Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erasmus povelja u visokom obrazovanju

O povelji

Erasmus povelja u visokom obrazovanju (ECHE) visokim učilištima služi kao opći kvalitativni okvir za aktivnosti europske i međunarodne suradnje koje te ustanove mogu provoditi u sklopu programa Erasmus+.

Dodjela ECHE-a preduvjet je za sva visoka učilišta koja se nalaze u zemlji sudionici programa i koja žele sudjelovati u mobilnosti u svrhu učenja pojedinaca i/ili suradnji radi ostvarivanja inovacija i dobre prakse u okviru programa Erasmus+.

Za visoka učilišta u zemljama partnerima ECHE nije obvezan, a kvalitativni okvir uspostavit će se međuinstitucijskim sporazumima između visokih učilišta.

Kako se dodjeljuje ECHE?

Poziv na podnošenje prijedloga za dodjelu ECHE-a organizira se jednom godišnje.

Možete preuzeti najnoviji popis ustanova visokog obrazovanja koje posjeduju ECHE.

ECHE se dodjeljuje za cijelo trajanje programa Erasmus+ do 2027., s produljenim datumom valjanosti za one projekte koji počinju u posljednjoj godini programa i mogu trajati do tri godine (npr. do 2030.).

Što sadržava ECHE?

Načela ECHE-a prilagođena su u skladu s novim naglascima programa Erasmus+ za razdoblje 2021. – 2027., kao što su digitalizacija, uključivanje i održivost.

Neke od najvažnijih novosti su odlučnost da se dopre do nedovoljno zastupljenih skupina u mobilnosti putem strategija uključivanja, primjena zelene prakse u organizaciji aktivnosti programa Erasmus+, provedba digitalizacije putem inicijative za europsku studentsku iskaznicu i mobilne aplikacije Erasmus+, kao i odlučnost da se poveća građanski angažman mobilnih studenata.

Osim toga, od visokih učilišta traži se da ispune zahtjeve iz Preporuke Vijeća o automatskom uzajamnom priznavanju kako bi se osiguralo potpuno automatsko priznavanje razdoblja učenja u inozemstvu na najbrži mogući način. Pritom se od studenata ne smije zahtijevati izrada dodatnih zadataka ili polaganje dodatnih ispita.

Nova načela ECHE-a osmišljena su nakon savjetovanja s radnom skupinom za ECHE, koja se sastoji od predstavnika nacionalnih agencija za Erasmus+, stručnjaka za visoko obrazovanje i predstavnika studentskih organizacija.

Kako biste saznali ispunjava li vaša ustanova uvjete za dobivanje ECHE-a pogledajte smjernice o ECHE-u, kao i vodič za praćenje ECHE-a.

Samoprocjena

Rukovodstvo visokih učilišta ili koordinatori programa Erasmus+ mogu se koristiti ECHE-ovim alatom za samoprocjenu kako bi poboljšali uspješnost svoje ustanove. Samoprocjena vam može pomoći da ocijenite koliko dobro vaša institucija provodi povelju.

Priprema se nova verzija alata koja je prilagođena novom programu za razdoblje 2021. – 2027. Bit će dostupna na ovoj stranici.

Download

How is ECHE awarded?

A call for proposals for the award of an ECHE is held on yearly basis.

You can download the latest list of higher education institutions holding an ECHE.

The ECHE is awarded for the full duration of the Erasmus+ programme up to 2027, with an extended validity date for those projects that start in the final year of the Programme, and may last up to three years (e.g. up to 2030).

What does ECHE contain?

The ECHE principles have been adapted to match the novelties of the Erasmus+ programme 2021-2027, such as digitalisation, inclusion and sustainability.

Some of the most important additions to the new ECHE are the commitment to reach out to underrepresented groups in mobility through inclusion strategies, to ensure green practices in organising Erasmus+ activities, the implementation of digitalisation through the European Student Card Initiative and the Erasmus+ Mobile App, as well as the commitment to enhance the civic engagement of mobile students.

In addition, higher education institutions are requested to comply with the requirements of the Council Recommendation on automatic mutual recognition, in order to ensure the full automatic recognition of learning periods abroad in the smoothest way possible and without the student having to do any extra coursework or exam.

The new ECHE principles have been designed in consultation with the ECHE Working Group, which is made out of Erasmus+ National Agencies representatives, Higher Education experts and student organisations.

For help with strengthening the ECHE compliance of your institution, consult the ECHE guidelines as well as the ECHE monitoring guide.

Self-assessment

Higher Education Institution leaders or Erasmus+ coordinators can use the ECHE self-assessment tool to improve their institution's performance. The self-assessment can help you understand how well your institution is implementing the charter.

new version of the tool is being prepared which is adapted to the new 2021-2027 Programme. It will be be available from this page.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-EDU-2022-ECHE-CERT-FP

Open

Erasmus Charter for Higher Education

(Multiple cut-off deadlines. To see the next deadline, please check the application form).