Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Тази страница все още не отразява съдържанието на Ръководството за програма „Еразъм+“ за 2022 г. Въпреки това можете да изтеглите пълното ръководство за 2022 г. на избрания от вас език във формат PDF чрез бутона „Изтегляне“ в дясната част на тази страница.

Проекти за мобилност на специалисти, работещи с младежи

В рамките на това действие1  организациите могат да получат подкрепа за осъществяването на проекти, включващи една или повече дейности за учене, насочени към професионалното развитие на специалистите, работещи с младежи, и на тяхната организация.

Цели на действието

Настоящото действие подкрепя професионалното развитие на специалистите, работещи с младежи, и по този начин, развитието на качествена младежка работа на местно, регионално, национално, европейско и международно равнище чрез неформално и информално учене посредством дейности за мобилност. Действието допринася за постигането на целите на Стратегията на ЕС за младежта за периода 2019—2027 г., по-специално на Европейската програма за младежката работа2 с цел постигане на качество, иновации и признание на младежката работа.

По-конкретно проектите за мобилност на специалисти, работещи с младежи, имат за цел:

 • Предоставяне на възможности за неформално и информално учене за образователно и професионално развитие на специалистите, работещи с младежи, като допринася за висококачествена индивидуална практика и за развитието на организациите и системите за младежка работа;
 • Изграждане на общност от специалисти, работещи с младежи, която може да подкрепя качеството на проектите и дейностите за младежи в програмите на ЕС и извън тях.
 • Развитие на местни практики на младежка работа и принос за изграждането на капацитет на участниците и на тяхната организация за качествена младежка работа посредством реално въздействие върху редовната работа с младежи на участващите специалисти, работещи с младежи.

Контекст на политиката

Стратегията на Европейския съюз за младежта за периода 2019—2027 г. определя рамка за европейското сътрудничество в областта на младежта въз основа на съобщението на Комисията от 22 май 2018 г., озаглавено „Ангажиране, свързване и овластяване на младите хора: нова стратегия на ЕС за младежта“. Стратегията насърчава участието на младежите в демократичния живот, подпомага социалното и гражданското участие и има за цел да гарантира, че всички младежи разполагат с необходимите ресурси, за да участват в обществения живот. Стратегията на ЕС за младежта включва и процес на диалог по въпросите на младежта, като в този контекст през 2018 г. бяха разработени 11 европейски цели за младежта. Тези цели набелязват междусекторни области, които засягат живота на младежите, и посочват предизвикателствата. Стратегията на ЕС за младежта следва да допринася за осъществяването на тази визия на младежите. В рамките на основната област „Овластяване“ стратегията на ЕС за младежта подкрепя овластяването на младежта чрез качество, новаторство и признание на младежката работа.

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en

Тематични стратегии в областта на младежта

Програмата „Еразъм+“ има за цел да се насърчава младежкото участие, да се повишава качеството на процесите на информално и неформално учене и да се развива качествена младежка работа. Допълнителна подкрепа в тези области се предоставя чрез специфични тематични стратегии като стратегията за младежко участие, Youthpass и Европейската стратегия за обучение (ETS)3 .

Описание на дейностите

Дейности за професионално развитие (ДПР)

Дейностите за професионално развитие са дейности за транснационална образователна мобилност, подпомагащи професионалното развитие на специалистите, работещи с младежи. Те могат да бъдат под формата на:

 • Проучвателни посещения и различни видове задачи, като например обмяна на опит чрез наблюдение на работата на колеги, обмен на специалисти, работещи с младежи, и партньорско обучение, в организации за младежка работа и организации, чиято дейност е свързана с областта на младежта в чужбина.
 • Изграждане на мрежи и на общности сред специалистите, работещи с младежи, които участват в действието и подкрепят неговите цели.
 • Курсове за обучение в подкрепа на развитието на компетентности (например въз основа на съответни налични модели на компетентност), за прилагане на качествени практики за младежка работа или за разглеждане и изпитване на иновативни методи (например свързани с цифрова и интелигентна младежка работа)4 .
 • Семинари и работни срещи, подпомагащи по-специално изграждането на знания и обмена на най-добри практики, свързани с целите, ценностите и приоритетите на стратегията на ЕС за младежта и на програмите на ЕС, допринасящи за нейното изпълнение.

Следните дейности не са допустими за финансиране в рамките на проекти за мобилност на специалисти, работещи с младежи: пътувания за академично обучение, дейности, предприети с цел финансова печалба, дейности с туристическа насоченост, фестивали, ваканционни пътувания, турнета, официални заседания.

Освен това проектите биха могли да включват и посочените по-долу дейности.

Дейности за развиване на системи и за популяризиране

Проектите за мобилност на специалисти, работещи с младежи, могат да включват допълващи дейности за развиване на системи и за популяризиране, насочени към засилване на въздействието на проекта за мобилност в областта на младежта. В това се включват всички дейности, които допринасят за Европейската програма за младежката работа5  за постигане на качество, иновации и признаване на младежката работа, както и за разпространяване на извлечените поуки и разработените инструменти в организациите, участващи в проектите, и извън тях. Тези допълващи дейности представляват възможност по-опитните и изобретателни бенефициери да изпитват иновативни методи и мерки в отговор на общи предизвикателства като на своеобразно „опитно поле за младежка работа“, възникнало от дейностите за професионално развитие, осъществявани в рамките на проектите и предизвикващи отзвук и извън тях.

Някои примери са създаването на инструменти и споделянето на практики, допринасящи за развитието и растежа на организациите и системите на специалисти, работещи с младежи, дейностите за популяризиране и изграждане на общности и запознаването с иновативни методи, включително използването на цифрови технологии в младежката работа. Тези допълващи дейности надхвърлят последващите дейности за разпространение, които са част от обичайния жизнен цикъл на проекта, но в тях могат да се впишат по-целенасочените и стратегически дейности за разпространение.

Дейността за развитие на системи и за популяризиране може да се осъществява на транснационално или на национално равнище.

Подготвителни посещения

Целта на подготвителните посещения е да се осигури високо качество на дейностите чрез улесняване и подготовка на административните условия, изграждане на доверие и разбирателство и установяване на стабилно партньорство между участващите организации и лица. Подготвителните посещения се осъществяват в държавата на една от приемащите организации преди началото на дейността за професионално развитие.

Създаване на проект

Проектът, подкрепян от това действие, трябва да включва една или повече ДПР. Дейностите могат да бъдат комбинирани по гъвкав начин в зависимост от целите на проекта и нуждите на участващата организация или организации и участващите специалисти, работещи с младежи.

Проектът се изпълнява от най-малко две организации. Всички участващи организации трябва да бъдат посочени на етапа на кандидатстването, тъй като стабилното партньорство е основно условие за висококачественото изпълнение на проектите.  Участващите организации поемат ролите на „изпращащи“ участници и/или на „приемащи“, т.е. домакини на дейността. Една от организациите също така поема ролята на координатор и кандидатства за целия проект от името на партньорството.

Проектът се състои от четири етапа: планиране, подготовка, изпълнение и последващи дейности.

 • Планиране (определяне на нуждите, целите, резултатите от обучението, форматите на дейности, разработване на работна програма, график на дейностите и т.н.);
 • Подготовка (практическа организация, подбор на участници, сключване на споразумения с партньори, езикова/междукултурна/образователна и свързана с определени задачи подготовка на участниците преди заминаването им и т.н.);
 • Изпълнение на дейностите;
 • Последващи дейности (оценка на дейностите, определяне и документиране на резултатите от обучението на участниците и разпространение и използване на резултатите от проекта).

Качественият проект за мобилност на специалисти, работещи с младежи:

 • оказва реално въздействие върху редовната работа с младежи на участващите специалисти, работещи с младежи, и върху тяхната организация;
 • разчита на активното участие на участващите организации и на специалистите, работещи с младежи, които следва да играят активна роля във всички етапи на проекта, като по този начин обогатяват своя опит в областта на обучението и развитието;
 • се основава на ясно определени потребности от образование и професионално развитие6  на специалистите, работещи с младежи, по-специално по отношение на качеството, иновациите и признаването, и е придружен от подходящи мерки за подбор, подготовка и последващи действия;
 • гарантира, че резултатите от неформалното и информалното учене на участниците са надлежно признати и че резултатите от проекта, включително всички методи, материали и инструменти, могат да бъдат прехвърляни и се използват в участващите организации, като допринасят за развитието на организациите за младежка работа, с по-нататъшно широко разпространение в областта на младежта;
 • насърчава участниците да разсъждават върху европейски теми и ценности и предоставя на специалистите, работещи с младежи, инструменти и методи за насърчаване на зачитането и управлението на многообразието в ежедневната им работа;
 • подкрепя използването на иновативни практики и методи като включването на цифрови дейности за младежка работа, които да служат като инструменти за предотвратяване на всякакви форми на онлайн дезинформация и фалшиви новини.

Процес на обучение

В проекта за мобилност на специалисти, работещи с младежи, трябва да се предвиди подкрепа за процеса на анализ, определянето и документирането на резултатите от обучението, по-специално чрез Youthpass, в подкрепа на признаването и въздействието на резултатите от проекта и произтичащите от него практики, методологии и материали за младежка работа в областта на младежта.

Приобщаване и многообразие

Програмата „Еразъм+“ има за цел да насърчава равните възможности и достъпа, приобщаването и справедливостта посредством всички включени в нея действия. Организациите следва да изготвят достъпни и приобщаващи дейности по проекта, като вземат предвид мненията на участниците с по-малко възможности и ги ангажират в процеса на вземане на решения. 

 • Проектите за мобилност на специалисти, работещи с младежи, са особено подходящи за придобиване на умения и компетентности за включване на участници с по-малко възможности в практиката на младежката работа. Ангажирането на участващите специалисти, работещи с младежи, във всички етапи на проекта подпомага внимателното насочване в хода на процеса на учене и развитие и позволява по-добро проследяване;
 • Присъствието на обучители и улеснители в повечето от дейностите осигурява по-близък и адаптиран подход, съобразен с нуждите на участниците;
 • Целият проект възприема съзнателен подход за приобщаване и многообразие. При планирането, подготовката, изпълнението и последващите действия тези аспекти са взети под внимание. Особено важен е начинът, по който чрез проекта се повишава способността на участващите организации да се справят с проблеми, свързани с приобщаването и многообразието, в своите редовни дейности.
 • Гъвкавостта, предлагана в действието по отношение на формата на дейностите (например продължителност, вид и т.н.) позволява адаптиране към нуждите на участниците и предлагане на формати на дейности, подходящи за включването на участници с по-малко възможности.

Проектите за мобилност на специалисти, работещи с младежи, също така са подходящи за работа по приобщаването и многообразието като предмет на проекта, например обмен на приобщаващи практики и методи. 

Защита и безопасност на участниците

По време на планирането и подготовката на проект следва да се обърне внимание на въпроса за защитата и безопасността на участниците и да се предвидят всички необходими мерки за предотвратяване/намаляване на рисковете.

Устойчивост на околната среда

Чрез проекта следва да се насърчава екологично устойчиво и отговорно поведение на участниците, като се повишава осведомеността относно значението на действията за намаляване или компенсиране на въздействието на дейностите за мобилност върху околната среда. Той следва да бъде проектиран и осъществяван с екологично съзнание, например чрез интегриране на устойчиви практики като избор на материали за многократна употреба или на екологично чисти материали, намаляване на отпадъците и рециклиране, устойчиви транспортни средства.

Цифров преход

Програмата „Еразъм+“ подкрепя всички участващи организации за включване на употребата на цифрови инструменти и методи за учене в допълнение към техните физически дейности с цел подобряване на сътрудничеството между организациите партньори и подобряване на качеството на дейностите.

Стандарти за качество на програмата „Еразъм“ в областта на младежта

При изпълнението на всички проекти, подкрепяни по настоящото действие, трябва да се спазват стандартите за качество на програмата „Еразъм“ в областта на младежта за организиране на висококачествени дейности за образователна мобилност. Стандартите за качество на програмата „Еразъм“ в областта на младежта обхващат както основните принципи на действието, така и конкретни практики за изпълнение на задачи по проекта като подбор и подготовка на участниците, определяне, оценка и признаване на резултатите от обучението, споделяне на резултатите от проекта и др. Стандартите за качество на програмата „Еразъм“ в областта на младежта можете да откриете на следния адрес: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en

Критерии за оценяване на този проект

Критерии за допустимост

Общи критерии за допустимост

Общите критерии по-долу се прилагат за стандартните проекти за мобилност на специалисти, работещи с младежи. За акредитации, моля, вижте съответния раздел от настоящото ръководство.

Допустими участващи организации    

Участваща организация може да бъде:

 • организация с нестопанска цел, сдружение, НПО; европейска младежка НПО; публичен орган на местно, регионално или национално равнище; социално предприятие; организация със стопанска цел, осъществяваща дейност в сферата на корпоративната социална отговорност;  
 • група младежи, чиято дейност е свързана с областта на младежката работа, но не непременно в контекста на младежка организация (т.е. неформална група младежи)7

установена в държава по програмата или в държава партньор, съседна на ЕС (региони 1—4; вж. раздел „Допустими държави“ в част А от настоящото ръководство).  

Кой може да кандидатства?    

Всяка допустима участваща организация, установена в държава по програмата, може да кандидатства. Кандидатстващата организация подава предложение от името на всички организации, участващи в проекта . 

Брой на участващите организации    

Трябва да има най-малко две участващи организации (най-малко една изпращаща и най-малко една приемаща организация) от различни държави. 

Продължителност на проекта    

Между 3 и 24 месеца.

Къде се кандидатства?     

В националната агенция в държавата, в която е установена кандидатстващата организация.

Кога се кандидатства?    

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства не по-късно от следните дати:

11 май до 12:00:00 ч. (на обяд, брюкселско време) за проекти, започващи между 1 август и 31 декември същата година.

5 октомври до 12:00:00 ч. (на обяд, брюкселско време) за проекти, започващи между 1 януари и 31 май следващата година.

Как се кандидатства?    

Подробна информация за процедурата за кандидатстване можете да намерите в част В от настоящото ръководство.

Други критерии     

Към формуляра за кандидатстване трябва да бъде приложена клетвена декларация от законния представител.

Всеки проект трябва да включва поне една дейност за професионално развитие. 

Към формуляра за кандидатстване трябва да бъде приложен график за всяка от дейностите за професионално развитие, подготвителните посещения и дейностите за развиване на системи и за популяризиране, планирани в проекта.

Допълнителни критерии за допустимост за дейности за професионално развитие

Продължителност на дейностите    

Между 2 и 60 дни, без да се отчита времето за пътуване. 

Минималните 2 дни трябва да бъдат последователни.

Място (места) на изпълнение на дейностите    

Дейностите трябва да се реализират в държавата на една (или няколко, в случай на дейности, свързани с пътуване) от организациите, които участват в тази дейност.   

Брой на участващите организации    

Трябва да има най-малко две участващи организации (най-малко една изпращаща и най-малко една приемаща организация) от различни държави. 

Дейности в държави по програмата: всички участващи организации трябва да са установени в държава по програмата.

Дейности с държави партньори, съседни на ЕС: в изпълнението на дейността трябва да участват поне една организация от държава по програмата и една организация от държава партньор, съседна на ЕС.

Допустими участници    

Няма възрастови ограничения. 

Всички участници, с изключение на обучителите и улеснителите, трябва да пребивават в държавата, където е установена изпращащата или приемащата организация.  

Брой на участниците    

Брой на участниците: До 50 участници (с изключение на обучителите и улеснителите, когато е приложимо) във всяка дейност, планирана по проекта. 

Във всяка дейност трябва да са включени участници от държавата на приемащата организация.

Други критерии    

Най-малко една от изпращащите или приемащите организации, участващи в дейността, трябва да е от държавата на националната агенция, в която е подадено заявлението.

Допълнителни критерии за допустимост за подготвителни посещения 

Място (места) на изпълнение на дейността    

Дейността трябва да се осъществи в държавата на една от приемащите организации.   

Допустими участници    

Представители на участващите организации, обучители и улеснители, които участват в основната дейност.   

Критерии за отпускане на безвъзмездни средства

Проектите ще бъдат оценявани въз основа на следните критерии: За да бъдат разгледани с оглед отпускане на финансиране, предложенията трябва да получат най-малко 60 точки. Освен това те трябва да получат най-малко половината от максималния брой точки за всяка от посочените по-долу категории критерии за отпускане на безвъзмездни средства.

Релевантност, обосновка и въздействие (максимален резултат: 30 точки)

 • Релевантност на проекта за:
  • целите на действието; 
  • нуждите от развитие и растеж на участващите организации;
  • нуждите и целите на участващите специалисти, работещи с младежи.
 • Доколко проектът има капацитет:
  • да гарантира висококачествени резултати от обучението за участващите специалисти, работещи с младежи;
  • да укрепва или да трансформира младежката работа на участващите организации по отношение на качеството, иновациите и признаването, както и техния капацитет и обхват, от местно към глобално равнище, когато е целесъобразно;
  • да включва участници, чиято дейност е свързана с областта на младежката работа в участващите организации;
  • да включва организации, които предприемат конкретни действия за младежка работа и редовно работят с младежи на местно равнище.
 • Потенциално въздействие на проекта:
  • върху участващите специалисти, работещи с младежи, и участващите организации през периода на изпълнение на проекта и след приключването му;
  • върху конкретни практики за младежка работа и качествената младежка работа;
  • извън организациите и физическите лица, които участват пряко в проекта, на местно, регионално, национално и/или европейско или световно равнище.
 • Доколко проектът включва мерки, насочени към постигане на устойчивост на неговите резултати след жизнения цикъл на проекта;
 • Доколко проектът е подходящ да допринесе за приобщаването и многообразието, за екологичните и цифровите измерения на програмата, както и за измерението, свързано с участието;
 • Доколко проектът запознава нови участници и организации с по-малко опит с действието.
 • Доколко предложените дейности за развиване на системи и за популяризиране допринасят за развитието на средата за специалисти, работещи с младежи (ако е приложимо).

Качество на структурата и изпълнението на проекта (максимален резултат: 40 точки)

 • Съгласуваност между установените нужди, целите на проекта, профилите на участниците и предлаганите дейности;
 • Доколко проектът допринася за подобряване на качеството на работата с младежта на участващите организации
 • Яснота, пълнота и качество на всички етапи на проекта: подготовка (включително подготовка на участниците), изпълнение на дейностите и последващи действия;
 • Целесъобразност на мерките за подбор на специалисти, работещи с младежи (в съответствие с определението за специалисти, работещи с младежи, в правното основание), за дейностите и степен на активно участие на специалистите, работещи с младежи, на всички етапи на проекта;
 • Доколко дейностите са проектирани по достъпен и приобщаващ начин и са отворени за участници с по-малко възможности. 
 • Целесъобразност на предложените методи за учене, основани на участието, включително на всички виртуални компоненти; 
 • Качество на мерките и подкрепата за процеса на анализ, определяне и документиране на резултатите от обучението на участниците, както и последователно използване на европейските инструменти за прозрачност и признаване и по-специално Youthpass;
 • Балансирано представителство на участниците по отношение на държавите и пола; 
 • Доколко дейностите включват устойчиви и екологосъобразни практики; 
 • Качество на инструментите и практиките, предложени в рамките на „дейности за развиване на системи и за популяризиране“, и доколко тяхното проектиране може да бъде възпроизведено и да вдъхнови други организации (ако е приложимо)

Качество на управлението на проекта (максимален резултат: 30 точки) 

 • Качество на практическата организация и условия за управление и предоставяне на подкрепа;
 • Качество на сътрудничеството и комуникацията между участващите организации, както и с други заинтересовани страни;
 • Качество на мерките за оценяване на различните етапи и резултати от проекта;
 • Целесъобразност и качество на мерките за разпространение на резултатите от проекта в рамките на участващите организации и извън тях.

Правила за финансиране

Бюджетна категория Допустими разходи и приложими правила Сума
Организационна подкрепа

Разходи, пряко свързани с изпълнението на дейности за мобилност. 

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на броя на участниците, с изключение на придружаващите лица, обучителите и улеснителите.

100 EUR на участник в дейност за професионално развитие.
Пътни разходи

Принос към пътните разходи на участниците, включително на придружаващите лица и улеснителите, от тяхното местоживеене до мястото на провеждане на дейността и обратно.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на разстоянието на пътуване и броя на лицата.

Кандидатът трябва да посочи разстоянието между своето местоживеене и мястото на провеждане на дейността8 с помощта на поддържания от Европейската комисия калкулатор за разстояния9 .

За дейности, свързани с пътуване, кандидатът следва да сумира разстоянията между отделните места на провеждане и да избере категорията разстояния, съответстваща на общата сума10 .

Разстояние на пътуване Стандартно пътуване Екологично пътуване
0 – 99 km 23 EUR  
100 – 499 km 180 EUR 210 EUR
500 – 1999 km 275 EUR 320 EUR
2000 – 2999 km 360 EUR 410 EUR
3000 – 3999 km 530 EUR 610 EUR
4000 – 7999 km 820 EUR  
8000 km или повече: 1500 EUR  
Индивидуална подкрепа

Дневни разходи

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на продължителността на престоя на участник, включително при необходимост за водачи на групи, придружаващи лица и улеснители, като се включват и един ден за пътуване преди дейността и един — след нея, както и до четири допълнителни дни за участниците, които получават безвъзмездни средства за екологично пътуване.

Таблица A2.2 на участник на ден

Максимум 1 100 EUR на участник (включително инструктори, улеснители и придружаващи лица).

Подкрепа за приобщаване

Разходи, свързани с организирането на дейности за мобилност за участници с по-малко възможности.

Механизъм на финансиране: принос към единичните разходи.

Правило за отпускане: въз основа на броя на участниците, с изключение на водачите на групи, придружаващите лица и улеснителите.

100 EUR на участник

Допълнителни разходи, пряко свързани с участници с по-малко възможности и придружаващите ги лица (включително обосновани дневни и пътни разходи, ако за тези участници не е отправено искане за безвъзмездни средства чрез бюджетните категории „Пътни разходи“ и „Индивидуална подкрепа“).

Механизъм на финансиране: действително извършени разходи.

Правило за отпускане: искането трябва да бъде обосновано от кандидата и одобрено от националната агенция.

100 % от допустимите разходи
Подкрепа за подготвително посещение

Разходи свързани с осъществяването на подготвително посещение, включително пътни и дневни разходи.

Механизъм на финансиране: единични ставки.

Правило за отпускане: с изключение на участници от приемащата организация. На дейност се финансира максимум 1 участник от участваща организация. Няма ограничение за улеснители, които участват в основната дейност. Под условие: необходимостта от подготвително посещение, целите и участниците трябва да бъдат обосновани от кандидата и одобрени от националната агенция.

575 EUR на участник за подготвително посещение.

Дейности за развиване на системи и за популяризиране

Разходи, свързани с изпълнението на допълващите дейности.

Непреки разходи: Фиксирана ставка в размер до 7 % от допустимите преки разходи за допълващите дейности е допустима за отчитане като непряк разход, представляващ общи административни разноски на бенефициера, които могат да се разглеждат като разходи, свързани с осъществяването на допълващите дейности (например електроенергия или интернет достъп, разходи за помещения, разходи за постоянния персонал и пр.).

Механизъм на финансиране: действително извършени разходи.

Правило за отпускане: необходимостта и целите трябва да бъдат обосновани от кандидата и одобрени от националната агенция. За тези дейности могат да бъдат разпределени максимум 10 % от общия размер на разходите по проекта.

Максимален размер до 80 % от допустимите разходи.

Извънредни разходи

Разходи за предоставяне на финансова гаранция, ако националната агенция поиска такава.

Такси за визи и разходи, свързани с издаване на визи, разрешения за пребиваване, имунизации, медицински удостоверения. Високи пътни разходи на участниците, включително водачи на групи, придружаващи лица и улеснители, включващи използване на по-екологично чисти транспортни средства с по-ниски въглеродни емисии.

Механизъм на финансиране: действително извършени разходи.

Правило за отпускане: искането трябва да бъде обосновано от кандидата и одобрено от националната агенция.

Финансова гаранция: 80 % от допустимите разходи

Високи пътни разходи: 80 % от допустимите разходи

Такси за визи и разходи, свързани с издаване на визи, разрешения за пребиваване, имунизации, медицински удостоверения: 100 % от допустимите разходи

 

Таблица  A2.2  Индивидуална подкрепа за дейности за професионално развитие

 

Индивидуална

подкрепа (евро на ден) 

Австрия 61 EUR
Белгия 65 EUR
България 53 EUR
Хърватия 62 EUR
Кипър 58 EUR
Чешка република 54 EUR
Дания 72 EUR
Естония 56 EUR
Финландия 71 EUR
Република Северна Македония 45 EUR
Франция 66 EUR
Германия 58 EUR
Гърция 71 EUR
Унгария 55 EUR
Iceland 45 EUR
Исландия 71 EUR
Италия 74 EUR
Латвия 59 EUR
Лихтенщайн 74 EUR
Литва 58 EUR
Люксембург 66 EUR
Малта 65 EUR
Нидерландия 69 EUR
Норвегия 74 EUR
Полша 59 EUR
Португалия 65 EUR
Румъния 54 EUR
Сърбия 45 EUR
Словакия 60 EUR
Словения 60 EUR
Испания 61 EUR
Швеция 70 EUR
Турция 54 EUR
Държави партньори, съседни на ЕС 48 EUR
 • 1 Основната част от бюджета по това действие се отпуска за подпомагане на транснационални дейности, включващи организации и участници от държави по програмата. Същевременно около 25 % от наличния бюджет могат да се използват за финансиране на международни дейности за мобилност, включващи организации и участници от държави по програмата и държави партньори, съседни на ЕС (региони 1—4; вж. раздел „Допустими държави“ в част А от настоящото ръководство).
 • 2 Резолюция на Съвета и представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно рамката за създаване на Европейска програма за младежката работа. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:42020Y1201(01)&qid=1614936763871&from=EN
 • 3 Стратегиите могат да бъдат намерени на следния адрес: https://www.salto-youth.net/
 • 4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG1207(01)
 • 5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:42020Y1201(01)&qid=1614936763871&from=EN 
 • 6 Вж. „Модел на компетентности от Европейската стратегия за обучение на специалистите, работещи с младежи, за работа в международни условия“, https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/trainingstrategy/
 • 7 Група от най-малко четирима младежи на възраст между 13 и 30 години. Един от членовете на групата, който има навършени 18 години, поема ролята на представител на останалите и носи отговорност от името на групата. Моля, проверете в речника определението за неформална група.    Участващите организации ще трябва да подпишат мандатни писма на кандидатстващата организация. Мандатните писма следва да бъдат предоставени на етапа на кандидатстването и най-късно към момента на подписването на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. За повече информация, моля, направете справка в част В от настоящото ръководство.
 • 8 Например, ако лице от Мадрид (Испания) участва в дейност, осъществявана в Рим (Италия), кандидатът ще изчисли разстоянието от Мадрид до Рим (1365,28 km) и след това ще избере приложимата категория разстояние на пътуване (т.е. между 500 и 1999 km).
 • 9 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_bg
 • 10 Например, ако участник от Мадрид (Испания) участва в дейност, свързана с пътуване и осъществявана първо в Рим (Италия), а след това в Любляна (Словения), кандидатът първо ще изчисли разстоянието между Мадрид и Рим (1365,28 km), след това между Рим и Любляна (489,75 km), и ще събере двете разстояния (1855,03 km); б) ще избере приложимата категория разстояние на пътуване (т.е. между 500 и 1999 km); и в) ще изчисли безвъзмездните средства от ЕС, които ще представляват принос към пътните разходи на участника от Мадрид до Любляна (през Рим) и обратно (275 EUR).
Tagged in: