Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Studiepoäng

En persons läranderesultat, vilka har bedömts och kan tillgodoräknas för en kvalifikation eller överföras till andra utbildningsprogram eller kvalifikationer.

Mobilitet som ger studiepoäng

Begränsad studie- eller praktikperiod utomlands som utgör en del av pågående studier vid en heminstitution och som ger studiepoäng. Efter utlandsvistelsen återvänder studenterna till sin heminstitution för att slutföra sina studier.

Jean Monnet-insatserna inom högre utbildning stöder undervisning och forskning på området EU-studier i hela världen.

Med EU-studier avses studier av hela Europa, med särskild betoning på unionsdimensionen, från ett internt men även globalt perspektiv.

EU-studiernas omfattning kan variera, så länge en EU-aspekt utforskas.

EU-studierna bör främja ett aktivt europeiskt medborgarskap och behandla EU:s roll i en globaliserad värld. De bör öka medvetenheten om EU och underlätta framtida förbindelser och dialog mellan människor.

Innovationsallianser syftar till att stärka Europas innovationskapacitet. Det ska de göra genom att främja innovation via samarbete och kunskapsflöden inom högskoleutbildning, yrkesutbildning (både grundläggande och fortsatt) och i det bredare socioekonomiska sammanhanget, inbegripet forskning.

Denna insats för mobilitet inom den högre utbildningen stöder fysisk och blandad mobilitet för högskolestudenter inom alla ämnesområden och nivåer (kort utbildning, kandidat-, master- och forskarnivå). Studenterna kan antingen studera utomlands vid ett partnerlärosäte eller praktisera i ett företag, ett forskningsinstitut, ett laboratorium, en organisation eller en annan relevant arbetsplats utomlands. Studenterna kan även kombinera en studieperiod utomlands med praktik för att ytterligare stärka läranderesultaten och utveckla generella färdigheter.

Subscribe to Higher education