Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

Каква е процедурата след подаването на заявлението?

Всички заявления, получени от националните агенции или от Изпълнителната агенция, преминават през процедура по оценяване.

Процедура по оценяване

Проектните предложения се оценяват от Изпълнителната агенция или от националната агенция, пред която е подадено заявлението, изключително въз основа на критериите, посочени в настоящото ръководство. Оценяването включва:

  • проверка на съответствието на заявлението с критериите за приемане;
  • проверка на съответствието на кандидата и предложените дейности с критериите за допустимост;
  • проверка на съответствието на заявителя с критериите за отстраняване и подбор (т.е. за оперативния и финансовия капацитет);
  • оценка на качеството, в рамките на която се оценява доколко заявлението отговаря на критериите за отпускане на безвъзмездни средства. Оценката на качеството в повечето случаи се извършва със съдействието на независими експерти. В работата си по оценката експертите се ръководят от насоки, разработени от Европейската комисия; За действия, управлявани от националните агенции по програмата „Еразъм+“, тези насоки ще бъдат публикувани на уебсайтовете на Европейската комисия и на агенциите, отговорни за управлението на проектите по програмата „Еразъм+“ във всяка държава;
  • проверка, че предложението не носи рискове от двойно финансиране. Ако е необходимо, тази проверка се извършва в сътрудничество с други агенции или други заинтересовани страни.

Националната или Изпълнителната агенция назначават комисия за оценка, която управлява целия процес на подбор. Въз основа на извършената оценка — при необходимост с подкрепа от експерти — комисията за оценка подбира и съставя списък с проекти, предложени за отпускане на безвъзмездни средства.

За всички действия, обхванати от настоящото ръководство, по време на процедурата по оценяване от кандидатите може да бъде поискано да предоставят допълнителна информация или да пояснят приложената към заявлението документация, при условие че тази информация или пояснения не изменят съществено предложението. Искания за допълнителна информация или пояснения са особено обосновани в случаите, когато кандидатът е допуснал явни технически грешки или (за проекти, финансирани въз основа на споразумения, сключени с много бенефициери) едно или повече от мандатните писма на партньорите липсват (информация за споразуменията, сключени с много бенефициери, можете да намерите в раздел „Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства“ по-долу).

Окончателно решение

В края на процедурата по оценяване националната или Изпълнителната агенция определят проектите, за изпълнението на които ще бъдат отпуснати безвъзмездни средства, въз основа на:

  • класирането, предложено от комисията за оценка;
  • наличния бюджет за дадено действие (или за дадена дейност в рамките на действие).

След приключването на процедурата по оценяване формулярите за кандидатстване и приложените към тях документи не се изпращат обратно на кандидата независимо от изхода от процедурата.

Уведомяване за резултатите

Всички кандидати ще бъдат уведомени писмено за резултата от оценяването. В писмото ще се съдържат допълнителни инструкции за следващите стъпки в процеса към подписване на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства.

За действия, управлявани от Изпълнителната агенция:

Кандидатите, чиито заявления са одобрени, ще получат покана за подготовка за отпускане на безвъзмездните средства; останалите ще бъдат включени в списъка с резерви или отхвърлени. Поканата за подготовка за отпускане на безвъзмездните средства не представлява официално поемане на задължение за финансиране. Преди отпускането на безвъзмездните средства Изпълнителната агенция ще трябва да извърши още редица правни проверки: валидиране на правните субекти, финансов капацитет, проверка за отстраняване и др. На този етап от кандидатите ще се поиска да представят финансовите данни на своята организация и да определят упълномощен представител на правния субект (УППС).

Ако кандидатът счита, че процедурата по оценяване е била опорочена, може да подаде жалба (в съответствие със сроковете и процедурите, посочени в уведомителното писмо относно резултата от оценяването). Обърнете внимание, че за уведомленията, които не са били отворени в рамките на 10 дни след изпращането им, се счита, че са били получени и крайните срокове ще бъдат изчислявани от отварянето/получаването (вж. също „Общи условия“ в портала „Възможности за финансиране и търгове“): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/ftp/tc_en.pdf). Моля, имайте предвид също, че за жалби, подадени по електронен път, може да има ограничения по отношение на броя знаци.

Ориентировъчен график за уведомяване за решението за отпускане на безвъзмездни средства и подписването на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства:

За проекти по ключово действие 1, управлявани от националните агенции по програмата „Еразъм+“, уведомяването за решението за отпускане на безвъзмездни средства и подписването на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства ще се извършат ориентировъчно 4 месеца след крайния срок за подаване на заявления.

За проекти по ключово действие 2, управлявани от националните агенции по програмата „Еразъм+“, уведомяването за решението за отпускане на безвъзмездни средства и подписването на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства ще се извършат ориентировъчно 5 месеца след крайния срок за подаване на заявления.

За проекти по ключово действие 2 и ключово действие 3, управлявани от Изпълнителната агенция, уведомяването за решението за отпускане на безвъзмездни средства ще се извърши ориентировъчно 6 месеца след крайния срок за подаване на заявления, а подписването на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства ще се извърши ориентировъчно 9 месеца след крайния срок за подаване на заявления.