Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Tacaíonn an ghníomhaíocht Fothú Acmhainneachta san Ardoideachas (FAA) le tionscadail comhair idirnáisiúnta atá bunaithe ar chomhpháirtíochtaí iltaobhacha idir eagraíochtaí atá gníomhach i réimse an ardoideachais.

Rátáil

Tacar torthaí foghlama duine a ndearnadh measúnú orthu agus ar féidir iad a shealbhú chun cáilíocht a bhaint amach nó a aistriú chuig cláir foghlama nó cáilíochtaí eile.

Soghluaisteacht creidiúintí

Tréimhse theoranta staidéir nó cúrsa oiliúna ar an gcoigríoch atá leagtha síos laistigh de staidéir leanúnacha ag institiúid baile – chun críche creidiúintí a ghnóthú. Tar éis na céime soghluaisteachta, filleann mic léinn ar a n‑institiúid bhaile chun a gcuid léinn a chur i gcrích.

Le Gníomhaíochtaí Jean Monnet san Ardoideachas tacaítear le teagasc agus taighde i réimse léann an Aontais Eorpaigh ar fud an domhain.

Baineann léann an Aontais Eorpaigh le teagasc, foghlaim agus taighde maidir leis an Aontas Eorpach agus stair, aidhmeanna, struchtúir, feidhmeanna agus/nó beartais de.

Is é is aidhm do Chomhaontais ar son na Nuálaíochta inniúlacht nuálaíochta na hEorpa a neartú trí bhorradh a chur faoin nuálaíocht tríd an gcomhar agus tríd an sreabhadh eolais i measc an ardoideachais, an ghairmoideachais agus na gairmoiliúna (tosaigh agus leanúnaí ar aon), agus na timpeallachta socheacnamaíche níos forleithne, lena n‑áirítear taighde.

Leis an ngníomhaíocht soghluaisteachta ardoideachais seo tacaítear le soghluaisteacht fhisiceach agus soghluaisteacht cumaisc mac léinn ardoideachais in aon réimse agus timthriall staidéir (an ghearrshraith, leibhéal an bhaitsiléara, na máistreachta agus na dochtúireachta). Is féidir le mic léinn staidéar a dhéanamh ar an gcoigríoch in institiúid ardoideachais comhpháirtíochta nó cúrsa oiliúna a dhéanamh i bhfiontar, in institiúid taighde, i saotharlann, in eagraíocht nó in aon áit oibre ábhartha eile ar an gcoigríoch.

Subscribe to Higher education