Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Pasākums “Spēju veidošana augstākajā izglītībā” (CBHE) atbalsta starptautiskās sadarbības projektus, kas balstās uz daudzpusējām partnerībām starp organizācijām, kuras darbojas augstākās izglītības jomā. CBHE projektu darbībām un iznākumiem jābūt tādiem, lai tie sniegtu labumu atbilstīgajām programmas neasociētajām trešām valstīm, to augstākās izglītības iestādēm un sistēmām.

Kredītpunkts

Personas mācīšanās rezultātu kopums, kas novērtēts un ko var uzkrāt, lai iegūtu kvalifikāciju, vai pārnest uz citām mācību programmām vai kvalifikācijām.

Kredītpunktu mobilitāte

Ierobežots studiju vai stažēšanās periods ārvalstīs (mītnes valsts izglītības iestādē notiekošu studiju ietvaros) kredītpunktu iegūšanas nolūkā. Pēc mobilitātes posma studenti atgriežas savas valsts izglītības iestādē, lai pabeigtu studijas.

Apvienību inovācijai mērķis ir stiprināt Eiropas inovācijas spēju, veicinot inovāciju, īstenojot sadarbību un zināšanu plūsmu starp augstākās izglītības, profesionālās izglītības un apmācības (gan sākotnējās, gan tālākās) un plašāku sociālekonomikas vidi, ieskaitot pētniecību.

Šis augstākās izglītības mobilitātes pasākums atbalsta visu studiju jomu un ciklu (īsais cikls, bakalaura, maģistrantūras un doktorantūras līmenis) augstākās izglītības studentu fizisko un jaukto mobilitāti. Studenti var studēt augstākās izglītības partneriestādē vai stažēties uzņēmumā, pētniecības institūtā, laboratorijā, organizācijā vai jebkurā citā atbilstīgā darbavietā ārzemēs. Tāpat studenti var apvienot studiju periodu ārzemēs ar stažēšanos, tādējādi papildus stiprinot mācīšanās rezultātus un apgūstot transversālas prasmes.

Subscribe to Higher education