Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Tällä verkkosivulla ei ole vielä otettu huomioon vuoden 2022 Erasmus+ ‑ohjelmaoppaan sisältöä. Voit kuitenkin ladata koko vuoden 2022 oppaan valitsemallasi kielellä pdf-muodossa tämän sivun oikeassa reunassa olevan ”Download”-painikkeen kautta.

Mitä tapahtuu hakemuksen hyväksymisen jälkeen?

Avustussopimus

Jos hankkeelle päätetään myöntää Erasmus+ ohjelman mukaista EU:n avustusta,

  • kansallinen toimisto tai toimeenpanovirasto ja hakija allekirjoittavat avustussopimuksen. Hakijalle toimitetaan avustussopimus, joka on allekirjoitettava ja joka palautetaan kansalliseen toimistoon tai toimeenpanovirastoon. Kansallinen toimisto tai toimeenpanovirasto allekirjoittaa sopimuksen viimeisenä. Kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen, hakijasta tulee EU:n avustuksen edunsaaja, ja se voi käynnistää hankkeen[1].

Avustussopimus voi olla joko yhden edunsaajan sopimus, jolloin hakija on ainoa edunsaaja, tai usean edunsaajan sopimus, jolloin kaikista konsortioon kuuluvista kumppaniorganisaatioista tulee sopimuksen edunsaajia. Usean edunsaajan sopimuksen allekirjoittaa koordinaattori, joka on kansallisen toimiston tai toimeenpanoviraston ainoa yhteystaho. Kaikki muut hankkeeseen osallistuvat organisaatiot (muut edunsaajat) allekirjoittavat kuitenkin valtakirjan, jolla ne valtuuttavat koordinaattorin toimimaan pääedunsaajana. Koordinaattorin kumppaneiden on yleensä toimitettava valtakirja hakuvaiheessa. Jos valtakirjat toimitetaan myöhemmässä vaiheessa, niiden on oltava saatavilla viimeistään avustussopimuksen allekirjoittamishetkellä.

Huom. Valtakirjoja ei vaadita muissa maissa kuin hakijaorganisaation maassa olevilta kumppaniorganisaatioilta silloin, kun kyse on korkeakouluopiskelijoiden ja -henkilöstön liikkuvuustoiminnoista, ammattiin opiskelevien ja ammattioppilaitosten henkilöstön liikkuvuushankkeista, koulujen oppilaiden ja opetushenkilöstön liikkuvuushankkeista ja aikuiskoulutushenkilöstön liikkuvuushankkeista. Korkeakoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, yleissivistävän koulutuksen ja aikuiskoulutuksen alojen kansallisten konsortioiden kumppaniorganisaatioiden on kuitenkin annettava valtakirja hakijaorganisaatiolle.

Erasmus+ -ohjelman puitteissa käytettävien avustussopimusten mallit asetetaan saataville kuluvan vuoden aikana Euroopan komission tai Erasmus+ ‑ohjelman kansallisten toimistojen verkkosivustoille ja toimeenpanoviraston osalta rahoitus- ja tarjouskilpailuportaaliin.

Avustuksen määrä

Hakemuksen hyväksyminen ei tarkoita, että hakijalle välttämättä myönnetään hakemuksessa mainittu avustusmäärä. Rahoitusta voidaan pienentää eri toimia koskevien erityisten rahoitussääntöjen perusteella.

Avustuksen myöntäminen yhdellä valintakierroksella ei ole tae avustuksen myöntämisestä myöhemmillä kierroksilla.

On syytä huomata, että sopimuksen mukainen avustuksen määrä on enimmäismäärä, jota ei voida korottaa, vaikka hakija hakisi suurempaa summaa.

Kansallisen toimiston tai toimeenpanoviraston siirtämien varojen on oltava yksilöitävissä siltä tililtä tai alatililtä, jonka edunsaaja on ilmoittanut avustuksen maksua varten.

Maksumenettelyt

Erasmus+ -ohjelmalla tuettuja hankkeita koskevat maksumenettelyt vaihtelevat toimen tyypin, avustussopimuksen keston ja arvioidun taloudellisen riskin mukaan.

Ensimmäistä ennakkomaksua lukuun ottamatta muut maksut tai takaisinperinnät perustuvat edunsaajan toimittamien raporttien tai maksupyyntöjen tarkasteluun (kyseiset asiakirjapohjat tulevat saataville kansallisten toimistojen verkkosivuille ja toimeenpanoviraston osalta rahoitus- ja tarjouskilpailuportaaliin kuluvan vuoden aikana).

Seuraavassa kuvataan Erasmus+ -ohjelmassa sovellettavat maksumenettelyt.

Ennakkomaksu

Ennakkomaksu siirretään edunsaajalle 30 päivän kuluessa siitä, kun viimeinen kahdesta osapuolesta on allekirjoittanut avustussopimuksen ja mahdolliset vakuudet on saatu (katso kohta ”Vakuus” jäljempänä). Ennakkomaksun tarkoitus on antaa edunsaajan käyttöön käteisvaroja. Kansalliset toimistot tai toimeenpanovirasto voivat päättää jakaa ensimmäisen ennakkomaksun useampaan erään. Ne voivat myös pienentää ennakkomaksua tai jättää sen maksamatta, jos edunsaajan taloudelliset edellytykset katsotaan heikoiksi.

Seuraavat ennakkomaksut

Joissakin toimissa edunsaajalle siirretään toinen – ja joissakin tapauksissa vielä kolmas – ennakkomaksuerä 60 kalenteripäivän kuluessa siitä, kun kansallinen toimisto tai toimeenpanovirasto on vastaanottanut edunsaajalta uuden ennakkomaksupyynnön, mutta vain, jos uuden ennakkomaksupyynnön mukana toimitetaan ennakkomaksuraportti. Uutta ennakkomaksuerää voi pyytää, kun vähintään 70 prosenttia edellisestä ennakkomaksusta on käytetty. Jos yhden tai useamman edeltävän ennakkomaksuerän käyttöä koskevasta selvityksestä ilmenee, että siitä on käytetty vähemmän kuin 70 prosenttia toimen kustannusten kattamiseen, uudesta ennakkomaksuerästä vähennetään edeltävästä ennakkomaksuerästä käyttämättä jääneet määrät.

Väliraportti tai tilanneraportti / tekninen raportti

Joissakin toimissa edunsaajia pyydetään toimittamaan tilanne- tai väliraportti uuden ennakkomaksupyynnön yhteydessä.

Joissakin tapauksissa edunsaajia voidaan pyytää myös toimittamaan tilanneraportti, jossa kerrotaan hankkeen toteutustilanteesta. Tilanneraportin toimittamisen perusteella ei makseta uutta ennakkomaksuerää. Väli- ja tilanneraportit on toimitettava avustussopimuksessa mainittuun määräaikaan mennessä.

Loppumaksu tai ylimääräisen tuen takaisinperintä

Edunsaajalle maksettavan loppumaksun suuruus määritetään loppuraportin perusteella. Loppuraportti on toimitettava avustussopimuksessa mainittuun määräaikaan mennessä. Jos a) hankkeita, joihin avustus myönnettiin, ei ole toteutettu tai ne on toteutettu toisin kuin suunnitelmassa esitettiin, b) edunsaajalle todellisuudessa aiheutuneet tukikelpoiset kustannukset ovat pienemmät kuin hakuvaiheessa arvioitiin tai c) toteutetut toiminnot tai syntyneet tuotokset eivät ole riittävän laadukkaita, rahoitusta voidaan pienentää samassa suhteessa, tai edunsaajaa voidaan mahdollisesti vaatia maksamaan takaisin ennakkomaksuna saamansa ylimääräinen avustus.

Joissakin toimissa kansallinen toimisto tai toimeenpanovirasto siirtää koko myönnetyn avustuksen ennakkomaksuerinä. Loppumaksua ei tällöin makseta. Jos edunsaajan avustussopimuksessa mainittuun määräaikaan mennessä toimittamasta loppuraportista kuitenkin käy ilmi, että a) hankkeita, joihin avustus myönnettiin, ei ole toteutettu tai ne on toteutettu toisin kuin suunnitelmassa esitettiin, b) edunsaajalle todellisuudessa aiheutuneet tukikelpoiset kustannukset ovat pienemmät kuin hakuvaiheessa arvioitiin tai c) toteutetut toiminnot tai syntyneet tuotokset eivät ole riittävän laadukkaita, edunsaajaa vaaditaan maksamaan takaisin ennakkomaksuna saamansa ylimääräinen avustus.

Ennakkomaksu (tai osa siitä) voidaan vähentää (ilman edunsaajien suostumusta) määristä, jotka edunsaaja on velkaa myöntävälle viranomaiselle, kyseiselle tuen saajalle kuuluvaan määrään asti.

Loppumaksu maksetaan tai ylimääräistä tukea koskeva takaisinmaksukehotus lähetetään yleensä 60 kalenteripäivän kuluessa loppuraportin vastaanottamisesta.

  1. Ks. edellinen alaviite.