Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Akce týkající se budování kapacit ve vysokoškolském vzdělávání podporuje projekty mezinárodní spolupráce založené na mnohostranných partnerstvích mezi organizacemi činnými v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Aktivity a výstupy projektů budování kapacit ve vysokoškolském vzdělávání musí být zaměřené tak, aby z nich mohly těžit způsobilé třetí země nepřidružené k programu, jejich vysokoškolské instituce a systémy.

Kredit

Soubor studijních výsledků jednotlivce, které byly posouzeny a které lze sčítat za účelem dosažení kvalifikace nebo převést do jiných vzdělávacích programů či kvalifikací.

Kreditová mobilita

Omezené období studia nebo stáže v zahraničí stanovené v rámci probíhajícího studia v domovské instituci, a to za účelem získání kreditů. Po fázi mobility se studenti vracejí do domovské instituce, aby své studium dokončili.

Aliance pro inovace mají posílit inovační kapacitu Evropy prostřednictvím podpory inovací na základě spolupráce a toku znalostí mezi vysokoškolským vzděláváním, odborným vzděláváním a přípravou (počátečním i dalším) a širším socioekonomickým prostředím včetně výzkumu.

Tato akce v oblasti vysokoškolské mobility podporuje fyzickou a kombinovanou mobilitu vysokoškolských studentů v kterémkoli oboru a cyklu studia (krátký vzdělávací cyklus, bakalářský, magisterský a doktorský stupeň). Studenti mohou buď studovat v zahraničí v partnerské vysokoškolské instituci nebo absolvovat stáž v podniku, výzkumném ústavu, laboratoři, organizaci nebo na jiném vhodném pracovišti v zahraničí. Studenti mohou rovněž kombinovat dobu studia v zahraničí se stáží, což dále zlepšuje výsledky učení a rozvoj průřezových dovedností.

Subscribe to Higher education