Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Insatsen Kapacitetsuppbyggnad inom den högre utbildningen stöder internationella samarbetsprojekt som bygger på multilaterala partnerskap mellan organisationer som är verksamma inom högre utbildning. Verksamheten inom och resultaten av de projekt som rör kapacitetsuppbyggnad inom den högre utbildningen måste vara inriktade på att gynna bidragsberättigade tredjeländer som inte är associerade till programmet samt deras institutioner och system för högre utbildning.

Studiepoäng

En persons läranderesultat, vilka har bedömts och kan tillgodoräknas för en kvalifikation eller överföras till andra utbildningsprogram eller kvalifikationer.

Mobilitet som ger studiepoäng

Begränsad studie- eller praktikperiod utomlands som utgör en del av pågående studier vid en heminstitution och som ger studiepoäng. Efter utlandsvistelsen återvänder studenterna till sin heminstitution för att slutföra sina studier.

Jean Monnet-insatserna inom högre utbildning stöder undervisning och forskning på området EU-studier i hela världen.

Med EU-studier avses undervisning, lärande och forskning om Europeiska unionen, dess historia, mål, strukturer, funktioner och/eller politik.

Innovationsallianser syftar till att stärka Europas innovationskapacitet genom att främja innovation via samarbete och kunskapsflöden inom högskoleutbildning, yrkesutbildning (både grundläggande och fortsatt) och i det bredare socioekonomiska sammanhanget, inbegripet forskning.

Denna insats för mobilitet inom den högre utbildningen stöder fysisk och blandad mobilitet för studenter inom högre utbildning inom alla ämnesområden och nivåer (kort utbildning, kandidat-, master- och forskarnivå). Studenterna kan antingen studera utomlands vid ett partnerlärosäte eller praktisera i ett företag, ett forskningsinstitut, ett laboratorium, en organisation eller en annan relevant arbetsplats utomlands. Studenterna kan även kombinera en studieperiod utomlands med praktik för att ytterligare stärka läranderesultaten och utveckla generella färdigheter.

Subscribe to Higher education