Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Tiltaget kapacitetsopbygning inden for videregående uddannelser støtter internationale samarbejdsprojekter baseret på multilaterale partnerskaber mellem organisationer, der er aktive inden for videregående uddannelse. Aktiviteterne og resultaterne af projekter vedrørende kapacitetsopbygning inden for videregående uddannelser skal kunne være til gavn for de tilskudsberettigede tredjelande, der ikke er associeret med programmet, og deres videregående uddannelsesinstitutioner og -systemer.

Merit

En række læringsresultater opnået af en person, som er blevet vurderet, og som kan akkumuleres til en kvalifikation eller overføres til andre uddannelsesprogrammer eller kvalifikationer.

Mobilitetsophold med meritoverførsel

En begrænset studie- eller praktikperiode i udlandet (inden for rammerne af et igangværende uddannelsesforløb på en hjeminstitution) med henblik på at optjene ECTS-point. Efter mobilitetsopholdet vender de studerende tilbage til deres hjeminstitution for at færdiggøre deres studier.

Innovationsalliancer har til formål at styrke Europas innovationskapacitet ved at sætte skub i innovation gennem samarbejde og udveksling af viden mellem videregående uddannelsesinstitutioner, erhvervsuddannelsesinstitutioner (grund- og efteruddannelse) og det bredere socioøkonomiske miljø, herunder forskning.

Under dette mobilitetstiltag på området for videregående uddannelse ydes der støtte til fysisk og blandet mobilitet for studerende på videregående uddannelser inden for alle studieretninger og -trin (korte uddannelser, bachelor, kandidat eller ph.d.). De studerende kan enten studere på en videregående uddannelsesinstitution (partnerinstitution) i udlandet eller gennemføre et praktikophold i en virksomhed, et forskningsinstitut, et laboratorium, en organisation eller en anden relevant arbejdsplads i udlandet.

Subscribe to Higher education