Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Programområde 3: Stöd till policyutveckling och samarbete

Programområde 3 stöder det politiska samarbetet på EU-nivå och bidrar därigenom till genomförandet av befintlig politik och till utformning av nya politiska åtgärder som kan leda till modernisering och reform på EU-nivå och systemnivå inom områdena allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott.

De insatser som genomförs inom detta programområde syftar till att

 • Förbereda och stödja genomförandet av EU:s politiska dagordning för utbildning, ungdom och idrott genom att underlätta styrningen av den öppna samordningsmetoden och se till att den fungerar effektivt.
 • Genomföra europeiska politiska experiment under ledning av offentliga myndigheter på hög nivå och med fältförsök i flera länder baserat på sunda utvärderingsmetoder.
 • Samla in belägg och kunskap om utbildnings-, ungdoms- och idrottssystem på nationell och europeisk nivå, som kommer att utgöra underlag för beslutsfattandet på dessa områden.
 • Underlätta öppenhet i och erkännande av färdigheter och kvalifikationer och även överföring av studiepoäng, främja kvalitetskontroll, digitalt signerade meriter, stödja validering av icke-formellt och informellt lärande, förvaltning av färdigheter och vägledning.
 • Insatser som främjar politisk dialog med intressenter både inom och utanför EU, exempelvis genom konferenser, evenemang och andra aktiviteter med deltagande av beslutsfattare, yrkesutövare och andra aktörer inom utbildning, ungdomsfrågor och idrott, för att öka medvetenheten om relevanta frågor på det europeiska politiska dagordningarna och främja EU som ett attraktivt studie- och forskningsmål.
 • Förbättra genomförandet av programmet i kvalitativt hänseende genom att underlätta överföring av kunskap och praxis mellan de nationella programkontoren, förse de nationella programkontoren och kommissionen med tankesmedjeresurser som gör det möjligt att utforma verksamhet och strategier för att genomföra programmet med närmare koppling till policyutvecklingen och tillhandahålla instrument för att på ett bättre sätt ta vara på möjligheter till samverkan och komplementaritet.
 • Ge människor möjligheter till lärande utomlands inom deras kompetensområde i alla skeden i livet, t.ex. inom offentlig förvaltning, jordbruk och landsbygdsutveckling, ny teknik eller företagande.
 • Göra det möjligt för Erasmusprogrammets genomförandeorgan att stödja upptrappningen av Erasmusprojekt när det gäller bidragsansökningar eller för att utveckla synergier med stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna som förvaltas på nationell och regional nivå, ramprogrammet för forskning och innovation och programmen för migration, säkerhet, rättvisa och medborgarskap, hälsa och kultur.
 • Stödja evenemang, kampanjer och andra verksamheter för att informera allmänheten och organisationer om Erasmusprogrammet och EU:s politik på utbildnings-, ungdoms- och idrottsområdet.
 • Bidra till att identifiera och sprida god praxis och framgångshistorier från projekt som fått bidrag för att göra dem synligare och utvidga dem på lokal, nationell och europeisk nivå.

Vilka insatser får bidrag?

 Följande insats genomförs genom denna programhandledning:

 • Europeisk ungdom tillsammans

Denna insats förvaltas av Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (Eacea).

Programområde 3 täcker många andra insatser till stöd för politiska reformer inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor som genomförs direkt av Europeiska kommissionen eller genom särskilda ansökningsomgångar som hanteras av det centrala programkontoret. Insatserna är grupperade i följande avsnitt:

 • Stöd till europeisk policyutveckling.
 • Stöd till unionens verktyg och åtgärder som främjar kvaliteten och tydligheten i fråga om färdigheter, kompetenser och kvalifikationer och erkännandet av dessa.
 • Politisk dialog och samarbete med viktiga berörda parter och internationella organisationer.
 • Åtgärder som bidrar till ett kvalitativt och inkluderande genomförande av programmet.
 • Samarbete med unionens övriga instrument och stöd till unionens övriga politikområden.
 • Åtgärder för spridning och ökad medvetenhet

Närmare upplysningar om de insatser som stöds finns på Europeiska kommissionens och det centrala programkontorets webbplatser.