Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Doorzoek de gids

Deel C – Informatie voor aanvragers

Alle potentiële aanvragers die van plan zijn een projectvoorstel in te dienen om financiële steun van de EU te krijgen uit het Erasmus+-programma, moeten dit deel aandachtig doornemen, dat is opgesteld overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 van toepassing op de algemene begroting van de Europese Unie[fn]Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1). Het Financieel Reglement kan worden geraadpleegd op: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=NL[/fn] (“Financieel Reglement van de EU”).

Alle contractuele en financiële bepalingen die van toepassing zijn op de toegekende subsidies zijn opgenomen in modelsubsidieovereenkomsten. Deze zijn beschikbaar voor door het EACEA uitgevoerde projecten op het financierings- en aanbestedingsportaal[fn] https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home[/fn], en voor door de nationale agentschappen uitgevoerde projecten op de website van het desbetreffende nationale Erasmus+-agentschap. In geval van tegenstrijdigheden met de informatie in deze gids hebben de bepalingen van de subsidieovereenkomsten en modelsubsidieovereenkomsten (hierna als modelsubsidieovereenkomst aangeduid) voorrang boven die van deel C.