în legătură cu activitățile de sprijinire a acțiunilor de mobilitate, atât de intrare, cât și de ieșire, a studenților și personalului pentru a se conforma Cartei Universitare Erasmus în țările participante la program și principiilor ECHE reflectate în acordurile interinstituționale convenite în cazul instituțiilor din țările partenere. De exemplu:

 • acorduri organizatorice cu instituțiile partenere, inclusiv vizite la potențiali parteneri, pentru a conveni condițiile acordurilor interinstituționale privind selectarea, pregătirea, primirea și integrarea participanților la acțiunea de mobilitate și pentru a menține actualizate aceste de acorduri interinstituționale;
 • oferirea de cataloage actualizate ale cursurilor pentru studenții internaționali;
 • furnizarea de informații și de asistență studenților și personalului;
 • selectarea studenților și a personalului;
 • pregătirea contractelor de studii pentru a se asigura recunoașterea deplină a componentelor educaționale ale studenților; pregătirea și recunoașterea contractelor de mobilitate pentru personal;
 • pregătire lingvistică și interculturală oferită studenților și personalului, aflați atât în intrare, cât și în ieșire, în completarea sprijinului lingvistic online oferit de programul Erasmus+;
 • facilitarea integrării în instituția de învățământ superior a participanților la acțiunea de mobilitate de intrare;
 • asigurarea unor măsuri de îndrumare și de supraveghere eficiente vizând participanții la acțiunea de mobilitate;
 • aranjamente specifice pentru a asigura calitatea stagiilor pentru studenți în întreprinderi;
 • asigurarea recunoașterii componentelor educaționale și a creditelor aferente, prin eliberarea de foi matricole și suplimente la diplomă;
 • sprijinirea reintegrării participanților la acțiunea de mobilitate și valorificarea noilor competențe dobândite de aceștia în beneficiul instituției de învățământ superior și al colegilor;
 • punerea în aplicare a inițiativei privind legitimația europeană de student (digitalizarea gestionării mobilității);
 • promovarea unor modalități ecologice de mobilitate și a ecologizării procedurilor administrative;
 • promovarea și gestionarea participării persoanelor cu mai puține oportunități;
 • identificarea și promovarea activităților de implicare civică și monitorizarea participării la astfel de activități;
 • promovarea și gestionarea mobilității mixte și/sau internaționale.

Instituțiile de învățământ superior se angajează să respecte toate principiile Cartei Universitare Erasmus pentru a asigura o mobilitate de înaltă calitate, inclusiv următoarele: „se asigură că participanții la mobilitatea de ieșire sunt bine pregătiți pentru activitățile lor în străinătate, inclusiv pentru mobilitatea mixtă, prin desfășurarea de activități pentru a atinge nivelul necesar de competențe lingvistice și pentru a-și dezvolta competențele interculturale” și „oferă sprijin lingvistic adecvat pentru participanții la mobilitatea de intrare”. Pot fi folosite în acest sens facilitățile existente de formare lingvistică din cadrul instituțiilor. Instituțiile de învățământ superior care ar fi în măsură să ofere acțiuni de mobilitate de înaltă calitate pentru studenți și personal, inclusiv sprijin lingvistic, la un cost mai redus (sau pentru că finanțarea provine din alte surse decât fondurile UE) ar avea posibilitatea de a transfera o parte din sprijinul organizatoric pentru a finanța mai multe activități de mobilitate. Acordul de grant specifică nivelul de flexibilitate în acest sens.

În toate cazurile, beneficiarii vor fi obligați prin contract să ofere servicii de înaltă calitate, iar performanțele lor vor fi monitorizate și verificate de către agențiile naționale, luând în considerare, de asemenea, rapoartele de participare prezentate de studenți și de membrii personalului, care sunt accesibile în mod direct pentru agențiile naționale și pentru Comisie.

Grantul pentru sprijin organizatoric se calculează pe baza numărului total al participanților la mobilitatea de ieșire (inclusiv al participanților la acțiuni de mobilitate cu grant zero din fondurile UE alocate programului Erasmus+ pentru întreaga perioadă de mobilitate – a se vedea mai jos) și al membrilor personalului din întreprinderi, participanți la mobilitatea de intrare, care predau la o instituție de învățământ superior care are calitatea de beneficiar sau de membru al consorțiului de mobilitate. Participanții la acțiuni de mobilitate cu grant zero din fondurile UE alocate programului Erasmus+ pentru întreaga perioadă de mobilitate sunt luați în calcul ca participanți la acțiunea de mobilitate sprijinită, întrucât aceștia beneficiază de cadrul de mobilitate și de activitățile organizatorice. Prin urmare, sprijinul organizatoric este plătit, de asemenea, pentru acești participanți.

În cazul consorțiilor naționale de mobilitate, acest grant poate fi împărțit între toți membrii, în conformitate cu regulile pe care le vor fi convenit aceștia.

Participanți la acțiuni de mobilitate cu grant zero din fondurile UE alocate programului Erasmus+

Studenții și personalul cu grant zero din fondurile UE alocate programului Erasmus+ sunt participanții la acțiuni de mobilitate care nu beneficiază de un grant UE Erasmus+ pentru cheltuielile de călătorie și de ședere, dar care, în rest, îndeplinesc toate criteriile de mobilitate pentru studenți și personal și beneficiază de toate avantajele studenților și personalului din cadrul programului Erasmus+. Aceștia pot beneficia de alte fonduri UE decât cele alocate programului Erasmus+ (FSE etc.), de un grant național, regional sau de un alt tip de grant care să contribuie la costurile lor de mobilitate. Numărul participanților la acțiuni de mobilitate cu grant zero din fondurile UE alocate programului Erasmus+ pentru întreaga perioadă de mobilitate este luat în calcul în statisticile privind indicatorul de performanță utilizat pentru repartizarea bugetului UE între țări.

Sprijin pentru incluziune

O persoană cu mai puține oportunități este un participant potențial a cărui situație personală, fizică, mintală sau de sănătate este de așa natură încât participarea sa la proiect/acțiunea de mobilitate nu ar fi posibilă fără sprijin suplimentar, financiar sau de altă natură. Instituțiile de învățământ superior care au ales studenți și/sau personal cu mai puține oportunități pot solicita agenției naționale un sprijin suplimentar în cadrul grantului, pentru a acoperi costurile suplimentare de participare a acestora la activitățile de mobilitate. Pentru participanții cu mai puține oportunități, în special pentru cei cu afecțiuni fizice, mintale sau de sănătate, cuantumul grantului poate să fie mai mare decât sumele maxime ale granturilor individuale stabilite mai jos. Instituțiile de învățământ superior vor descrie pe site-ul lor modul în care studenții și personalul cu mai puține oportunități pot solicita un astfel de sprijin suplimentar în cadrul grantului.

Fondurile suplimentare pentru studenții și personalul cu mai puține oportunități pot fi furnizate, de asemenea, din alte surse de la nivel local, regional și/sau național.

În ceea ce privește însoțitorii studenților și ai membrilor personalului cu mai puține oportunități, aceștia au dreptul de a primi o contribuție bazată pe costurile reale.

Fiecare instituție de învățământ superior, prin semnarea Cartei Universitare Erasmus, se angajează să asigure acces și oportunități egale participanților din toate mediile sociale. Prin urmare, studenții și personalul cu mai puține oportunități pot beneficia de serviciile de asistență pe care le oferă instituția gazdă studenților și personalului local.

Costuri excepționale pentru deplasări costisitoare

Numai participanții eligibili pentru un sprijin pentru deplasare care participă la mobilitate sunt eligibili pentru costurile excepționale pentru deplasări costisitoare:

Beneficiarilor proiectelor de mobilitate li se va permite să solicite sprijin financiar pentru costurile ridicate de călătorie ale participanților din capitolul bugetar „costuri excepționale” (80% din totalul costurilor eligibile). Acest lucru va fi permis cu condiția ca beneficiarii să poată justifica faptul că regulile de finanțare (pe baza contribuției la costurile unitare pe intervalul de distanță parcurs) nu acoperă cel puțin 70 % din costurile de călătorie ale participanților. Dacă sunt aprobate, costurile excepționale pentru deplasări costisitoare înlocuiesc sprijinul pentru deplasare.

Alte surse de finanțare

Studenții și personalul pot primi, pe lângă grantul UE Erasmus+ sau în locul grantului UE (în cazul participanților la acțiuni de mobilitate cu grant zero din fondurile UE), un grant regional, național sau orice alt tip de grant, gestionat de o altă organizație decât agenția națională (de exemplu, un minister sau autorități regionale). Granturile UE Erasmus+ pot fi, de asemenea, înlocuite cu alte fonduri de la bugetul UE (FSE etc.). Astfel de granturi furnizate din alte surse de finanțare decât bugetul UE nu trebuie să respecte limitele minime/maxime stabilite în prezentul document.

B) Granturi pentru sprijinirea mobilității studenților

Sprijin individual pentru mobilitate fizică

Studenții pot primi un grant pentru sprijin individual ca o contribuție la costurile suplimentare de călătorie și de ședere ale acestora aferente perioadei de studii sau de stagiu în străinătate.

Pentru mobilitatea între țările participante la program și pentru mobilitatea către țările partenere din regiunile 5 și 14, sumele lunare vor fi stabilite de către agențiile naționale de comun acord cu autoritățile naționale și/sau cu instituțiile de învățământ superior, pe baza unor criterii obiective și transparente, astfel cum sunt descrise mai jos. Sumele exacte vor fi publicate pe site-urile agențiilor naționale și ale instituțiilor de învățământ superior.

Țările participante la program și țările partenere din regiunile 5 și 14[10] sunt împărțite în următoarele trei grupe:

Grupa 1

Țări cu costuri de trai mai ridicate

Danemarca, Finlanda, Islanda, Irlanda, Liechtenstein, Luxemburg, Norvegia, Suedia.

Țările partenere din regiunea 14.

Grupa 2

Țări cu costuri de trai medii

Austria, Belgia, Cipru, Franța, Germania, Grecia, Italia, Malta, Portugalia, Spania, Țările de Jos.

Țările partenere din regiunea 5.

Grupa 3

Țări cu costuri de trai mai scăzute

Bulgaria, Croația, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Republica Cehă, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Republica Macedonia de Nord, Turcia, Ungaria.

Grantul de sprijin individual Erasmus+ din partea UE acordat studenților va depinde de fluxul mobilității dintre țara de trimitere și țara gazdă a studentului, după cum urmează:

 • mobilitate către o țară cu costuri de trai similare: studenții vor primi grantul UE cu valoare medie;
 • mobilitate către o țară cu costuri de trai mai ridicate: studenții vor primi grantul UE cu valoarea cea mai mare;
 • mobilitate către o țară cu costuri de trai mai scăzute: studenții vor primi grantul UE cu valoarea cea mai mică.

Sumele stabilite de agențiile naționale vor fi încadrate în următoarele intervale minime și maxime:

 • Grant UE cu valoare medie: în cazul activităților de mobilitate către o țară cu costuri de trai similare, se va aplica un interval mediu, între 260 și 540 EUR pe lună: a) din țările din grupa 1 către țările din grupa 1, b) din țările din grupa 2 către țările din grupa 2 și c) din țările din grupa 3 către țările din grupa 3.
 • Grant UE cu valoare superioară: corespunde valorii medii aplicate de agenția națională, plus cel puțin 50 EUR și este între 310 și 600 EUR pe lună. Se aplică activităților de mobilitate către o țară cu costuri de trai mai ridicate: a) din țările din grupa 2 către țările din grupa 1 și b) din țările din grupa 3 către țările din grupele 1 și 2.
 • Grant UE cu valoare inferioară: corespunde valorii medii aplicate de agenția națională, minus cel puțin 50 EUR și este între 200 și 490 EUR pe lună. Se aplică activităților de mobilitate către o țară cu costuri de trai mai scăzute: a) din țările din grupa 1 către țările din grupele 2 și 3 și b) din țările din grupa 2 către țările din grupa 3.

La stabilirea sumelor care urmează să fie aplicate de beneficiari în țara lor, agențiile naționale vor lua în considerare două criterii specifice:

 • disponibilitatea și nivelul celorlalte surse de cofinanțare de la organisme private sau publice de nivel local, regional sau național pentru a completa grantul UE;
 • nivelul general al cererii din partea studenților care doresc să studieze sau să beneficieze de formare în străinătate.

În ceea ce privește activitățile de mobilitate organizate între țările participante la program și către țările partenere din regiunile 5 și 14, agențiile naționale pot decide să acorde o anumită flexibilitate instituțiilor lor de învățământ superior prin stabilirea unor intervale, în loc de sume, la nivel național. Acest lucru ar trebui să se bazeze pe motive justificate, de exemplu, în țările în care este disponibilă cofinanțare la nivel regional sau instituțional.

Studenți și proaspeți absolvenți cu mai puține oportunități – sumă suplimentară la sprijinul individual

Studenții și proaspeții absolvenți cu mai puține oportunități primesc o sumă suplimentară la sprijinul individual aferent grantului UE Erasmus+ în valoare de 250 EUR pe lună. Criteriile care trebuie aplicate sunt stabilite la nivel național de agențiile naționale, de comun acord cu autoritățile naționale.

Studenți și proaspeți absolvenți participanți la stagii – sumă suplimentară la sprijinul individual

Studenții și proaspeții absolvenți care participă la stagii vor primi o sumă suplimentară la sprijinul individual aferent grantului UE Erasmus+ în valoare de 150 EUR pe lună. Studenții și proaspeții absolvenți cu mai puține oportunități care participă la stagii au dreptul să primească suma suplimentară pentru studenții și proaspeții absolvenți cu mai puține oportunități, plus suma suplimentară pentru stagii.

Studenții și proaspeții absolvenți din regiunile ultraperiferice și TTPM

Având în vedere constrângerile impuse de distanța mare față de alte țări participante la program și de nivelul economic, studenții și proaspeții absolvenți care studiază sau au studiat în instituții de învățământ superior situate în regiunile ultraperiferice ale statelor membre ale UE și în țările și teritoriile de peste mări (TTPM) asociate statelor membre ale UE vor primi un sprijin individual mai ridicat, după cum urmează:

Țări de origine

Țări gazdă

Sumă

Regiuni ultraperiferice și TTPM

Țările participante la program și țările partenere din regiunile 5 și 14.

700 EUR pe lună

Sumele suplimentare pentru studenții și proaspeții absolvenți cu mai puține oportunități și pentru stagii nu se vor aplica în acest caz.

Studenți și proaspeți absolvenți care participă la acțiuni de mobilitate dinspre țările participante la program către țările partenere („mobilitate internațională”)

Suma de bază aferentă sprijinului individual este stabilită după cum urmează:

Țări de origine

Țări gazdă

Sumă

Țări participante la program

Țări partenere din regiunile 1-4 și 6-13.

700 EUR pe lună

Țări participante la program

Țări partenere din regiunile 5 și 14.

În conformitate cu secțiunea „Granturi pentru sprijinirea mobilității studenților – Sprijin individual pentru mobilitate fizică” de mai sus

Suma suplimentară pentru studenții și proaspeții absolvenți cu mai puține oportunități se va aplica în acest caz.

Suma suplimentară pentru stagii nu se va aplica în cazul mobilității către țările partenere din regiunile 1-4 și 6-13.

Țările participante la program includ regiunile ultraperiferice și TTPM.

Studenții și proaspeții absolvenți participanți la o activitate de mobilitate fizică de scurtă durată (mobilitate mixtă și mobilitate doctorală de scurtă durată)

Sumele de bază aferente sprijinului individual sunt stabilite după cum urmează:

Durata activității fizice

Sumă (orice țară participantă la program sau țară parteneră)

Până în a 14-a zi de activitate:

70 EUR pe zi

Între a 15-a și a 30-a zi de activitate

50 EUR pe zi

De asemenea, se poate acorda sprijin individual pentru o zi de călătorie înainte de activitate și o zi de călătorie după activitate.

Studenții și proaspeții absolvenți cu mai puține oportunități – sumă suplimentară la sprijinul individual pentru mobilitatea fizică de scurtă durată

Studenții și proaspeții absolvenți cu mai puține oportunități primesc o sumă suplimentară la sprijinul individual aferent grantului UE Erasmus+ în valoare de 100 EUR pentru o perioadă de activitate de mobilitate fizică de 5-14 zile și de 150 EUR pentru o perioadă de 15-30 de zile. Criteriile care trebuie aplicate sunt stabilite la nivel național de agențiile naționale, de comun acord cu autoritățile naționale.

Suma suplimentară pentru stagii nu se va aplica în acest caz.

Țările participante la program includ regiunile ultraperiferice și TTPM.

Studenții și proaspeții absolvenți care nu beneficiază de sprijin pentru deplasare – sumă suplimentară la sprijinul individual pentru deplasare cu mijloace de transport ecologice

Studenții și proaspeții absolvenți care nu beneficiază de sprijin pentru deplasare pot opta pentru deplasarea cu mijloace de transport ecologice. În acest caz, aceștia vor primi o contribuție unică în valoare de 50 EUR ca sumă suplimentară la sprijinul individual și până la 4 zile de sprijin individual suplimentar pentru a acoperi zilele de deplasare pentru o călătorie dus-întors, dacă este cazul.

Sprijin pentru deplasare

Următorii participanți pot primi, cu titlul de sprijin pentru deplasare pentru a-i ajuta să își acopere costurile de călătorie, sumele de mai jos:

 • studenții și proaspeții absolvenți care studiază sau au studiat în instituții de învățământ superior situate în regiunile ultraperiferice ale statelor membre ale UE, în Cipru, Islanda, Malta și în țările și teritoriile de peste mări (TTPM) asociate statelor membre ale UE și care călătoresc spre țări participante la program sau spre țări partenere din regiunea 5 sau 14;
 • studenții și proaspeții absolvenți cu mai puține oportunități care participă la o activitate de mobilitate de scurtă durată și
 • studenții și proaspeții absolvenți care călătoresc spre țări partenere, cu excepția țărilor partenere din regiunile 5 și 14.

Distanțe de călătorie[11]

În cazul deplasării cu mijloace de transport standard

În cazul deplasării cu mijloace de transport ecologice

Între 10 și 99 KM:

23 EUR pentru fiecare participant

 

Între 100 și 499 KM:

180 EUR pentru fiecare participant

210 EUR pentru fiecare participant

Între 500 și 1999 KM:

275 EUR pentru fiecare participant

320 EUR pentru fiecare participant

Între 2000 și 2999 KM:

360 EUR pentru fiecare participant

410 EUR pentru fiecare participant

Între 3000 și 3999 KM:

530 EUR pentru fiecare participant

610 EUR pentru fiecare participant

Între 4000 și 7999 KM:

820 EUR pentru fiecare participant

 

8 000 KM sau mai mult:

1 500 EUR pentru fiecare participant

 

Studenții și proaspeții absolvenți care optează pentru deplasarea cu mijloace de transport ecologice vor primi până la 4 zile de sprijin individual suplimentar pentru a acoperi zilele de călătorie pentru o călătorie dus-întors, dacă este cazul.

Pentru acțiunile de mobilitate organizate dinspre țări participante la program către țări partenere, cu excepția celor din regiunile 5 și 14, studenții și proaspeții absolvenți cu mai puține oportunități trebuie să primească sprijin pentru deplasare. Beneficiarii pot alege să nu acorde sprijin pentru deplasare tuturor celorlalți studenți și proaspeți absolvenți care participă la acțiuni de mobilitate organizate dinspre țări participante la program către țări partenere, cu excepția celor din regiunile 5 și 14.

C) Granturi pentru sprijinirea mobilității personalului

Personalul participant la acțiuni de mobilitate va primi un grant UE drept contribuție la costurile de călătorie și de ședere pe durata perioadei petrecute în străinătate, după cum urmează:

Categoria bugetară

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Sumă

Sprijin pentru deplasare

Contribuția la costurile de călătorie ale participanților, de la locul de origine la locul de desfășurare a activității și retur.

Mecanism de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza distanței de călătorie parcurse de fiecare participant. Solicitantul trebuie să indice distanța dintre locul de origine și locul de desfășurare a activității[12] prin utilizarea calculatorului de distanțe agreat de Comisia Europeană[13].

Distanțe de călătorie

Deplasare standard

Deplasare cu mijloace de transport ecologice

0 – 99 km

23 EUR

 

100 – 499 km

180 EUR

210 EUR

500 – 1999 km

275 EUR

320 EUR

2000 – 2999 km

360 EUR

410 EUR

3000 – 3999 km

530 EUR

610 EUR

4000 – 7999 km

820 EUR

 

8 000 km sau mai mult

1 500 EUR

 

Sprijin individual

Costuri legate direct de șederea participanților pe durata activității.

Mecanism de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza duratei șederii per participant (dacă este cazul, incluzând și o zi de călătorie înainte de activitate și o zi de călătorie după încheierea activității)

Personalul care optează pentru deplasarea cu mijloace de transport ecologice va primi până la patru zile de sprijin individual suplimentar pentru a acoperi zilele de călătorie pentru o călătorie dus-întors, dacă este cazul.

Până în a 14-a zi de activitate: tabelul A1.1, pentru fiecare participant pe zi

între a 15-a și a 60-a zi de activitate: 70 % din tabelul A1.1, pentru fiecare participant pe zi

Tabelul A – Sprijin individual (sume în EUR pe zi)

Sumele depind de țara de destinație. Sumele vor fi stabilite în limitele minime și maxime prevăzute în tabelul de mai jos. La stabilirea sumelor care urmează să fie aplicate de beneficiari în țara lor, agențiile naționale, de comun acord cu autoritățile naționale, vor lua în considerare două criterii specifice:

 • disponibilitatea și nivelul celorlalte surse de cofinanțare de la organisme private sau publice de nivel local, regional sau național pentru a completa grantul UE;
 • nivelul general al cererii din partea studenților care doresc să studieze sau să beneficieze de formare în străinătate.

Același procent din intervalul definit ar trebui să se aplice tuturor țărilor de destinație. Nu este posibil să se acorde aceeași sumă pentru toate țările de destinație.

 

Personal din țările participante la program

Țara gazdă

Minimum-maximum (pe zi)

 

A1.1

Norvegia, Danemarca, Luxemburg, Islanda, Suedia, Irlanda, Finlanda, Liechtenstein

Țările partenere din regiunea 14

80-180

Țările de Jos, Austria, Belgia, Franța, Germania, Italia, Spania, Cipru, Grecia, Malta, Portugalia

Țările partenere din regiunea 5

70-160

Slovenia, Estonia, Letonia, Croația, Slovacia, Republica Cehă, Lituania, Turcia, Ungaria, Polonia, România, Bulgaria, Republica Macedonia de Nord, Serbia

60-140

Țările partenere din regiunile 1-4 și 6-13

180

În ceea ce privește activitățile de mobilitate organizate între țările participante la program și către țările partenere din regiunile 5 și 14, agențiile naționale pot decide să acorde o anumită flexibilitate instituțiilor lor de învățământ superior prin stabilirea unor intervale, în loc de sume, la nivel național. Acest lucru ar trebui să se bazeze pe motive justificate, de exemplu, în țările în care este disponibilă cofinanțare la nivel regional sau instituțional. Sumele exacte vor fi publicate pe site-ul fiecărei agenții naționale și al instituțiilor de învățământ superior.

D) Nivelul de sprijin financiar pentru studenți și personal definit de instituțiile de învățământ superior și de consorțiile de mobilitate

În toate cazurile, instituțiile de învățământ superior și consorțiile de mobilitate vor trebui să respecte următoarele principii și criterii atunci când stabilesc și/sau aplică ratele UE în cadrul instituției lor:

 • După stabilirea ratelor de către instituții/consorții, ele rămân neschimbate pe toată durata proiectului de mobilitate. Nu este posibilă mărirea sau micșorarea nivelului granturilor în cadrul aceluiași proiect.
 • Ratele trebuie să fie definite și/sau aplicate în mod obiectiv și transparent, luând în considerare toate principiile și metodologia descrise mai sus (și anume, având în vedere fluxul mobilității, precum și finanțarea specifică suplimentară).
 • Același nivel de grant trebuie să se acorde tuturor studenților care se deplasează în aceeași grupă de țări pentru același tip de mobilitate – studii sau stagii (cu excepția studenților și a proaspeților absolvenți cu mai puține oportunități sau care provin din regiunile ultraperiferice și TTPM ale țărilor participante la program).

E) Programe intensive mixte

Categoria bugetară

Costuri eligibile și reguli aplicabile

Sumă

Sprijin organizatoric

Costuri legate direct de organizarea programelor intensive (cu excepția costurilor de ședere și de călătorie pentru participanți).

Mecanism de finanțare: contribuție la costurile unitare.

Regula de alocare: pe baza numărului de participanți la acțiunea de mobilitate, fără a lua în considerare profesorii/formatorii implicați în realizarea programului.

Instituția de învățământ superior coordonatoare solicită sprijinul organizatoric în numele grupului de instituții care organizează în comun programul intensiv mixt.

400 EUR pentru fiecare participant, numărul de participanți care beneficiază de finanțare fiind de minimum 15 și de maximum 20.

 1. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/higher-education-charter_ro.

 2. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-charter-higher-education-2021-2027-guidelines_ro.

 3. Orice stagiu pentru studenți va fi considerat un „stagiu pentru obținerea de competențe digitale” atunci când stagiarul practică una sau mai multe dintre următoarele activități: marketing digital (de exemplu, gestionarea platformelor de comunicare socială, analiza datelor de trafic ale site-urilor web); design grafic, mecanic sau arhitectural digital; dezvoltarea de aplicații, programe informatice, scripturi sau site-uri web; instalarea, întreținerea și gestionarea de sisteme și rețele IT; securitatea cibernetică; analiza, explorarea și vizualizarea de date; programarea și instruirea de roboți și a aplicații ale inteligenței artificiale. Asistența generică pentru clienți, onorarea comenzilor, introducerea de date sau activitățile de birou nu sunt luate în considerare în această categorie.

 4. Postdoctoranzii pot participa la stagii îndeplinind aceleași cerințe ca orice alt proaspăt absolvent, în termen de 12 luni de la absolvire. Pentru țările în care proaspeții absolvenți trebuie să efectueze serviciul militar sau civil obligatoriu după absolvire, perioada de eligibilitate pentru aceștia va fi prelungită cu durata serviciului respectiv.

 5. Următoarele tipuri de organizații nu sunt eligibile ca organizații gazdă în cazul mobilității studenților în scopul stagiilor:

  instituțiile UE și alte organisme ale UE, inclusiv agenții specializate (lista exhaustivă a acestora este disponibilă pe site-ul - https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_ro); organizații care administrează programele UE, cum ar fi agențiile naționale Erasmus+ (pentru a se evita un posibil conflict de interese și/sau finanțarea dublă).

 6. Experiența anterioară în cadrul programului Erasmus+ și/sau în calitate de bursieri Erasmus Mundus se ia în considerare la calcularea perioadei de 12 luni pe ciclu de studii.

 7. În cadrul programelor de studii de un ciclu, cum este medicina, studenții pot participa la acțiuni de mobilitate de până la 24 de luni.

 8. În cazul campusurilor-satelit care sunt dependente de instituția-mamă și fac obiectul aceleiași Carte Universitare Erasmus, țara în care se află instituția-mamă va fi considerată țara de trimitere. Prin urmare, nu este posibil să se organizeze activități de mobilitate între campusurile-satelit și instituția-mamă care fac obiectul aceleiași Carte Universitare Erasmus.

 9. Pentru țările în care proaspeții absolvenți trebuie să efectueze serviciul militar sau civil obligatoriu după absolvire, perioada de eligibilitate pentru aceștia va fi prelungită cu durata serviciului respectiv.

 10. Țările partenere din regiunile 5 și 14 au doar rolul de țări gazdă.

 11. Pe baza distanței de călătorie parcurse de fiecare participant. Distanțele de călătorie trebuie să fie calculate folosind calculatorul de distanțe agreat de Comisia Europeană (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_ro). Distanța unei călătorii dus trebuie folosită pentru a calcula valoarea grantului UE care va sprijini călătoria dus-întors.

 12. De exemplu, dacă o persoană din Madrid (Spania) participă la o activitate care are loc în Roma (Italia), solicitantul va calcula distanța de la Madrid la Roma (1 365,28 km) și apoi va selecta intervalul de distanță de deplasare aplicabil (adică între 500 și 1 999 km).

 13. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_ro.