Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Organizace

Přehled

Organizace, které se chtějí zúčastnit programu Erasmus+, se mohou zúčastnit řady rozvojových a networkingových akcí. Jedná se např. o strategické zlepšování odborných dovedností zaměstnanců, organizační budování kapacit a vytváření nadnárodních partnerství pro spolupráci s organizacemi z ostatních zemí za účelem dosažení inovativních výsledků nebo výměny osvědčených postupů.

Kromě toho organizace také zprostředkovávají možnosti mobility ve vzdělávání pro studenty, zaměstnance, stážisty, učně, dobrovolníky, pracovníky s mládeží a mladé lidi.

Přínosem pro zúčastněné organizace je výraznější schopnost působit v mezinárodním měřítku, dokonalejší metody řízení, přístup k většímu počtu možností financování a projektů, lepší příprava, řízení a monitorování projektů, jakož i přitažlivější spektrum možností, které zúčastněné organizace mohou nabídnout studentům i zaměstnancům.

Kalkulačka vzdáleností

Klíčové akce

Klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců

Účelem klíčové akce 1 je podpořit mobilitu studentů, pracovníků, dobrovolníků, pracovníků s mládeží a mladých lidí. Organizace mohou zajistit vyslání či přijetí studentů a pracovníků do/ze zúčastněných zemí a také mohou zorganizovat výuku, odbornou přípravu a dobrovolnickou činnost.

Další informace

Klíčová akce 2: Inovace a osvědčené postupy

Klíčová akce 2 je určena k rozvoji oblastí vzdělávání, odborné přípravy a mládeže pomocí pěti hlavních aktivit:

  1. Strategická partnerství – podporují inovace v tomto odvětví a realizují společné iniciativy na podporu spolupráce, vzájemného učení a sdílení zkušeností.
  2. Znalostní aliance – podporují inovace v rámci a prostřednictvím postsekundárního vzdělávání ve spolupráci s podniky a dalšími zainteresovanými subjekty a přispívají k rozvoji nových přístupů k výuce a učení, rozvoji tématu podnikání ve vzdělávání a k modernizaci systémů vysokoškolského vzdělávání v Evropě.
  3. Aliance odvětvových dovedností – přispívají k odstranění nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi a k většímu sladění odborného vzdělávání a přípravy s potřebami trhu práce. Dále jsou nabízeny příležitosti k modernizaci odborného vzdělávání a přípravy, k výměně poznatků a osvědčených postupů, propagaci práce v zahraničí a dokonalejšímu uznávání kvalifikací.
  4. Projekty budování kapacit v oblasti vysokoškolského vzdělávání – podporují modernizaci, dostupnost a internacionalizaci vysokoškolského vzdělávání v partnerských zemích.
  5. Projekty budování kapacit v oblasti mládeže– podporují rozvoj práce s mládeží, neformálního učení a dobrovolnické práce a také nabízejí možnosti výměnných programů neformálního učení s partnerskými zeměmi.

Další informace

Klíčová akce 3: Podpora reformy politiky

Cílem klíčové akce 3 je zvýšit účast mladých lidí na demokratickém životě, zejména při jednáních s tvůrci politik, a dále rozvíjet znalosti v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže.

Další informace

Jean Monnet

Možnosti výuky, výzkumu a politické diskuze o EU a jejích politikách.

Další informace

Sport

Vytvářejí a pořádají společné akce propagující sport a tělesnou aktivitu, vytvářejí a uskutečňují inovativní aktivity v oblasti sportu a pořádají neziskové akce ke zvýšení účasti ve sportu.

Další informace

Key Action 2: Cooperation among organisations and institutions

The cooperation among organisations and institutions is expected to result in the development, transfer and/or implementation of innovative practices at organisational, local, regional, national or European levels.

Key Action 2: Cooperation among organisations and institutions

Key Action 3: Support for policy reform

Opportunities under this Key Action contribute to supporting the overall EU policy agenda, the Education and Training 2020 cooperation framework, and the Youth Strategy.

Organisations will contribute to improving the quality of education, training, and youth systems in Europe, as well as promoting transnational learning and cooperation between authorities. They will also contribute to developing the basis for evidence based policy-making, as well as supporting networks and tools for policy implementation.

Organisations will also contribute to improving the involvement of young people in democratic life and their engagement with politicians.

Key Action 3: Support for policy reform

Jean Monnet

Opportunities for teaching, research, and policy debate on the EU and its policies.

Explore Jean Monnet Actions

Sport

Designed to develop and implement joint activities to promote sport and physical activity, identify and implement innovative activities in the field of sport, and manage not-for-profit events to increase participation in sport.

Explore Sport