Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

С действието „Изграждане на капацитет в областта на висшето образование“ (CBHE) се подкрепят проекти за международно сътрудничество, основани на многостранни партньорства между организации, чиято дейност е свързана областта на висшето образование. Дейностите и резултатите от проектите за CBHE трябва да бъдат насочени в полза на допустимите трети държави, които не са асоциирани към програмата, техните институции и системи за висше образование.

Кредит

Пакет от резултати от обучението на дадено лице, които са били оценени и които могат да се натрупват с цел квалификация или да се прехвърлят към други програми за обучение или квалификации.

Мобилност за придобиване на кредити

Ограничен период на обучение или стаж в чужбина (в рамките на текущото обучение в изпращащата институция) с цел придобиване на кредити. След приключването на мобилността студентите се връщат в своята институция, за да завършат следването си.

Действията по инициативата „Жан Моне“ в областта на висшето образование предоставя подкрепа за преподаването и научните изследвания в областта на Европейския съюз в световен мащаб.

Изследванията на Европейския съюз се отнасят до преподаването, ученето и научните изследвания относно Европейския съюз, неговата история, цели, структури, функции и/или политики.

Алиансите за иновации имат за цел да укрепят капацитета на Европа за иновации чрез насърчаване на иновациите посредством сътрудничество и обмен на знания между висшето образование, професионалното образование и обучение (първоначално и продължаващо) и общата социално-икономическа среда, включително научните изследвания.

С действието за мобилност в областта на висшето образование се подкрепя физическата и смесената мобилност на студенти във всички области и цикли на обучение (кратък цикъл, бакалавърска, магистърска и докторска степен). Студентите могат да учат в чужбина в партньорска институция за висше образование  или да провеждат стаж в предприятие, изследователски институт, лаборатория, организация или друго подходящо работно място в чужбина.

Subscribe to Higher education