Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Akciou týkajúcou sa budovania kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania sa podporujú projekty medzinárodnej spolupráce vychádzajúce z viacstranných partnerstiev medzi organizáciami pôsobiacimi v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Aktivity a výstupy projektov budovania kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania musia byť zamerané na to, aby boli prospešné pre oprávnené tretie krajiny, ktoré nie sú pridružené k programu, a pre ich inštitúcie a systémy vysokoškolského vzdelávania.

Kredit

Súbor posúdených vzdelávacích výstupov jednotlivca, ktoré možno zhromaždiť na získanie kvalifikácie alebo preniesť do iných vzdelávacích programov alebo kvalifikácií.

Mobilita na účely získania kreditov

Obmedzené obdobie štúdia alebo stáže v zahraničí v rámci prebiehajúcich štúdií v domovskej inštitúcii na účely získania kreditov. Po fáze mobility sa študenti vrátia do svojej domovskej inštitúcie, v ktorej štúdiá dokončia.

Akciami Jean Monnet v sektore vysokoškolského vzdelávania sa podporuje výučba a výskum v oblasti štúdií o Európskej únii na celom svete.

Štúdie o Európskej únii znamenajú výučbu, učenie sa a výskum o Európskej únii, jej dejinách, cieľoch, štruktúrach, funkciách a/alebo o jej politikách.

Aliancie pre inovácie majú za cieľ posilniť inovačnú kapacitu Európy podporou inovácií na základe spolupráce a odovzdávania vedomostí medzi sektormi vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy (počiatočného aj ďalšieho) a širším sociálno-ekonomickým prostredím vrátane výskumu.

Táto akcia v oblasti mobility vo vysokoškolskom vzdelávaní podporuje fyzickú aj zmiešanú mobilitu vysokoškolských študentov v akomkoľvek študijnom odbore a na akomkoľvek stupni (krátky cyklus, bakalárske, magisterské/inžinierske/doktorské a doktorandské štúdium). Študenti môžu buď študovať v zahraničí na partnerskej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania, alebo absolvovať stáž v podniku, výskumnom ústave, laboratóriu, organizácii či na inom relevantnom pracovisku v zahraničí.

Subscribe to Higher education