Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kredit

Súbor posúdených vzdelávacích výstupov jednotlivca, ktoré možno zhromaždiť na získanie kvalifikácie alebo preniesť do iných vzdelávacích programov alebo kvalifikácií.

Mobilita na účely získania kreditov

Obmedzené obdobie štúdia alebo stáže v zahraničí v rámci prebiehajúcich štúdií v domovskej inštitúcii na účely získania kreditov. Po fáze mobility sa študenti vrátia do svojej domovskej inštitúcie, v ktorej štúdiá dokončia.

Akciami Jean Monnet v sektore vysokoškolského vzdelávania sa podporuje výučba a výskum v oblasti štúdií o Európskej únii na celom svete.

Pod pojmom „štúdiá o EÚ“ sa myslí štúdium o Európe ako celku s osobitným dôrazom na rozmer EÚ z interného, ale aj z globálneho hľadiska.

Rozsah štúdií o EÚ sa môže líšiť, dôležité je však zaoberať sa zorným uhlom EÚ.

Aliancie pre inovácie majú za cieľ posilniť inovačnú kapacitu Európy podporou inovácií na základe spolupráce a odovzdávania vedomostí medzi sektormi vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy (počiatočného aj ďalšieho) a širším sociálno-ekonomickým prostredím vrátane výskumu.

Táto akcia v oblasti mobility vo vysokoškolskom vzdelávaní podporuje fyzickú aj zmiešanú mobilitu vysokoškolských študentov v akýchkoľvek študijných odboroch a na akomkoľvek stupni (krátky cyklus, bakalárske, magisterské/inžinierske/doktorské a doktorandské štúdium). Študenti môžu buď študovať v zahraničí na partnerskej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania, alebo absolvovať stáž v podniku, výskumnom ústave, laboratóriu, organizácii či na inom relevantnom pracovisku v zahraničí.

Subscribe to Higher education