Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kredītpunkts

Personas mācīšanās rezultātu kopums, kas novērtēts un ko var uzkrāt, lai iegūtu kvalifikāciju, vai pārnest uz citām mācību programmām vai kvalifikācijām.

Kredītpunktu mobilitāte

Ierobežots studiju vai stažēšanās periods ārvalstīs (mītnes valsts izglītības iestādē notiekošu studiju ietvaros) kredītpunktu iegūšanas nolūkā. Pēc mobilitātes posma studenti atgriežas savas valsts izglītības iestādē, lai pabeigtu studijas.

Žana Monē vārdā nosauktie pasākumi augstākās izglītības jomā atbalsta mācīšanu un pētniecību Eiropas Savienības studiju jomā visā pasaulē.

Ar jēdzienu “ES studijas” saprot visas Eiropas izpēti, īpašu uzmanību pievēršot ES dimensijai gan no iekšējo, gan globālo aspektu viedokļa.

ES studiju tvērums var mainīties, ja vien tiek pētīts ES aspekts.

Apvienību inovācijai mērķis ir stiprināt Eiropas inovāciju spēju, veicinot inovāciju, īstenojot sadarbību un zināšanu plūsmu starp augstākās izglītības, profesionālās izglītības un apmācības (gan sākotnējās, gan tālākās) un plašāku sociālekonomikas vidi, ieskaitot pētniecību.

Šis augstākās izglītības mobilitātes pasākums atbalsta visu studiju jomu un ciklu (īsais cikls, bakalaura, maģistrantūras un doktorantūras līmeņa) augstākās izglītības studentu fizisko un jaukto mobilitāti. Studenti var studēt augstākās izglītības partneriestādē vai stažēties uzņēmumā, pētniecības institūtā, laboratorijā, organizācijā vai jebkurā citā atbilstīgā darbavietā ārzemēs. Tāpat studenti var apvienot studiju periodu ārzemēs ar stažēšanos, tādējādi papildus stiprinot mācīšanās rezultātus un apgūstot transversālas prasmes.

Subscribe to Higher education