Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Tyto internetové stránky ještě nereflektují obsah Příručky k programu Erasmus+ na rok 2022. Úplnou příručku pro rok 2022 si však můžete ve formátu PDF a ve zvoleném jazyce stáhnout tak, že kliknete na záložku „Stáhnout“ v pravé části stránky.

Projekty mobility pro pracovníky s mládeží

V rámci této akce[1] mohou organizace obdržet podporu na provádění projektů zahrnujících jednu nebo více vzdělávacích aktivit pro profesní rozvoj pracovníků s mládeží a jejich organizace.

CÍLE AKCE

Tato akce podporuje profesní rozvoj pracovníků s mládeží, a tím i rozvoj kvalitní práce s mládeží na místní, regionální, národní, evropské a mezinárodní úrovni prostřednictvím neformálního a informálního učení v rámci mobilit. Akce přispívá k cílům strategie EU pro mládež na období 2019–2027, zejména k evropskému programu práce s mládeží[2] v zájmu kvality, inovací a uznávání práce s mládeží.

Cílem projektů mobility pro pracovníky s mládeží konkrétně je:

 • Poskytovat příležitosti neformálního a informálního učení pro vzdělávání a profesní rozvoj pracovníků s mládeží, přispívat k vysoce kvalitní individuální praxi, jakož i k rozvoji organizací a systémů práce s mládeží.
 • Budovat komunitu pracovníků s mládeží, která bude schopna podpořit kvalitu projektů a aktivit pro mladé lidi v programech EU i mimo ně.
 • Rozvíjet místní práci s mládeží v praxi a přispět k budování kapacit pro kvalitní práci s mládeží z hlediska účastníků i jejich organizace, a to s jasným dopadem na pravidelnou práci zúčastněných pracovníků s mládeží zaměřenou na mladé lidi.

POLITICKÉ SOUVISLOSTI

Strategie Evropské unie pro mládež na období 2019–2027 stanoví rámec evropské spolupráce v oblasti mládeže, jehož základem je sdělení Komise ze dne 22. května 2018 s názvem „Zapojovat, propojovat a posilovat mladé lidi“. Strategie podporuje účast mládeže na demokratickém životě, podporuje sociální a občanské zapojování mladých lidí a snaží se zajistit, aby všichni mladí lidé měli potřebné zdroje pro účast ve společnosti. Strategie EU pro mládež zahrnuje rovněž proces dialogu s mládeží a v této souvislosti bylo v roce 2018 vypracováno jedenáct evropských cílů v oblasti mládeže. Tyto cíle vymezují průřezové oblasti, které mají vliv na život mladých lidí, a zdůrazňují výzvy. Strategie EU pro mládež by měla přispět k uskutečnění této vize mladých lidí. V rámci základní oblasti „Posilovat“ podporuje strategie EU pro mládež posílení postavení mladých lidí prostřednictvím kvality, inovací a uznávání práce s mládeží.

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en

Tematické strategie v oblasti mládeže

Program Erasmus+ usiluje o podporu účasti mladých lidí, posílení kvality procesů informálního a neformálního učení a rozvoj kvalitní práce s mládeží. Další podpora v těchto oblastech je k dispozici prostřednictvím konkrétních tematických strategií, jako je strategie zapojení mládeže, Youthpass a Evropská strategie odborné přípravy (ETS)[3].

POPIS AKTIVIT

Aktivity v oblasti profesního rozvoje

Aktivitami v oblasti profesního rozvoje jsou nadnárodní vzdělávací mobility, které podporují profesní rozvoj pracovníků s mládeží. Mohou nabývat těchto podob:

 • Studijní návštěvy a různé typy pobytů, jako je stínování na pracovišti, výměny a vzájemné učení pracovníků s mládeží, a to v organizacích pracujících s mládeží a v organizacích činných v oblasti mládeže v zahraničí.
 • Vytváření sítí a budování komunit mezi pracovníky s mládeží, kteří se podílejí na akci a podporují její cíle.
 • Školení podporující rozvoj kompetencí (např. na základě relevantních stávajících modelů kompetencí), zaměřená na provádění kvalitních postupů práce s mládeží nebo na řešení a testování inovativních metod (například v souvislosti s digitální a inteligentní prací s mládeží[4]).
 • Semináře a workshopy podporující zejména budování znalostí a sdílení osvědčených postupů v souvislosti s cíli, hodnotami a prioritami strategie EU pro mládež a programů EU přispívajících k jejímu provádění.

Pro získání grantů v rámci projektů mobility pracovníků s mládeží nejsou způsobilé tyto aktivity: akademické studijní cesty; aktivity s cílem finančního zisku; aktivity turistické povahy; festivaly; rekreační cesty; umělecká turné, statutární schůze.

Kromě toho by projekty mohly zahrnovat i níže uvedené aktivity.

Rozvoj systémů a osvětová činnost

Projekty mobility pracovníků s mládeží mohou zahrnovat aktivity v oblasti rozvoje systémů a informační činnosti, které se vzájemně doplňují s cílem posílit dopad projektu mobility na předmětnou oblast. Zahrnují všechny aktivity, jejichž cílem je přispět k evropskému programu práce s mládeží[5] zaměřenému na kvalitu, inovace a uznávání práce s mládeží a přispět získanými poznatky a nástroji organizacím, které působí v rámci projektů i mimo ně. Tyto doplňkové aktivity představují příležitost pro zkušenější a vynalézavé příjemce pro testování inovativních metod a reakcí na sdílené výzvy, jakýsi prostor „evropské laboratoře práce s mládeží“ vyplývající z aktivit profesního rozvoje realizovaných v rámci projektů, které mají odezvu i mimo ně.

K příkladům patří příprava nástrojů a sdílení postupů, které přispívají k rozvoji a vývoji organizací a systémů pro pracovníky s mládeží, osvětová činnost a budování komunit a zavádění inovativních metod včetně využívání digitálních technologií v rámci práce s mládeží. Tyto činnosti jdou nad rámec následných aktivit v oblasti šíření informací, které jsou součástí životního cyklu projektu, avšak pod tyto doplňkové aktivity by mohly patřit i aktivity v oblasti šíření informací, které jsou více zacílené a strategičtější.

Rozvoj systémů a informační činnost lze provádět na nadnárodní nebo národní úrovni.

Přípravné návštěvy

Cílem přípravných návštěv je zajistit vysoce kvalitní aktivity na základě usnadňování a přípravy administrativních opatření, budování důvěry a porozumění a vytvoření pevného partnerství mezi zúčastněnými organizacemi a lidmi. Přípravné návštěvy probíhají v zemi jedné z přijímajících organizací před zahájením aktivity profesního rozvoje.

VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU

Projekt podporovaný v rámci této akce musí zahrnovat jednu nebo více aktivit v oblasti profesního rozvoje. Aktivity lze pružně kombinovat v závislosti na cílech projektu a potřebách zúčastněné(ých) organizace(í) a zúčastněných pracovníků s mládeží.

Projekt realizují alespoň dvě organizace. Všechny zapojené organizace musí být ve fázi podávání žádosti identifikovány, neboť pevné partnerství je základní podmínkou vysoce kvalitní realizace projektů. Zapojené organizace přebírají úlohu účastníků „vysílajících“ a/nebo účastníků „přijímajících“, tj. hostitelů aktivity. Jedna z organizací rovněž plní úlohu koordinátora a podává žádost pro celý projekt v zastoupení partnerství.

Projekt sestává ze čtyř fází: plánování, příprava, realizace a následné činnosti.

 • Plánování (vymezuje potřeby, cíle, výsledky učení, formáty aktivit, vypracování pracovního programu, harmonogram činností atd.).
 • Příprava (praktická opatření, výběr účastníků, uzavření dohod s partnery, jazyková/mezikulturní/školicí a praktická příprava účastníků před odjezdem atd.).
 • Realizace aktivit.
 • Následné činnosti (vyhodnocení aktivit, určení a dokumentace výsledků učení účastníků, jakož i šíření a využití výsledků projektu).

Kvalitní projekt mobility pro pracovníky s mládeží:

 • má jasný dopad na pravidelnou práci zúčastněných pracovníků s mládeží a na jejich organizace,
 • opírá se o aktivní zapojení zúčastněných organizací a pracovníků s mládeží, kteří by měli hrát aktivní úlohu ve všech fázích projektu, a posilovat tak své praktické zkušenosti v oblasti učení a rozvoje,
 • vychází z jasně identifikovaných potřeb v oblasti vzdělávání a profesního rozvoje pracovníků s mládeží[6], zejména v oblasti kvality, inovací a uznávání, a je doprovázen náležitými opatřeními pro výběr, přípravu a následné činnosti,
 • zajišťuje, aby výsledky neformálního a informálního učení účastníků byly řádně uznávány a aby výsledky projektů včetně veškerých metod, materiálů a nástrojů byly přenositelné, používaly se ve zúčastněných organizacích a přispěly tak k vývoji mládežnických organizací a aby byly dále šířeny v oblasti práce s mládeží,
 • vybízí účastníky k zamyšlení nad evropskými tématy a hodnotami a poskytuje pracovníkům s mládeží nástroje a metody na podporu uznávání a řízení rozmanitosti v jejich každodenní práci,
 • podporuje používání inovativních postupů a metod, jako je začlenění digitální práce s mládeží jako nástroje prevence jakýchkoli forem dezinformací a falešných zpráv na internetu.

Proces učení

Projekt mobility pro pracovníky s mládeží musí počítat s podporou procesu reflexe, identifikace a dokumentace výsledků učení, zejména prostřednictvím certifikátu Youthpass, aby podpořil uznání a dopad výsledků projektu a výsledné postupy, metodiky a materiály v oblasti práce s mládeží.

Inkluze a rozmanitost

V rámci všech svých akcí program Erasmus+ usiluje o prosazování rovných příležitostí a přístupu, inkluze a spravedlnosti. Organizace by měly navrhnout přístupné a inkluzivní projektové aktivity, které zohlední názory účastníků s omezenými příležitostmi a zapojí je do rozhodovacího procesu. 

 • Projekt mobility pro pracovníky s mládeží jsou v práci s mládeží obzvláště vhodné z hlediska studijních dovedností a kompetencí v oblasti začleňování účastníků s omezenými příležitostmi. Zapojení zúčastněných pracovníků s mládeží do všech fází projektu podporuje pečlivé vedení v procesu učení a rozvoje a umožňuje bližší návazné sledování.
 • Přítomnost školitelů a facilitátorů ve většině aktivit zajišťuje bližší a přizpůsobený přístup upravený podle potřeb účastníků.
 • Celý projekt se vědomě zaměřuje na inkluzi a rozmanitost. Tyto aspekty jsou zohledněny při plánování, přípravě, realizaci a následných činnostech. Zvláště důležité je to, jakým způsobem projekt zvyšuje schopnost zúčastněných organizací řešit otázky inkluze a rozmanitosti v rámci běžných činností.
 • Flexibilita, kterou akce nabízí z hlediska formátu aktivit (např. doba trvání, typ atd.), umožňuje přizpůsobit se potřebám účastníků a nabízet formáty aktivit vhodné pro zapojení účastníků s omezenými příležitostmi.

Projekt mobility pro pracovníky s mládeží jsou rovněž vhodné pro práci v oblasti inkluze a rozmanitosti, která představuje hlavní předmět projektu, například pro výměny inkluzivních postupů a metod. 

Ochrana a bezpečnost účastníků

Během plánování a přípravy projektu by měla být ošetřena otázka ochrany a bezpečnosti účastníků a měla by být stanovena veškerá nezbytná opatření k prevenci/snížení rizik.

Environmentální udržitelnost

Projekt by měl mezi účastníky prosazovat environmentálně udržitelné a odpovědné chování a zvyšovat povědomí o důležitosti kroků, které omezují nebo kompenzují environmentální stopu mobilit. Měl by být koncipován a prováděn s ohledem na životní prostředí, např. začleněním udržitelných postupů, jako je využívání opětovně použitelných nebo ekologických materiálů, omezování množství odpadu a recyklace, udržitelné dopravní prostředky.

Přechod k digitalizaci

Program Erasmus+ podporuje všechny zúčastněné organizace při začleňování využití digitálních nástrojů a metod učení, které mají doplnit jejich fyzické aktivity, zlepšit spolupráci mezi partnerskými organizacemi a zvýšit kvalitu aktivit.

Standardy kvality programu Erasmus mládež

Realizace všech projektů podporovaných v rámci této akce se musí řídit Standardy kvality programu Erasmus mládež, pokud jde o organizaci vysoce kvalitních aktivit v oblasti vzdělávací mobility. Standardy kvality programu Erasmus mládež zahrnují základní zásady akce, jakož i konkrétní prováděcí postupy pro projektové úkoly, jako je výběr a příprava účastníků, vymezení, hodnocení a uznávání výsledků učení, sdílení výsledků projektu atd. Standardy kvality programu Erasmus mládež jsou k dispozici na https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en

KRITÉRIA POUŽÍVANÁ K POSOUZENÍ PROJEKTU

Kritéria způsobilosti

Obecná kritéria způsobilosti

Níže uvedená obecná kritéria se vztahují na běžné projekty mobility pracovníků s mládeží. Akreditace viz příslušný oddíl této příručky.

Způsobilé zúčastněné organizace

Zúčastněnou organizací může být:

 • nezisková organizace, sdružení, nevládní organizace, evropská nevládní organizace mládeže, veřejný subjekt na místní, regionální, celostátní úrovni, sociální podnik, subjekt generující zisk, který je aktivní v oblasti společenské odpovědnosti podniků,
 • skupina mladých lidí aktivně působících v oblasti práce s mládeží, ale ne nutně v kontextu mládežnické organizace (tj. neformální skupina mladých lidí). [7]

organizace zřízená v programové zemi nebo v partnerské zemi sousedící s EU (regiony 1 až 4; viz oddíl „Způsobilé země“ v části A této příručky).

Kdo může podat žádost?

Žadatelem může být kterákoli zúčastněná organizace zřízená v programové zemi. Tato organizace podává žádost jménem všech zúčastněných organizací podílejících se na projektu[8].

Počet zúčastněných organizací

Zapojeny musí být nejméně dvě zúčastněné organizace (alespoň jedna vysílající a alespoň jedna přijímající organizace) z různých zemí.

Délka projektu

Od 3 do 24 měsíců.

Kde podat žádost?

U národní agentury země, v níž je žadatelská organizace zřízena.

Kdy podat žádost?

Žadatelé musí svou žádost o grant podat nejpozději do následujících termínů:

11. května do 12:00:00 hod (poledne SEČ) pro projekty začínající v období od 1. srpna do 31. prosince téhož roku

5. října do 12:00:00 (poledne SEČ) pro projekty začínající v období od 1. ledna do 31. května následujícího roku

Jak podat žádost?

Podrobnosti k podání žádosti jsou uvedeny v části C této příručky.

Další kritéria

K žádosti musí být připojeno čestné prohlášení statutárního zástupce.

Každý projekt musí zahrnovat alespoň jednu aktivitu profesního rozvoje.

K žádosti musí být přiložen časový rozvrh každé aktivity profesního rozvoje, přípravných návštěv a aktivit v oblasti rozvoje systému a osvětových činností naplánovaných v rámci projektu.

Další kritéria způsobilosti pro aktivity profesního rozvoje

Délka trvání aktivit

Od 2 do 60 dnů bez započtení dnů cesty.

Zmíněné dva dny na sebe musí navazovat.

Místo konání aktivit

Aktivity se musí konat v zemi jedné (nebo více v případě putovních aktivit) z organizací účastnících se dané aktivity.

Počet zúčastněných organizací

Zapojeny musí být nejméně dvě zúčastněné organizace (alespoň jedna vysílající a alespoň jedna přijímající organizace) z různých zemí.

Aktivity mezi programovými zeměmi: Všechny zúčastněné organizace musí být z programových zemí.

Aktivity s partnerskými zeměmi sousedícími s EU: Aktivita musí zahrnovat alespoň jednu zúčastněnou organizaci z programové země a jednu zúčastněnou organizaci z partnerské země sousedící s EU.

Způsobilí účastníci

Neplatí žádná věková omezení.

Účastníci, vyjma školitelů a facilitátorů, musí být osoby s pobytem v zemi jejich vysílajících nebo přijímajících organizací.

Počet účastníků

Počet účastníků: Až 50 účastníků (kromě školitelů a facilitátorů, je-li to relevantní) na každou aktivitu plánovanou v rámci projektu.

Do každé aktivity musí být zapojeni účastníci ze země přijímající organizace.

Další kritéria

Alespoň jedna z vysílajících organizací nebo přijímajících organizací v každé aktivitě musí být ze země národní agentury, u které je žádost podána.

Další kritéria způsobilosti pro přípravné návštěvy

Místo(a) konání aktivity

Aktivita musí probíhat v zemi jedné z přijímajících organizací.

Způsobilí účastníci

Zástupci zúčastněných organizací, školitelé a facilitátoři účastnící se hlavní aktivity.

KRITÉRIA PRO UDĚLENÍ GRANTU

Projekty budou posouzeny na základě následujících kritérií. Aby byly návrhy zařazeny do užšího výběru pro financování, musí dosáhnout hodnocení alespoň 60 bodů. Mimoto musí dosáhnout alespoň poloviny maximálního počtu bodů v každé kategorii níže uvedených kritérií pro udělení grantu.

Relevance, odůvodnění a dopad

(maximálně 30 bodů)

 • Relevance projektu vzhledem k:
  • cílům akce,
  • potřebám rozvoje a vývoje zúčastněných organizací,
  • potřebám a cílům zúčastněných pracovníků s mládeží.
 • Míra, do jaké je projekt schopen:
  • přinést zúčastněným pracovníkům s mládeží vysoce kvalitní výsledky učení,
  • posílit nebo transformovat práci zúčastněných organizací s mládeží, pokud jde o kvalitu, inovace a uznávání, jakož i o jejich kapacity a oblast působnosti, od místní až po celosvětovou, dle konkrétní situace,
  • zapojit účastníky, kteří se podílejí na práci s mládeží v zúčastněných organizacích,
  • zapojit organizace, které provádějí konkrétní práci s mládeží a pravidelně pracují s mladými lidmi na místní úrovni.
 • Potenciální dopad projektu:
  • na zúčastněné pracovníky s mládeží a zúčastněné organizace v průběhu životního cyklu projektu a po jeho skončení,
  • na konkrétní postupy v oblasti práce s mládeží a kvalitní práci s mládeží,
  • mimo organizace a jednotlivce přímo se účastnící projektu na místní, regionální, celostátní a/nebo evropské či celosvětové úrovni.
 • Míra, do jaké projekt zahrnuje opatření zaměřená na udržitelnost výsledků po skončení doby trvání projektu.
 • Míra, do jaké je projekt vhodný pro účely přispění k inkluzi a rozmanitosti, zelenému, digitálnímu a participativnímu rozměru programu.
 • Míra, do jaké projekt zahrnuje do akce nováčky a méně zkušené organizace.
 • Míra, do jaké navrhované aktivity rozvoje systému a osvěty přispívají k rozvoji prostředí pracovníků s mládeží (v příslušných případech).

Kvalita koncepce a realizace projektu

(maximálně 40 bodů)

 • Soulad mezi identifikovanými potřebami, cíli projektu, profily účastníků a navrhovanými aktivitami.
 • Míra, do jaké projekt přispívá ke zlepšení kvality práce zúčastněných organizací s mládeží.
 • Jasné vymezení, úplnost a kvalita všech fází projektu: příprava (včetně přípravy poskytované účastníkům), realizace aktivit a následné činnosti.
 • Vhodnost opatření pro výběr pracovníků s mládeží (v souladu s definicí pracovníka s mládeží v právním základu) pro aktivity a rozsah aktivního zapojení pracovníků s mládeží do všech fází projektu.
 • Míra, do jaké jsou aktivity koncipovány přístupným a inkluzivním způsobem a jsou otevřeny účastníkům s omezenými příležitostmi. 
 • Vhodnost navrhovaných metod participativního učení, včetně případných virtuálních složek.
 • Kvalita opatření a podpora procesu reflexe, identifikace a dokumentace výsledků učení účastníků a důsledné využívání evropských nástrojů pro transparentnost a uznávání kvalifikací, zejména certifikátu Youthpass.
 • Vyvážené zastoupení účastníků z hlediska zemí a pohlaví.
 • Míra, do jaké aktivity zahrnují udržitelné a k životnímu prostředí šetrné postupy.
 • Kvalita nástrojů a postupů navrhovaných v rámci „rozvoje systémů a osvětové činnosti“ a rozsah, v jakém lze jejich návrh replikovat a inspirovat další organizace (v příslušných případech).

Kvalita řízení projektu

(maximálně 30 bodů)

 • Kvalita praktických opatření, řízení a forem podpory.
 • Kvalita spolupráce a komunikace mezi zúčastněnými organizacemi, jakož i s ostatními relevantními zúčastněnými subjekty.
 • Kvalita opatření sloužících k hodnocení jednotlivých fází a výsledků projektu.
 • Vhodnost a kvalita opatření zaměřených na šíření výsledků projektu v rámci zúčastněných organizací a mimo ně.

PRAVIDLA FINANCOVÁNÍ

Rozpočtová kategorie

Uznatelné náklady a použitelná pravidla

Částka

Organizační podpora

Náklady přímo související s realizací mobilit.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: Na základě počtu účastníků, bez započtení doprovodných osob, školitelů a facilitátorů.

100 EUR na účastníka aktivity profesního rozvoje

Cestovní náklady

Příspěvek na cestovní náklady účastníků, včetně doprovodných osob a facilitátorů, z místa původu na místo konání aktivity a zpět.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: na základě cestovní vzdálenosti a počtu osob.

Žadatel musí vzdálenost mezi místem původu a místem aktivity stanovit[9] pomocí kalkulačky vzdáleností, kterou poskytuje Evropská komise[10].

U putovních aktivit by měl žadatel spočítat vzdálenosti mezi jednotlivými místy a zvolit pásmo vzdálenosti odpovídající celkovému počtu[11].

Cestovní vzdálenost:

Standardní cesta

Zelená cesta

0–99 km

23 EUR

 

100–499 km

180 EUR

210 EUR

500–1999 km

275 EUR

320 EUR

2000–2999 km

360 EUR

410 EUR

3000–3999 km

530 EUR

610 EUR

4000–7999 km

820 EUR

 

8 000 km nebo více

1 500 EUR

 

Pobytové náklady

Náklady spojené s pobytem.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: na základě délky pobytu účastníka, včetně doprovodných osob, školitelů a facilitátorů (pokud je to nezbytné), včetně jednoho dne na cestu před zahájením aktivity a jednoho dne na cestu po skončení aktivity a až čtyř dalších dnů v případě účastníků, kteří obdrží grant na zelenou cestu.

Tabulka A2.2 na účastníka a den.

Maximální částka 1 100 EUR na účastníka (včetně školitelů, facilitátorů a doprovodných osob)

Podpora inkluze

Náklady spojené s organizací mobilit pro účastníky s omezenými příležitostmi.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: Na základě počtu účastníků s omezenými příležitostmi, bez započtení doprovodných osob, školitelů a facilitátorů.

100 EUR na účastníka

Další náklady přímo související s účastníky s omezenými příležitostmi a jejich doprovodnými osobami, školiteli a facilitátory (včetně odůvodněných nákladů na cestu a pobyt, pokud není grant pro tyto účastníky nárokován v rozpočtových kategoriích „cestovní náklady“ a „pobytové náklady“).

Mechanismus financování: skutečné náklady.

Pravidlo přidělování: žádost musí být odůvodněna žadatelem a schválena národní agenturou.

100 % uznatelných nákladů

Podpora přípravných návštěv

Náklady související s provedením přípravné návštěvy, včetně cestovních a pobytových nákladů.

Mechanismus financování: příspěvek na jednotkové náklady.

Pravidlo přidělování: Vyjma účastníků z přijímající organizace. Na jednu aktivitu může být financován maximálně 1 účastník na každou zúčastněnou organizaci. V případě facilitátorů účastnících se hlavní aktivity neexistují žádné limity. Podmínka: Potřeba přípravné návštěvy, její cíle a seznam účastníků musí být žadatelem odůvodněny a schváleny národní agenturou.

575 EUR na účastníka a přípravnou návštěvu

Rozvoj systémů a osvětová činnost

Náklady související s realizací doplňkových aktivit.

Nepřímé náklady: Paušální částku v maximální výši 7 % uznatelných přímých nákladů doplňkových aktivit lze uznat jako nepřímé náklady představující všeobecné administrativní náklady příjemce grantu, které lze považovat za náklady na vrub doplňkových aktivit (např. účty za elektřinu nebo internet, pronájem prostor, náklady na stálé zaměstnance atd.).

Mechanismus financování: skutečné náklady.

Pravidlo přidělování: potřeba a cíle musí být žadatelem odůvodněny a schváleny národní agenturou. Na tyto aktivity lze přidělit maximálně 10 % částky z celkových nákladů projektu.

Maximálně do 80 % uznatelných nákladů.

Mimořádné náklady

Náklady na poskytnutí finanční záruky, pokud ji národní agentura vyžaduje.

Náklady na udělení víza, povolení k pobytu, očkování, lékařská osvědčení. Vysoké cestovní náklady účastníků, včetně vedoucích skupin, doprovodných osob a facilitátorů; včetně použití čistších dopravních prostředků s nižšími emisemi uhlíku.

Mechanismus financování: skutečné náklady.

Pravidlo přidělování: žádost musí být odůvodněna žadatelem a schválena národní agenturou.

Finanční záruka: 80 % uznatelných nákladů

Vysoké cestovní náklady: 80 % uznatelných nákladů

Náklady na udělení víza, povolení k pobytu, očkování, lékařská osvědčení: 100 % uznatelných nákladů

Tabulka A2.2 pobytové náklady na aktivity profesního rozvoje

 

Pobytové náklady (EUR na den)

 

Rakousko

61 EUR

Belgie

65 EUR

Bulharsko

53 EUR

Chorvatsko

62 EUR

Kypr

58 EUR

Česká republika

54 EUR

Dánsko

72 EUR

Estonsko

56 EUR

Finsko

71 EUR

Republika Severní Makedonie

45 EUR

Francie

66 EUR

Německo

58 EUR

Řecko

71 EUR

Maďarsko

55 EUR

Island

71 EUR

Irsko

74 EUR

Itálie

66 EUR

Lotyšsko

59 EUR

Lichtenštejnsko

74 EUR

Litva

58 EUR

Lucembursko

66 EUR

Malta

65 EUR

Nizozemsko

69 EUR

Norsko

74 EUR

Polsko

59 EUR

Portugalsko

65 EUR

Rumunsko

54 EUR

Srbsko

45 EUR

Slovensko

60 EUR

Slovinsko

60 EUR

Španělsko

61 EUR

Švédsko

70 EUR

Turecko

54 EUR

Sousedící partnerské země

48 EUR

 

 1. Hlavní rozpočet této akce je přidělen na podporu nadnárodních aktivit zahrnujících organizace a účastníky z programových zemí. Přibližně 25 % dostupného rozpočtu však může financovat mezinárodní aktivity v oblasti mobility, včetně organizací a účastníků z programových a partnerských zemí sousedících s EU (regiony 1 až 4; viz oddíl „Způsobilé země“ v části A této příručky).

 2. Usnesení Rady a zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, o rámci, kterým se ustavuje Evropská agenda práce s mládeží

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.415.01.0001.01.CES&toc=OJ%3AC%3A2020%3A415%3AFULL

 3. Tyto strategie najdete zde: https://www.salto-youth.net/

 4. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG1207(01)

 5. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.415.01.0001.01.CES&toc=OJ%3AC%3A2020%3A415%3AFULL

 6. Viz „Evropský model kompetencí pro strategii odborné přípravy pracovníků s mládeží pro činnost v mezinárodním měřítku“, https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainingstrategy/

 7. Skupina nejméně čtyř mladých lidí ve věku od 13 do 30 let. Jeden z členů skupiny, kterému je nejméně 18 let, přebírá úlohu zástupce a nese odpovědnost jménem skupiny. Definice neformální skupiny viz glosář.

 8. Zúčastněné organizace budou muset podepsat mandát žadatelské organizace. Mandáty by měly být vydány ve fázi podávání žádosti a nejpozději v době podpisu grantové dohody. Další podrobnosti jsou uvedeny v části C této příručky.

 9. Například pokud se osoba z Madridu (Španělsko) účastní aktivity, která probíhá v Římě (Itálie), žadatel vypočítá vzdálenost z Madridu do Říma (1 365,28 km) a poté vybere příslušné pásmo vzdálenosti (tj. mezi 500 a 1 999 km).    

 10. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_cs

 11. Pokud se například účastník z Madridu (Španělsko) účastní putovní aktivity, která se koná nejprve v Římě (Itálie) a poté v Lublani (Slovinsko), vypočítá žadatel nejprve vzdálenost mezi Madridem a Římem (1365,28 km), poté mezi Římem a Lublaní (489,75 km) a pak obě vzdálenosti sečte (1855,03 km) b) vybere příslušné pásmo cestovní vzdálenosti (tj. mezi 500 a 1999 km) a c) vypočte grant EU, z kterého získá příspěvek na náklady na cestu účastníka z Madridu do Lublaně (přes Řím) a zpět (275 EUR).

Tagged in: