Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Akcja w zakresie budowania potencjału w szkolnictwie wyższym wspiera projekty współpracy międzynarodowej, które opierają się na wielostronnych partnerstwach między organizacjami prowadzącymi działalność w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Działania podejmowane w ramach projektów mających na celu budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym i uzyskane efekty należy ukierunkować tak, by przynosiły korzyści uprawnionym państwom trzecim niestowarzyszonym z Programem oraz ich instytucjom i systemom szkolnictwa wyższego.

ECHE (Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego)

Akredytacja udzielana przez Komisję Europejską, umożliwiająca instytucjom szkolnictwa wyższego z państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z Programem składanie wniosków oraz udział w działaniach z zakresu mobilności edukacyjnej i współpracy w ramach programu Erasmus+.

W ramach działania „Jean Monnet” w dziedzinie kształcenia wyższego wspiera się nauczanie i badania w obszarze studiów dotyczących Unii Europejskiej na całym świecie.

Studia dotyczące Unii Europejskiej odnoszą się do nauczania, uczenia się i badań na temat Unii Europejskiej, jej historii, celów, struktur, funkcji lub polityki.

Sojusze na rzecz innowacji mają na celu zwiększenie zdolności innowacyjnych Europy poprzez stymulowanie innowacji w drodze współpracy i przepływu wiedzy między szkolnictwem wyższym, kształceniem i szkoleniem zawodowym (zarówno wstępnym, jak i ustawicznym) oraz szerszym środowiskiem społeczno-gospodarczym, w tym badaniami.

W ramach tej akcji w obszarze mobilności w szkolnictwie wyższym wspiera się fizyczną i mieszaną mobilność studentów uczelni wyższych wszystkich kierunków i cyklów studiów (krótki cykl kształcenia na poziomie studiów wyższych, licencjackich, magisterskich i doktoranckich). Studenci mogą studiować za granicą w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego albo odbywać praktykę (staż) w przedsiębiorstwie, instytucie badawczym, laboratorium, organizacji lub innym odpowiednim miejscy pracy za granicą.

Subscribe to Higher education