Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

С действието „Изграждане на капацитет в областта на висшето образование“ (CBHE) се подкрепят проекти за международно сътрудничество, основани на многостранни партньорства между организации, чиято дейност е свързана областта на висшето образование.

Кредит

Пакет от резултати от обучението на дадено лице, които са били оценени и които могат да се натрупват с цел квалификация или да се прехвърлят към други програми за обучение или квалификации.

Мобилност за придобиване на кредити

Ограничен период на обучение или стаж в чужбина (в рамките на текущото обучение в изпращащата институция) с цел придобиване на кредити. След приключването на мобилността студентите се връщат в своята институция, за да завършат следването си.

Действията по инициативата „Жан Моне“ в областта на висшето образование предоставя подкрепа за преподаването и научните изследвания в областта на Европейския съюз в световен мащаб.

Под изследвания на ЕС се разбират изследванията на Европа в нейната цялост, от вътрешна, но и от глобална гледна точка и с особен акцент върху европейското измерение.

Обхватът на изследванията на ЕС може да бъде променян, стига да се запазва европейската им перспектива.

Алиансите за иновации имат за цел да укрепят капацитета на Европа за иновации чрез насърчаване на иновациите посредством сътрудничество и обмен на знания между висшето образование, професионалното образование и обучение (първоначално и продължаващо) и общата социално-икономическа среда, включително научните изследвания.

С действието за мобилност в областта на висшето образование се подкрепя физическата и смесената мобилност на студенти във всички области и цикли на обучение (кратък цикъл, бакалавърска, магистърска и докторска степен). Студентите могат да учат в чужбина в партньорска институция за висше образование  или да провеждат стаж в предприятие, изследователски институт, лаборатория, организация или друго подходящо работно място в чужбина.

Subscribe to Higher education